Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEKST JEDNOLITY § 101: -ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; -tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEKST JEDNOLITY § 101: -ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; -tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia;"— Zapis prezentacji:

1 TEKST JEDNOLITY § 101: -ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; -tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia;

2 TEKST JEDNOLITY (tytuł) OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 1 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa

3 TEKST JEDNOLITY (treść obwieszczenie) W obwieszczeniu przytacza się: -przepis ustawy upoważniający do ogłoszenia tekstu jednolitego; -tytuł ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany; -wymienia się wszystkie ustawy, które wprowadziły zmiany do pierwotnego tekstu tej ustawy.

4 TEKST JEDNOLITY (treść obwieszczenia) 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668); 2)ustawą z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem... (dzień, według stanu na który sporządzono tekst jednolity).

5 TEKST JEDNOLITY (treść obwieszczenia) W obwieszczeniu zamieszcza się także treść tych przepisów zawartych w ustawach zmieniających, których nie zamieszcza się w tekście jednolitym, jako niezmieniających tekstu ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany.

6 TEKST JEDNOLITY (treść obwieszczenia) 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1126), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1-3, 5-10 i 12-36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”

7 TEKST JEDNOLITY (treść obwieszczenia) 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: (...) 2) art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2001, nr 39, poz. 459), który stanowi: „Art. 10. Żądania stwierdzenia nadpłaty podatku wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.”

8 TEKST JEDNOLITY ( § 106 – zasady redagowania) w miejscu przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz określenie "uchylony", podając w odnośniku: - tytuł ustawy uchylającej; - oznaczenie dzienników urzędowych, w których została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany; - przepis uchylający; - datę jego wejścia w życie;

9 TEKST JEDNOLITY (przepisy uchylone) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Art. 22. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników:... § 2. 1) uchylony 1) Uchylony przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 122, poz. 1315), który wszedł w życie dnia 15 stycznia 2001 r.

10 TEKST JEDNOLITY ( § 106 – zasady redagowania) Przy przepisach, których treść zmieniono, i przy przepisach dodanych podaje się w odnośnikach do tych przepisów: -tytuł ustawy nowelizującej; -oznaczenie dzienników urzędowych, w których została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany; -przepis nowelizujący; -datę jego wejścia w życie;

11 TEKST JEDNOLITY (przepisy zmienione) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (...) § 3. 2) Organy podatkowe nie mogą zaniechać ustalania w całości lub w części zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gmin, powiatów lub województw. 2) W brzmieniu ustalonym przez art. 142 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który wszedł wżycie dnia 1 stycznia 1999 r.

12 TEKST JEDNOLITY (przepisy dodane) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (...) §3a. 3) Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik w złożonej deklaracji wykazał zwrot podatku w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zwrotu podatku. 3) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit b ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), który wszedł w życie dnia 2 listopada 2002 r.

13 TEKST JEDNOLITY (przepisy wielokrotnie nowelizowane) W przypadku przepisów wielokrotnie zmienianych, w odnośnikach do tych przepisów podaje się w kolejności chronologicznej wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami.

14 TEKST JEDNOLITY (przepisy wielokrotnie nowelizowane) USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Art. 22. 1. 1) W toku postępowania o udzielenie pozwolenia produkt leczniczy jest, zgodnie z art. 8 ust. 1a pkt 3, poddawany badaniom jakościowym, na koszt podmiotu odpowiedzialnego. 1) Najpierw zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 28 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001, nr 152, poz.1265), zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 września 2001 r.; następnie w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne, zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 października 2002 r.

15 TEKST JEDNOLITY (inne zmiany) § 107: Do tekstu jednolitego nie wprowadza się zmian, które nie zostały wyraźnie sformułowane w ustawie zmieniającej, chyba że zmiany te mają charakter wyłącznie formalny. W takim przypadku wprowadzone zmiany omawia się w odnośnikach do przepisów, w których wprowadzono takie zmiany.

16 TEKST JEDNOLITY (inne zmiany – przykład) USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (...) Art. 153. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "Milicji Obywatelskiej" i "funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej", należy przez to rozumieć "Policję" i "policjantów". USTAWA z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Art. 11. 1. Organ orzekający zawiadamia o zmianie imienia i nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsca sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto organy Milicji Obywatelskiej, organy finansowe prezydiów rad narodowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy i rejestr skazanych. USTAWA z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Art. 11. 1. 1) Organ orzekający zawiadamia o zmianie imienia i nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsca sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto organy Policji, organy finansowe prezydiów rad narodowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy i rejestr skazanych. 1) W brzmieniu ustalonym w wyniku uwzględnienia art. 153 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U..., nr..., poz....), który wszedł w życie....

17 TEKST JEDNOLITY (inne zmiany) USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Art. 16. 1. Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. 2. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych ustala, w drodze rozporządzenia, opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich. 3. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki minimalne za czynności adwokackie, o których mowa w ust. 1. Dz.U.02.78.717 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01. (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2002 r.) 1. Art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 2000 r. Nr 48, poz. 545 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji, ponieważ nie określają wytycznych dotyczących treści aktu. 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1013 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1049) jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ upoważnienie ustawowe, na podstawie którego zostało wydane, nie odpowiada wymogom art. 92 ust. 1 Konstytucji.

18 TEKST JEDNOLITY (inne zmiany) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 190. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (...) podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny - dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny

19 TEKST JEDNOLITY (utrata mocy przepisów) USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Art. 16. 1. Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. 2. 1) utracił moc. 1) Utracił moc na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2002 r., sygn. akt P. 1/01, (Dz. U. 2002, Nr 78, poz.717) z dniem 19 czerwca 2002 r.


Pobierz ppt "TEKST JEDNOLITY § 101: -ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; -tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google