Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Klub Lotniczy Warszawa 14 września 2015 Polski Klub Lotniczy KRS 0000490308 ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa fax:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Klub Lotniczy Warszawa 14 września 2015 Polski Klub Lotniczy KRS 0000490308 ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa fax:"— Zapis prezentacji:

1 Polski Klub Lotniczy Warszawa 14 września 2015 Polski Klub Lotniczy KRS 0000490308 ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 22 300 08

2 Polski Klub Lotniczy Powstał 25 czerwca 2013 r.-Walne Zebranie; 18 Członków Założycieli; Rejestracja Polskiego Klubu Lotniczego w Krajowym Rejestrze Sądowym-13 grudnia 2013. Siedzibą PKL jest Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa; Obecnie 76 Członków (stan na 14 IX 2015). Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 2

3 Cel działalności Polskiego Klubu Lotniczego Celem Polskiego Klubu Lotniczego jest: Kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz zainteresowanych instytucji o roli lotnictwa dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państwa. Integracja środowiska lotniczego. Promowanie rozwoju lotnictwa, szkolenia i kształcenia lotniczego. Upowszechnianie oraz pogłębianie wiedzy o lotnictwie, rynku lotniczym oraz lotniczych procesach i programach realizowanych w ramach Unii Europejskiej oraz na świecie Wspieranie procesów legislacyjnych na poziomie eksperckim. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 3

4 Cel działalności Polskiego Klubu Lotniczego Stowarzyszenie realizuje cele, poprzez: Współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lotniczym, instytucjami publicznymi, instytutami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego i harmonijnego rozwoju polskiej branży lotniczej. Prezentowanie stanowiska wobec władz publicznych w procesie stanowienia prawa, strategii i planów rozwoju lotnictwa w Polsce i w UE. Organizowanie regularnych spotkań ze znaczącymi osobami z branży lotniczej, gośćmi polskimi i zagranicznymi. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej oraz prac w zakresie studiów i analiz, działalność wydawniczą oraz działalność w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i targów. Współpracę z innymi organizacjami tego typu w Europie i na świecie. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 4

5 Członkowie Polskiego Klubu Lotniczego Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków założycieli; członków zwyczajnych; członków honorowych; członków wspierających. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 5

6 Członkowie Polskiego Klubu Lotniczego Polski Klub Lotniczy jest organizacją otwartą dla organizacji członkowskich, tj. instytucji rządowych i samorządowych, transportu lotniczego, przemysłu i usług, instytutów badawczych, uczelni i innych organizacji oraz osób prywatnych związanych z sektorem lotniczym takich jak linie lotnicze, zarządcy infrastruktury lotniczej, finansiści, prawnicy, dziennikarze, regulatorzy, przedstawiciele urzędów centralnych i samorządowych, przedsiębiorstwa produkcyjne z branży lotniczej. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 6

7 Członkowie Polskiego Klubu Lotniczego Członkami Stowarzyszenia mogą być: osoby fizyczne obywatele polscy i obcy, niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które akceptują cele Stowarzyszenia i gotowe są współdziałać na rzecz ich realizacji – jako członkowie zwyczajni; osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia – jako członkowie honorowi; osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które udzielają Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej lub innej – jako członkowie wspierający. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 7

8 Władze Polskiego Klubu Lotniczego Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada Nadzorcza. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 8

9 Władze Polskiego Klubu Lotniczego Zarząd: Tomasz Balcerzak-Prezes Zarządu Anna Konert-Wiceprezes Zarządu Leszek Chorzewski-Wiceprezes Zarządu Sekretarz-Elżbieta Wiszniewska Rada Nadzorcza: Marek Serafin Leszek Sieluk Andrzej Słodownik Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 9

10 Finansowanie Polskiego Klubu Lotniczego Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności: wpłaty z wpisowego i składek członkowskich; zapisy, spadki i darowizny; granty i dotacje; dochody z majątku Stowarzyszenia; dochody z ofiarności publicznej; dochody z działalności Stowarzyszenia. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 10

11 Działalność Organizacja konferencji i spotkań z przedstawicielami branży lotniczej na temat aktualnych i ważnych tematów dla polskiego lotnictwa. Praca Zespołów Tematycznych PKL i upublicznianie rezultatów prac, m.in. poprzez przekazanie opracowań i raportów komisjom sejmowym i administracji oraz artykułów w prasie. Współorganizacja z KOW Media&Marketing spotkań dyskusyjnych, z udziałem decydentów, władz polskich i podmiotów lotniczych, poświęconych kluczowym zagadnieniom dla polskiego lotnictwa cywilnego. Udział w konsultacjach społecznych na temat projektów aktów prawnych dot. lotnictwa. Udział w posiedzeniach sejmowej Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, jako ważny głos społeczny środowiska lotniczego. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 11

12 Działalność Uczestnictwo PKL / reprezentantów PKL w następujących wydarzeniach: VIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2015, 26.02.2015 Warszawa; Forum Lotnicze 2015. 10.09.2015 Warszawa; 6. Europejska Konferencja nt. nauk lotniczych i kosmicznych. Konferencja EUCASS 29.06 – 3.07 2015 w ICE Kraków; Konferencja Naukowa, Transport Lotniczy w Polsce w XXI wieku, 17-18.9.2015 Poznań; Konferencja Avia Rail 2015, listopad 2015 Warszawa. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 12

13 Wybrane Opracowania Polskiego Klubu Lotniczego Analiza procesów wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2015; Formy zatrudniania w lotnictwie-Komentarz do Europejskiego Raportu pt. „Nietypowe formy zatrudnienia w lotnictwie’’ oraz Petycji Stop "Pay To Fly”, Warszawa 2015; Komentarz Polskiego Klubu Lotniczego dotyczący Projektu Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Wojewodztwie Mazowieckim opracowanego przez Crowley Infrastructure Development Group Sp. z o. o.16 grudnia 2014 r. Jakie istnieją współczesne zagrożenia związane ze stale rosnącym ruchem lotniczym na świecie? Gazeta Finansowa, Warszawa 2015. Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 13

14 Dziękuję za uwagę Polski Klub Lotniczy: ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, KRS 0000490308, Email: kontakt@pkl.org.pl, Fax: 22 300 08 10, www.pkl.org.pl, https://www.facebook.com/pages/Polish-Aviation- ClubPolski-Klub-Lotniczy/655923054464546?ref=hl Polski Klub Lotniczy: KRS 0000490308, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, email: kontakt@pkl.org.pl, fax: 223000810 14


Pobierz ppt "Polski Klub Lotniczy Warszawa 14 września 2015 Polski Klub Lotniczy KRS 0000490308 ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa fax:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google