Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Trzeciecki IRSS, 2015 r..  Klasycy socjologicznej definicji instytucji uważali – J. G. March i J. P. Olsen – że kiedy mamy do czynienia z rutynowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Trzeciecki IRSS, 2015 r..  Klasycy socjologicznej definicji instytucji uważali – J. G. March i J. P. Olsen – że kiedy mamy do czynienia z rutynowymi."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Trzeciecki IRSS, 2015 r.

2  Klasycy socjologicznej definicji instytucji uważali – J. G. March i J. P. Olsen – że kiedy mamy do czynienia z rutynowymi działaniami, wykształconymi procedurami, rozpisanymi rolami oraz wdrożonymi formami organizacyjnymi, wówczas możemy posługiwać się określeniem instytucja.  James G. March, Johan P. Olsen: Instytucje, Organizacyjne podstawy polityki, tłum. D. Sielski, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s.32

3  Procedury – konkretne rozwiązania prawno-organizacyjne (ustawa i rozporządzenia), konkretne praktyczne wzorce indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego lub kontraktów socjalnych.  Role i funkcje – rozpisane zadania pomiędzy administracją rządową (np. nadawanie statusu podmiotu zatrudnienia socjalnego), administracją samorządową (np. finansowe wspieranie działalności), niektórymi jednostkami organizacyjnymi takimi jak: OPS (np. kierowanie do zajęć), czy urzędami pracy (np. refundowanie świadczeń integracyjnych).  Formy organizacyjne - centra i kluby integracji społecznej, tworzone wg określonych standardów (np. specjalności kadr pracowniczych).

4 Sektor ekonomii społecznej Przedsiębiorstwa społeczne Podmioty sfery pożytku publicznego Podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, WTZ, ZAZ) Podmioty sfery gospodarczej z celem społecznym

5  Wytyczne MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFR na lata 2014-2020”, (maj 2015 r.) - priorytety inwestycyjne (PI): nr 9 i aktywne włączenie i nr 9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar integracji, w celu operacyjnym nr 3 „Aktywna osoba, zintegrowana rodzina, odpowiedzialne lokalne środowisko” - występuje problematyka usług reintegracji społecznej i zawodowej.

6 OPS/PCPR Podmioty ekonomii społecznej Podmioty reintegracyjne PS NGO PI 9i PI 9v PI 9iv OWES ROPS CT 8 Instytucje rynku pracy

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Kwota środków finansowych na 1 uczestnika zajęć w centrum integracji społecznej (w mln zł)

21 Kwota środków finansowych na 1 uczestnika zajęć w klubie integracji społecznej (w mln zł)

22  Konstrukcja przepisów – ustawa i rozporządzenia – ustalone role i funkcje poszczególnych sektorów.  Sektor publiczny - administracja rządowa i samorządowa przypisane funkcje: (a) odpowiedzialności za warunki do funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (nadawanie statusu centrum), (b) wspierania finansowego dla świadczenia usług (refundowanie świadczeń integracyjnych), (c) uczestnictwa w procesie inicjowania, tworzenia i prowadzenia samych podmiotów reintegracyjnych, (d) prozatrudnieniowa (tzw. zatrudnienie wspierane),  Sektor niepubliczny - organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa prywatne - rola tworzących podmioty reintegracyjne, prowadzących ich działalność a także rola pracodawców.  Zatrudnienie socjalne wpisuje się w ideę welfare pluralism (M. Grewiński)

23 1. Modelowym rozwiązaniem partnerstwa wykorzystującego instytucję zatrudnienia socjalnego jest:  pozyskanie podmiotów reprezentujących trzy podstawowe sektory – samorządowy, pozarządowy i biznesowy,  uznanie, że czynnik ekonomiczny, a więc środki finansowe nie są przeszkodą dla działania partnerstwa,  ciągła edukacja dotycząca szeroko rozumianej problematyki społecznej, opracowywanie wspólnie diagnoz społecznych i uczenie się współodpowiedzialności za rozwój lokalny 2. Rok 2014 – propozycje MLW, zespoły synergii lokalnej w ramach systemowego projektu „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym”.

24

25  J edna z definicji wskazuje, iż: „Standard minimalny – to akceptowany zestaw norm i procedur, które na danym poziomie rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania/usługi. Zejście poniżej standardu minimalnego jest nieakceptowane społecznie i niegwarantujące możliwości osiągnięcia celu założonego zadania/usługi ”.  J. Boczoń: Poradnik standaryzacji usług społecznych, Wyd. Splot, Warszawa 2007 r.

26  W 2014 r. testowano propozycję systemu certyfikacji Klubów Integracji Społecznej. Proponowany standard certyfikacyjny to dwie części:  1) sfera instytucjonalna KIS – tzw. standard instytucjonalny, to określenie pożądanego kształtu w odniesieniu do struktury organizacyjnej klubu, reguł i zasad organizacji i uczestnictwa w zajęciach,  2) sfera usługowa KIS – tzw. standard usługowy, czyli ustalenie ram programowych zapewniających wykonanie nałożonych przez ustawę o zatrudnieniu socjalnym zadań.

27  Od 2011 r. - Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – 125 jednostek organizacyjnych zatrudnienia socjalnego,  Od 2015 r. - Regionalny Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny - Regionalny Konwent Centrów Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego.

28  Liczba CIS wg stażu działalności  Najstarsze: CIS Bystrzyca Kłodzka, CIS Olsztyn, CIS Caritas Diecezji Kieleckiej, CIS Wrocław, CIS Zielona Góra, CIS CISTOR Toruń  CIS Zielona Góra – ważny ośrodek doradztwa i konsultacji w obszarze zatrudnienia socjalnego

29 72 centrów integracji społecznej 66 klubów integracji społecznej 138 członków Konwentu

30  Centra Integracji Społecznej – prawie 48% centrów należy do ogólnokrajowej platformy współpracy,  Kluby Integracji Społecznej – prawie 27% klubów należy do platformy współpracy.

31  Rada Programowa informuje, że we wrześniu Prezydent RP podpisał ustawę z dn. 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.  Udział przedstawicieli Konwentu CIS/KIS w posiedzeniach sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny.  Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w następujących obszarach: 1) Organizacja i funkcjonowanie centrów integracji społecznej: ◦ ujednolicenie rejestrów CIS prowadzonych przez wojewodów, ◦ nowe dokumenty przy nadawaniu statusu centrum, w tym opinia starosty, ◦ nowy sposób obliczania dotacji na działalność centrum oraz nowe źródło finansowania (fundusz pracy), ◦ samorządowy CIS może uczestniczyć w realizacji PAI. 2) Uczestnicy zajęć w CIS: ◦ zmiana relacji uczestnik/ pracownik, ◦ wyższa liczba dni wolnych od zajęć, ◦ wyższa premia motywacyjna, ◦ zwolnienie świadczenia integracyjnego od zajęć komorniczych, ◦ absolwenci CIS i absolwenci KIS mogą zakładać spółdzielnie socjalne, 3) Inne: ◦ powołanie Rady ds. Zatrudnienia Socjalnego, ◦ wydłużenie terminu przedstawiania informacji dla sejmu i senatu.

32


Pobierz ppt "Andrzej Trzeciecki IRSS, 2015 r..  Klasycy socjologicznej definicji instytucji uważali – J. G. March i J. P. Olsen – że kiedy mamy do czynienia z rutynowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google