Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM – DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 24 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM – DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 24 listopada."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM – DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 24 listopada 2015 r.

2 ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca w formie jednostki budżetowej powołana uchwałą Sejmiku Śląskiego nr III/13/4/2007 z dnia 19 września 2007 roku. ŚCP działa na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego. Centrum pełni funkcję instytucji pośredniczącej II stopnia we wdrażaniu działań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020.Zadania  bezpłatne konsultacje, spotkania informacyjne;  prowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie i wybór projektów;  przygotowanie i podpisywanie umów i ich rozliczanie;  kontrola projektów; sprawozdawczość;  monitorowanie w okresie trwałości;  promocja programu.

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 - 2013 21 21 konkursów o dofinansowanie stan: 30.10.2015 r. 8892 8892 złożonych wniosków 4814 wniosków wybranych 3873 podpisanych umów Wartość:1.186.524.763,86 3310 rozliczonych projektów. Wartość: 913.049.054,00 zł

4 Oś Priorytetowa RPO WSL 2014-2020 I Nowoczesna gospodarka II Cyfrowe Śląskie III Konkurencyjność MŚP IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów VI Transport VII Regionalny rynek pracy VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy IX Włączenie społeczne X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego XII Infrastruktura edukacyjna

5 dwufunduszowy Program dwufunduszowy - projekty twarde i miękkie. innowacyjne (zgodne z Regionalną Strategią Innowacji) Nacisk na projekty innowacyjne (zgodne z Regionalną Strategią Innowacji). Wyższe kwoty Wyższe kwoty dofinansowania. Zróżnicowanaintensywność Zróżnicowana intensywność wsparcia w zależności od sposobu finansowania. wersja elektroniczna Wniosek aplikacyjny - wersja elektroniczna. 1 miesiąc Dokumentacja konkursowa dostępna 1 miesiąc przed ogłoszeniem naboru. Wsparcie na projekty inwestycyjne (w tym w funduszy pożyczkowych. turystyce) w ramach funduszy pożyczkowych. RPO WSL 2014 – 2020 - NOWE ROZWIĄZANIA

6 ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁANIE 1.2 PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE ZAPLECZE B+R ALOKACJA: 176 483 992,00 € BENEFICJENCI: MŚP i DUŻE FIRMY DZIAŁANIE 3.2 WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ALOKACJA: 132 262 417,00 € BENEFICJENCI: MŚP DZIAŁANIE 3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE ALOKACJA: 44 000 000,00 € BENEFICJENCI: MŚP Prace badawczo-rozwojowe, tworzenie nowej lub ulepszenie już istniejącej infrastruktury badawczej w firmie w ramach jednej z trzech inteligentnych specjalizacji (medycyna, energetyka i ICT). Wsparcie na wdrożenie innowacyjnych technologii. Inwestycje w innowacyjne maszyny, urządzenia, wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie na wdrożenie narzędzi informatycznych do prowadzenia procesów biznesowych, zarządczych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na zewnątrz.

7 1.2. 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach BENEFICJENCI: - MŚP - duże przedsiębiorstwa - konsorcja naukowo – przemysłowe (lider to przedsiębiorstwo) WARTOŚĆ PROJEKTU PRACE B+R: INFRASTRUKTURA B+R: 5.000.000 zł10.000.000 zł Wartość maksymalna 5.000.000 zł 10.000.000 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 200.000 zł Wartość minimalna 200.000 zł POZIOM WSPARCIA: PRACE B+R: INFRASTRUKTIURA B+R: do 80% do 50% ZAŁOŻENIA: - badania przemysłowe i prace rozwojowe zgodnie z definicją w GBER; - badania do etapu pierwszej produkcji włącznie (faza testów, a nie masowa produkcja i działalność handlowa); - warunkiem prac B+R jest komercjalizacja ich wyników; - zaplecze B+R - niezbędne przedstawienie opisu prac B+R; - projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji (medycyna, energetyka, ICT). 19 maj 2016 r. KONKURS: 19 maj 2016 r.

8 Przykładowe koszty kwalifikowalne Wyposażenie - zgodnie z art. 14 GBER m. in.: Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. Projekty badawczo-rozwojowe - zgodnie z art. 25 GBER m.in. : Koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników, Koszty aparatury i sprzętu, Koszty budynków i gruntów, Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji oraz koszty doradztwa wykorzystywanych na potrzeby działalności badawczej. Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów. 1.2. 1.2. WYDATKI KWALIFIKOWALNE

9 Przykładowe koszty kwalifikowalne c.d. Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności – zgodnie z art. 28 GBER: - Koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania, który to personel zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u beneficjenta stanowiskach pracy i nie zastępuje innego personelu. - Koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji 1.2. 1.2. WYDATKI KWALIFIKOWALNE UWAGA: UWAGA: pełny katalog wydatków kwalifikowalnych – Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020.

10 3.2. 3.2. Innowacje w MŚP BENEFICJENCI: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa WARTOŚĆ PROJEKTU 10.000.000 zł Wartość maksymalna 10.000.000 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 100.000 zł Wartość minimalna 100.000 zł 2.000.000 zł Wartość maksymalna 2.000.000 zł POZIOM WSPARCIA: do 50% ZAŁOŻENIA: - nowoczesne maszyny, urządzenia dla wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów/usług, - preferencje dla projektów zakładających wdrożenie wyników B+R, - produkt/usługa, proces innowacyjny co najmniej w skali regionu. Zastosowana innowacja może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata (opinia o innowacyjności), - preferencje dla projektów zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji. 16.11.2015 r. - 11.01.2016 r. KONKURS: 16.11.2015 r. - 11.01.2016 r.

11 3.2. 3.2. WYDATKI KWALIFIKOWALNE art. 14 GBER oraz de minimis  NOWE ŚRODKI TRWAŁE;  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE;  RATY KAPITAŁOWE LEASINGU FINASOWEGO;  KOSZTY SZKOLEŃ – związane z realizacją projektu;  KOSZTY USŁUG DORADCZYCH – m.in. w zakresie wdrożenia technologii, opracowania dokumentacji konstrukcyjnej;  KOSZTY PROMOCJI PROJEKTU - m.in. promocja w mediach, udział w targach / wystawach. UWAGA: UWAGA: pełny katalog wydatków kwalifikowalnych – Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020.

12 3.3. 3.3. TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BENEFICJENCI: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa WARTOŚĆ PROJEKTU 10.000.000 zł Wartość maksymalna 10.000.000 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 50.000 zł Wartość minimalna 50.000 zł 500.000 zł Wartość maksymalna 500.000 zł POZIOM WSPARCIA: do 50% ZAŁOŻENIA: - wsparcie nabycia nowoczesnych narzędzi informatycznych do prowadzenia procesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na zewnątrz (m.in. sprzedaż produktów i usług w Internecie, współpraca z innymi przedsiębiorstwami); - projekt realizowany na terenie województwa śląskiego. III kwartał 2016 r. KONKURS: III kwartał 2016 r.

13 3.3. 3.3. WYDATKI KWALIFIKOWALNE art. 14, 18 GBER oraz de minimis NOWE ŚRODKI TRWAŁE; WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE; RATY KAPITAŁOWE LEASINGU FINASOWEGO; KOSZTY USŁUG DORADCZYCH świadczonych przez ekspertów zewn.; KOSZTY PERSONELU (umowa cywilno - prawna); KOSZTY SZKOLEŃ związanych z realizacją projektu; KOSZTY PROMOCJI PROJEKTU. UWAGA: UWAGA: pełny katalog wydatków kwalifikowalnych – Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020.

14 PRZYKŁADOWE WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE  leasing w formie operacyjnej, zwrotnej;  wkład niepieniężny;  podatek VAT;  używane środki trwałe;  środki transportu;  zakup nieruchomości zabudowanej/niezabudowanej;  koszty robót budowlanych/zakup materiałów budowlanych. UWAGA: UWAGA: pełny katalog wydatków niekwalifikowalnych – Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020.

15 www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.rpo.slaskie.pl www.wup-katowice.pl www.scp-slask.pl

16 GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH FUNDUSZY EUROPEJSKICH Zakres usług PIFE Zakres usług PIFE obejmuje m.in.: informacje o uczestnictwie w projektach finansowanych z FE; informowanie nt. możliwości uzyskania dofinansowania; konsultacja na etapie przygotowania projektu; konsultacja na etapie realizacji projektu; możliwość konsultacji indywidualnych u klienta. Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie.Adres: ul. Dąbrowskiego 23 (parter) Katowice tel.: (32) 77 40 172; (32) 77 40 193; (32) 77 40 194; (32) 77 40 418. punktinformacyjny@slaskie.plCzynny - w poniedziałki w godzinach 7.00-17.00, -od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Rozwój sieci: Lokalne punkty informacyjne w 4 subregionach województwa Mobilne punkty – dyżury konsultantów w różnych miejscach województwa

17 PUNKT KONTAKTOWY ŚCP Adres: ul. Katowicka 47 (I piętro) Chorzów tel.: (32) 743 91 71; (32) 743 91 77; punkt.informacyjny@scp-slask.plCzynny - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zakres usług obejmuje: - informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach 1.2., 3.2., 3.3. RPO WSL 2014 – 2020; - informowanie na etapie przygotowania projektu; - konsultacje na etapie realizacji projektu.

18 Katowicka 47, Chorzów (32) 743 91 60 www.scp-slask.pl scp@scp-slask.pl ZBIGNIEW FARUGA Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM – DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. 2014-2020 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 24 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google