Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo zachodniopomorskie wobec zmiany paradygmatu programowania strategicznego i polityki rozwoju Marcin Szmyt Wydział Zarządzania Strategicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo zachodniopomorskie wobec zmiany paradygmatu programowania strategicznego i polityki rozwoju Marcin Szmyt Wydział Zarządzania Strategicznego."— Zapis prezentacji:

1 Województwo zachodniopomorskie wobec zmiany paradygmatu programowania strategicznego i polityki rozwoju Marcin Szmyt Wydział Zarządzania Strategicznego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

2 „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu” Podsumowanie projektu  Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. – 30.10.2015 r.  Beneficjent: Województwo Zachodniopomorskie  Wartość projektu: 1 717 800,00 zł w tym: 1 460 130,00 zł – dofinansowanie EFS (POKL) 257 670,00 zł – wkład własny województwa (15% wartości projektu)

3 „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu” Podsumowanie projektu Cel główny projektu: Wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie sytemu monitorowania polityk publicznych w okresie do 30.10.2015 r. Grupa docelowa: -Samorząd województwa zachodniopomorskiego -114 gmin województwa zachodniopomorskiego -21 powiatów województwa zachodniopomorskiego (w tym 30 pracowników Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 135 pracowników JST województwa)

4 „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu” Podsumowanie projektu Podmioty uczestniczące w działaniach: -Podmioty badawczo – analityczne -Uczelnie wyższe -Instytucje B + R -Organizacje pozarządowe -KOT i ROT innych województw

5 „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu” Podsumowanie projektu Wymierne rezultaty i produkty projektu:  117 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa objętych wsparciem  245 pracowników JST z terenu województwa objętych wsparciem  17 badań w zakresie polityk publicznych  12 uczelni i podmiotów badawczych, z którymi ROT nawiązał współpracę  43 NGO, z którymi ROT nawiązał współpracę  20 opracowań, badań i analiz wykonanych przez NGO we współpracy z ROT  5 badań zrealizowanych wspólnie z Urzędem Statystycznym w Szczecinie  5 seminariów dla przedstawicieli JST w zakresie planowania i monitorowania polityk publicznych  9 seminariów badawczych poświęconych tematyce rozwoju regionu i politykom publicznym  Utworzenie i rozwój portalu eRegion

6 -Jakie są perspektywy i bariery naszego rozwoju? -Wobec jakich ograniczeń mentalnych i organizacyjnych stoimy? -W jakim stopniu jakość administracji, jej kompetencje i zdolność do współpracy determinuje możliwości sprostania wyzwaniom? -W która stronę zmierza samorząd? Jakimi instrumentami może i powinien móc się posługiwać? -W jakim stopniu polityka rozwoju na poziomie kraju powinna ulec zmianom, aby wesprzeć wymiar samorządowy i uczynić go bardziej wydajnym? -Jakie będą stabilne i wydajne źródła finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego w kolejnych latach? Zachodniopomorski ROT i pytania o przyszłość

7 -Making Europe Open and Polycentric -ESPON, 2014 Kontynentalne scenariusze rozwoju

8 www.wzp.p l -Liczba ludności województwa zachodniopomorskiego w latach 2003-2013 -wraz z prognozą na lata 2020-2035 Gdzie się kończy Polska, a zaczyna województwo?

9 www.wzp.p l Dotacje celowe dla gmin woj. zachodniopomorskiego przekazywane w latach 2000 – 2013 (z pominięciem roku 2011) Gdzie się kończy Polska, a zaczyna województwo?

10 www.wzp.p l Dotacje celowe dla samorządu woj. zachodniopomorskiego przekazywane w latach 2000 – 2013 (z pominięciem roku 2011) Gdzie się kończy Polska, a zaczyna województwo?

11 Stary paradygmatNowy paradygmat WŁADZAdążenie do centralizacjipresja na rozproszenie PIENIĄDZEredystrybucjareinwestycja ROZWÓJliniowy, redystrybuowany nieciągły, zindywidualizowany, poszukujący TERYTORIU M centralizm, orientacja na granicedekoncentracja, skupienie na potencjałach Nowy paradygmat wpływu

12 Nowy paradygmat polityki rozwoju łączy kilka rozbieżnych tendencji: - potencjały (ludzie, kapitał, produkcja) są oderwane od stałej lokalizacji - potencjały dążą do spotkani, korelacji - na stabilne układy stale oddziałują zewnętrzne bodźce Nie jesteśmy w stanie zapanować nad rzeczywistością tak, jak to było możliwe przed półwieczem czy nawet dekadą. Przestajemy administrować, stajemy się stabilizatorami. Aleksander Nowor ó l, Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju … Nowy paradygmat rozwoju

13 przestrzeń obejmująca 17 regionów z 6 krajów europejskich współpracujących na rzecz wspólnych celów; czynnik stymulujący wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów leżących w osi korytarza; ważne ogniwo globalnego łańcucha gospodarczych powiązań; oś, w której łączą się gałęzie transportu poprzez wzajemne uzupełnianie się żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, kolei, żeglugi śródlądowej, transportu drogowego i lotniczego; makroregion generujący strategiczne korzyści dla Europy. Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy jako przykład intensyfikacji powiązań i przepływów

14 http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26659&Itemid=1 logika procesów rozwojowych odnosząca się do układu sieci osadniczej, zjawisk demograficznych oraz ekonomicznych wiodąca rola powiązań funkcjonalnych, a nie granic administracyjnych dążenie do rozszerzania zasięgu wpływu ośrodków rozwoju polityka regionalna ukierunkowana na wzmacnianie koordynacji współpracy samorządów lokalnych instrumenty finansowe jako wsparcie dla kształtowania i wzmacniania powiązań funkcjonalnych Regionalne układy powiązań funkcjonalnych

15 Wykreowanie obszaru rozwoju Koszalin- Kołobrzeg-Białogard wzdłuż dróg krajowych nr 6 i nr 11, Rozwój funkcji logistycznych w oparciu o infrastrukturę transportową w układzie Koszalin-Kołobrzeg-Białogard, Wykreowanie wspólnej oferty turystycznej w oparciu o potencjał nadmorskiego położenia oraz ofertę miast tworzących KKBOF Objęcie KKBOF wspólną polityką transportową, integracja systemów transportu publicznego, Wykorzystanie i wzmacnianie potencjału portu w Kołobrzegu, Zapewnienie dostępu mieszkańców KKBOF do wysokiej jakości usług publicznych, w tym usług wyższego rzędu. Regionalne układy powiązań funkcjonalnych

16 Gmina jako podstawowa jednostka procesów rozwojowych integracja lokalnej wspólnoty, rodzina jako fundament systemu społecznego koncentracja potencjału w obrębie systemu ekonomicznego przestrzeń dla kształtowania wysokiej jakości życia podstawowa przestrzeń edukacyjna przestrzeń aktywizacji społecznej i ekonomicznej autonomia procesów programowania i wdrażania rozwoju potrzeba włączania się w ogólniejsze procesy rozwojowe

17 Obszar funkcjonalny w procesie programowania rozwoju integracja lokalnych wspólnot koncentracja potencjałów demograficznych i gospodarczych przestrzeń dla kształtowania wysokiej jakości życia wtórna przestrzeń edukacyjna identyfikacja i wzmacnianie przepływów integracja procesów programowania i wdrażania rozwoju służebna rola administracji, infrastruktury, źródeł finansowania

18 Rola infrastruktury we wzmacnianiu powiązań funkcjonalnych prorozwojowy charakter nakładów inwestycyjnych służebność wobec systemu powiązań funkcjonalnych integracja działań i nakładów samorządów lokalnych infrastruktura jako narzędzie budowana spójności terytorialnej i powiązań pomiędzy obszarami funkcjonalnymi aktywizacja nowych źródeł finansowania rozwoju infrastruktury

19 Komplementarność infrastruktury i struktur - - społeczeństwo sieci zdecentralizowany model rozwoju prymat kapitału intelektualnego nad tradycyjnymi przewagami rozwojowymi (położenie geograficzne, niskie koszty pracy, skala produkcji) otwarcie na zewnętrzne potencjały zdolność adaptacji do systemu regionalnych specjalizacji

20 Nastawienie na aktywizację nowych źródeł finansowania i kreowania rozwoju dynamika lokalnych społeczności jako fundament żywotności obszarów funkcjonalnych aktywizacyjna rola samorządu nowy model obecności w przestrzeni publicznej i ekonomicznej nowa jakość przedsiębiorczości i innowacyjności

21 SRWZ sfera polityk rozwojowych PS Regionalny system programowania rozwoju opartego na podejściu terytorialnym i funkcjonalnym PS

22 www.wzp.p l polityka regionalna koordynacja polityk sektorowych koordynacja dystrybucji środków unijnych polityka gospodarcza polityka metropolitalna programowanie strategiczne Samorząd regionalny jako środowisko programowania strategicznego

23 www.wzp.p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Województwo zachodniopomorskie wobec zmiany paradygmatu programowania strategicznego i polityki rozwoju Marcin Szmyt Wydział Zarządzania Strategicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google