Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OLSZTYNA Konsultacje MPR z mieszkańcami i organizacjami 09 LISTOPADA 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OLSZTYNA Konsultacje MPR z mieszkańcami i organizacjami 09 LISTOPADA 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OLSZTYNA Konsultacje MPR z mieszkańcami i organizacjami 09 LISTOPADA 2015 roku

2 REWITALIZACJA  Systemowa zmiana prowadząca do likwidacji zjawisk kryzysowych,  Integracja ładów: społecznego, ekonomicznego i przestrzennego,

3 Limity Zgodnie z wytycznymi MIR ma być to nie więcej niż 20% powierzchni miasta i nie więcej niż 30% liczby ludności. Miasto stoi wobec tego w obliczu konieczności uzasadnienia ograniczeń, jakie wiążą się z powyższymi wymogami.

4 Kryteria 1.Bezrobotni na 1 tysiąc mieszkańców 2.Bezrobotni na km2 3.Gęstość zaludnienia [osób na km²] 4.Korzystający z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 1 tysiąc mieszkańców 5.Korzystający z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na km2 6.Niepełnosprawni na 1 tysiąc ludności 7.Powierzchnia mieszkania komunalnego zasobu mieszkaniowego na 1 osobę. 8.Przemoc w rodzinie.

5 Kryterium rozwoju Najistotniejszym kryterium wyboru spośród obszarów zdegradowanych obszarów do rewitalizacji jest to, by wybrany obszar miał, ze względu na swoje cechy i położenie, szczególne znaczenie dla rozwoju miasta.

6 Ranking 40 - Zatorze 42 - Śródmieście 46 - Pojezierze 55 - Podgrodzie 60 - Wojska Polskiego 62 - Kościuszki 68 - Likusy 71 - Kętrzyńskiego 75 - Nad jez. Długim 77 - Podleśna 84 - Nagórki 86 - Grunwaldzkie » 88 - Jaroty 97 - Gutkowo 100 - Pieczewo 103 - Kormoran 105 - Zielona Górka 107 - Dajtki 111 - Generałów 113 - Mazurskie 139 - Redykajny 143 - Kortowo 146 - Brzeziny

7 SWOT ANALIZA SWOT OBSZARU DELIMIACJI POD KĄTEMREWITALIZACJI. MOCNE STRONY 1.Dobra dostępność połączeń komunikacyjnych 2.Duże skupisko funkcji kulturalnych – lokalizacja instytucji kultury, bibliotek, galerii 3.Urządzone tereny zielone jako miejsce spotkań i wypoczynku 4.Wysokie aspiracje edukacyjne i wysoka aktywność edukacyjna młodych SŁABE STRONY 1.Brak promocji i zachęty w otoczeniu biznesowym 2.Niski poziom kapitału społecznego, 3.Zły stan mieszkań komunalnych 4.Zły stan ulic i chodników, SZANSE 1. Bliskość jezior i lasów i rzek 2. Duzy udział przestrzeni współużytkowanych przez wszystkich mieszkańców Olsztyna 3. Duża liczba organizacji społecznych z silnymi liderami działająca na delimitowanym obszarze 4. Koncentracja zabytkowej architektury Olsztyna (Stare Miasto, Dolne i Górne Przedmieścia, Zatorze) ZAGROŻENIA 1. Brak dostatecznej liczby udogodnień dla niepełnosprawnych, 2. Niska motywacja osób bezrobotnych, trwałe bezrobocie, 3. Odpływ ludzi młodych i wykształconych z Miasta, 4. Przewaga postaw indywidualistycznych nad zachowaniami prospołecznymi

8 Ranking SIŁY – Strenghts Dobra dostępność połączeń komunikacyjnych13,50 Duże skupisko funkcji kulturalnych – lokalizacja instytucji kultury, bibliotek, galerii11,75 Urządzone tereny zielone jako miejsce spotkań i wypoczynku14,50 Wysokie aspiracje edukacyjne i wysoka aktywność edukacyjna młodych15,50 SŁABOŚCI - Weaknesses Brak promocji i zachęty w otoczeniu biznesowym11,00 Niski poziom kapitału społecznego,18,00 Zły stan mieszkań komunalnych9,50 Zły wizerunek przestrzeni publicznej,16,25 SZANSE - Oportunities Bliskość jezior, lasów i rzek9,25 Duży udział przestrzeni współużytkowanych przez wszystkich mieszkańców Olsztyna 12,50 Duża liczba organizacji społecznych z silnymi liderami działająca na delimitowanym obszarze16,00 Koncentracja zabytkowej architektury Olsztyna (Stare Miasto, Dolne i Górne Przedmieścia, Zatorze)13,50 ZAGROŻENIA - Threa t s Brak dostatecznej liczby udogodnień dla niepełnosprawnych,12,50 Niska motywacja osób bezrobotnych, trwałe bezrobocie,10,00 Odpływ ludzi młodych i wykształconych z Miasta,12,50 Przewaga postaw indywidualistycznych nad zachowaniami prospołecznymi10,00

9 Cele Cele ŁAD SPOŁECZNY CEL STRATEGICZNY A – Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji CELE OPERACYJNE: 1.Wykreowanie na obszarze rewitalizacji poczucia tożsamości lokalnej. 2.Powiązanie na obszarze rewitalizacji kapitału społecznego ludzi starszych z potrzebami ludzi młodych. 3.Wzrost partycypacji NGO w procesie integracji mieszkańc ó w na obszarze rewitalizacji. 4.Wzrost na obszarze rewitalizacji poczucia wpływu mieszkańc ó w na najbliższe otoczenie. 5.Zintegrowanie mieszkańc ó w na obszarze rewitalizacji w celu wzmocnienia aktywności społecznej. 6.Zaktywizowanie wykluczonych społecznie.

10 Cele ŁAD PRZESTRZENNY CEL STRATEGICZNY B – Poprawa warunk ó w życia mieszkańc ó w obszaru rewitalizowanego CELE OPERACYJNE: 1.Atrakcyjne i funkcjonalne ciągi przestrzeni publicznej zintegrowanej z przestrzenią miejską na obszarze rewitalizacji 2.Poprawa dostępności i jakości mieszkaniowego zasobu komunalnego 3.Wzrost zr ó wnoważonej mobilności mieszkańc ó w na obszarze rewitalizacji.

11 Cele Cele ŁAD GOSPODARCZY CEL STRATEGICZNY C - Wzrost przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji. CELE OPERACYJNE: 1.Wykorzystanie potencjału młodych na obszarze rewitalizacji w działaniach na rzecz rozwoju miasta 2.Ukierunkowanie edukacyjne ludzi młodych na potrzeby lokalnego rynku pracy 3.Wspieranie i rozw ó j gospodarki społecznej socjalnej na obszarze rewitalizacji 4.Poprawa dostępności i jakości bazy lokalowej dla biznesu/przedsiębiorczości. 5.Działania miękkie wspierające przedsiębiorczość oraz tworzenie narzędzi i płaszczyzn wsp ó łpracy przedsiębiorc ó w na obszarze rewitalizacji.

12 Wizja Zmieniliśmy naszą rzeczywistość, mieszkamy w lepszym otoczeniu. Przestrzeń publiczna przyjazna dla wszystkich mieszkańców, czujemy się wreszcie gospodarzami swojego terenu. Kapitał – możliwości – przyszłość – w moich rękach. Działam u siebie, działam dla wszystkich. Tu warto realizować swoje pasje, a rozwój nigdy się nie kończy. Wszyscy razem jesteśmy stąd – z Olsztyna.

13 Misja Jesteśmy na drodze zmian, jakie ma przynieść rewitalizacja w naszym mieście. Kierujemy się wartościami takimi jak współdziałanie i szacunek dla racji innych. Dbałość o wzajemne zaufanie, przedsiębiorczość, umacnianie tolerancji i partnerstwa, to nasze dążenia. Mają wspierać odnowę i zmiany w Olsztynie, na które wspólnie czekamy.

14 Obszary takie – w przypadku Olsztyna chodzi o osiedla w mieście – aby mogły być zakwalifikowane do obszaru rewitalizacji, muszą być miejscem koncentracji zjawisk kryzysowych, zwanym obszarem zdegradowanym. Koncentracja

15 Rewitalizacja Rewitalizacja to „wyprowadzanie …….. obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki” – cytat z wytycznych MIR „pn. „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Inaczej mówiąc, to oznacza, że żeby uznać obszar za kryzysowy muszą zajść, co najmniej dwa kryzysy: w sferze społecznej obligatoryjnie i jeden z pozostałych kategorii.

16 Wyzwanie wyboru Ogólnie zaleca się uproszczony sposób prowadzenia badań i analiz przy zastosowaniu badań sondażowych i identyfikacji najważniejszych zjawisk kryzysowych. Bierze się to stąd, że na ogół obszarów zdegradowanych w miastach jest więcej, niż możliwości rewitalizacji. A to oznacza, że już przegląd podstawowych danych wskaże obszary zdegradowane i raczej stajemy wobec wyzwania wyboru spośród nich, niż wobec problemu ich identyfikacji.

17 Dane Problemem, jaki narósł przez lata w samorządzie, jest malejący, ale ciągle występujący brak danych dotyczący nie tyle samych stanów/sytuacji pod powyższymi względami, ale ich rozkładu na terytorium miasta.


Pobierz ppt "MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OLSZTYNA Konsultacje MPR z mieszkańcami i organizacjami 09 LISTOPADA 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google