Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Innowacji.  Nowe podejście do polityki innowacyjnej, opartej na identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu  Kontynuacja dotychczasowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Innowacji.  Nowe podejście do polityki innowacyjnej, opartej na identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu  Kontynuacja dotychczasowej."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Innowacji

2  Nowe podejście do polityki innowacyjnej, opartej na identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu  Kontynuacja dotychczasowej Regionalnej Strategii Innowacji  Wypełnia warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020 Program Rozwoju Innowacji

3 Cel główny: podniesienie innowacyjności regionu poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji Działania strategiczne: 1.Poprawa dostępności wyposażenia technicznego niezbędnego do kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom rynku 2.Wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie postaw kreatywnych i innowacyjnych uczniów 3.Wsparcie współpracy przedsiębiorców i szkół (kształcenie dualne) 4.Wsparcie kształcenia ustawicznego odpowiadającego potrzebom rynku 5.Promowanie udziału przedsiębiorstw w programach stażowych Działania strategiczne: 1.Poprawa dostępności wyposażenia technicznego niezbędnego do kształcenia zawodowego odpowiadającego potrzebom rynku 2.Wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie postaw kreatywnych i innowacyjnych uczniów 3.Wsparcie współpracy przedsiębiorców i szkół (kształcenie dualne) 4.Wsparcie kształcenia ustawicznego odpowiadającego potrzebom rynku 5.Promowanie udziału przedsiębiorstw w programach stażowych Działania strategiczne: 1.Tworzenie zachęt do zachowań innowacyjnych poprzez współfinansowanie prac B+R odpowiadającego potrzebom rynku 2.Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla osób innowacyjnych 3.Rozwój narzędzi ukierunkowanych na pozyskiwanie doświadczeń (misje, wizyty studyjne, dobre praktyki) 4.Wsparcie wykorzystywania przez przedsiębiorstwa instrumentów ochrony własności intelektualnej 5.Kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania 6.Wzmocnienie współpracy międzybranżowej Działania strategiczne: 1.Tworzenie zachęt do zachowań innowacyjnych poprzez współfinansowanie prac B+R odpowiadającego potrzebom rynku 2.Wsparcie doradcze i szkoleniowe dla osób innowacyjnych 3.Rozwój narzędzi ukierunkowanych na pozyskiwanie doświadczeń (misje, wizyty studyjne, dobre praktyki) 4.Wsparcie wykorzystywania przez przedsiębiorstwa instrumentów ochrony własności intelektualnej 5.Kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania 6.Wzmocnienie współpracy międzybranżowej Działania strategiczne : 1.Premiowanie działań realizowanych w partnerstwie 2.Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w działalność innowacyjną 3.Rozwój działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz ich doposażenie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie projektowe 4.Uproszczenie procedur aplikowania o środki 5.Stosowanie systemu popytowego na badania realizowane przez sektor nauki Działania strategiczne : 1.Premiowanie działań realizowanych w partnerstwie 2.Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w działalność innowacyjną 3.Rozwój działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz ich doposażenie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie projektowe 4.Uproszczenie procedur aplikowania o środki 5.Stosowanie systemu popytowego na badania realizowane przez sektor nauki Cel operacyjny 1 : Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku, szczególnie na kierunkach wpisujących się w inteligentne specjalizacje Cel operacyjny 1 : Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku, szczególnie na kierunkach wpisujących się w inteligentne specjalizacje Cel operacyjny 2: Wzrost postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach Cel operacyjny 2: Wzrost postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach Cel operacyjny 3: Zwiększenie inwestycji w innowacje Cel operacyjny 3: Zwiększenie inwestycji w innowacje

4 Inteligentne specjalizacje regionu

5 Specjalizacja obejmuje:  Technologie środowiskowe,  Biogospodarkę,  Usługi środowiskowe Zielona Gospodarka - EKOINNOWACJE

6 Specjalizacja obejmuje:  Technologie medyczne  Usługi medyczne  Turystykę zdrowotną  Zdrową, bezpieczną żywność (również produkty regionalne)  Branże powiązane takie, jak: sektor ICT, przemysł metalowy, procesy logistyczne (np. dystrybucja i magazynowanie itp.) Zdrowie i jakość życia EKO-ROZWÓJ

7 Specjalizacja obejmuje:  Przemysł ICT,  Przemysł metalowy,  Przemysł motoryzacyjny,  Przemysł wydobywczy i energetyczny,  Przemysł drzewny, meblarski i papierniczy Innowacyjny przemysł ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

8 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś priorytetowa I Gospodarka i innowacje

9 Alokacja w perspektywie 2014-2020 Najbliższy konkurs lipiec 2016 r. Kwota 70 mln PLN Najbliższy konkurs lipiec 2016 r. Kwota 70 mln PLN

10 BENEFICJENCI  przedsiębiorcy,  instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,  partnerstwo przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,  partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

11  Projekty B+R przedsiębiorstw np.: zakup badań i usług doradczych, prototypów linii pilotażowych  Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R np.: rozbudowa infrastruktury badawczej (laboratoria)  Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych np.: opracowanie nowych produktów, usług i procesów

12 Alokacja w perspektywie 2014-2020 Najbliższy konkurs lipiec 2016 Kwota 70 mln PLN Najbliższe konkursy: Typ I i Typ II - grudzień 2016 r. - kwota 16 mln PLN Typ III - marzec 2016 r. - kwota 8 mln PLN

13 BENEFICJENCI  instytucje otoczenia biznesu (IOB),  partnerstwa/zrzeszenia MŚP,  uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,  jednostki badawczo-rozwojowe,  jednostki naukowe,  jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia. Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Osi Priorytetowej.

14  I. Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości  II. Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.  III. Regionalny bon na innowacje.

15 ok. 13 mln euro Alokacja w perspektywie 2014-2020 Najbliższe konkursy Projekty realizowane poza formułą ZIT czerwiec 2016 r. - kwota 20 mln PLN ZIT Gorzów Wlkp. kwiecień 2016 r. kwota 450 tys. PLN

16 BENEFICJENCI  przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  partnerstwa/zrzeszenia MŚP  instytucje otoczenia biznesu (IOB),  JST ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną Beneficjentami Poddziałania mogą być wnioskodawcy z MOF Zielonej Góry. Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT. Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

17 BENEFICJENCI  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia. Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

18  I. Promocja gospodarcza regionu. (na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej)  II. Ekspansja gospodarcza MŚP. (Udział MŚP w targach, misjach, wystawach)  III. Rozwój inwestycyjny regionu. (promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych)

19 98 mln euro Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP Alokacja w perspektywie 2014-2020 Najbliższe konkursy Wsparcie dotacyjne marzec 2016r. kwota 60 mln PLN

20 BENEFICJENCI  przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  partnerstwa/zrzeszenia MŚP,  podmiot wdrażający instrument finansowy

21  Typ I Wdrożenie wyników prac B+R przez MSP  Typ II Wsparcie inwestycyjne MSP. (m. in: wprowadzenie nowych technologii, zwiększenie zdolności produkcyjnej)  Typ III Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych.

22 Dziękuję za uwagę Sylwia Pędzińska Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym


Pobierz ppt "Program Rozwoju Innowacji.  Nowe podejście do polityki innowacyjnej, opartej na identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu  Kontynuacja dotychczasowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google