Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działań infrastrukturalnych PROW 2014-2020, wdrażanych na poziomie regionalnym Departament Rozwoju Obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działań infrastrukturalnych PROW 2014-2020, wdrażanych na poziomie regionalnym Departament Rozwoju Obszarów."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działań infrastrukturalnych PROW 2014-2020, wdrażanych na poziomie regionalnym Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Gospodarka wodno-ściekowa w PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 Wsparcie gmin w realizacji WOD-KAN w PROW 2014 -2020  Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Typ operacji „Gospodarka wodno–ściekowa” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Gospodarka wodno – ściekowa Pomoc będzie przyznawana na potrzeby budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych: a) oczyszczalni ścieków, b) stacji uzdatniania wody, c) systemów kanalizacji sieciowej, d) pojedynczych systemów oczyszczania ścieków, e) systemów sieci wodociągowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 Gospodarka wodno – ściekowa  Beneficjenci  gmina,  spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,  związek międzygminny  Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 Gospodarka wodno – ściekowa  Szczególne warunki  Realizacja w miejscowości należącej do: o gminy wiejskiej, o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;  Realizacja w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Gospodarka wodno – ściekowa  Kryteria wyboru  dochód podatkowy gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca),  bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia),  powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej,  lokalizacja na obszarze, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wynikających z Programu wodno – środowiskowego kraju,  Wskaźnik zwodociągowania/skanalizowania gminy,  realizacja w ramach operacji łącznie gospodarki wodnej i ściekowej,  specyfika regionu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

9 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej  Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”  Typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Pomoc będzie przyznawana na potrzeby: a)budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, b)związane z kształtowaniem przestrzeni, c)zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji, d)kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizację operacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej  Beneficjenci  gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,  gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.  Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12 Szczególne warunki wsparcia  Realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;  Operacja jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;  Operacja będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;  Operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 Szczególne warunki wsparcia  Operacja będzie realizowana na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;  Operacja jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę;  Suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne  Kryteria wyboru  dochód podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym),  bezrobocie w powiecie,(preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia),  specyfika regionu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 Kształtowanie przestrzeni publicznej  Kryteria wyboru  Wartość zabytkowa układu urbanistycznego,  Komplementarność z innymi inwestycjami na obszarze objętym operacją,  lokalizacja inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym),  specyfika regionu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

17 Wsparcie miejscowości w zakresie ochrony zabytków w PROW 2014-2020  Działanie „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej”  Typ operacji „ Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Pomoc będzie przyznawana na potrzeby: a)zakupu, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, b)prac konserwatorskich lub restauratorskich, c)zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji, d)kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizację operacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego  Beneficjenci  gmina,  instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST.  Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 Szczególne warunki wsparcia  Realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;  Operacja jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;  Realizacja na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 Szczególne warunki wsparcia  Będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;  Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;  Składana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę;  Dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków;  Suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego  Kryteria wyboru  Zrealizowanie operacji skutkuje nadaniu nowej funkcji odnowionemu obiektowi,  Ocena wartości projektu,  Lokalizacja inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym),  specyfika regionu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

24 Wsparcie gmin w budowie lub modernizacji dróg lokalnych w PROW 2014 -2020  Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Pomoc będzie przyznawana na potrzeby: a)budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni drogi, b)budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego, c)zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, d)podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013, e)kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizację operacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  Beneficjenci  gmina,  związek międzygminny,  powiat,  związek powiatów.  Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 Szczególne warunki wsparcia  Realizacja w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;  Operacja jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;  Realizacja na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28 Szczególne warunki wsparcia  Operacja ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową;  Suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w dniu rozpoczęcia naboru wniosków;  W przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej – droga w wyniku realizacji operacji stanie się drogą publiczną. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  Kryteria wyboru  dochód podatkowy gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca),  bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia),  powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej,  droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej,  operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii,  operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem,  specyfika regionu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

31 Targowiska w PROW 2014 -2020  Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”  Typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32 Targowiska w PROW 2014 -2020 Pomoc będzie przyznawana na potrzeby: a)budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, b)zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji, c)kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją operacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

33 Targowiska w PROW 2014 -2020  Beneficjenci  gmina,  związek międzygminny,  powiat,  związek powiatów.  Stawka pomocy Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu (poziom pomocy finansowej z EFRROW: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34 Szczególne warunki wsparcia  Operacja jest realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;  Operacja będzie ogólnodostępna;  Operacja jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;  Realizacja na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;  Suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

35 Targowiska w PROW 2014 -2020  Kryteria wyboru  Przewiduje się preferencje dla targowisk, w których udział powierzchni handlowej przeznaczonej dla rolników w stosunku do całkowitej powierzchni targowiska jest większy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.minrol.gov.pl Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat tel.: (22) 623 18 42 Fax: (22) 623 20 51 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "Możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach działań infrastrukturalnych PROW 2014-2020, wdrażanych na poziomie regionalnym Departament Rozwoju Obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google