Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca PUP z OPS Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca PUP z OPS Program Aktywizacja i Integracja (PAI)"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca PUP z OPS Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

2 Liczbowe zestawienie osób bezrobotnych na terenie Powiatu Nowotomyskiego (ogółem 1 979) z podziałem na poszczególne gminy: 336 129 153 641 388 332

3 Art. 62a Działania w zakresie aktywizacji i integracji społecznej bezrobotnych, które inicjowane mogą być przez Powiatowy Urząd Pracy (samodzielnie) lub we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do PAI kierowani są, z uwzględnieniem profilu pomocy wskazującego na duże oddalenie od rynku pracy lub brak gotowości do podjęcia pracy, bezrobotni, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

4 PAI opiniowany jest przez Powiatową Radę Rynku Pracy.
Program realizowany jest przez PUP we współpracy z OPS lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działania w zakresie aktywizacji, realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez prace społecznie użyteczne.

5 Działania w zakresie integracji społecznej, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane przez OPS (lub odpowiednie podmioty), w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Realizacja Programu przez OPS odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego z PUP.

6 Art. 62b Realizacja Programu PAI trwa 2 miesiące. Po jego zakończeniu PUP określa profil pomocy i może: 1). przedłużyć udział bezrobotnego w Programie do max. 6 miesięcy; 2). przedstawić propozycję pomocy zgodnie z Ustawą o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynków Pracy; 3). skierować bezrobotnego (w porozumieniu z OPS) do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w Spółdzielni Socjalnej, zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych.

7 Źródła finansowania PAI:
Art. 62c i art. 109 PAI finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy. Z Funduszu Pracy nie więcej niż 5% kwoty algorytmu przyznanego dla powiatu na finansowanie Programów na rzecz promocji zatrudnienia. Źródła finansowania PAI: środki budżetu gminy, współfinansowanie z EFS- w przypadku realizacji działań przez OPS; Fundusz Pracy- w przypadku braku porozumienia z OPS i zlecenia przez PUP działań odpowiednim podmiotom.

8 Proponowane rozwiązania przyniosą pozytywny wpływ osobom oddalonym w powrocie na rynek pracy.

9 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Współpraca PUP z OPS Program Aktywizacja i Integracja (PAI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google