Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
„Ciągłe sumienne wypełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie” J. J. Rousseau

2 odnoszące się do egzaminów
Istotne akty prawne odnoszące się do egzaminów

3 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Ustawa definiuje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz określa: kto jest uprawniony do przystąpienia do egzaminu czas trwania egzaminu miejsce przeprowadzania egzaminu osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu ogólne warunki przystępowania do egzaminu podstawowe obowiązki dyrektora szkoły lub placówki, pracodawcy, podmiotu prowadzącego KKZ w zakresie organizacji i przebiegu egzaminu prawo do wglądu zasady odpłatności za egzamin zasady unieważnienia egzaminu możliwości weryfikacji sumy przyznanych punktów

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie doprecyzowuje kwestie dotyczące między innymi: składania deklaracji przystąpienia do egzaminu (kto, gdzie, kiedy) zgłaszania zdających do OKE przez dyrektorów szkół lub podmioty prowadzące KKZ zadania osób odpowiedzialnych za organizację przeprowadzenie egzaminu powoływania zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej i części praktycznej egzaminu dokumentacji egzaminacyjnej zasad przekazywania wyników egzaminu

5 Ustawa o systemie oświaty
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Rozp. MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z 27 kwietnia 2015 r. Rozp. RM w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 28 maja 1996 r. Rozp. MEN z dnia 28 maja r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Ustawa o systemie oświaty Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 23 grudnia 2011 r. Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

6 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Komunikat ogłaszany: przez dyrektora CKE na stronie CKE najpóźniej do 10 września roku szkolnego, w którym będzie przeprowadzany egzamin zastępuje dotychczasowe procedury

7 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zawiera: Podstawy prawne Opis egzaminu Przygotowania do egzaminu zawodowego Przeprowadzenie egzaminu Postępowanie w sytuacjach szczególnych Postępowanie PZE po egzaminie (pakowanie i przekazywanie materiałów egzaminacyjnych do OKE) Unieważnienia egzaminu Ustalanie i ogłaszanie wyników egzaminu oraz wydawanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Zasady wglądów Informacja dla zdającego (ucznia/słuchacza, absolwenta szkoły, osoby uczęszczającej na KKZ, osoby, która ukończyła KKZ, eksterna, osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych) Terminarz działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych w 2016 r. Załączniki

8 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016
Część pisemna polega na rozwiązaniu testu pisemnego (40 zadań WW) czas trwania: 60 minut Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego czas trwania: 120, 150, 180, 210 lub 240 minut 8

9 Część pisemna egzaminu może być przeprowadzana z wykorzystaniem:
arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu lub Wymagane upoważnienie 9 9

10 Część praktyczna egzaminu, gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania jest dokumentacja
dokumentacja sporządzana jest ręcznie dla danej kwalifikacji egzamin odbywa się w jednym dniu na jednej zmianie Model „d” dokumentacja sporządzana jest z wykorzystaniem komputera może być przeprowadzony na zmianach Model „dk”

11 Część praktyczna egzaminu, gdy rezultatem końcowym wykonania zadania jest głównie wyrób, usługa
zadanie realizowane jest na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt może być przeprowadzony na zmianach Model „w” zadanie realizowane jest na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i komputer może być przeprowadzony na zmianach Model „wk”

12 Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego
uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniowie i słuchacze szkół policealnych osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

13 Deklaracje system SMOK

14 Kiedy składać deklarację?

15 uczniowie i absolwenci szkół zawodowych
słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zakończy się miesiąc przed egzaminem minimum 4 miesiące przed terminem egzaminu absolwenci KKZ W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu deklarację można składać dopiero po otrzymaniu informacji o wynikach osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (2 miesiące przed ukończeniem nauki) osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą ! osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego

16 Gdzie składać deklarację?

17 do dyrektora szkoły macierzystej w podmiocie prowadzącym KKZ
uczniowie i absolwenci szkół zawodowych do dyrektora szkoły macierzystej słuchacze KKZ, który zakończy się miesiąc przed egzaminem, i absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu zaraz po zakończeniu kursu w podmiocie prowadzącym KKZ osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego absolwenci zlikwidowanych szkół zawodowych absolwenci KKZ ponownie przystępujący do egzaminu w okręgowej komisji egzaminacyjnej 17

18 Odpłatność za egzamin Młodociani pracownicy
Absolwenci szkół/KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny Osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu Osoby, przystępujące do egzaminu eksternistycznego

19 Wysokość opłat za egzamin
5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu: część pisemna: 1/3 opłaty część praktyczna: 2/3 opłaty Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

20 Gdzie zdający przystępuje do części pisemnej egzaminu?

21 uczniowie i absolwenci szkół zawodowych
w szkole, do której uczęszczają / uczęszczali absolwenci KKZ w podmiocie prowadzącym KKZ lub w miejscu wskazanym przez podmiot osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE (w szkole/ placówce/ podmiocie KKZ / u pracodawcy) 21

22 Gdzie zdający przystępuje do części praktycznej
egzaminu?

23 w podmiocie prowadzącym KKZ lub w miejscu wskazanym przez podmiot
w szkole / w placówce, w której odbywali praktyczną naukę zawodu/ u pracodawcy, u którego odbywali praktyczną naukę zawodu uczniowie i absolwenci szkół zawodowych w podmiocie prowadzącym KKZ lub w miejscu wskazanym przez podmiot absolwenci KKZ w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE (w szkole / placówce/ podmiocie prowadzący KKZ / u pracodawcy) osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych osoby posiadające świadectwa uzyskane za granicą osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego 23

24 Terminy egzaminów Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż 20 sierpnia każdego roku ogłasza na stronie CKE komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający: daty przeprowadzania części pisemnej egzaminu, daty rozpoczęcia i zakończenia części praktycznej egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż 5 miesięcy przed terminem rozpoczęcia egzaminu w danej sesji ogłasza termin egzaminu na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

25 Terminy egzaminów Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu i przekazuje przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem kolejnych sesji egzaminacyjnych oraz ogłasza na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

26 Najbliższe terminy egzaminu w 2016 r.
Sesja 1 (styczeń – luty 2016) Część pisemna r. Część praktyczna (kwalifikacje d) r. Część praktyczna (kwalifikacje w, wk, dk) 16.01− r. Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw r. 26

27 Dostosowania - sposób postępowania uczeń/absolwent szkoły
Sposób dostosowania wskazuje Rada Pedagogiczna spośród możliwych sposobów określonych w Komunikacie dyrektora CKE 1 Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel na piśmie informuje ucznia/słuchacza absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania 2 Rodzice ucznia/słuchacz/absolwent w ciągu 3 dni roboczych składają/składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych dostosowań 3 Dyrektor szkoły przekazuje informacje o sposobach i formach dostosowania do OKE w SMOK-u przed złożeniem harmonogramu 4

28 Dostosowania – druki dostępne na stronie internetowej


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google