Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka w obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność? Poznań 27/10/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka w obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność? Poznań 27/10/2015."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka w obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność? Poznań 27/10/2015

2 Na plenarnej sesji Parlamentu Europejskiego w dniu 9 lipca 2015, przeważającą ilością głosów (395-197) przyjęto propozycje dotyczące wprowadzenia znacznie bardziej ambitnych celów związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym oraz gospodarką odpadami

3 Circular economy

4

5 Co nas czeka? 1. Nowelizacja Dyrektywy Odpadowej – art. 5 : Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów od 2025 2. Siódmy unijny Plan Działań w Zakresie Środowiska; Ramowa Dyrektywa Odpadowa „należy maksymalizować efektywność gospodarki odpadami poprzez wysokie poziomy odzysku materiałowego również dla strumieni odpadów podlegających kompostowaniu” 3. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” „Komisja będzie zachęcała do przestrzegania zasady kaskadowości w zrównoważonym wykorzystaniu biomasy, z uwzględnieniem wszystkich sektorów korzystających z biomasy, tak aby można ją było wykorzystywać w sposób możliwie najbardziej zasobooszczędny.” COM (2014) 398; Bruksela dnia 2.07.2014.

6 ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA RECYKLING Inne procesy odzysku unieszkodliwianie

7 Efekty wprowadzenia zbiórki selektywnej bioodpadów na ilość odpadów zmieszanych

8 SYSTEM

9 Dane wpgo Ogólnie dobra sytuacja W wielu regionach wsytarczająca moc przerobowa instalacji, lub instalacje przewymiarowane Brak znaczących problemów Brak wyznaczenia konkretnych celów Rozdzielenie strumienia odpadów komunalnych i innych odpadów ulegających biodegradacji

10 Dane wpgo Błędna klasyfikacja procesów Większość odpadów biodegradowalnych wykazana w struieniu zmieszanym i stąd uwzględniana przy MBP Brak systemowego podejścia w planowaniu gospodarki odpadami – brak połączenia np. Gospodarki osadami sciekowymi z RIPOK kompostownia Brak zaangażowania mechanizmów pozwalających na ujęcie strumienia Brak danych o sposobach wykorzystania kompostu bez certyfikatu

11 Dane wpgo Niespójnie Nieaktualne Powierzchowne Ogólnikowe Niekompletne Nieporównywalne

12 Wpgo - przykłady Woj. mazowieckie – w procesie R3 przetwarzano szkło i opakowania z tworzyw sztucznych Woj. lubuskie – tylko 9% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji zagospodarowano inaczej niż przez składowanie (jednocześnie istniejące 4 kompostownie były niedociążone…) Woj. lubelskie – z blisko 200.000Mg odpdaów kuchennych, zielonych i ogrodowych zebrano selektywnie 6.000Mg, istniejące instalacje znacznie niedociążone

13 Wpgo - przykłady Woj. Mazowieckie -Wytwarzanie 6.000.000 Mg -Zebrane selektywnie 4.000Mg -Poddane R3 76.267Mg - Zapotrzebowanie na moce przerobowe - 90.000Mg

14 Wpgo - przykłady Woj. wielkopolskie -16 kompostowni o mocy 197.500Mg -Zebrane selektywnie 28.850Mg -Poddane R3 23.000Mg -Z grup 1-19 ponad 140.000Mg poddane R3, ale żadnej kompostowni na liście funkcjonujących instalacji -Uzyskanie statusu RIPOK Kompostownia możliwe tylko w przypadku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie do obrotu

15 aKPGO 2014

16 odnośnie komunalnych osadów ściekowych – brakuje informacji o przetwarzaniu w kompostowniach – ponad 200.000Mg/rok jest przetwarzane w ten sposób na dzień dzisiejszy i ilość ta wzrasta; brak powiązania instalacji KOS i zielonych oraz innych bio!!!; strona 77

17 aKPGO 2014 zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami w pierwszej kolejności recykling, dopiero potem odzysk (termiczny) „Dopuszcza się recykling organiczny, w tym kompostowanie KOS z innymi odpadami w celu uzyskania produktu wprowadzanego do obrotu na podstawie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu”

18 aKPGO 2014 W tabeli 32 (strona 88/89) pod pojęciem odpadów ulegających biodegradacji wymieniono m.n. skratki (19 08 01, 19 09 01), zawartość piaskowników (19 08 02), osady z klarowania owdy (19 09 02), które nie mają charakteru organicznego, Jaka frakcję rozumie się pod kodem 19 12 12 oraz pod pozycją 19 12 (czy jest to frakcja organiczna odpadów komunalnych 0- 80mm, czy jest to ogólnie strumień 19 12 12 z sortowni odpadów?)

19 Cele na jutro DZIŚ zapobieganie spalaniu i współspalaniu materia łów i substancji, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia zapewnienie ambitnych i transparentnych celów recyklingu tworzenie „czystych” i nietoksycznych cykli materiałowych wzmocnienie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta nadanie produktom nowego życia praca w zakresie Ekoprojektowania w zgodzie z zasadą CE ACR+ position paper on the Circular Economy Package

20 Hanna Marlière hanna.marliere@gmail.com Tel. 608-08-71-27


Pobierz ppt "Gospodarka w obiegu zamkniętym – fanaberia czy konieczność? Poznań 27/10/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google