Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Opolu GRANTY OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY za 2012 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z KURSÓW DOSKONALĄCYCH I KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Opolu GRANTY OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY za 2012 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z KURSÓW DOSKONALĄCYCH I KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Opolu GRANTY OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY za 2012 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z KURSÓW DOSKONALĄCYCH I KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH GRANTÓW EDUKACYJNYCH OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W 2012 ROKU

2 Kuratorium Oświaty w Opolu INFORMACJE OGÓLNE W ramach XIII Edycji Grantów Edukacyjnych OKO zorganizowano i przeprowadzono: 39 szkoleń w tym 34 kursy doskonalące, 5 konferencji szkoleniowych. Do realizacji zamówionych form doskonalących w drodze przetargu wybrano 5 placówek zajmujących się doskonaleniem nauczycieli:

3 Kuratorium Oświaty w Opolu INFORMACJE OGÓLNE Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu: (26 kursów i 2 konferencje) Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu: (4 kursy i 1 konferencja) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku: (4 kursy) Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa GES SOKRATES w Bytomiu: (1 konferencja) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno” w Moszczance (1 konferencja)

4 Kuratorium Oświaty w Opolu TEMATYKA GRANTÓW OKO I.PRACA Z DZIECKIEM SZEŚCIOLETNIM II.PRACA Z DZIECKIEM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI III.DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W ZAKRESIE POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ IV.PLANOWANIE PROCESU KSZTAŁCENIA Z UWZGLĘDNIENIEM NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ V.PODNOSZENIE EFEKTYWNOSCI KSZTAŁCENIA VI.WSPIERANIE NAUCZYCIELI W REALIZACJI FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ SZKOŁY VII.ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ

5 Kuratorium Oświaty w Opolu TEMATYKA GRANTÓW OKO TEMATYKA KONFERENCJI: 1.Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, niezbędnych do pracy z dzieckiem 6-letnim 2.Profilaktyka szkolna w zakresie zachowań destruktywnych dzieci i młodzieży 3.Nauczyciel w cyfrowej szkole- konferencja 4.Polacy-Niemcy-Ukraińcy. „O przeszłości dla przyszłości w miejscach pamięci 5.Konferencja z zakresu edukacji regionalnej „Wielokulturowość dziedzictwa na Śląsku Opolskim- historia i współczesność”

6 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Wszystkie zrealizowane formy doskonalące (kursy doskonalące, konferencje szkoleniowe) zostały objęte nadzorem pedagogicznym, przy czym bezpośrednio skontrolowano 18 form. Pozostałe formy zostały poddane ewaluacji na podstawie dokumentacji przesłanej przez instytucje szkoleniowe, w tym na podstawie ewaluacji wewnętrznej.

7 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Planowana liczba miejsc wynosiła 1505 (wraz z przetargiem unieważnionym) Faktyczna liczba uczestników to 1529 Różnica: 24

8 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Analiza sprawozdań merytorycznych z realizacji szkoleń Na podstawie dokumentacji końcowej szkoleń możemy stwierdzić, że: prowadzący zajęcia wykazali się profesjonalizmem; byli dobrze przygotowani merytorycznie i potrafili odzwierciedlić wiedzę teoretyczną w praktyce, wiadomości przekazywane były w sposób przystępny i atrakcyjny, uzyskane informacje i nabyte umiejętności zostaną wykorzystane w codziennej pracy, szkolenia były doskonałym źródłem zdobycia nowej wiedzy,

9 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Analiza sprawozdań merytorycznych z realizacji szkoleń (cd.) tematy prowadzonych form doskonalenia zawodowego były odpowiedzią na potrzeby środowiska, zajęcia przebiegały zgodnie z harmonogramem, programy szkoleń zostały zrealizowane zgodnie z ofertą, w czasie spotkań panowała miła i sympatyczna atmosfera, na wszystkich szkoleniach panowały dobre warunki lokalowe, placówki wyposażone były w dobrej jakości sprzęt, który w znacznym stopniu ułatwił przyswajanie treści.

10 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Należy także zwrócić uwagę na pojawiające się problemy organizacyjne związane z nieobecnością osób, które wcześniej potwierdziły swój udział, blokując w ten sposób miejsca innym chętnym odrzuconym w trakcie rekrutacji ze względu na ograniczenia ilości uczestników.

11 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO liczba zgłoszeń w stosunku do oferowanej liczby miejsc LP.Forma szkoleniaLiczba zgłoszeń Liczba oferowanych miejsc* Różnica 1Kursy doskonalące 21991125 1074 2Konferencje416350 126 3Razem26151475 1140 *liczba oferowanych miejsc nie obejmuje unieważnionego przetargu

12 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Analiza ewaluacji zewnętrznej: Zewnętrzną ewaluacją objęto 18 form szkoleniowych. W ankietach wypowiedziało się 290 osób. W większości przypadków ankietowani, odpowiadając na pytania, mogli zaznaczyć: „nie”, „raczej nie”, „raczej tak”, „tak”.

13 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Ocenie podlegały m.in.: spełnienie oczekiwań w związku z uczestnictwem w kursie osiągalność celów, przydatność materiałów dydaktycznych, efektywność zajęć, przygotowanie merytoryczne prowadzących, atmosfera szkoleń, komunikacja i współpraca, organizacja zajęć, praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

14 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO 1. W pytaniu pierwszym uczestnicy ocenili, czy uczestnictwo w kursie spełniło ich oczekiwania: 100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, przy czym 20% odpowiedziało „raczej tak” a 80% „tak”. 2. W pytaniu drugim uczestnicy wypowiadali się na temat celów kursu. 86% wskazało odpowiedź „tak”, uznając, że cele zostały osiągnięte, natomiast 14 % zaznaczyło opcje „raczej tak” 3. W kolejnym pytaniu uczestnicy mieli możliwość oceny czy otrzymane materiały były przydatne podczas kursu. 85% osób stwierdziło, że materiały szkoleniowe wspomagały ich pracę podczas zajęć i zaznaczyło opcję „tak”, a 15 % wybierało odpowiedź: „raczej tak”. 4. W pytaniu czwartym analizowano przyrost wiedzy i umiejętności uczestników. Większość uczestników - 82 % zaznaczyło „tak” stwierdzając, że szkolenie wpłynęło pozytywnie na ich zasób wiedzy i nowych umiejętności, a 18% zaznaczyło „raczej tak”.

15 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO 5. O kompetencje osób realizujących zajęcia edukacyjne zapytano w pytaniu piątym. We wszystkich formach realizowanych w ramach grantów prowadzący zostali ocenieni bardzo wysoko. Aż 97% ankietowanych uznało prowadzących jako bardzo dobrze i przygotowanych do zajęć. 3% zaznaczyło opcję „raczej tak”. Przy tym ani jedna osoba nie stwierdziła, że prowadzący nie był przygotowany. 6. Również bardzo wysoko uczestnicy oceniali atmosferę pracy podczas zajęć. Wszystkie osoby wypowiedziały się na ten temat pozytywnie (96% „tak”, 4% „raczej tak”). Opinii negatywnych nie było. 7. Na temat zdobycia praktycznej wiedzy uczestnicy wypowiadali się w pytaniu nr 7. 78 % stwierdziło, ze zdobyli praktyczne umiejętności dzięki udziałowi w kursie i ta część osób zaznaczyła opcję „tak”, natomiast 21% wyraziło lekką niepewność co do nabycia praktycznych umiejętności i zaznaczyło opcję „raczej tak”. Znikomy % osób (1%) zaznaczył opcję „raczej nie”.

16 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO 8. W kolejnym pytaniu badani wypowiadali się na temat ich aktywnego udziału w zajęciach. Większość z nich, bo aż 91%”, stwierdziła, że sposób prowadzenia zajęć umożliwił im aktywny udział w prowadzonej formie szkoleniowej. 9% stanowiły osoby, które zaznaczyły „raczej tak”. 9. Pytanie o organizację zajęć w pełnym wymiarze czasowym zostało zadane jako 9. Zdecydowana większość - 98 % odpowiedziała „tak”, a tylko 2 % uznało, że „raczej nie”. 10. Większość ankietowanych (94%) pozytywnie oceniło warunki organizacyjne realizowanych grantów, 4% odpowiedziało „ raczej tak”, a tylko 2% zaznaczyło „raczej nie”.

17 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO

18 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Udział uczestników w grantach z uwzględnieniem typu szkoły/placówki

19 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO W ankiecie ewaluacyjnej znalazło się pytanie dotyczące oczekiwań uczestników, co do tematyki przyszłych szkoleń. Między innymi pojawiały się następujące propozycje: prawne aspekty prowadzenia szkół stowarzyszeniowych (zatrudnianie nauczycieli, zastosowanie prawa oświatowego w szkołach stowarzyszeniowych, Kodeks Pracy), metoda konstruktywnej komunikacji, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, praca z rodzicem ucznia,

20 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO nowoczesne metody pracy w przedszkolu (Betti Strausss, metoda Dziamskiej, dobrego startu, edukacja ruchowa, Carla Orffa, Sherborne, zabawy fundamentalne, Dennisona), zajęcia związane z rozwijaniem twórczości uczniów (teatralne, filmowe, plastyczne, taneczne, muzyczne, rękodzieło), zastosowanie nowych technologii na j. polskim, praca z uczniem ze szczególnymi potrzebami, niwelowanie zachowań agresywnych uczniów, metody aktywizujące, planowanie dydaktyczne, wykorzystanie wyników EWD w praktyce szkolnej, szkolenia dla nauczycieli wychowawców.

21 Kuratorium Oświaty w Opolu KONTROLA GRANTÓW OKO Zdecydowana większość uznała, że sposób realizacji tematyki kursów spełnił ich oczekiwania, jednocześnie wyrażając chęć ponownego uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia. Pojawiły się też głosy, które zwracają uwagę na pewne niedoskonałości dotyczące m.in.: za dużej odległości realizacji kursu od miejsca zamieszkania uczestnika, zbyt małego wyboru kursów dla dyrektorów szkół stowarzyszeniowych.

22 Kursy kwalifikacyjne - forma uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli W latach 2010-2012 placówki doskonalenia nauczycieli w woj. opolskim przeprowadziły 42 kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół. W 2012 r. 1 kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach woj. opolskiego organizowała placówka wpisana do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli nie w woj. opolskim.  500 nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje. zgodnie z potrzebami nauczycieli najwięcej kursów organizowanych jest w zakresie:  oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo – 14,  terapii pedagogicznej – 10 Kuratorium Oświaty w Opolu

23 Tematyka i liczba kursów pozostałych kursów:  kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo – 5  kurs dla kadry kierowniczej - 3,  kurs organizacja i zarządzanie – 2  kurs wychowanie do życia w rodzinie - 2  kurs pedagogiczno – metodyczny z języka niemieckiego i angielskiego – 2  kurs z zakresu bibliotekarstwa - 1  kurs pedagogiczny dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych - 1  kurs surdopedagogiki - 1  kurs pedagogika lecznicza – 1  kurs pedagogiczno – metodyczny z języka niemieckiego -1 Kursy kwalifikacyjne - forma uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Opolu GRANTY OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY za 2012 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z KURSÓW DOSKONALĄCYCH I KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google