Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Promocji i Pomocy Żywnościowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Promocji i Pomocy Żywnościowej"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Promocji i Pomocy Żywnościowej
25 kwietnia 2017 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - warunki otrzymania wsparcia w ramach systemu QMP,PQS,QAFP Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Biuro Promocji i Pomocy Żywnościowej 25 kwietnia 2017 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Podstawa prawna art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U.2015 poz. 1195) 2 2

3 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Biuro Promocji i Pomocy Żywnościowej 25 kwietnia 2017 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Beneficjentem poddziałania jest: rolnik aktywny zawodowo, w rozumieniu art.9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 3 3

4 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Ponadto rolnik : powinien być zarejestrowany w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego; posiadać numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez ARiMR; musi być posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych; oraz otrzymywać jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo w którym składa wniosek o przyznanie pomocy dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą.

5 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
Beneficjentem poddziałania nie może być: rolnik, który korzystał lub korzysta ze wsparcia w ramach działania „uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, rolnik, który ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „rolnictwo ekologiczne” objętego PROW oraz któremu kwota ta została przyznana.

6 Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Kwota wsparcia:
2 386 zł / rok – w przypadku systemu „Quality Meat Program”, 1 700 zł / rok – w przypadku systemu jakości „Pork Quality System”, 2 000 zł / rok – w przypadku systemu jakości „Quality Assurance for Food Products”. Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, Indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, „Kulinarne mięso wieprzowe” - „Wędliny”

7 Co obejmują koszty kwalifikowalne
Biuro Promocji i Pomocy Żywnościowej 25 kwietnia 2017 Co obejmują koszty kwalifikowalne Koszty kontroli, w tym badań i analiz wykonywanych w związku z kontrolą po których wydaje się certyfikat zgodności lub świadectwo jakości, Koszty składek na rzecz uprawnionych grup producentów, Zakupu specjalistycznych publikacji, związanych z prowadzeniem produkcji w zakresie danego systemu jakości, Zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku integrowanej produkcji. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego 7 7

8 Przyznawanie pomocy Ogłoszenie Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r. o terminie składania wniosków o przyznanie pomocy (tj. od r. do r.) Dyrektor OT ARR przyznaje punkty dla każdego wnioskodawcy i przesyła informację do Prezesa ARR Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami OT ARR Prezes ARR po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy podaje informację do publicznej wiadomości Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o przyznaniu pomocy 60 dni od dnia podania informacji o kolejności przyznania pomocy

9 Wnioski o przyznanie pomocy oraz o płatność składane są:
łącznie dla wszystkich produktów wyprodukowanych w ramach systemu rolnictwo ekologiczne, integrowana produkcja roślin, QMP,PQS,QAFP

10 Załączniki do wniosku Wraz z wnioskiem należy złożyć:
a) w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego oraz krajowych systemów jakości: "Jakość Tradycja", „Quality Meat Program”, „Pork Quality System”, „Quality Assurance for Food Products”: pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wydane przez upoważnioną jednostką certyfikującą,

11 Załączniki do wniosku kopię umowy o objęciu produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że takie ubezpieczenie posiada, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej, o ile z zawartej umowy nie wynika, że została opłacona; pisemne potwierdzenie członkostwa wnioskodawcy w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, wydane przez grupę producentów, w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest członkiem takiej grupy; formularz rejestracyjny, w sytuacji gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany w CRP w rozumieniu przepisów o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych.

12 Kolejność przyznawania pomocy
Pomoc jest przyznawana według kolejności ustalonej przez Prezesa ARR na podstawie kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji: jeżeli o pomoc ubiega się wnioskodawca, który prowadzi produkcję roślinną na powierzchni: do 5 ha użytków rolnych – przyznaje się 3 punkty, powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych – przyznaje się 4 punkty, powyżej 10 ha użytków rolnych – przyznaje się 2 punkty;

13 Kolejność przyznawania pomocy
jeżeli o pomoc ubiega się wnioskodawca, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji: jednego gatunku – przyznaje się 2 punkty, dwóch gatunków – przyznaje się 3 punkty, minimum trzech gatunków – przyznaje się 4 punkty; jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których jest prowadzona produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt – przyznaje się 3 punkty;

14 Kolejność przyznawania pomocy
jeżeli o pomoc ubiega się wnioskodawca, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z uprawnionych form organizacyjnych – przyznaje się 3 punkty. przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy, uwzględnia się wszystkie kompletne wnioski o przyznanie pomocy złożone w terminie, kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którym przyznano największą liczbę punktów, jednak nie mniej niż 2 punkty, w przypadku wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia posiadanych użytków rolnych, począwszy od najmniejszej,

15 Kolejność przyznawania pomocy
w przypadku wnioskodawców, którym przyznano taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą powierzchnię użytków rolnych, o kolejności przyznania pomocy decyduje data złożenia kompletnego wniosku, począwszy od najwcześniejszej. w przypadku, gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki przyznania pomocy, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwo

16 Płatności Okres pomocy – obejmuje okres trzech kolejnych 12 m-cy liczonych od dnia: Objęcia systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą, zgłoszenia do WIORIN zamiaru prowadzenia IP Wniosek o płatność z załącznikami składany dla każdego okresu pomocy składany jest w terminie 90 dni od dnia upływu okresu pomocy Decyzja o wypłacie pomocy w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność Wypłata pomocy w terminie 60 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna

17 Załączniki do wniosku o płatność
Do wniosku o płatność za dany okres pomocy dołącza się: dokumenty potwierdzające udział w systemie jakości żywności: w przypadku krajowego systemu jakości, „Quality Meat Program” – kopię ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu „Quality Meat Program” i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, w przypadku krajowego systemu jakości „Pork Quality System” – kopię ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu „Pork Quality System” i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją, w przypadku krajowego systemu jakości „Quality Assurance for Food Products” – kopię ważnego certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe” lub „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny” i uczestnictwo w wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją;

18 Załączniki do wniosku o płatność
dokumenty potwierdzające poniesione w okresie pomocy koszty: kopie dowodów księgowych potwierdzające poniesienie przez beneficjenta w okresie pomocy koszty kontroli, kopia dowodu księgowego potwierdzająca wpłatę składki na rzecz grupy producentów zawierającego nazwę grupy producentów, tytuł wpłaty i datę jej dokonania oraz numer rachunku bankowego na który została ona dokonana, pisemne potwierdzenie członkostwa beneficjenta w grupie producentów, wydane przez grupę producentów w okresie pomocy, za który składany jest wniosek o płatność, jeżeli beneficjent nie składał wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy pisemnego potwierdzenia członkostwa w grupie producentów,

19 Pomocy finansowej nie przyznaje się beneficjentowi za dany okres jeżeli:
nie będzie w stanie przedłożyć wymaganych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w danym systemie jakości żywności; został wykluczony z ubiegania się o pomoc na podstawie przepisów Unii Europejskiej i krajowych, otrzymał decyzję przyznającą rentę strukturalną lub zbył gospodarstwo rolne po wydaniu mu przez ARiMR postanowienia o spełnieniu warunków do uzyskania renty strukturalnej,

20 Pomocy finansowej nie przyznaje się beneficjentowi za dany okres jeżeli:
ubiegając się o płatność, nie przedstawi dowodów księgowych, potwierdzających poniesienie kosztów, na podstawie których obliczana jest wysokość wsparcia, albo znacznie przeszacuje wysokość żądanej kwoty w stosunku do faktycznie należnej (mechanizm redukcji, tj. pomniejszenia płatności o różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną a należną na podstawie uznanych dowodów księgowych, spowoduje zredukowanie płatności do 0 zł), uniemożliwi przeprowadzenie u siebie kontroli na miejscu, poświadczy nieprawdę w złożonych dokumentach, złoży wniosek o płatność po terminie.

21 Zobowiązania beneficjenta
Beneficjent jest zobowiązany do: niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą, w trakcie jej udzielania oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności, przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, w trakcie jej udzielania oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności,

22 Zobowiązania beneficjenta
udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności, informowania Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach, w okresie objętym pomocą oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności, spełnienia warunków niezbędnych do przyznania jednolitej płatności obszarowej, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz do ubiegania się o przyznanie tej płatności za lata, w których będzie otrzymywał pomoc.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biuro Promocji i Pomocy Żywnościowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google