Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, 26.11.2015 r. 1. UCHWAŁA NR XII/269/15 RADY MISTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, 26.11.2015 r. 1. UCHWAŁA NR XII/269/15 RADY MISTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, 26.11.2015 r. 1

2 UCHWAŁA NR XII/269/15 RADY MISTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe 2

3 Zasady ramowe udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości objęte przedmiotową uchwałą, zawarte są Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174). Generalne zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej zawiera rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L.187 z 26.06.2014 r.) 3

4 Zasady ogólne 1.Uchwała skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość, będących podatnikami podatku od nieruchomości, którzy zrealizują inwestycję początkową na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2.Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres do 3 lat. 3.Okres zwolnienia zależy od wysokości podatku od nieruchomości oraz od kosztów kwalifikowanych jakie poniesie przedsiębiorca na realizację inwestycji. 4

5 Zasady ogólne cd. 4.Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą to: a)koszty zakupu gruntu lub prawa wieczystego użytkowania, b)koszty nabycia lub wytworzenia budynków i budowli wraz z urządzeniami technicznymi, c)koszty zakupu zakładu będącego w upadłości, 5.Maksymalna kwota zwolnienia wynosi 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a przypadku MŚP 45% tych kosztów. 5

6 Warunki uzyskania zwolnienia 1.Przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia na mocy uchwały, co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem inwestycji początkowej. 2.Wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych. 3.Poniesienie kosztów związanych z realizacją inwestycji w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł netto. 6

7 Warunki uzyskania zwolnienia cd. 4.Realizacja inwestycji początkowej zostanie zakończona w terminie do 36 miesięcy od dnia złożenia zgłoszenia. 5.Utrzymanie inwestycji początkowej co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia. (Definicja MŚP jest zawarta w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 108 Traktatu. ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnienie mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnienie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO - zatrudnienie mniej mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR). 7

8 Inwestycja początkowa To inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe (grunty, budynki, zakład, budowle) związana z: a)założeniem nowego zakładu, b) zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez jego rozbudowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, c) nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą oraz wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa. 8

9 Wyłączenia 1.Wynikające z przepisów UE. (m.in. sektor budownictwa okrętowego, sektor transportu i związanej z nim infrastruktury, sektor rolnictwa oraz pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej- szerzej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 ). 2.Zwolnieniu nie podlegają inwestycje początkowe związane z nabyciem, budową oraz rozbudową nieruchomości przeznaczonych w całości lub w części na: stacje paliw, hotele lub podobne obiekty zakwaterowania, usługi gastronomiczne, banki, działalność finansową lub ubezpieczeniową, działalność handlową detaliczną lub hurtową oraz w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom. 3.Zwolnienie nie przysługuje podatnikom, którzy na terenie Gminy Miasto Szczecin zalegają z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania. 4.Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 9

10 Obowiązki beneficjenta pomocy Przedsiębiorcy, którzy otrzymali od Prezydenta Miasta Szczecin informację o dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy, są zobowiązani do złożenia do dnia 15 stycznia każdego roku oświadczeń: 1.o wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionych wydatków; 2.o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa; 3.o niezaleganiu na terenie Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania; 4.oraz informacji dotyczącej otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną lub informację o nieotrzymaniu takiej pomocy. 10

11 Obowiązki beneficjenta pomocy cd. Przedsiębiorca, po zakończeniu inwestycji początkowej zobowiązany jest w terminie 30 dni zgłosić i udokumentować rozpoczęcie i zakończenie inwestycji początkowej, przedłożyć zestawienie dot. wszystkich poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz złożyć ww. oświadczenia poza określonym w poz. 1. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości są zobowiązani do złożenia do dnia 15 stycznia każdego roku oświadczenia: 1.o prowadzeniu działalności w nieruchomości stanowiącej inwestycję, obowiązek ten wygasa z chwilą zakończenia wymaganego okresu utrzymania inwestycji; 2.o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa; 3.o niezaleganiu na terenie Gminy Miasto Szczecin z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania; 4.oraz informacji dotyczącej otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną lub informację o nieotrzymaniu takiej pomocy. 11

12 Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia w dniu złożenia zgłoszenia. Zwolnienie następuje po zakończeniu inwestycji i następuje jednocześnie w stosunku do wszystkich przedmiotów opodatkowania. 12

13 STAWKI PODATKÓW NA 2016 R. (w zakresie działalności gospodarczej) Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m² powierzchni; Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-jętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; Od budowli - 2% ich wartości określonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 13

14 Przykład 1 Przedsiębiorca złożył zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w związku z budową hali produkcyjnej o powierzchni 3.000 m² na gruncie zakupionym przed złożeniem zgłoszenia. Dane przedstawione w zgłoszeniu: wnioskodawca jest przedsiębiorcą małym, szacunkowe koszty kwalifikowane wybudowania hali wyniosą 1.500.000 zł. Maksymalna intensywność pomocy (kwota dopuszczalnego zwolnienia z podatku) dla małego przedsiębiorcy wynosi 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. W tym przypadku kwota do jakiej przedsiębiorca może zostać zwolniony z podatku od nieruchomości wynosi: 1.500.000 zł x 45% = 675.000 zł Podatek od nieruchomości (od budynku) w okresie 3 lat wyniesie 205.740 zł. Przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia przez okres trzech lat (grunty jako niezwiązane z inwestycją początkową będą podlegały opodatkowaniu). 14

15 Przykład 2 Przedsiębiorca złożył zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w związku z realizacją inwestycji początkowej polegającej na zakupie gruntu o pow. 20.000 m², wybudowaniu hali o pow. 4.000 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowli. Dane przedstawione w zgłoszeniu: wnioskodawca jest przedsiębiorcą innym niż MŚP (duży przedsiębiorca), szacunkowe koszty kwalifikowane inwestycji początkowej wyniosą łącznie 4.000.000 zł, - koszt zakupu gruntu –1.000.000 zł, - koszt wybudowania hali – 2.000.000 zł, - wartość budowli – 1.000.000 zł. przedsiębiorca na realizację tej samej inwestycji otrzymał także wsparcie ze środków publicznych w wysokości 1.200.000 zł Maksymalna intensywność pomocy dla przedsiębiorcy innego niż MŚP wynosi 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Dopuszczalna wielkość pomocy na inwestycję początkową wynosi: 4.000.000 zł x 35% = 1.400.000 zł 15

16 Ponieważ Inwestor otrzymał już wsparcie w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 30% Maksymalnej Intensywności Pomocy, wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może przekroczyć kwoty 200.000. zł (pozostałe do wykorzystania 5%). Podatek od nieruchomości w okresie trzech lat wyniesie. ok. 387.720 zł, a więc przedsiębiorca uzyska zwolnienie z podatku od nieruchomości maksymalnie na okres 18 miesięcy (193.860 zł). Niedopuszczalne jest zwolnienie z podatku na okres pełnych 3 lat, bowiem doprowadziłoby to do przekroczenia Maksymalnej Intensywności Pomocy 1.200.000 + 387.720 =1.538.720 zł (38,47% kosztów kwalifikowanych). 16

17 Ponieważ Inwestor otrzymał już wsparcie w wysokości 1.200.000 zł, co stanowi 30% Maksymalnej Intensywności Pomocy, wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości nie może przekroczyć kwoty 200.000. zł (pozostałe do wykorzystania 5%). Podatek od nieruchomości w okresie trzech lat wyniesie. ok. 387.720 zł, a więc przedsiębiorca uzyska zwolnienie z podatku od nieruchomości maksymalnie na okres 18 miesięcy (193.860 zł). Niedopuszczalne jest zwolnienie z podatku na okres pełnych 3 lat, bowiem doprowadziłoby to do przekroczenia Maksymalnej Intensywności Pomocy 1.200.000 + 387.720 =1.538.720 zł (38,47% kosztów kwalifikowanych). 17

18 ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMATYKI POMOCY PUBLICZNEJ Podstawowe regulacje konieczne dla funkcjonowania prawa pomocy publicznej są ustanowione na poziomie Unii Europejskiej. Jednakże korzystanie z niektórych wymagało przeniesienia regulacji na grunt prawa krajowego (np. regionalna pomoc inwestycyjna), inne zaś mogą być stosowane bezpośrednio, bez konieczności ustanawiania przepisów krajowych (np. pomoc de minimis). Szczegółowe zależności pomiędzy regulacjami istniejącymi na tych dwóch poziomach (unijnym oraz krajowym) są mocno skomplikowane, a także struktura i klasyfikacja źródeł prawa pomocowego na tych szczeblach charakteryzuje się dużym stopniem zróżnicowania i złożoności. Niejednokrotnie więc, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących problematyki pomocy publicznej, czy też udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania nie może się odbywać ad hoc, wymaga bowiem głębokiej analizy z uwzględnieniem szeregu aktów prawnych, nierzadko również koniecznym staje się zasięgnięcie opinii prawnej, czy też uzyskania stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 18

19 Dziękuję za uwagę! Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urząd Miasta Szczecin www.szczecin.eu 19


Pobierz ppt "Szczecin, 26.11.2015 r. 1. UCHWAŁA NR XII/269/15 RADY MISTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google