Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Produkcja żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Produkcja żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych”"— Zapis prezentacji:

1 „Produkcja żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych”
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie „Produkcja żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych” Piotr Pokrzywa Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania

2 Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw. Przewodnik opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, sierpień 2015

3 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Przewodnik stanowi wytyczne dobrej praktyki higienicznej (GHP) i produkcyjnej do stosowania przy produkcji w warunkach domowych środków spożywczych niezwierzęcego pochodzenia o niskim ryzyku. Wytyczne obejmują produkcję żywności z wykorzystaniem surowców roślinnych pochodzących z własnych upraw (pola, ogrodu). Dotyczą one procesu produkcji / przetwarzania żywności, który odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu.

4 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Wymagania higieniczne dla tego typu działalności określone są w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przepisy te zawierają ogólne wymagania dotyczące tzw. „pomieszczeń używanych głównie, jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu”. Wytyczne te nie stanowią prawa, a są jedynie materiałem pomocniczym we wdrożeniu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa żywności

5 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Należy również przestrzegać prawa wspólnotowego dotyczącego bezpieczeństwa żywności, w tym rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz wymagań dotyczących znakowania środków spożywczych – w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…)

6 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Żywność o potencjalnie niskim ryzyku to produkty, w przypadku których istnieje małe ryzyko rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych i/lub produkty poddane obróbce cieplnej: - Makaron bezjajeczny - Dżemy, marmolady, powidła, kompoty, przeciery warzywne poddane obróbce termicznej - Zagęszczone syropy owocowe poddane obróbce termicznej - Soki pasteryzowane - Produkty marynowane o wydłużonym okresie przydatności do spożycia, z wyjątkiem przetworów z grzybów dzikorosnących - Cukierki - Chleb i bułki bez dodatku jaj, mleka i jego przetworów, mięsa i jego przetworów.

7 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Jednym z obowiązków podmiotów działających w branży spożywczej jest uzyskanie zatwierdzenia zakładu i o wpis do rejestru zakładów lub wpisanie do rejestru zakładów. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wniosek składa się w formie pisemnej, w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności do właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

8 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Zatwierdzenie zakładu jest dokonywane w następstwie conajmniej jednej wizyty w miejscu funkcjonowania. Państwowy inspektor sanitarny zatwierdza zakład do celów określonej działalności jedynie wtedy, gdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe wykazał, że spełnia odpowiednie wymagania prawa paszowego i żywnościowego.

9 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Warunkowe zatwierdzenie może być udzielone jeżeli stwierdzi się zakład spełnia wszystkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Udzielenie bezwarunkowego zatwierdzenia możliwe jest jedynie wtedy gdy z nowej kontroli urzędowej zakładu, przeprowadzonej w ciągu trzech miesięcy od chwili udzielenia zatwierdzenia warunkowego, wynika że zakład spełnia inne odpowiednie wymagania prawa paszowego lub żywnościowego. Jeżeli dokonano wyraźny postęp, ale zakład nadal nie spełnia wszystkich odpowiednich wymagań, właściwy organ może przedłużyć urzędowe zatwierdzenie. Jednakże zatwierdzenie warunkowe nie może przekraczać łącznie sześciu miesięcy.

10 - działalności w zakresie dostaw bezpośrednich; - produkcja pierwotna
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do działalności w zakresie m in. (wymagany jest wpis do rejestru): - działalności w zakresie dostaw bezpośrednich; - produkcja pierwotna - gospodarstw agroturystycznych Inne np. - urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności; - sprzedaż na odległość - apteki

11 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Działalność na rynku spożywczym zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr. 171, poz z późn. zm.) można rozpocząć po zatwierdzeniu i wpisaniu do rejestru lub uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów. Celem rejestracji jest umożliwienie organom urzędowej kontroli żywności posiadanie wiedzy o lokalizacji przedsiębiorstwa i jego działalności oraz umożliwienie przeprowadzenia urzędowych kontroli.

12 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez powiatowego inspektora sanitarnego, który nadzoruje przetwórcę, będzie zależała od poziomu ryzyka związanego z produkowaną żywnością. Kontrole te są prowadzone okresowo i nie są wcześniej zapowiadane.

13 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu bez złożenie wniosku o wpis do rejestru lub uzyskania decyzji o zatwierdzeniu zakładu (art. 103 ust. 1 pkt. 4 ) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wymierza karę pieniężną.

14 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Kara może być wymierzona do kwoty pięciu tysięcy złotych jednak nie mniej niż tysiąc złotych. Kary pieniężne wymierzane są w drodze decyzji, administracyjnej po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Ustalając wysokość kary pieniężnej, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia i zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkość produkcji zakładu.

15 Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Do kar stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa

16 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Produkcja żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google