Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki."— Zapis prezentacji:

1 Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji ” Urząd Miasta Milanówka (17.11.2015) Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego

2 Współpraca Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej przy realizacji wspólnego projektu trwa już ponad pół roku. Umowa z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju została podpisana w marcu 2015 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 358 245 € (1.491.230 PLN) co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych projektu tj. kwoty 597 075 € (2.485.383 PLN)

3

4 Wspólne problemy do rozwiązania:  Uregulowanie gospodarki wodnej oraz odwodnienie obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów  Usprawnienie komunikacji na obszarze PTO  Zadbanie o tereny zielone: rewitalizacja  Brak miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców PTO  Rozwarstwienie społeczeństwa, brak integracji

5 Działanie 1. Zarządzanie projektem w trakcie realizacji Działanie 2. Informacja i promocja w trakcie realizacji Konferencja w Podkowie Leśnej: 17 kwietnia 2015 r. Wydarzenie informacyjne w Milanówku: 17 listopada 2015 r. Uroczyste zakończenie projektu w Otrębusach (wiosna 2016 r.) Zaawansowanie realizacji projektu

6 Działanie 3. Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Radni gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej podczas uroczystej wspólnej sesji 16 czerwca 2015 r. podjęli uchwałę określającą kierunki rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Przyjęty dokument jest efektem warsztatów strategicznych przeprowadzonych w kwietniu i maju br. z udziałem władz samorządowych, radnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy wnieśli swoje uwagi i pomysły dotyczące m.in. transportu, zagospodarowania przestrzeni publicznej, ochrony środowiska, spraw społecznych i gospodarczych.

7 Działanie 4. Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO Z.4.1. W ramach realizacji tego zadania wykonana została Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz Z.4.2. Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Oba te dokumenty są obecnie (listopad 2015 r.) analizowane i sprawdzane przez pracowników merytorycznych. Koncepcja programowo-przestrzenna określa program działań niezbędnych dla uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z oceną możliwości ich realizacji pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym oraz własnościowym.

8 Inwentaryzacja urządzeń wodnych: Urządzenia melioracji podstawowej Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

9 Wskazano obszary zagrożone powodzią i podtopieniami np. Zimna Woda - Parzniew, Pszczelin

10 Rozpoczęto wykonywanie zadań: Z.4.3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek Z.4.4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek Planowane zakończenie: kwiecień 2016 r.

11 Działanie 5. Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych Z.5.1. Październik 2015 r.: wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami Pomiar ruchu pojazdów na drogach oraz liczby pasażerów na stacjach kolejowych został przeprowadzony w 38 punktach pomiarowych w dniach od 5 do 16 października 2015 r. Obserwatorzy zebrali dane o ruchu pojazdów z uwzględnieniem podziału na rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe z naczepami i bez naczep, autobusy, ciągniki rolnicze oraz dane o ruchu i kierunku podróży pasażerów na 11 przystankach na linii WKD oraz PKP.

12 Wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami

13 Podczas pomiarów ruchu drogowego w październiku w godzinach 6:00-18:30 zarejestrowano łącznie 76 557 pojazdów. Największy ruch odbywał się w następujących punktach pomiarowych: Brwinów: skrzyżowanie ul. Granicznej z ul. Pszczelińską – 17 563 pojazdy, Podkowa Leśna: skrzyżowanie ul. Paproci z ul. Kwiatową – 6 595 pojazdów, Milanówek: skrzyżowanie ul. Turczynek z ul. Królewska – 2 141 pojazdów. Wyniki pomiaru ruchu zostaną wykorzystane do opracowania Studium komunikacyjnego obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

14 Z.5.2. Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Zakończenie: styczeń 2016 r. Dokument strategiczny zostanie opracowany na podstawie wyników pomiaru ruchu oraz planowanych konsultacji społecznych i rozmów z przedstawicielami samorządów i instytucji funkcjonujących w Brwinowie, Milanówku i Podkowie Leśnej. Wszystkie te działania będą prowadzić do udrożnienia istniejącej sieci transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego i rowerowego oraz aspektów poruszania się pieszych i rowerzystów. Gotowy dokument Studium zawierać będzie wykaz priorytetowych zadań wskazanych do realizacji inwestycji.

15 Z.5.3-5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg PTO Zakres: Z.5.3. Podkowa Leśna ul. Letniskowa ul. Gołębia ul. Zachodnia ul. Sokola Długość ulic przeznaczonych do przebudowy: ok. 2 km. Z.5.4. Milanówek ul. Brwinowska ul. J. Iwaszkiewicza ul. Owczarska Długość ulic przeznaczonych do przebudowy: ok. 2,6 km. Z.5.5. Brwinów ul. Jodłowa ul. Leśnej Polany ul. Otrębuska ul. Fabryczna ul. Kępińska ul. Charci Skok ul. Środkowa Długość ulic przeznaczonych do przebudowy: ok. 2,3 km. Zakończenie: marzec 2016 r.

16 Z.5.10-11. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg na obszarze Parzniewa Zakres dokumentacji: W Parzniewie mieszkaniowym budowa ul. Wolności oraz przylegającego bezpośrednio ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem, a także zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Przewidywana długość drogi to ok. 1 km. W Parzniewie północnym budowa drogi oraz przylegającego bezpośrednio ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem, zjazdami, a także zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu w rejonie ulic Św. Jerzego, Św. Augustyna oraz Św. Tomasza. Przewidywana długość drogi to ok. 1,7 km. Zakończenie etapów I i II: luty 2016 r.

17

18 Działanie 5. Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych

19 Z.5.6. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap I Brwinów - Milanówek (Brwinów - 3,35 km, Milanówek - 0,87 km); Z.5.7. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap II Milanówek ul. Grudowska (Milanówek - 0,9 km); Z.5.8. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap III Milanówek - Brwinów - Podkowa Leśna (Milanówek - 2,03 km, Podkowa Leśna - 1,04 km, Brwinów - 0,13 km); Z.5.9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej wzdłuż kolejki WKD (Brwinów - 0,75 km, Milanówek - 1,27 km, Podkowa Leśna - 0,64 km). Termin realizacji: luty 2016 r.

20 Działanie 6. Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na obszarze PTO Z.6.1. Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń Zakończenie: grudzień 2015 r. W dniach 23.10–20.11.2015 r. trwają konsultacje społeczne koncepcji programowo- -przestrzennej rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO. Koncepcja określa, w jaki sposób w trzech gminach można stworzyć jednolity system zieleni. Prace nad tym dokumentem poprzedzone zostały wykonaniem inwentaryzacji istniejących zasobów przyrodniczych, w tym m.in. pomników przyrody. Po przeprowadzeniu konsultacji wyników dotychczasowej pracy ujęte zostaną w dokumencie strategicznym pn. „Strategia rozwoju terenów zieleni na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.

21 Zasięg dojścia pieszego do ogólnodostępnych terenów zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej gmin PTO Przeprowadzono między innymi analizę dostępu do terenów zieleni w promieniu 1250 m, co odpowiada 15-minutowemu spacerowi. Większość obszarów zabudowy ma dostęp do terenów zieleni. Oznacza to, że powinno się skoncentrować przede wszystkim na wykonaniu prac modernizacyjnych i rewaloryzacyjnych istniejących terenów, opracowaniu programu wypoczynkowego oraz urozmaicaniu ich zaplecza wypoczynkowego.

22 Z.6.2. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie Zakończenie: luty 2016 r. Ponad 85% respondentów opowiedziało się za utworzeniem miejsca rekreacji dla osób w różnym wieku tzw. „wielopokoleniowej” strefy rekreacji z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ponad połowa ankietowanych opowiedziała się za utworzeniem otwartego kąpieliska dla dzieci i dorosłych, ale jednocześnie niemal jedna trzecia zaznaczyła opcję „jestem przeciw”.

23 Projekt koncepcyjny uwzględnia: - kompleks basenowy wraz z budynkiem higieniczno-sanitarnym - wodny plac zabaw, - zewnętrzną siłownię, - bulodrom, - ścieżkę parkour, - boiska do siatkówki plażowej, - tor pumptrackowy, - linarium, - ściankę wspinaczkową, - place zabaw wyposażone w elementy zabawkowe dla różnych grup wiekowych, - instrumentarium, - górkę saneczkową, - oświetlenie i monitoring terenu.

24 Z.6.3. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy ulicy Turczynek w Milanówku Zakończenie: październik 2015 r. Projekt zakłada: płytę asfaltową wraz z urządzeniami jezdnymi tor do Dirty Jumpu tor Pump Track trybuny ogrodzenie tablica z regulaminem zagospodarowanie terenu. Konsultacje społeczne (1–14.04.2015 r.) wpłynęły 2 ankiety W ramach uwag uwzględniono do zaprojektowania tor rowerowy typu "Pump Track"

25 Płyta asfaltowa skateparku z urządzeniami jezdnymi

26 Działanie 7 Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze PTO oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych Z.7.2. Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Z.7.3. Aktualizacja i dostosowanie Strategii integracji i polityki społecznej poszczególnych gmin w obrębie PTO do Zintegrowanej Strategii Społecznej PTO Zakończenie: marzec 2016 r. Zakończenie: styczeń 2016 r. Podstawą do opracowania dokumentów strategicznych jest przeprowadzenie: - badania i analiza aktualnych problemów społecznych, - diagnozy społecznej obszaru PTO.

27 Z.7.1. Badania i analiza aktualnych problemów społecznych oraz opinii mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień dotyczących oferty gmin PTO Badanie przeprowadzono od 29.08. do 15.09.2015 r. wśród 1580 mieszkańców obszaru PTO Zakończenie: październik 2016 r.

28 Badania pokazały, że: - 85 proc. badanych zaobserwowało zmiany w swoich gminach w okresie ostatnich kilku lat W percepcji mieszkańców obszaru PTO zdecydowanie przeważają zmiany pozytywne; - ok. 40 proc. badanych pozytywnie ocenia jakość życia w swoich gminach; - 63 proc. badanych na obszarze PTO jest zadowolonych z działalności władz swoich gmin; - do największych atutów obszaru PTO ankietowani zaliczają możliwość przebywania w ciszy i spokoju, a także korzystania z miejscowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych; - najczęściej wskazywanym priorytetem inwestycyjnym są inwestycje drogowe, a także remonty i utrzymanie istniejącej infrastruktury drogowej.

29 Mocne strony życia w gminach obszaru PTO

30 Priorytety inwestycyjne na obszarze PTO

31 Z.7.7. Opracowanie planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców PTO mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa oraz wdrożenie pilotażowych działań Zakończenie: listopad 2015 r. Przeprowadzenie wywiadu internetowego(23–30.10.2015 r.) Kwestionariusz ankiety internetowej dotyczył komunikacji społecznej, aktywności i partycypacji obywatelskiej, a także lokalnej tożsamości i wizerunku PTO. Celem Planu Marketingu Społecznego będzie podniesienie poziomu aktywności i integracji społecznej, a także wzrost stopnia identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

32 Z.7.5. Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie Zakończenie: marzec 2016 r.

33 Zaplanowano: - powierzchnia grzebalna cmentarza - 3,5 ha, - parking - ok. 100 miejsc, - kwatery grzebalne - groby ziemne i murowane, groby rodzinne i przeznaczone dla dzieci, - kolumbarium, - teren przeznaczony na groby urnowe, - dom przedpogrzebowy wraz z niezbędnym zapleczem administracyjno-gospodarczym, - punkty czerpalne wody, - miejsca przeznaczone do składowania odpadów. W promieniu 150 m od granicy powierzchni grzebalnej cmentarza wyznaczona zostanie dodatkowo strefa ochronna. W ramach działania została wykonana koncepcja budowy cmentarza, którą poddano konsultacjom przeprowadzonym w dniach 19.10–2.11.2015 r.

34 Widok z lotu ptaka

35 Wizualizacje Kolumbarium Parking wraz z domem przedpogrzebowym

36 Z.7.6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie Zakończenie: styczeń 2016 r. Wykonano koncepcję kompleksu przedszkolno-szkolnego, którą poddano konsultacjom w dniach 1.09–15.09.2015 r. Zainteresowani mogli wyrazić swoje opinie e-mailowo oraz podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Parzniewie 14 września 2015 r. Uwagi zostały przekazane projektantowi.

37

38 Jesteśmy skazani na sukces


Pobierz ppt "Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google