Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wdrożyć kampanię w lokalnym zborze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wdrożyć kampanię w lokalnym zborze."— Zapis prezentacji:

1 Jak wdrożyć kampanię w lokalnym zborze

2 ADRA/WM

3 Około jedna na trzy kobiety w świecie doświadcza w swym życiu przemocy ze względu na swą płeć. W niektórych krajach wskaźnik przemocy wobec kobiet osiąga 70% .

4 CO TO JEST ENDITNOW? Enditnow jest najodważniejszym w historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przedsięwzięciem podjętym przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Departament Kobiet i ADRA podjęły współpracę aby stawić czoło problemowi i zmobilizować adwentystki, wyznawców Kościoła, wszystkich ludzi, społeczności innych wyznań, grupy społeczne, szkoły i ludzi biznesu do opowiedzenia się za prawami człowieka i powiedzenia: dośćjużtego, skończmy z tą przemocą wobec kobiet i dziewcząt.

5 TŁO KAMPANII Przemoc dotyka miliony kobiet w świecie niezależnie od ich pochodzenia społecznego, warunków ekonomicznych czy wykształcenia. Przekracza bariery kulturowe i religijne, utrudniając kobietom korzystanie z prawa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

6 W całym świecie, przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest dokonywana:
w małżeństwach i rodzinach przez mężów, bliskich i krewnych w lokalnych społecznościach przez obcych i tradycyjnych przywódców w miejscach pracy na terenach granicznych gdzie handluje się kobietami jako obiektami seksualnymi i tanią siłą roboczą w czasie wojny i na terenach dotkniętych konfliktami

7 Formy przemocy wobec kobiet
Handel kobietami w celach seksualnych Przemoc domowa Molestowanie seksualne Honorowe zabójstwa Okaleczenia narządów płciowych Małżeństwa dzieci Przemoc emocjonalna, werbalna oraz inne jej formy

8 JAK ZACZĄĆ?

9 Zrozumienie Petycji Jednym z pierwszych celów kampanii jest zebranie 1 miliona podpisów wśród adwentystów i ich przyjaciół na całym świecie. Podpisy te będą zgromadzone przez wyznawców na petycjach papierowych i elektronicznych. Gdy cel zostanie osiągnięty petycja z podpisami będzie dostarczona sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych – Ban Ki-moon

10 Aby poparcie dla tej kampanii było jak największe, należy podjąć wysiłki, aby dostarczyć kopie petycji lokalnym koordynatorom akcji, którzy z kolei udostępnią ją sygnatariuszom petycji. Popierający petycję przed jej podpisaniem powinni zapoznać się z jej celami, które znajdują się w preambule na stronie pierwszej. Kopie petycji są dostępne w internecie.

11 Po podpisaniu, listy z petycjami powinny być wysłane pocztą lub zeskanowane i wysłane jako pliki PDF. Dane adresowe znajdują się na końcu tej prezentacji. Petycje powinny być wysłane razem z banerem (informacja o banerze w pkt. 8).

12 1. Pracuj ze swoim pastorem
Rozsądną rzeczą jest współpracować z pastorem. Będziesz potrzebować jego wsparcia. On może udzielić ci dobrej rady. Ponadto ważne jest wcześniejsze zaplanowanie twoich programów w zgodzie z kościelnym kalendarzem wydarzeń.

13 2. Pracuj w zespole Zgromadź grupę kobiet, które będą pracować razem z tobą. Postaraj się, aby była to grupa reprezentatywna dla kobiet w twoim zborze – uwzględnij wiek, wykształcenie, stan zamożności, itp. Dobrze byłoby mieć w tej grupie lokalnego koordynatora programu enditnow (dośćjużtego), aby mógł cię wspierać.

14 3. Zaangażuj społeczeństwo
Zaproś do współpracy kogoś z twojej lokalnej społeczności: reprezentanta policji, dyrektorów szkół, prawników, dyrektorów schronisk rodzinnych, przedstawicieli mediów.

15 4.Zareklamuj kampanię enditnow
Nawet najlepsza akcja zakończy się niepowodzeniem, jeśli ludzie nie będą wiedzieli że istnieje. Fachowcy zajmujący się reklamą mówią, że musisz mówić o czymś pięć do siedmiu razy zanim dotrze do świadomości ludzi o co chodzi i zapamiętają to. Dlatego myśl o każdej możliwej sposobności podzielenia się informacją o kampanii. (pakiet enditnow).

16 Możesz wykorzystać biuletyn zborowy, okólnik, ogłoszenia, tablice ogłoszeń. Możesz zrobić plakat i ulotki. Jeśli chcesz dotrzeć do społeczeństwa spróbuj nawiązać kontakt z prasą, radiem, telewizją, reklamami. Pomyśl o grupach kobiet z innych kościołów. Będziesz bardziej skuteczny jeśli zdołasz zaangażować całą swoją społeczność w promocję enditnow. Poproś grupy modlitewne o modlitwy w intencji tej akcji. I co najważniejsze zachęć wyznawców zboru do zaangażowania jeszcze większej liczby osób.

17 5. Użyj kluczowych przesłań kampanii
Lista kluczowych przesłań kampanii dostępna jest do użytku publicznego, podczas prezentacji w mediach i kościołach. (patrz przewodnik po pomocach)

18 6. Zaangażuj cały zbór do złożenia podpisów
Jednym z najważniejszych celów kampanii jest zgromadzenie 1 miliona podpisów adwentystów dnia siódmego i innych popierających akcję na całym świecie. Podpisy te będą zebrane dzięki wysiłkowi szeregowych członków na papierowych i elektronicznych listach pod petycją. (zobacz listę)

19 Żeby coś zmieniło się w skali globalnej, musimy rozpocząć działania lokalne. Wpływ jaki możemy wywrzeć na poziomie lokalnym może rozszerzyć się dalej, ale tylko wtedy gdy mobilizacja do działania rozpocznie się „na dole”. Każdy z nas musi uświadomić sobie: „Ja mogę dokonać zmian jako przedstawiciel kampanii enditnow, jako ten który woła dośćjużtego! Ja mogę coś zmienić!” Zaproś każdego wyznawcę do pracy nad kreowaniem świadomości, poszukiwaniem rozwiązań i zbieraniem podpisów w swoim otoczeniu.

20 7. Przygotuj baner z napisem enditnow
Transparent jest ważnym uzupełnieniem petycji. Jego rolą jest danie sygnatariuszom możliwości wyrażenia własnymi słowami swojego wsparcia dla kampanii po podpisaniu petycji poprzez napisanie swoich imion i nazwisk oraz osobistych komentarzy - patrz: przewodnik po pomocach oraz informacje o banerze

21 8. Korzystaj z karty swoich zobowiązań
Karta ta jest pomocnym i praktycznym narzędziem w przypominaniu celów kampanii. Miej ze sobą te „wizytówki” rozdawaj je na początku kampanii w zborze, dziel się nimi z liderami, wyznawcami i osobami chcącymi przyłączyć się do akcji.

22 9. Używaj logo Oficjalne logo zostało utworzone
i zarejestrowane, aby reprezentować kampanię w siedmiu różnych językach.

23 EDUKACJA: PRACUJĄC RAZEM
Ucz się i nauczaj innych o przemocy na tle różnicy płci najbardziej rozpowszechnionej w twoim środowisku. Dokonaj oceny otaczającej kultury i tradycji. Czy występują w niej wierzenia i praktyki, które zachęcają do przemocy i dyskryminacji takie jak: dominacja mężczyzn, preferowanie synów, gorsze warunki edukacji dla dziewczynek, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, napiętnowanie kobiet będących ofiarami gwałtu, nakłanianie dziewczynek do wczesnego małżeństwa, zależność finansowa, brak miejsc schronienia, itd.

24 Kwestionuj wierzenia i tradycje, które popierają przemoc i dyskryminację.
Zachęcaj zbór do finansowego wspierania tprojektu ADRA (patrz: katalog ADRA) Zachęcaj lokalne organy prawne do korzystania ze specjalistycznych szkoleń zajmujących się przemocą domową i poświęcania środków służących zapobieganiu przemocy wobec kobiet.

25 Módl się za ofiarami przemocy
i wykorzystywania. Módl się o zmianę serc ich oprawców. Prowadź 1 raz w tygodniu grupę modlitewną lub studium książki o różnych aspektach przemocy na tle płciowym Zaoferuj swój czas i talenty dla kampanii enditnow.

26 UCZESTNICTWO Co może zrobić mój lokalny zbór aby pomóc w zapobieganiu przemocy wobec kobiet?

27 Poproś pastora lub jakąś inną wykwalifikowaną osobę do wygłoszenia kazania o zapobieganiu przemocy.
Poproś prowadzących publiczną modlitwę w zborze, aby pomodlili się za tych w zborze, którzy doświadczają przemocy (bez wymieniania nazwisk i szczegółów!)

28 Kościół musi stosować zasadę poufności
Kościół musi stosować zasadę poufności. Konieczne jest zagwarantowanie, że każda ofiara przemocy może rozmawiać z odpowiednim liderem w zborze w całkowitym zaufaniu. Weź pod uwagę, że przemoc na tle różnicy płci jest strasznym złem, które nigdy nie może być akceptowane i tolerowane.

29 Skompletuj aktualne informacje o wszelkich możliwych w twoim środowisku pomocach dostępnych dla ofiar różnych form przemocy na tle różnicy płci. Upewnij się, że osoby zainteresowane mogą je zdobyć. Nawiąż kontakt z ośrodkami schronienia i punktami konsultacyjnymi. Zorientuj się jaki rodzaj pomocy oferują i kiedy są otwarte. Zbieraj fundusze na zakup materiałów edukacyjnych i dostarcz je liderom zboru.

30 Utwórz biblioteczkę kościelną zawierającą materiały na temat przemocy
Zorganizuj grupę, której zadaniem będzie ocena potrzeb społeczności lokalnej. Którą z tych potrzeb może zająć się twoja grupa, aby pomóc zredukować przemoc? Utwórz co najmniej jeden „bezpieczny dom”, w którym ofiary przemocy mogą znaleźć bezpieczne schronienie.

31 Głoś kazania i organizuj warsztaty dla swojego zboru oraz otoczenia na temat tego rodzaju przemocy, który w twoim środowisku jest najbardziej rozpowszechniony. Przedstaw odpowiednie do wieku słuchaczy informacje na ten temat w szkołach. Przeanalizuj prawa, przepisy i procedury kościelne aby upewnić się, że nikt nie praktykuje ani nie zachęca do postaw dyskryminacyjnych wobec kobiet. Wspieraj nieustannie lokalne schroniska dla kobiet lub inne organizacje pomagające ofiarom przemocy.

32 Otocz troską osoby cierpiące w zborze. Nie osądzaj
Otocz troską osoby cierpiące w zborze. Nie osądzaj. Rozwijaj grupy wsparcia. Rozwijaj świadomość. Dziel się materiałami na temat przemocy w rodzinie ze swoją społecznością.

33 DODATKOWA INFORMACJA: PRZEMOC NA TLE RÓŻNICY PŁCI A KOŚCIÓŁ

34 A. OTWARTE MÓWIENIE Wiele społeczności świeckich i religijnych uznaje pilną potrzebę położenia kresu przemocy wobec kobiet i przywrócenia sprawiedliwości. Wiele z nich powołało lub wspiera organizacje uświadamiające problem, prowadzące publiczną edukację i poszukujące sposobów powstrzymania przemocy.

35 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego również mówi otwarcie o przemocy wobec kobiet. Uznajemy, że jako ludzie wierzący w Ojca, który jest w niebie, musimy stać się krzewicielami zmian, przyczyniając się do położenia kresu złu jakim jest przemoc , nie wyłączając przemocy pomiędzy wyznawcami zboru. Stanowisko Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w tej sprawie jest jasne:

36 Adwentyści dnia siódmego uznają dostojeństwo i wartość każdego człowieka i potępiają wszelkie formy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Dostrzegamy rozszerzającą się skalę problemu i widzimy jego poważne, długotrwałe skutki w życiu ludzi nim dotkniętych. Wierzymy, ze chrześcijanie muszą ustosunkować się do problemu przemocy w rodzinie występującego zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz swojej społeczności. Bardzo poważnie traktujemy raporty na temat przemocy i wnosimy ten temat do dyskusji na tym międzynarodowym zgromadzeniu. Jesteśmy przekonani, że obojętność i brak reakcji jest akceptacją, utrwalaniem i potencjalnym rozszerzaniem się takich zachowań.

37 Bierzemy odpowiedzialność za współpracę z innymi profesjonalnymi służbami, aby wsłuchiwać się w potrzeby tych, którzy doznają cierpień w wyniku przemocy domowej, troszczyć się o nich, demaskować bezprawie i otwarcie wypowiadać się w obronie ofiar. Chcemy pomagać w znalezieniu i korzystaniu z pomocy rozmaitych, dostępnych służb profesjonalnych. (uchwała Generalnej Konferencji w Utrechcie, – )

38 4 Sabat Sierpnia jest Dniem Zapobiegania Przemocy
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zajął czynne stanowisko przeciwko przemocy, gdy w 2001 roku Komisja Departamentu Kobiet uchwaliła wniosek o wyznaczenie specjalnego dnia w kalendarzu Kościoła jako Dnia Zapobiegania Przemocy. Zostało to powiązane z działalnością większości departamentów Kościoła.

39 Zostało to przyjęte i funkcjonuje w kościelnym kalendarzu na całym świecie w czwarty Sabat sierpnia. Konspekty kazań oraz inne przydatne materiały dostępne są każdego roku w Departamencie Kobiet oraz innych departamentach.

40 B. Przemoc wśród nas Chociaż jako chrześcijanie czujemy odrazę do nadużyć i przemocy wobec kobiet, ważne jest uznanie, że społeczność zborowa składa się z ludzi a nie świętych. A ludzie upadają i posiadają słabości. Nie wolno nam zamykać oczu na fakty, że przypadki znęcania się nad domownikami i przemoc wobec kobiet nie są ograniczone do pewnych tylko obszarów, grup ekonomicznych, państw, grup społecznych. Nasze zbory nie są uodpornione na te zjawiska.

41 Ostatnie badania w jednej z diecezji w Ameryce Północnej, przeprowadzone wśród 1432 dorosłych osób przyniosły zdumiewające wyniki. Prawie 34% kobiet i ponad 20% mężczyzn sprawozdało, że doznało przemocy ze strony swych partnerów, z którymi żyli w bliskim związku.

42 Badacze zwracają uwagę an to, że widząc coraz bardziej powszechne występowanie przemocy wśród wyznawców Kościoła, musimy więcej robić niż mówić. „Naszą etyczną i moralną odpowiedzialnością jest promować pokój i uzdrowienie, aby definitywnie skończyć z przypadkami przemocy w rodzinach wyznawców Kościoła”.

43 Znaczenie tego zagadnienia zostało podkreślone przez Jana Paulsena, przewodniczącego Generalnej Konferencji. Powiedział on: „jakakolwiek przemoc w kościele” jest nie do przyjęcia. „Musimy rozwijać kulturę uprzejmości, troski, rozwagi i sprzeciwu wobec przemocy. … Ona nie ma tylko charakteru fizycznego; psychiczna [emocjonalna] przemoc jest tak samo zła.”(„Culture of Kindness Can Help Combat Domestic Violence, Paulsen Says,” Adventist World-NAD, August 2007, pp. 6-7)

44 Jako Kościół musimy znaleźć sposoby na to, aby zmienić postawy i tradycje, które akceptują lub usprawiedliwiają przemoc. Musimy świadomie działać w kierunku eliminacji zwyczajów i praktyk z nimi związanych.

45 „Zmiana ludzkich postaw i mentalności w aspekcie stosunku do kobiet zajmie sporo czasu – musi minąć conajmniej jedno pokolenie albo i więcej” – wielu tak uważa. Niemniej jednak podnoszenie świadomości problemu istnienia przemocy wobec kobiet i edukowanie chłopców i mężczyzn w taki sposób aby postrzegali kobiety jako drogocenne partnerki w swoim życiu, odgrywające olbrzymią rolę w rozwoju społeczeństwa i budowaniu pokoju, jest tak samo ważne jak podejmowanie prawnych kroków w obronie praw człowieka dla kobiet.

46 CONTACT INFORMATION General Conference Women’s Ministries 12501 Old Columbia Pike Silver Spring, MD 20904 ADRA International enditnow Campaign

47

48 Women’s Ministries Department
More Information General Conference Women’s Ministries Department RESOURCES “Abuse and Family Violence: A Global Affliction,” The World Bank. “International Statistics.” United Nations Development Fund for Women. “Facts and Figures: Sexual Violence in Non-Conflict Situations.” The World Health Organization. “Sexual Violence Facts.” “Culture of Kindness Can Help Stop…,” Adventist World-NAD, August 2007, pp. 6-7. United Nations’ General Assembly Declaration of the Elimination of Violence against Women (resolution 48/104 of December 1993). World Alliance of Reformed Churches, statement issued March 4, 2009, to mark International Women’s Day. Gender and Violence: United Nations Development Fund for Women. “Stop Violence against Women: Prevalence of Sexual Assault.” Prevalence of SexualAssault.html or National Center for Victims of Crime (2004) George mason University Sexual Assault services: Worldwide Sexual Assault Statistics: The Factbook on Global Sexual Exploitation, Donna M. Hughes, Laura Joy Sporcic, Nadine Z. Mendelsohn, Vanessa Chirgwin, Coalition Against Trafficking in Women, Stop Violence: Division for the Advancement of Women, Violence against women: a statistical overview, challenges and gaps in data collection and methodology and approaches for overcoming them. Expert group meeting, DAW, ECE and WHO. Geneva, 11–14 April, 2005 ( World Health Organization - Handbook for the documentation of interpersonal violence prevention programs. Geneva, World Health Organization, 2004. WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence: Summary report Human Rights - Women and Violence: United Nations Millennium Declaration General Assembly Resolution, 55th session, document A/RES/55/2, Chapter III, number 11, September 2000. The Riley Center – 24 Hour Crisis Line About Domestic Abuse Rape, Abuse, Incest, National Network: sexualassault-victims Progress in Sexual and Reproductive Health Research. Female genital mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement – Geneva: World health Organization; Seventh-day Adventist Statement Guidelines Eliminating female genital Mutilation: An Interagency Statement site/global/shared/documents/publications/2008/eliminating_fgm.pdf Violence Against Women.


Pobierz ppt "Jak wdrożyć kampanię w lokalnym zborze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google