Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM (termin składania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM (termin składania."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM (termin składania wniosków do NCN do 15 grudnia 2015) Prezentacja na www.biuronauki.uni.lodz.pl 17 listopada 2015

2 Projekt naukowy, co to takiego? Projekt jest zaplanowanym przedsięwzięciem, które ma wskazany cel badawczy, zaplanowane efekty oraz precyzyjnie określone metody, harmonogram i hipotezy badawcze.

3 Wniosek - jak pisać? (Próba odpowiedzi na pytania)  Jakie założenia metodologiczne przyjmuję?  Jaki jest cel moich badań?  Co jest przedmiotem moich badań?  Co do tej pory wiadomo o problemie badawczym, który chcę podjąć?  Jakich środków potrzebuję, aby zrealizować zakładany cel? (z prezentacji dra Emanuela Kulczyckiego z UAM)

4 Wniosek piszemy tak, aby: Przekonać ekspertów i w dalszej kolejności recenzentów, że pomysł na badania jest dobry, Przekonać, że projekt jest dobrze napisany i zaplanowany, Przekonać, że warto sfinansować nasze badania. Wniosek jest naszą wizytówką! (z prezentacji dra Emanuela Kulczyckiego z UAM)

5 SPRAWY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW Do konkursów organizowanych przez NCN mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe W rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

6 Wnioski w oczywisty sposób aplikacyjne, nie mogą być finansowane przez NCN. „Praktyczna przydatność” wyników badań wcale nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Wnioski nie są odrzucane z tego powodu, że wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych i których wnioskodawcy nie ukrywają motywacji wykorzystania możliwości ich kontynuacji w postaci wdrożenia w praktyce gospodarczej i społecznej.

7 NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych w trzech głównych działach: HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - 6 paneli ST - Nauki Ścisłe i Techniczne - 10 paneli NZ - Nauki o Życiu - 9 paneli

8 Kierownik projektu oświadcza, że zadania badawcze, objęte niniejszym wnioskiem, nie są i nie były finansowane z NCN, jak również z innego źródła oraz oświadcza czy równocześnie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł

9 W przypadku podjęcia starań o finansowanie zadań badawczych z innych źródeł należy wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot planowany jako miejsce realizacji projektu. W przypadku uzyskania finansowania z innego źródła Kierownik projektu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie NCN i: a) zrezygnować z ubiegania się o finansowanie zadań badawczych w NCN, bądź b) zrezygnować z przyjęcia finansowania z innego źródła. W przypadku przyznania finansowania przez NCN kierownik projektu zobowiązuje się zrezygnować z ubiegania się o finansowanie z innych źródeł.

10 A P A R A T U R A We wszystkich typach projektów może być zaplanowany zakup aparatury. w projektach OPUS koszt pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekroczyć : 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz dla grupy nauk o życiu, 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w projektach SONATA łączny koszt zakupu aparatury nie może przekroczyć: 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz dla grupy nauk o życiu, 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w projektach PRELUDIUM całkowity koszt zakupu aparatury nie przekracza 30% wnioskowanych środków na jego realizację

11 Wszystkie typy wniosków obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa. Te wersje muszą być tożsame. Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem kierownika projektu. Wnioski muszą być wydrukowane w 3 egz.: - 1 egz. wysyła się do NCN wraz z określeniem typu konkursu i numerem panelu, - 1 zostaje u kierownika projektu, - 1 dla UŁ ( Dział Rozliczeń w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania ).

12 Wersje językowe składanych wniosków Streszczenie projektu badawczego maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, należy przygotować w języku polskim i angielskim, wersje muszą być tożsame Popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego maks. 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, należy przygotować w języku polskim i angielskim, wersje muszą być tożsame Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron zdefiniowanego maszynopisu należy przygotować w języku polskim (I etap oceny) Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla wszystkich paneli w języku angielskim (II etap oceny)

13 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Przy ocenie merytorycznej wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności: spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki; osiągnięcia naukowe kierownika, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM); poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter projektu;

14 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW c.d. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

15 Źródła niepowodzeń w konkursach NCN  Cel naukowy i hipotezy badawcze. Powinny być sformułowane jasno i precyzyjnie.  Wybór opiekuna naukowego (PRELUDIUM). Wskazane jest, by była to osoba prowadząca badania naukowe z zakresu obejmującego tematykę zgłoszonego wniosku.  Skrócony opis projektu. To wyłącznie na jego podstawie wniosek jest oceniany na pierwszym etapie oceny merytorycznej.  Kosztorys. Dokładne uzasadnienie poszczególnych pozycji pomoże uniknąć wątpliwości co do zasadności wnioskowanych kosztów.  Dorobek naukowy kierownika stanowi istotną część oceny wniosku. Jego brak w znaczący sposób obniża szansę na otrzymanie funduszy na realizację projektu badawczego. (W mniejszej części dotyczy to kierowników w konkursie PRELUDIUM)

16 PLAN BADAŃ – rozplanowanie poszczególnych zadań badawczych (w j. polskim i j. angielskim) Uwaga: zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, materiałów, wyjazdy na konferencje, prace o charakterze redakcyjnym czy przygotowawczym, przygotowanie publikacji

17 KOSZTORYS – koszty w projektach badawczych muszą być zgodne z katalogiem kosztów określonym przez NCN Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym: ₋wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe, ₋koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, ₋inne koszty bezpośrednie (materiały i drobny sprzęt, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, usługi, wizyty i konsultacje i inne koszty). Koszty pośrednie – koszty funkcjonowania jednostki, związane z realizacją projektu, np. opłaty za media, koszty administracyjne, telekomunikacyjne, koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów itp. Koszty realizacji projektu ogółem = koszty bezpośrednie + koszty pośrednie.

18 KOSZTY POŚREDNIE We wszystkich wnioskach naliczane są koszty pośrednie. Maksimum ustalone przez NCN to 20 % i taka wysokość obowiązuje w UŁ

19 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN: rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania np. ryzyka kursowe, odsetki od zadłużenia i opłaty za opóźnienie płatności, podatek VAT, jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania, koszty procedur związanych z nadaniem stopnia doktora, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych; Załącznik nr 6 – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN

20 PRELUDIUM - Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł Wnioski mogą składać: pracownicy jednostki naukowej (status wnioskodawcy – jednostka naukowa) doktoranci, jako osoby fizyczne (status wnioskodawcy – osoba fizyczna) Pracownik lub doktorant jest kierownikiem projektu i beneficjentem środków finansowych na realizację projektu W projekcie uczestniczy promotor/opiekun naukowy (nie uczestniczy w kosztach projektu) Może uczestniczyć również jedna osoba do prac pomocniczych Maksymalnie 3 osoby. Brak możliwości przyznawania stypendiów

21 PRELUDIUM c.d. Wysokość finansowania nie może przekraczać: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. Nie wymaga się otwartego przewodu doktorskiego Projekt może obejmować realizację tylko jednego fragmentu rozprawy, ale może też obejmować jej większą część Projekt nie musi zakończyć się przygotowaniem rozprawy doktorskiej Doktoranci mogą realizować projekt w okresie odbywania studiów doktoranckich i po ich zakończeniu, należy to wcześniej uzgodnić z opiekunem/promotorem, kierownikiem katedry i dziekanem.

22 Wymagane podpisy PRELUDIUM Podpis kierownika projektu. Wniosek podpisuje również: na poziomie wydziału opiekun naukowy i dziekan, na poziomie uczelni prorektor ds. nauki i kwestor.

23 SONATA – Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora Adresatami konkursu są osoby rozpoczynające karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt, może być przewidziany jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie, w którym realizowany będzie projekt. Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy; Brak możliwości przyznawania stypendiów; Wysokość finansowania – nie ma ograniczeń.

24 Wymagane podpisy SONATA i OPUS Podpis kierownika projektu Wniosek podpisuje również: na poziomie wydziału kierownik katedry i dziekan, na poziomie uczelni prorektor ds. nauki i kwestor.

25 Konkurs OPUS na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 180 mln zł Okres trwania wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy Realizować projekt mogą osoby indywidualne lub zespoły badawcze Wysokość finansowania – nie ma ograniczeń.

26 Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatorów dyscyplin. I etap oceny merytorycznej, podczas którego dwoje członków zespołu ekspertów ocenia wnioski indywidualnie. Na tym etapie oceniany jest formularz oraz jedynie skrócony opis projektu badawczego. Oceny są uzgadniane podczas pierwszego posiedzenia zespołu ekspertów. W skróconym opisie projekt musi być opisany w sposób przejrzysty i klarowny, zrozumiały nie tylko dla wąskiego grona specjalistów w danej dziedzinie, ale również dla naukowców zajmujących się dziedzinami pokrewnymi. Opis projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena projektu. Przygotowane oceny stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad oceną wniosku podczas pierwszego posiedzenia panelowego i o przejściu projektu do II etapu. II etap oceny merytorycznej, podczas którego eksperci zewnętrzni (czyli spoza zespołu ekspertów) oceniają indywidualnie zakwalifikowane do drugiego etapu oceny wnioski. Na tym etapie oceniany jest formularz oraz jedynie szczegółowy opis projektu badawczego. Ostateczne oceny są ustalane podczas drugiego posiedzenia zespołu ekspertów i ustalana jest lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania. W drugim etapie oceny wnioski mogą być wysyłane do oceny do recenzentów zagranicznych, stąd tak ważnym jest poprawne przygotowanie wersji anglojęzycznej projektu badawczego. Wszystkie kryteria oceny wniosków ujęte są w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

27 Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych Procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków oraz charakter tych ocen dla poszczególnych konkursów są zawarte w załączniku nr 1 do ww. regulaminu i przedstawia się następująco: Dla konkursu PRELUDIUM ocena dorobku naukowego kierownika projektu 10% ocena dorobku promotora/opiekuna naukowego 10% ocena poziomu naukowego badań 60% ocena charakteru projektu oraz wpływu realizacji na rozwój dyscypliny naukowej 15% ocena możliwości wykonania projektu 5% Dla konkursu SONATA ocena dorobku naukowego kierownika projektu 40% ocena poziomu naukowego badań 40% ocena charakteru projektu oraz wpływu realizacji na rozwój dyscypliny naukowej 15% Ocena możliwości wykonania projektu 5%

28 Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych cd. Dla konkursu OPUS ocena dorobku naukowego kierownika 40% ocena poziomu naukowego badań 40% ocena charakteru projektu oraz wpływu realizacji na rozwój dyscypliny naukowej 15% ocena możliwości wykonania projektu 5%

29 UWAGA: Decyzją Rady NCN wprowadzono ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN:  W danej edycji konkursów można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku,  Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem: a) kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN; b) kieruje dwoma projektami finansowanymi przez NCN i inny wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w procesie oceny. W konkursach PRELUDIUM, SONATA, OPUS do oceny merytorycznej nie dopuszcza się wniosków złożonych w poprzedniej edycji tych konkursów z wyjątkiem wniosków: a)zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej; b)niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu niespełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania wniosku do niewłaściwego panelu; c)odrzuconych podczas oceny formalnej.

30 UWAGA cd:  w konkursie PRELUDIUM i SONATA kierownicy projektów badawczych przyjętych do finansowania nie mogą ponownie aplikować o finansowanie w tym samym typie konkursu;  wniosek może być złożony tylko w ramach jednego z paneli tematycznych, nie jest możliwy wybór dwóch paneli ani przenoszenie wniosku pomiędzy panelami po jego złożeniu;

31 Dodatkowe zgody Jeżeli zgłaszany projekt obejmuje badania związane z wymogiem uzyskania dodatkowych zezwoleń (właściwej komisji bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych lub innych pozwoleń zgodnych z zasadami dobrych praktyk obowiązujących w danej dyscyplinie/dyscyplinach naukowych), wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają dodatkowych zgód lub pozwoleń. Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomym odpowiedzialności karnej, oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

32 Pomoc publiczna Każdy podmiot jest zobowiązany do określenia, czy finansowanie projektu, o które się ubiega będzie spełniać kryteria pomocy publicznej. Wnioskodawcy składający wnioski w Uniwersytecie Łódzkim wybierają opcję, że wnioskowane finansowanie z NCN na realizację projektu nie stanowi dla podmiotu pomocy publicznej

33 Rola pracowników administracji: Znajomość wymogów konkursów NCN Śledzenie zmian w wytycznych dla konkursów NCN Pomoc i doradztwo w sprawach formalnych dotyczących przygotowania wniosku Uzyskanie właściwych podpisów - prorektora i kwestora

34 DANE WNIOSKODAWCY (strona 1 wniosku) Uniwersytet Łódzki 90-136 Łódź ul. Narutowicza 68 tel.(42) 635 47 50, fax (42) 635 40 43, (42) 665 57 71, (42) 678 89 84 e-mail; prornauka@uni.lodz.plprornauka@uni.lodz.pl Kierownik jednostki: prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ ds. Nauki NIP: 724 000 32 43 REGON: 000001287 Identyfikator gminy: 106 105 9 Wydział Należy wpisać dane Wydziału (nazwa, adres, tel. fax, e-mail) Również na stronie Biura Nauki znajduje się FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI z niezbędnymi informacjami

35 Termin składania wniosków do Biura Nauki: do 8 grudnia 2015 r. Dane do kontaktu: OPUS (Panele HS i NZ) Anna Łoś, tel. 635 41 65 e-mail. anna.los@uni.lodz.pl SONATA i OPUS (Panele ST) Alina Kołodziuk, tel. 635 41 59 e-mail. alina.kolodziuk@uni.lodz.pl PRELUDIUM Aleksandra Szafarz, tel. 635 41 59 e-mail. ola.szafarz@uni.lodz.pl

36 Harmonogram konkursów 2015 Rodzaj konkursuRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wniosków PRELUDIUM15 września15 grudnia SONATA15 września15 grudnia ETIUDA15 grudnia15 marca 2016 FUGA15 grudnia15 marca 2016 OPUS15 września15 grudnia SYMFONIA15 grudnia15 marca 2016

37 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ BIURO NAUKI UŁ www.biuronauki.uni.lodz.pl www.ncn.gov.pl www.osf.opi.org.pl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM (termin składania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google