Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY 19.10.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY 19.10.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 NARADA ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY 19.10.2015 r.

2  § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy wymienia dokumenty określające funkcjonowanie domów: 1) Statut domu; 2) Regulamin organizacyjny domu; 3) Programy działalności domu (dla każdego typu) i plany pracy domu na każdy rok. Funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy

3 Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego (przepisy ustawy stosuje się do innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami art. 4 ww. ustawy). STATUT

4 Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu (art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) określającego w szczególności:  nazwę,  siedzibę,  przedmiot działalności.

5  podstawy prawne (w przypadku braku podstaw prawnych w statucie jednostki),  zadania Domu,  typ domu,  zasady kierowania jednostką,  strukturę organizacyjną jednostki (organizację wewnętrzną i podział zadań),  całokształt funkcjonowania domu, (zarządzanie, administrowanie, nadzór wewnętrzny, kontrola),  prawa i obowiązki uczestników,  prawa i obowiązki pracowników (odesłanie do kodeksu pracy, regulaminu pracy, zakresu obowiązków), Regulamin organizacyjny

6  planowanie pracy,  postanowienia końcowe (tryb wprowadzania zmian, odesłanie do innych dokumentów).

7 1. Cel ogólny funkcjonowania Domu z uzasadnieniem konkretną sytuacją na obszarze działania Domu (rodzaj wyciągu ze strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz opis struktury uczestników pod względem rodzaju stwierdzonych zaburzeń, ogólna ocena sytuacji społecznej i materialnej uczestników, relacje ze środowiskiem lokalnym, itp.). Program działalności Domu

8  kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi (w tym usprawnianie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym);  wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych;  integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym rodzinnym, sąsiedzkim, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji miejskiej, w urzędach, w instytucjach kultury). 2. Cele szczegółowe działania Domu:

9 Formy działalności prowadzonej przez dom dla osiągnięcia wyznaczonych celów (treningi i inne formy zajęć wspierająco - aktywizujących, miejsca całodobowe okresowego pobytu oraz formy i zasady współpracy z jednostkami ochrony zdrowia i innymi podmiotami, w tym w szczególności z rodzinami i innymi osobami z otoczenia uczestników) oraz uzasadnienie wyboru poszczególnych form działalności w odniesieniu do poszczególnych uczestników lub ich grup. 3. Formy działalności prowadzonej przez Dom

10 4. Metody, sposoby i kryteria (ilościowe i jakościowe) oceny efektów działalności Domu, w tym - postępów uczestników. 5. Możliwości realizacyjne poszczególnych form działania, ze wskazaniem posiadanych zasobów (ludzkich, materialnych i organizacyjnych).

11 Program działalności sporządzany jest dla każdego typu odrębnie i jest dokumentem o charakterze stałym. Jego zapisy powinny być konkretne, ale na tyle ogólne, żeby mieściły się w nich różnorodne formy i rodzaje prowadzonej działalności. Szczegółowe propozycje i formy działalności winny być opisane w rocznym planie pracy domu.

12  Określenie celów zajęć (szczegółowe z programu działalności)  Planowane cele, treści i formy pracy z uczestnikami w obszarach (np. samoobsługi, kształtowania umiejętności społecznych, kształtowania zachowań prozdrowotnych, wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostępie do świadczeń zdrowotnych) z uwzględnieniem wszystkich form i rodzajów usług, o których mówi § 14 rozporządzenia w sprawie ŚDS,  Kto będzie realizował zadania domu i sposób realizacji, PLAN PRACY

13  Termin realizacji,  Osoby odpowiedzialne, Do planu pracy wpisujemy również:  Szkolenie kadry,  Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego,  Współprace ŚDS z innymi instytucjami,  Zaplanowanie planu pracy na następny rok,  Organizacje imprez (zgodnie z harmonogramem),

14  Sporządzanie sprawozdania za rok poprzedni,  Zmiany planowane w ŚDS (zatrudnienie kadry, planowana rozbudowa, zwiększenie liczby uczestników, utworzenie miejsc całodobowego pobytu, itp.) - o ile są planowane.

15 1. brak wymaganych kwalifikacji zawodowych kadry ŚDS. Zatrudnianie na stanowisku osób niespełniających wymogów kwalifikacyjnych tj. pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, opiekuna, 2. brak półrocznego stażu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (od 31.12.2014 r. doświadczenia zawodowego), 3. Prowadzenie rzadziej niż co 6 miesięcy zajęć i szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu ( § 23 rozporządzenia w sprawie ŚDS), 4. uczęszczanie na zajęcia do ŚDS przed dniem wydania decyzji kierującej (organy kierujące wydają decyzje po upływie dnia początkującego okres skierowania ), NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA STWIERDZONE W TOKU KONTROLI

16 5. korzystanie przez uczestnika z miejsca całodobowego pobytu bez decyzji kierującej (decyzja wydana po miesiącu), 6. Przyjęcie do ŚDS (typ C) uczestnika niezgodnie z typem Domu (uczestnik posiadał schorzenie kwalifikujące go do Domu typu A), 7. Indywidualne plany postępowania wspierająco- aktywizującego nie zawierały daty jego sporządzenia, nie były podpisane przez zespół wspierająco-aktywizujący, jak również nie były realizowane w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem (§ 13 ust. 1 rozporządzenia), 8. brak dokonania oceny i opracowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, 9. brak omówienia realizacji indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego, osiągniętych rezultatów i ewentualnej modyfikacji planu,

17 10. cele do pracy z uczestnikiem określone w indywidualnym planie niedostosowane do jego potrzeb i możliwości, 11. nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji zbiorczej: – ewidencja obecności uczestników prowadzona nierzetelnie, niezgodnie ze stanem faktycznym, – brak udokumentowania pobytu uczestnika w szpitalu, – nieprawidłowe potwierdzanie obecności uczestników - brak wskazania z imienia i nazwiska pracownika upoważnionego do podpisywania ewidencji obecności za uczestnika, – prowadzenie ewidencji uczestników niechronologicznie wbrew zapisom § 24 ust. 6 rozporządzenia, – w dziennikach dokumentujących pracę pracowników zespołu brak uwag o realizacji zajęć i aktywności uczestników ważnych z punktu widzenia przebiegu indywidualnego planów postępowania wspierająco-aktywizującego, nieuwzględniono również przedziału czasowego planu zajęć, 12. brak zgodności pomiędzy meldunkami przekazywanymi do Wydziału Polityki Społecznej, a prowadzona ewidencja obecności uczestników,

18 13. przekroczenie liczby miejsc w Domu, o której mówi § 5 rozporządzenia (60 uczestników), 14. Liczba uczestników przyjętych do ŚDS przekraczająca liczbę uczestników o częstych nieobecnościach (§ 7 ust. 9 rozporządzenia) 15. Prowadzenie treningów przez pracownika który nie posiadał przeszkolenia wymaganego § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ŚDS, w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych, 16. brak uzgodnień z Wojewodą zmian w planie pracy, programie działalności i regulaminie organizacyjnym ŚDS, brak zatwierdzenia dokumentów organizacyjnych przez jednostkę prowadzącą lub zlecającą prowadzenie domu,

19 17. uczestnicy ŚDS biorący udział w treningach, nie mieli ujętych zajęć w indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującego, 18. sprawozdanie z działalności ŚDS za rok 2014, przekazane zostało do Wydziału Polityki Społecznej po terminie określonym w § 25 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ŚDS (do 15 lutego, po okresie sprawozdawczym), 19. brak poinformowania jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz Wydziału Polityki Społecznej tut. Urzędu o zamknięciu ŚDS 20. brak poinformowania Wojewody z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o zamknięciu Domu,

20 21. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dot. skierowania uczestnika do ŚDS, przez pracownika socjalnego ŚDS podmiotu niepublicznego (art. 25 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), 22. brak poradnictwa psychologicznego, 23. prowadzenie zajęć z uczestnikami w ŚDS poniżej 6 godzin dziennie, wbrew § 6 ust. 1 rozporządzenia, 24. świadczenie uczestnikowi usług w miejscu jego zamieszkania, a nie siedzibie ŚDS (art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej),

21 25. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywały się w okresach dłuższych niż 6 miesięcy (naruszenie § 13 ust. 2 rozporządzenia), 26. brak wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego ( § 12 ust.1 rozporządzenia) 27. niespełnienie standardu w zakresie usług bytowych (bariery architektoniczne wewnątrz budynku - brak windy lub schodołaza; braki w wyposażeniu pokoi w miejscach całodobowego pobytu. 28. akceptowanie przez zarząd stowarzyszenia wniosków osób ubiegających się o przyjęcie do ŚDS, a następnie przekazywanie ich do właściwego ośrodka pomocy społecznej celem wydania decyzji kierującej.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NARADA ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY 19.10.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google