Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 1 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 8 listopad 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 1 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 8 listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Oś 1 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 8 listopad 2009 r.

2 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

3 BENEFICJENT Producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności ZAREJESTROWANE

4 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Cel działania UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Wspierane systemy jakości żywności WSPÓLNOTOWE: 1.System Chronionych Nazw Pochodzenia Zaakceptowane lub rozpatrywane: brynza podhalańska, oscypek, podkarpacki miód spadziowy, wiśnia nadwiślanka, karp zatorski, miód drahimski, miód z Sejneńszczyzny, lub miód z Łóździej, śliwka szydłowska, fasola wrzawska, redykołka 1. Poprawa jakości produkcji produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 2. Zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości, 3. Wsparcie rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości.

5 2. System Chronionych Oznaczeń Geograficznych Zaakceptowane lub rozpatrywane: wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie, rogal świętomarciński, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, kiełbasa lisiecka, truskawka kaszubska, suska sechleńska, miód kurpiowski, fasola korczyńska, jabłka łąckie, obwarzanek krakowski 3. System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności Zaakceptowane lub rozpatrywane: staropolski miód pitny czwórniak, staropolski miód pitny trójniak, staropolski miód pitny dwójniak, staropolski miód pitny półtorak, olej rydzowy, pierekaczewnik, kiełbasa myśliwska, kabanosy, kiełbasa jałowcowa 4. Produkcja ekologiczna

6 KRAJOWE: 1.Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz.U. Nr 133, poz. 849 z 2008 r.) oraz rozporządzenie MRiRW z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji (Dz. U. Nr 178, poz. 1834 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ) 24 gatunki Produkty integrowanej produkcji (IP) obejmują wyłącznie nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego dla których zostały opracowane i zaakceptowane metodyki produkcji integrowanej. Przygotowane metodyki obejmują następujące produkty: agrest, borówka wysoka, brzoskwinia i morela, buraki ćwikłowe, cebula, gruszki, jabłka, kalafior, kapusta głowiasta, malina, marchew, ogórek gruntowy, ogórek spod osłon, papryka, pomidory pod osłonami, porzeczka czarna i czerwona, sałata pod osłonami, śliwki, truskawki, wiśnie, ziemniaki oraz kukurydza, pomidor gruntowy oraz rzepak

7 System obejmuje produkty: – wyprodukowane przy użyciu naturalnych surowców, – pochodzące z gospodarstw ekologicznych lub stosując ych Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO, – Surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne JAKOŚĆ TRADYCJA

8 Cel działania: -Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. - zachowanie wyższych standardów jakościowych i cech wyjątkowych produktu JAKOŚĆ TRADYCJA

9 Produkty charakteryzujące się: tradycyjnym składem lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. szczególną jakością lub reputacją odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii. W przypadku produktów produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 r. Ponadto, za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania. JAKOŚĆ TRADYCJA

10 Kontrola jakości -Producent używający znaku jakościowego obowiązany jest poddawać swoje produkty kontroli, która gwarantuje zgodność metody wytwarzania produktu z deklaracją złożoną we wniosku, - Producenci zobowiązani są do określenia częstotliwości kontroli, jej zakresu oraz prowadzenia dokumentacji, która zapewnia identyfikowalność surowca i produktu, -Producent jest zobowiązany do posiadania certyfikatu zgodności, który potwierdza wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją, - Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN 45011 i upoważnione przez MRiRW. JAKOŚĆ TRADYCJA

11 Otwartość systemu -do systemu mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, - Kryterium przyjęcia do systemu danego produktu jest jego jakość, -Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne JAKOŚĆ TRADYCJA

12 Zasady funkcjonowania systemu -Wniosek o udzielenie prawa do używania znaku składa rolnik, producent rolny, przetwórca do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, -O prawie do używania Znaku decyduje Kapituła Znaku Jakościowego Jakość Tradycja, -Prawo do używania Znaku jest odpłatne, - Kapituła pozbawia producenta prawa do używania Znaku w przypadku braku spełnienia warunków użytkowania znaku. JAKOŚĆ TRADYCJA

13 2. Inne krajowe systemy jakości – wprowadzane w kolejnych latach...... System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności - 3.200 zł/rok/gosp. Rolnictwo ekologiczne - 996 zł/rok/gosp. Integrowana produkcja- 2.750 zł/rok/gosp. Jakość Tradycja - 1.470 zł/rok/gosp. Płatność udzielana będzie na gospodarstwo przez max 5 lat Poziom wsparcia Powyższe kwoty obejmują maksymalne stawki wsparcia dla producenta uczestniczącego w danym systemie wsparcia. PRODUCENT ROLNY OTRZYMUJE WSPARCIE NA PODSTAWIE KOSZTÓW RZECZYWIŚCIE PONIESIONYCH – udokumentowanych fakturami,...... !!!!!!! NIE WLICZAMY PODATKU VAT

14 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Jak to będzie funkcjonowało w IP Maksymalna kwota wsparcia – 2.750 PLN/rok/gosp. W tym koszty związane z: składkami na rzecz grup producentów (stowarzyszenia, KR, spółdzielnie, grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów, organizacje producentów), które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku realizują IP – jeżeli dołączy stosowane oświadczenie zakup publikacji, pułapek feromonowych i lepowych nie może przekroczyć kwoty 750 PLN Kwota 2.750 PLN obejmuje wszystkie produkty łącznie

15 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Co obejmują koszty kwalifikowane 1.Koszty kontroli, po których wydaje się certyfikaty poświadczające stosowanie IP, 2.Wydatki na uzyskanie zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych, 3.Koszty zakupu publikacji, poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami IP, pułapek feromonowych i lepowych do monitorowania poziomu występowania szkodników.

16 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI ILE MOŻE WYNOSIĆ MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA NA 1 ROK/gospodarstwo System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności Rolnictwo ekologiczne Integrowana produkcja (wszystkie produkty) Jakość Tradycja 3.000 Nie może przekroczyć kwoty 3.000 EURO

17 ZASADY FUKCJONOWANIA - zmiana Ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków 14 dni Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami O/R ARiMR 110% Wnioski przyjmowane do wykorzystania 110% limitu środków – 100 mln Euro (koniec następnego dnia roboczego po ogłoszeniu Prezesa ARiMR) Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły do wyczerpania środków (nie przewidziano kopert rocznych) 80 mln Euro.

18 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Wnioski złożone do 31.07.2009 5.161 wniosków NABÓR WNIOSKÓW od 15 kwietnia 2009 r. Wnioski złożone do 9.10.2009 7.230 wniosków

19 ZASADY FUKCJONOWANIA Wniosek o przyznanie pomocy ZAŁĄCZNIKI: 1. Kopia zgłoszenia do WIORIN zamiaru prowadzenia IP złożonego nie wcześniej niż 9 mies. przed dniem złożenia wniosku 2................ O/R ARiMR 60 dni Decyzja o przyznaniu pomocy Forma wypłaty – roczne płatności obejmujące okres kolejnych 12 mies, liczone od dnia: - wydania certyfikatu, świadectwa... - zgłoszenia do WIORIN zamiaru prowadzenia IP Składamy wniosek o płatność ZAŁĄCZNIKI: 1. Oświadczenie, że należy do GRUPY PROD. (zał 1) 2. Kopia Certyfikatu IP (w okresie za który jest składany wniosek o płatność), 3. Kopie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów 60 dni Decyzja o WYPŁACIE pomocy 90 dni od zakończenia okresu pomocy WNIOSEK o płatność 2 3 4 5

20 UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Liczba wspieranych gospodarstw w latach 2007 – 2013 = 69.000 Średnio w roku ok. 9.900 gospodarstw Będzie mniejsza ilość

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oś 1 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 8 listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google