Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców. Najważniejsze dokumenty na poziomie unijnym i krajowym Ustawa Wdrożeniowa UMOWA PARTNERSTWA Programy operacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców. Najważniejsze dokumenty na poziomie unijnym i krajowym Ustawa Wdrożeniowa UMOWA PARTNERSTWA Programy operacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców

2 Najważniejsze dokumenty na poziomie unijnym i krajowym Ustawa Wdrożeniowa UMOWA PARTNERSTWA Programy operacyjne Kontrakt Terytorialny Strategia Europa 2020 Wspólne Ramy Strategiczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

3 CELE TEMATYCZNE

4 Cel tematyczny 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce oraz podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych – realizowany jest poprzez następujące priorytety: Transfer wiedzy, innowacji oraz wyników prac B+R do gospodarki Ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy Podniesienie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji

5 5 Cel tematyczny 2: Zwiększenie zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych w gospodarce i społeczeństwie CELE I PRIORYTETY Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowych Wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych Wzrost korzystania z TIK, w tym w grupach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Cel szczegółowym zwiększenie zastosowania TIK w gospodarce i społeczeństwie.

6 6 Cel tematyczny 3: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. CELE I PRIORYTETY Cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – realizowany będzie poprzez następujące priorytety: Zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw Rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego i szkoleniowego Dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe

7 7 Cel tematyczny 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach CELE I PRIORYTETY Cel szczegółowy: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki. Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich. Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

8 8 Cel tematyczny 5: Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Cel szczegółowy poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu oraz rozwój systemów zarządzania zagrożeniami realizowany będzie poprzez następujące priorytety: Zmniejszenie wrażliwości obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu Rozwój systemów zarządzania zagrożeniami

9 9 Cel tematyczny 6: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami Cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie Zmniejszenie presji na środowisko naturalne Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów

10 10 Cel tematyczny: 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej Cel szczegółowy: Poprawa jakości i funkcjonowania oferty systemu transportowego oraz zwiększenie transportowej dostępności kraju w układzie europejskim i krajowym Zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie europejskim Zwiększenie dostępności transportow ej w układzie krajowym Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sytemu transportowego Rozwój alternatywn ych form transportu

11 11 Cel tematyczny: 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej Cel szczegółowy zwiększenie stabilności dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego Usprawnienie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego Poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej i gazu ziemnego.

12 12 Cel tematyczny: 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników CELE I PRIORYTETY Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Poprawa zdrowia zasobów pracy Poprawa adaptacyjności osób aktywnych zawodowo i pracodawców przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Poprawa warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia poprzez rozwój endogenicznych potencjałów Cel szczegółowy: - bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy

13 13 Cel tematyczny: 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją CELE I PRIORYTETY Aktywna integracja społeczna, w tym indywidualizacja oraz kompleksowość wsparcia Integracja usług różnych służb publicznych na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa Wsparcie ekonomii społecznej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych Cel szczegółowy wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

14 14 Cel tematyczny: 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją CELE I PRIORYTETY Wsparcie jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych Wsparcie infrastruktury zdrowotnej i społecznej w celu poprawy jakości i dostępu do usług zdrowotnych i społecznych Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z wykorzystaniem usług niestacjonarnych (deinstytucjonalizacja usług publicznych) Cel szczegółowy ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych

15 15 Cel tematyczny: 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją CELE I PRIORYTETY kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów Cel szczegółowy włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane

16 16 Cel tematyczny 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie CELE I PRIORYTETY Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy: Cel szczegółowy lepsze kompetencje kadr gospodarki. Lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych dostarczanych na rzecz grup o specjalnych potrzebach: Poprawa jakości kształcenia (w tym poprawa dostępności, efektywności i innowacyjności edukacji):

17 17 Cel tematyczny 11 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej CELE I PRIORYTETY Poprawa istniejącego prawa poprzez zmniejszanie obciążeń biurokratycznych, deregulacje, Cel szczegółowy poprawa warunków administracyjno-prawnych dla rozwoju gospodarki, w tym przede wszystkim rozwoju przedsiębiorczości. Poprawa dostępu i podniesienie efektywności wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i gospodarczych: Poprawa jakości usług świadczonych przez administrację publiczną: Poprawa jakości planowania przestrzennego oraz usprawnienie procesu inwestycyjno - budowlanego.

18 18 Alokacja dla Polski w ramach polityki spójności

19 19

20 20 Podział środków w programach krajowych

21 21 W latach 2014 – 2020 w ramach polityki spójności realizowane będą następujące programy: Inteligentny Rozwój (POIR)8,61 mld EUR Polska Cyfrowa (POPC)2,17 mld EUR Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)27,41 mld EUR Polska Wschodnia (POPW)2 mld EUR Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)4,69 mld EUR Programy regionalne (RPO)31,28 mld EUR Pomoc Techniczna (POPT)0,71 mld EUR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 0,7 mld EUR

22 22 ProgramFunduszInstytucja zarządzająca Polityka Spójności 1. Program Operacyjny Inteligentyny Rozwoj EFRR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2.Program Opercyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 EFRR, FS 3.Program Operacyjny Polska CyfrowaEFRR 4.Program Operacyjny Pomocy TechnicznaFS 5.Program Operacyjny Polska Wschodnia EFRR 6.Program Opercyjny Wiedza Edukacja Rozwoj EFS 7.Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej EFRR 8.Regionalne Programy Operacyjne EFRR, EFS Zarządy województw Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka 1.Program Rozwoju Obszarow Wiejskich EFRROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2.Program Operacyjny Rybactwo i MorzeEFMR

23 23 Podział środków na regiony

24 24

25 25 Nowe Instrumenty wspierające rozwój regionalny

26 26 ZITZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZITZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RLKSRLKS Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność RLKSRLKS Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

27 ZIT 27  ZIT wojewódzki obejmujący swym zasięgiem aglomerację Bydgoszczy i Torunia oraz gminy miejskiego obszaru funkcjonalnego;  ZIT regionalny/subregionalny w ramach trzech miast regionalnych/subregionalnych (Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi;  Instrumenty podobne do ZIT na obszarach powiatów Warunkami obligatoryjnymi jest Zawarcie partnerstwa - związku ZIT Przygotowanie strategii ZIT; Podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie pomiędzy Związkiem ZIT, a IZ RPO,

28 RLKS  Obszary wiejskie oraz miasta do 20 tys. realizowane przez LGD o działania z zakresu rynku pracy oraz stymulacja wewnętrznego potencjału gospodarczego, o wsparcie dla procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych wobec obszarów wiejskich i miejskich, o poprawa dostępu mieszkańców do podstawowych dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, o zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;  W miastach powyżej 20 tys. mieszkańców - interwencja EFS: o Wspieranie działań związanych z odbudową zdolności do rozwoju poprzez zintegrowaną rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, o Działania z zakresu rynku pracy oraz stymulacja wewnętrznego potencjału gospodarczego, o Zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Na każdym z obszarów wspierane będą również działania związane z tworzeniem struktur RLKS. 28

29 29 Źródła informacji

30 30 Punkty informacyjne Funduszy Europejskich Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) stanowią ogólnopolską sieć nadzorowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W naszym województwie funkcjonuje sześć takich punktów. PIFE realizują swoje zadania poprzez pracę w stałych punktach, dyżury zamiejscowe oraz organizując imprezy plenerowe. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich; - 17 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie (w województwie kujawsko-pomorskim działają 2 Główne Punkty Informacyjne), - Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (dla inwestorów zagranicznych), - 35 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach.

31 31 Punkty Informacyjne w Województwie Kujawsko-Pomorskim

32 32 Punkty Informacyjne w Województwie Kujawsko-Pomorskim

33 33 ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH - diagnozę klienta – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich, - informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, - przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie, - przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt, - pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu, - usługi informacyjne i szkoleniowe przy przygotowywaniu wniosków/projektów – obejmuje wsparcie w zakresie przygotowywanego wniosku/projektu oraz szkolenia organizowane przed przeprowadzonym konkursem w ramach danego działania,

34 34 ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH - pomoc w realizacji projektów - zakres tej usługi obejmuje pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów - wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, - indywidualne konsultacje u klienta, polegające na tym, że po wcześniejszym - zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta - organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą, - organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, - organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby.

35 35 Portale internetowe www.mir.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mojregion.eu www.pois.gov.plwww.poig.gov.plwww.efs.gov.pl

36 36 Województwo Kujawsko-Pomorskie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz tel. (52) 567 00 18, faks (52) 567 00 69 e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl www: www.europedirect-bydgoszcz.byd.pleuropedirect-bydgoszcz@byd.plwww.europedirect-bydgoszcz.byd.pl Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń ul. Grunwaldzka 25 b, 87-100 Toruń tel. 52 567 00 09, faks 52 567 07 37 e-mail: europedirect-torun@byd.pl www: www.europedirect-torun.byd.pleuropedirect-torun@byd.plwww.europedirect-torun.byd.pl http://ec.europa.eu/polska


Pobierz ppt "Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców. Najważniejsze dokumenty na poziomie unijnym i krajowym Ustawa Wdrożeniowa UMOWA PARTNERSTWA Programy operacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google