Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej ZPORR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej ZPORR."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej ZPORR

2 2 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych 2007-2013

3 3 Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju art. 28 ust. 1 pkt. 1.

4 4 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Dodatkowe, krajowe dokumenty do programów operacyjnych, informujące o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

5 5 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Tworzą go projekty indywidualne ważne strategicznie, istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa.

6 6 Projekty indywidualne (kluczowe) - Narzędzie prowadzenia skoordynowanej polityki rozwoju regionalnego, - Alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów, - Zarezerwowanie środków w ramach budżetu programu, - Warunkowa deklaracja realizacji projektu, - Projekty muszą być zgodne z kryteriami wyboru projektów zatwierdzanymi przez Komitety Monitorujące dla poszczególnych programów operacyjnych.

7 7 Projekty podstawowe Przeznaczone do realizacji w pierwszej kolejności dzięki rezerwacji środków na ich pokrycie w ramach alokacji programu operacyjnego. Projekty rezerwowe Projekty, które mogą zostać zrealizowane poprzez włączenie do wykazu projektów podstawowych w momencie usunięcia z IPI innego projektu podstawowego. Podział projektów indywidualnych

8 8 Przygotowanie i funkcjonowanie indykatywnych wykazów indywidualnych projektów kluczowych

9 9

10 10 -Stworzenie indykatywnego wykazu leży w kompetencji Zarządu Województwa, -Ostateczna akceptacja wykazu przez IZ poprzedzana jest procesem konsultacji społecznych, -Ogólny wykaz ogłaszany w formie uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym może podlegać modyfikacjom, - Projekty mogą być usunięte z listy decyzją IZ.

11 11 Kryteria wyboru projektów 1)Strategiczny charakter projektu. 2)Kwalifikowalność projektu oraz beneficjenta. 3)Zgodność projektu z celami Strategii Rozwoju Kraju (SRK), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), programu operacyjnego oraz strategiami wojewódzkimi i strategiami sektorowymi. 4) Regionalna skala oddziaływania projektu.

12 12 Kryteria wyboru projektów 5)Stopień wpływu projektu na osiągnięcie wskaźników SRK, NSRO oraz programu operacyjnego. 6)Dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego. 7) Inne kryteria specyficzne dla obszaru działania programu.

13 13 Umowa wstępna Zawiera się ją z beneficjentami wszystkich projektów znajdujących się w danym wykazie, zarówno na liście podstawowej jak też rezerwowej. Informacje o zawartych umowach wstępnych IZ zamieszcza na swoich stronach internetowych. IZ podpisuje z beneficjentem w terminie do 3 miesięcy umowę wstępną, stanowiącą zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji.

14 14 Umowa wstępna zawiera w szczególności: 1)Podstawowe informacje dotyczące projektu, takie jak m.in. określenie zakresu projektu, informacje o beneficjencie, wartości finansowej inwestycji i jej lokalizacji, wymaganej dokumentacji i bieżącym stanie jej przygotowania. 2) Zobowiązanie beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu do realizacji oraz do przedstawienia w określonym terminie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami do oceny.

15 15 3) Harmonogram opracowania projektu, stanowiący wyszczególnienie działań koniecznych do pełnego przygotowania dokumentacji projektowej i przedstawienia wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami do oceny. 4) Informacje dotyczące planowanego bądź też udzielonego wsparcia dla przygotowania projektu. 5) Inne informacje konieczne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania projektu.

16 16 Umowa wstępna Podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione w celu uzyskania dofinansowania 1) Prawidłowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie, sporządzone według kryteriów przedstawionych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym.

17 17 2) Przekazanie przez beneficjenta instytucji zarządzającej lub instytucji, której IZ delegowała kompetencje w poniższym zakresie, pełnej wymaganej dokumentacji projektu i wniosku o dofinansowanie w terminie ustalonym w umowie wstępnej do oceny według kryteriów przyjętych przez komitet monitorujący dla danego programu operacyjnego. 3) Uzyskanie pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami według kryteriów przyjętych przez komitet monitorujący dla danego programu operacyjnego.

18 18 Odstąpienie od realizacji umowy wstępnej może nastąpić w sytuacji gdy: 1) Beneficjent wycofał się z realizacji projektu. 2) Nastąpiło opóźnienie w przygotowaniu projektu w stosunku do ustalonego harmonogramu większe niż 3 miesiące i skutkujące opóźnieniem terminu zakończenia realizacji pre-umowy. 3) Beneficjent ukrył w trakcie tworzenia indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych informacje mogące mieć istotny wpływ na możliwość i termin realizacji projektu lub podał nieprawdziwe informacje.

19 19 Do podpisania umowy o dofinansowanie nie dochodzi w sytuacji, gdy: 1) Nastąpiło wyczerpanie się środków w danym priorytecie programu operacyjnego. 2) Nastąpiła zmiana zapisów programu operacyjnego konieczna dla prawidłowej realizacji programu, której wcześniej nie dało się przewidzieć, wykluczająca możliwość udzielenia dofinansowania. 3) W toku przygotowania projektu zaistniały obiektywne okoliczności uniemożliwiające przygotowanie lub realizację projektu.

20 20 4) Projekt przestał spełniać kryteria, które decydowały o umieszczeniu projektu w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych. 5) Beneficjent dokonał zmiany w zakresie przygotowywanego projektu w stosunku do tego, który był podstawą umieszczenia projektu w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych, bez uzyskania pisemnej akceptacji IZ oraz zmiany zapisów pre-umowy.

21 21 Projekty znajdujące się w wykazie na miejscach rezerwowych mogą otrzymać wsparcie w ramach umowy wstępnej tak jak projekty podstawowe. O zakresie przyznanego wsparcia decyduje Instytucja Zarządzająca.

22 22 Udzielenie dofinansowania dla realizacji projektu rezerwowego poprzez podpisanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem (umowy właściwej) możliwe jest w przypadku uwolnienia środków działania/priorytetu wskutek: –Usunięcia z wykazu projektu podstawowego. –Braku gotowości projektów podstawowych do realizacji. –Zaistnienia oszczędności w realizowanych projektach (pre-umowach i umowach właściwych). –Zwiększenia alokacji na dane działanie/priorytet. –Podjęcia przez IZ decyzji o nadkontraktacji w działaniu/priorytecie.

23 23 Procedura dofinansowania indywidualnych projektów kluczowych

24 24 Procedura dofinansowania indywidualnych projektów kluczowych 1) Ocena poprawności formalnej. 2) Rejestracja wniosków o dofinansowanie. 3) Ocena poprawności merytorycznej. 4) Ogłoszenie listy projektów objętych dofinansowaniem. 5) Podpisanie umowy o dofinansowanie.

25 25 Schemat procesu przyjmowania wniosków o dofinansowanie, oceny oraz podpisania umowy o dofinansowanie

26 26 Ocena wniosków –Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie jest oceną „0-1”. Niespełnienie jednego z warunków formalnych powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie z dalszej procedury. –Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o listę sprawdzającą, sporządzoną w oparciu o kryteria oceny formalnej wniosków zatwierdzone przez komitet monitorujący. Dla każdego z ocenianych wniosków wypełniana jest osobna lista sprawdzająca wniosku.

27 27 -Beneficjenci, których wnioski o dofinansowanie nie spełniają wymogów formalnych powiadamiani są o tym fakcie i mają możliwość uzupełnienia dokumentacji wniosku. - Dokumentacja może być uzupełniona jedynie o dokumenty, które zostały wadliwie opracowane, przygotowane (np. omyłki rachunkowe, oczywiste błędy, dokumentacja potwierdzająca kwalifikowalność podmiotu). Instytucja odpowiedzialna za prowadzenie przyjmowania i oceny wniosków dokonuje ponownej oceny, na podstawie której może, uwzględniając dodatkowe informacje, przesunąć projekt do puli projektów zaakceptowanych.

28 28 Kwalifikowalność wydatków

29 29 Kwalifikowalność wydatków W zakresie dotyczącym kwalifikowalności wydatków w ramach indywidualnych projektów kluczowych stosuje się regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach wszystkich projektów objętych wsparciem z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. Szczegółowe zasady w tym zakresie zawierają Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

30 30 Kwalifikowalność wydatków Początek okresu Generalnie początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 1 stycznia 2007r. Dla poszczególnych beneficjentów okres kwalifikowalności wydatków określony będzie indywidualnie w umowie o dofinansowanie. Koniec okresu Koniec okresu kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia z Komisją Europejską stanowi data 31 grudnia 2015r.

31 31 System zarządzania i monitoringu indywidualnych projektów kluczowych na etapie ich przygotowania do realizacji

32 32 Główne cele systemu zarządzania i monitoringu: -Zapewnienie koordynacji pomiędzy politykami rządu i samorządów w zakresie planowanych inwestycji. -Sprawne i efektywne zarządzanie procesem przygotowania indywidualnych projektów kluczowych. -Szybkie wyłonienie projektów, które mogą być wdrożone w pierwszej kolejności. -Zapewnienie prawidłowego i terminowego przygotowania wszystkich indywidualnych projektów kluczowych. -Zapobieganie i eliminowanie zagrożeń powstających na etapie przygotowania indywidualnych projektów kluczowych.

33 33 Instytucje zaangażowane w proces zarządzania i monitoringu: -Komitet Koordynujący NSRO, -Komitety Monitorujące, -Instytucje Zarządzające.

34 34 Komitet koordynujący NSRO -Monitorowanie komplementarności polityki inwestycyjnej realizowanej na poziomie centralnym i regionalnym oraz koordynacja projektów pomiędzy poszczególnym programami, tak aby w poszczególnych wykazach nie figurowały te same przedsięwzięcia, a umieszczone w wykazach instytucje były komplementarne. -Opiniowanie na wniosek IZ usuwania indywidualnych projektów kluczowych i uzupełniania wykazów projektami rezerwowymi.

35 35 Komitety Monitorujące -Określenie kryteriów oceny, której poddane są indywidualne projekty kluczowe w momencie ubiegania się o dofinansowanie. -Komitet monitorujący zatwierdza te kryteria w terminie 6 miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego przez Komisję Europejską. Propozycje kryteriów oceny indywidualnych projektów kluczowych przedstawia Komitetowi Monitorującemu Instytucja Zarządzająca.

36 36 Instytucja Zarządzająca -Zawiera z Beneficjentem umowę wstępną, -Monitoruje i na bieżąco aktualizują stan przygotowania indywidualnych projektów kluczowych, weryfikują dokumentację a także analizują ryzyka związane z procesem przygotowania projektów, -Gromadzi informacje do zaktualizowania informacji o całkowitej alokacji budżetu programu operacyjnego niezbędnej do realizacji indywidualnych projektów kluczowych,

37 37 Instytucja Zarządzająca -Zarządza pomocą techniczną przydzieloną poszczególnym beneficjentom, -Dokonuje usunięcia projektu z wykazu, -Wspiera beneficjentów w dążeniu do pełnego przygotowania projektów do realizacji, w razie konieczności może zdecydować o udzieleniu Beneficjentowi wsparcia w przygotowaniu brakujących elementów dokumentacji przygotowawczej projektu,

38 38 Instytucja Zarządzająca -Zapewnia pomoc przy rozwijaniu i przygotowaniu realizacji projektów znajdujących się w chwili obecnej w fazie koncepcyjnej, -Prowadzi konsultacje społeczne dotyczące miejsca, sposobu realizacji i funkcjonowania inwestycji, -Zawiera z Beneficjentem umowę o dofinansowanie (umowę właściwą).

39 39 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej ZPORR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google