Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej"— Zapis prezentacji:

1 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej
Magdalena Misiurek Departament Gospodarki Niskoemisyjnej r., Konin

2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

3 POIiŚ Razem: 54,5 mld euro

4 I oś priorytetowa PO IiŚ 2014-2020
SEKTOR ENERGETYKA - I oś: Zmniejszenie emisyjności gospodarki Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Gospodarki Instytucja Wdrażająca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Beneficjent Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poddziałanie Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Działanie 1.3, poddziałanie 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Instytucje Wdrażające dla pozostałych działań INiG, MG, WFOŚiGW w Katowicach

5 Duże przedsiębiorstwa
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Alokacja 150 mln euro Beneficjent Duże przedsiębiorstwa Forma finansowania Instrument Finansowy Tryb wyboru Konkursowy Ważne: podstawa realizacji inwestycji AUDYT ex-ante i ex-post w zakresie modernizacji energetycznej budynków preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające w wyniku realizacji projektu efektywność poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania

6 Propozycja IF w analizie Ex-ante
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach NFOŚiGW POIiŚ Preferencyjna pożyczka 45 % Pomoc Techniczna 5 % komercyjny kredytodawca Przedsiębiorstwo Komercyjna pożyczka 45 % środki własne przedsiębiorstwa 10 % System białych certyfikatów

7 Alternatywna propozycja IF
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

8 Alternatywna propozycja IF
Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Alternatywna opcja wdrożeniowa: pilotaż ESCO

9 Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Typ projektów: przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (biurowych, magazynowych, produkcyjnych i gospodarczych), zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

10 Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
Alokacja 165 mln euro Forma finansowania Pomoc bezzwrotna Typ projektów głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych, głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna publicznych szkół artystycznych w Polsce

11 Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
Beneficjent państwowe jednostki budżetowe szkoły wyższe administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne podmioty będące dostawcami usług energetycznych działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

12 Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
Tryb wyboru Tryb pozakonkursowy Tryb konkursowy Lista budynków administracji centralnej: projekty dotyczące kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków będących własnością lub zajmowanych przez instytucje rządowe ( w rozumieniu art. 2, pkt. 9 Dyrektywy 2012/27/UE - właściwością obejmujących całe terytorium Polski) projekty wskazane na liście dużych projektów (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) Wszyscy Beneficjenci

13 Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Alokacja 225,5 mln euro Forma finansowania Instrument Finansowy Typ projektów głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

14 Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Zakres wsparcia wynikać musi z: Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej, przeprowadzonego audytu ex-ante i być potwierdzony audytem ex-post W zakresie modernizacji energetycznej budynków: preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% projekty zwiększające w wyniku realizacji projektu efektywność poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

15 Zostanie określony po zakończeniu analizy ex-ante
Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Beneficjent Zostanie określony po zakończeniu analizy ex-ante Grupa docelowa to wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe działające na obszarze objętym ZIT

16 Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Zakres projektów: ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, instalacja/przebudowa systemów chłodzących, budowa i przebudowa systemów klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej, zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku, budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła, instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej, instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i "żyjących, zielonych ścian", modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

17 Propozycja IF w analizie Ex-ante
Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym NFOŚiGW POIiŚ Premia inwestycyjna Pomoc techniczna z NFOŚiGW Komercyjna pożyczka komercyjny kredytodawca/ WFOŚiGW Beneficjent

18 Alternatywna propozycja IF
Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

19 Alternatywna propozycja IF
Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

20 Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Alokacja 337 mln euro Przedsiębiorcy, JST, spółdzielnie mieszkaniowe Beneficjent Forma finansowania Bezzwrotna Tryb wyboru Pozakonkursowy Zakres powiązany ze strategiami ZIT oraz PGN

21 Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Typ projektów: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych, budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

22 Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Podziałanie Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

23 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Alokacja 100 mln euro Przedsiębiorcy, JST, podmioty świadczące usł. publ., spółdzielnie mieszkaniowe Beneficjent Forma finansowania Bezzwrotna Tryb wyboru Konkursowy Kryteria efektywności kosztowej Spójność z poddziałaniem 1.6.2

24 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Typ projektów: przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji; realizacja kompleksowych projektów. Instalacje > 20 MW Kogeneracja na biomasie

25 Zakres powiązany ze strategiami ZIT oraz PGN
Poddziałanie Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji Alokacja 176 mln euro Przedsiębiorcy, JST, podmioty świadczące usł. publ., spółdzielnie mieszkaniowe Beneficjent Forma finansowania Bezzwrotna Tryb wyboru Pozakonkursowy Zakres powiązany ze strategiami ZIT oraz PGN

26 Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Typ projektów: budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE, a także powodującej zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

27 Oferta programowa 2015-2020 -środki krajowe
Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa -środki krajowe

28 SOKÓŁ - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SOKÓŁ - wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

29 INWESTYCJA KAPITAŁOWA
Przedsiębiorca / Zakład istniejący Przedsiębiorca / Zakład nowy Innowacja produktowa (1 miliard złotych) od 0,5 do 90 mln zł do 85% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie WIBOR 3M, ale nie mniej niż 2,0 % 15 lat finansowania Innowacja procesowa Innowacja procesowa Innowacja procesowa INWESTYCJA KAPITAŁOWA

30 Przedsiębiorca / Zakład istniejący Przedsiębiorca / Zakład nowy
Innowacja produktowa Wdrożenie innowacji po raz pierwszy w kraju Innowacja procesowa Innowacja procesowa Innowacja procesowa Stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata

31 „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery

32 do 75% kosztów kwalifikowanych
Warunki finansowe POŻYCZKA od 0,5 do 90 mln zł do 75% kosztów kwalifikowanych opocentowanie 2 % 15 lat finansowania Zgodność z przepisami pomocy publicznej! Umorzenia 15% – 20%

33 Preferencje finansowe
Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych Zmniejszenie zużycia surowca/ wody: nie mniej niż 5% Umorzenia do 2,5 mln zł Zmniejszenie zużycia surowca/ wody: więcej niż 10% Umorzenia do 5 mln zł

34 Ograniczenie emisji – projekty
Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery Źródła spalania paliw MW Źródła spalania paliw powyżej 50 MW Pozostałe emisje przemysłowe

35 Preferencje finansowe
Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery Umorzenia 15% (do 10 mln zł) Źródła spalania paliw MW Standardy IED  umorzenia 20% (do 15 mln zł) Umorzenia 15% (do 10 mln zł) Źródła spalania paliw powyżej 50 MW > Standardy IED  umorzenia 20% (do 15 mln zł)

36 Planowane komponenty Część 1) E-KUMULATOR
- Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu Część 2) SZAROTKA – Dofinansowanie wdrożenia znaków informujących konsumenta o oddziaływaniu produktu na środowisko, w tym m.in. Certyfikowanych eko-znaków, systemów zarządzania ISO oraz ISO 50001, a także systemu ETV Część 3) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej POIiŚ – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Koordynator programu: Rafał Kręcisz

37 Poprawa efektywności energetycznej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Rodzaje przedsięwzięć Inwestycje LEME - przedsięwzięcia realizujące działania inwestycyjne w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania oze termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania oze realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza euro. Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się, jako Inwestycje LEME, w zakresie: poprawy efektywności energetycznej i/lub oze w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii termomodernizacji budynku/ów i/lub oze w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy euro.

38 Poprawa efektywności energetycznej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Forma i warunki dofinansowania Dotacja na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych 10% na poprawę efektywności energetycznej 10% na termomodernizację budynku/budynków 15% na przedsięwzięcia wymienione powyżej w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego dodatkowo do 15% na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej

39 Poprawa efektywności energetycznej
Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Banki współpracujące z NFOŚiGW Bank Ochrony Środowiska SA https://www.bosbank.pl/kredyt-eko-inwestycje Bank BGŻ BNP Paribas SA IDEA Bank SA

40 Poprawa efektywności energetycznej
LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Cel programu Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Beneficjenci podmioty sektora finansów publicznych samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów lub akcji organizacje pozarządowe, kościoły i inne związki wyznaniowe PGL Lasy Państwowe i Parki Narodowe Tryb składania wniosków Tryb ciągły. Nabór wniosków trwa do r.

41 Poprawa efektywności energetycznej
LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Rodzaje przedsięwzięć Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Forma i warunki dofinansowania Pożyczka na budowę nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej min. koszt przedsięwzięcia: zł dla klasy A: do 1200 zł za m2, dla klasy B i C: do 1000 zł za m2 oprocentowanie WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat, okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy wypłata w formie refundacji Dotacja w zależności od klasy energooszczędności dla klasy A do 60% kk, dla klasy B do 40% kk, dla klasy C do 20% kk Warunki umorzenia po potwierdzeniu uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego

42 Poprawa efektywności energetycznej
Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Cel programu Zmniejszenie emisji CO2, poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Beneficjenci osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym Tryb składania wniosków Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do r.

43 Poprawa efektywności energetycznej
Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Rodzaje przedsięwzięć budowa domu jednorodzinnego; zakup nowego domu jednorodzinnego; zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Forma i warunki dofinansowania Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w przypadku domów jednorodzinnych: standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja: zł brutto standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja: zł brutto w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych: standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja: zł brutto standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja: zł brutto w przypadku nie osiągnięcia standardu NF15 dotacja może być obniżona do poziomu NF40 w przypadku nie osiągnięcia standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona jeśli część powierzchni wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej/ wynajmu, to wysokość dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni pow. 50% powierzchni przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania

44 Poprawa efektywności energetycznej
RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych Cel programu Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Beneficjenci osoby fizyczne jednostki samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne posiadające prawo własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego Tryb składania wniosków Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW. Program będzie realizowany w latach , a budżet pilotażu programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata z możliwością zawierania umów kredytu / pożyczek wraz z dotacją do 2017 r.

45 Poprawa efektywności energetycznej
RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych Rodzaje przedsięwzięć Prace termoizolacyjne - ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu/ stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie/ stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. Instalacje wewnętrzne - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, ogrzewanie i ciepła woda użytkowa. Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej - instalacja kotła kondensacyjnego, węzła cieplnego, kotła na biomasę, pompy ciepła typu solanka/woda, woda/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, pompy ciepła typu powietrze/woda, kolektorów słonecznych.

46 Poprawa efektywności energetycznej
RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych Forma i warunki dofinansowania Udostępnienie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacji. dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe kredytu 1% w skali roku; wynagrodzenie banku z tytułu realizacji umowy kredytu wraz z dotacją pobierane jest od beneficjenta w okresie kredytowania, w wysokości nie przekraczającej 3% kwoty wypłaconego kredytu w pierwszym roku kredytowania i 1,5% rocznie aktualnego stanu zadłużenia w każdym kolejnym rozpoczętym okresie rocznym kredytowania; okres finansowania: maks. 15 lat; okres karencji: maks. 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia; maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy; dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o kredyt wraz z dotacją;

47 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE na terenie RP. Tryb składania wniosków Tryb ciągły. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 29 GRUDNIA 2015 ROKU

48 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Rodzaje przedsięwzięć elektrownie wiatrowe od 40kWe do 3 MWe systemy fotowoltaiczne od 40 kWp do 1 MWp pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 MWt do 20 MWt; małe elektrownie wodne od 300 kWt do 5 MW źródła ciepła opalane biomasą od 300 kWt do 20 MWt wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kWt do 2MWt wraz z akumulatorem ciepła o mocy od 3 MWt do 20 MWt biogazownie jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzysta-niem biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy od 40kWe do 5 Mwe instalacje hybrydowe systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE

49 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii Budżet – 570 mln Forma i warunki dofinansowania Pożyczka do zł do 85% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2% okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat okres karencji: nie dłuższy niż 18 miesięcy Warunki umorzenia Nie podlega umorzeniu.

50 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE dla samorządów Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich związki i stowarzyszenia spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji Tryb składania wniosków Tryb ciągły – terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub regulaminie naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

51 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE dla samorządów Rodzaje przedsięwzięć Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przeznaczone dla budynków mieszkalnych: źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

52 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE dla samorządów Forma i warunki dofinansowania Pożyczka udzielana łącznie z dotacją: od 200 tys. zł do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe 1% w skali roku okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy Dotacja do 20% dla instalacji źródeł do produkcji ciepła, w okresie do 40% do instalacji źródeł do produkcji en. elektrycznej, w okresie w przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, udział procentowy ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej Warunki umorzenia Nie podlega umorzeniu.

53 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez bank Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Beneficjenci osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowe spółdzielnie mieszkaniowe Tryb składania wniosków Tryb ciągły – prowadzony jest przez bank, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW. Nabór zakończony r.

54 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez bank Rodzaje przedsięwzięć Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przeznaczone dla budynków mieszkalnych: źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

55 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez bank Forma i warunki dofinansowania Dofinansowanie udzielane przez banki ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe 1% w skali roku okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy wynagrodzenie banku z tytułu realizacji umowy wraz z dotacją pobierane od beneficjenta w okresie kredytowania, w łącznej wysokości nie przekraczającej rocznie 1% kwoty kredytu pozostałego do spłaty. Dopuszcza się, aby w pierwszym roku kredytowania wysokość wynagrodzenia wynosiła nie więcej niż 3% Dotacja do 20% dla instalacji źródeł do produkcji ciepła, w okresie do 40% do instalacji źródeł do produkcji en. elektrycznej, w okresie w przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, udział procentowy ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej od kwoty dotacji bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji

56 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez wfośigw Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Beneficjenci osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe JST lub ich związki i stowarzyszenia spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów albo akcji Tryb składania wniosków Tryb ciągły – prowadzony jest przez WFOŚiGW, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW. Wnioski będą przyjmowane do r., lub do wyczerpania alokacji.

57 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez wfośigw Rodzaje przedsięwzięć Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła przeznaczone dla budynków mieszkalnych: źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

58 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez wfośigw Forma i warunki dofinansowania Dofinansowanie udzielane przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie stałe 1% w skali roku okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat okres karencji: nie dłuższy niż 6 miesięcy Dotacja do 20% dla instalacji źródeł do produkcji ciepła, w okresie do 40% do instalacji źródeł do produkcji en. elektrycznej, w okresie w przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, udział procentowy ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej Warunki umorzenia Nie podlega umorzeniu.

59 Poprawa jakości powietrza
KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Beneficjenci WFOŚiGW podmioty właściwe dla realizacji przedsięwzięć z programów ochrony powietrza – kategorie beneficjentów wskażą WFOŚiGW Tryb składania wniosków Tryb ciągły. Wnioski składane są do WFOŚiGW, które do występują do NFOŚiGW o udostępnienie środków

60 Poprawa jakości powietrza
KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć likwidacja lokalnych źródeł ciepła i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej rozbudowa sieci ciepłowniczej kolektory słoneczne aparatura kontrolna do rodzaju paliw i pomiaru emisji tworzenie baz danych Forma i warunki dofinansowania Udostępnianie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. a) kwota dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym 45% kosztów ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji b) środki WFOŚiGW stanowią uzupełnienie w dowolnej formie Wysokość dofinansowania uwarunkowana zasadami pomocy publicznej

61 Dziękuję za uwagę! Magdalena Misiurek
tel.: (+48 22)


Pobierz ppt "Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google