Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PbWyk 5 Umowy cywilne w procesie budowlanym. Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane -Umowa może (nie musi) być zawarta z uczestnikiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PbWyk 5 Umowy cywilne w procesie budowlanym. Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane -Umowa może (nie musi) być zawarta z uczestnikiem."— Zapis prezentacji:

1 PbWyk 5 Umowy cywilne w procesie budowlanym

2 Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane -Umowa może (nie musi) być zawarta z uczestnikiem procesu budowlanego, tzn. wykonawca niekoniecznie musi być jednym z podmiotów procesu budowlanego - może być inwestorem zastępczym

3 Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane Umowa ta jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 647 i n. KC Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (Art. 648 § 1 KC)

4 Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane W tej umowie: -wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej; -inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 KC).

5 Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane -Podział pracy pomiędzy wykonawcę, a podwykonawcę. W tej umowie, inwestor, a wykonawca, ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. (Art. 647 1 § 1 KC) Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. (Art. 647 1 § 2 KC) Inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. (Art. 647 1 § 5 KC)

6 Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane Gwarancja zapłaty: Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej "gwarancją zapłaty", inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. (Art. 649 1 § 1 KC). Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. (Art. 649 1 § 2 KC). Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. (Art. 649 2 § 1 KC).

7 Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane Gwarancja zapłaty: Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. (Art. 649 4 § 1 KC).

8 Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane Zawiadomienie o przeszkodach Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. (Art. 651 KC).

9 Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane Przejęcie terenu budowy Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. (Art. 652 KC). Odbiór częściowy W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. (Art. 654 KC).

10 Cywilnoprawne aspekty procesu budowlanego Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych -jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, 1.inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz 2.uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także 3.ewentualną rekompensatę z tego tytułu. (art. 47 ust. 1 p.b.).

11 Cywilnoprawne aspekty procesu budowlanego Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości W razie nieuzgodnienia warunków właściwy OAAB - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, -rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy OAAB określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości (art. 47 ust. 2 p.b.).

12 Cywilnoprawne aspekty procesu budowlanego Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości Inwestor, po zakończeniu robót jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w KC (art. 47 ust. 3 p.b.).

13 Cywilnoprawne aspekty procesu budowlanego Kazus 1 Mirosław Słodkowski rozpoczął wykonywanie obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Mirosław Słodkowski stwierdził, że wykonanie tego obiektu będzie tańsze, jeżeli poszerzy teren budowy o działkę sąsiednią należącą do Heleny Uwertowskiej. W tym celu złożył wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości. Do wniosku załączył także oświadczenie, że uzyskał zgodę od Heleny Uwertowskiej. Zgodnie z treścią oświadczenia Heleny Uwertowskiej, Mirosław Słodkowski może korzystać z jej nieruchomości na zasadach określonych w decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości. Starosta (organ administracji architektoniczno- budowlanej) wydał tą decyzję, wskazując że Mirosław Słodkowski może korzystać z całej sąsiedniej nieruchomości przez miesiąc kwiecień w godzinach 12.00- 19.00, z wyjątkiem Wielkiego Piątku oraz Niedzieli Palmowej, poprzez ustanowienie na tym terenie sprzętu tymczasowo wykorzystywanego w trakcie robót budowlanych. Helena Uwertowska odwołała się od tej decyzji, do wojewoda. Wojewoda zawiesił postępowanie administracyjne, do czasu wydania wyroku przez sąd powszechny określający wysokość odszkodowania za korzystanie z tej nieruchomości, na rzecz Heleny Uwertowskiej. Oceń działania starosty oraz wojewody

14 Cywilnoprawne aspekty procesu budowlanego Kazus 1 Jan Nowak uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, jednak ze względu na swoje problemy finansowe zdecydował się sprzedać nieruchomość, na której był wykonywany obiekt budowlany, Janowi Kowalskiemu. Nieruchomość została sprzedana w dniu 10 czerwca 2010 r. Następnie Jan Nowak zmarł w dniu 12 czerwca 2010 r. na zawał serca. Jan Kowalski postanowił kontynuować wykonywanie obiektu budowlanego, którego dotyczyła decyzja o pozwoleniu na budowę. Jan Kowalski mieszkał jednak zagranicą i nie mógł zająć się wykonywaniem obiektu budowlanego samodzielnie. Dlatego wydzierżawił, w dniu 1 sierpnia 2010 r., nieruchomość swojej siostrze Barbarze Kowalskiej, a w umowie dzierżawy zapisał, że dopuszcza wybudowanie tego obiektu. Barbara Kowalska złożyła do starosty wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę na siebie. Starosta odmówił twierdząc, że decyzję może przenieść jedynie na Jana Kowalskiego. Oceń prawidłowość działania starosty


Pobierz ppt "PbWyk 5 Umowy cywilne w procesie budowlanym. Umowy cywilne w procesie budowlanym Umowy o roboty budowlane -Umowa może (nie musi) być zawarta z uczestnikiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google