Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces projektowania Warunki techniczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces projektowania Warunki techniczne"— Zapis prezentacji:

1 Proces projektowania Warunki techniczne

2 Proces projektowania – przygotowywanie oraz zapewnienia realizacji projektów w zw. z wykonywaniem robót budowlanych. Warunki techniczne –warunki dot. obiektu budowlanego określone w przepisach techniczno-budowlanych.

3 PROCES PROJKETOWANIA Projektant - w sytuacji, gdy konieczne jest sporządzenie projektu: Projekt budowlany; Projekt rozbiórki.

4 PROCES PROJKETOWANIA Proces projektowania:
Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych; Nadzór autorski w trakcie robót budowlanych.

5 PROCES PROJKETOWANIA Działania podejmowane przed rozpoczęciem robót budowlanych: Projektu budowlanego (art. 18 ust. 1 pkt. 1 p.b.); Stosowanie do potrzeb innych projektów (art. 18 ust. 1 pkt. 1 p.b.); Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt. 1b p.b.);

6 PROCES PROJKETOWANIA Działania w trakcie wykonywania robót budowlanych: Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia (art. 36a ust. 6 p.b.); Projektant ma obowiązek wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt. 3 p.b.).

7 PROCES PROJKETOWANIA Działania w trakcie wykonywania robót budowlanych: 3. Nadzór autorski C.D. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego (art. 18 ust. 3 p.b.); Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko (art. 19 ust. 1 p.b.).

8 PROCES PROJKETOWANIA Działania w trakcie wykonywania robót budowlanych: 3. Nadzór autorski C.D.: sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. (art. 20 ust. 1 pkt. 4 p.b.).

9 PROCES PROJKETOWANIA Działania w trakcie wykonywania robót budowlanych: 3. Nadzór autorski C.D. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

10 WARUNKI TECHNICZNE Przepisy techniczno-budowlane mają na celu zapewnienie: 1. spełnienia wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d)odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii; (art. 5 ust. 1 pkt. 1 p.b.).

11 WARUNKI TECHNICZNE 2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 3. możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu; (art. 5 ust. 1 pkt. 2-2a p.b.).

12 WARUNKI TECHNICZNE 4. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 5. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 6. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; (art. 5 ust. 1 pkt. 3-5 p.b.).

13 WARUNKI TECHNICZNE 7. ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 8. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską; 9. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 10. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. (art. 5 ust. 1 pkt. 6,8,10 p.b.).

14 WARUNKI TECHNICZNE Przepisy techniczno-budowlane to: 1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1-2b p.b. 2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. (art. 7 ust. 1 p.b.).

15 WARUNKI TECHNICZNE warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie: określą, w drodze rozporządzenia: 1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń; 2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1. (art. 7 ust. 2 p.b.).

16 WARUNKI TECHNICZNE warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych mogą określić, w drodze rozporządzenia: 1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - dla budynków mieszkalnych; 2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - dla innych obiektów budowlanych. (art. 7 ust. 3 p.b.).

17 od przepisów techniczno-budowlanych
WARUNKI TECHNICZNE Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. (art. 9 ust. 1 p.b.).

18 od przepisów techniczno-budowlanych
WARUNKI TECHNICZNE Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Postępowanie: Wniosek o zgodę na odstępstwo do właściwego ministra OAAB po uzyskaniu tej zgody na odstępstwo może odstępstwo uwzględnić Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. (art. 9 ust. 2 p.b.).

19 WARUNKI TECHNICZNE Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Wniosek do ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać: 1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy; 2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 3) propozycje rozwiązań zamiennych; 4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską; 5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów. (art. 9 ust. 3 p.b.).

20 WARUNKI TECHNICZNE Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków. (art. 9 ust. 4 p.b.).

21 Kazusy Kazus 1 Jan Kowalski postanowił wybudować dom jednorodzinny na podstawie projektu znanego architekta Oscara Niemeyera. Projektowany dom był jednak niezgodny z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jan Kowalski mimo tym niezgodnościom złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Starosta wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia na budowę. Jan Kowalski, złożył od tej decyzji odwołanie, do którego dołączył wniosek o odstępstwo od warunków technicznych na podstawie art. 9 p.b. Minister upoważnił wojewodę do udzieleniu zgody na odstępstwo. Wojewoda na podstawie ustawy Prawo budowlanego oraz tego upoważnienia wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Oceń działania wojewody oraz właściwego ministra.

22 Kazusy Kazus 2 Jan Kowalski, jako inwestor, kupił prawo do seryjnego projektu domu jednorodzinnego. Autorem projektu jest Barbara Warzewicz. Na podstawie umowy mógł wybudować obiekt budowlany na podstawie tego projektu, z uwzględnieniem niewielkich zmian związanych ze specyfiką terenu budowy. W tym celu, Jan Kowalski zlecił dostosowanie projektu Zbigniewowi Nowakowi. Zbigniew Nowak dostosował projekt do specyfiki terenu budowy. Starosta w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożył na Jana Kowalskiego obowiązek ustanowienia nadzoru autorskiego. Jan Kowalski nakazał Barbarze Warzewicz sprawowanie nadzoru autorskiego. Barbara Warzewicz nie zareagowała na pismo Jana Kowalskiego. Tymczasem budowa obiektu budowlanego odbiegała od projektu, w zakresie zmian naniesionych przez Zbigniewa Nowaka. Zbigniew Nowak zażądał wstrzymania robót budowlanych, co zostało odnotowane wpisem do dziennika budowy. Oceń działania Jana Kowalskiego, Barbary Warzewcz, Zbigniewa Nowaka

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Proces projektowania Warunki techniczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google