Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działań infrastrukturalnych PROW , wdrażanych na poziomie regionalnym Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Gospodarka wodno-ściekowa w PROW 2014-2020
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Wsparcie gmin w realizacji WOD-KAN w PROW 2014 -2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie gmin w realizacji WOD-KAN w PROW Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Typ operacji „Gospodarka wodno–ściekowa”

4 Gospodarka wodno – ściekowa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gospodarka wodno – ściekowa Pomoc będzie przyznawana na potrzeby budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych: a) oczyszczalni ścieków, b) stacji uzdatniania wody, c) systemów kanalizacji sieciowej, d) pojedynczych systemów oczyszczania ścieków, e) systemów sieci wodociągowych.

5 Gospodarka wodno – ściekowa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gospodarka wodno – ściekowa Beneficjenci gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, związek międzygminny Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

6 Gospodarka wodno – ściekowa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gospodarka wodno – ściekowa Szczególne warunki Realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Realizacja w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

7 Gospodarka wodno – ściekowa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gospodarka wodno – ściekowa Kryteria wyboru dochód  podatkowy gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, lokalizacja na obszarze, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wynikających z Programu wodno – środowiskowego kraju, Wskaźnik zwodociągowania/skanalizowania gminy, realizacja w ramach operacji łącznie gospodarki wodnej i ściekowej, specyfika regionu.

8 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”

10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Pomoc będzie przyznawana na potrzeby: budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, związane z kształtowaniem przestrzeni, zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji, kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizację operacji.

11 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Beneficjenci gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na miejscowość łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

12 Szczególne warunki wsparcia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczególne warunki wsparcia Realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Operacja jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości; Operacja będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych; Operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;

13 Szczególne warunki wsparcia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczególne warunki wsparcia Operacja będzie realizowana na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem; Operacja jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę; Suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty euro w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

14 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne Kryteria wyboru dochód podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym), bezrobocie w powiecie,(preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), specyfika regionu.

15 Kształtowanie przestrzeni publicznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kształtowanie przestrzeni publicznej Kryteria wyboru Wartość zabytkowa układu urbanistycznego , Komplementarność z innymi inwestycjami na obszarze objętym operacją, lokalizacja inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym), specyfika regionu.

16 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w PROW 2014-2020
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 Wsparcie miejscowości w zakresie ochrony zabytków w PROW 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie miejscowości w zakresie ochrony zabytków w PROW Działanie „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” Typ operacji „ Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

18 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Pomoc będzie przyznawana na potrzeby: zakupu, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, prac konserwatorskich lub restauratorskich, zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji, kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizację operacji.

19 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Beneficjenci gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST. Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć zł na miejscowość w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

20 Szczególne warunki wsparcia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczególne warunki wsparcia Realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Operacja jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości; Realizacja na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;

21 Szczególne warunki wsparcia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczególne warunki wsparcia Będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych; Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; Składana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę; Dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków; Suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty euro w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

22 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Kryteria wyboru Zrealizowanie operacji skutkuje nadaniu nowej funkcji odnowionemu obiektowi, Ocena wartości projektu, Lokalizacja inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym), specyfika regionu.

23 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w PROW 2014-2020
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wsparcie gmin w budowie lub modernizacji dróg lokalnych w PROW Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

25 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Pomoc będzie przyznawana na potrzeby: budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni drogi, budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego, zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013, kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizację operacji.

26 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Beneficjenci gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów. Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

27 Szczególne warunki wsparcia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczególne warunki wsparcia Realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Operacja jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości; Realizacja na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;

28 Szczególne warunki wsparcia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczególne warunki wsparcia Operacja ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową; Suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty euro w dniu rozpoczęcia naboru wniosków; W przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej – droga w wyniku realizacji operacji stanie się drogą publiczną.

29 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Kryteria wyboru dochód  podatkowy gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej, operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii, operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem, specyfika regionu.

30 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Targowiska w PROW Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Targowiska w PROW Pomoc będzie przyznawana na potrzeby: budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją operacji.

33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Targowiska w PROW Beneficjenci gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów. Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

34 Szczególne warunki wsparcia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczególne warunki wsparcia Operacja jest realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż tys. mieszkańców; Operacja będzie ogólnodostępna; Operacja jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości; Realizacja na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem; Suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty euro w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Targowiska w PROW Kryteria wyboru Przewiduje się preferencje dla targowisk, w których udział powierzchni handlowej przeznaczonej dla rolników w stosunku do całkowitej powierzchni targowiska jest większy.

36 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat tel.: (22) Fax: (22) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google