Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z."— Zapis prezentacji:

1

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843). 2

3 Art. 44b. oraz Art. 44i. USO Art. 44b. 10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Art. 44i. 1. W klasach I–III szkoły podstawowej: 1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w sposób określony w statucie szkoły; 2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 3

4 2. W klasach I–III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony w statucie szkoły; 4

5 Art. 44i. USO 2) roczne, a w szkole policealnej – semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 5

6 Art. 44i. USO 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, (poprzednim) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 6. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 6

7 Art. 44i. USO 7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 7

8 Art. 44d. USO ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Art. 44d. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 8

9 Art. 44zb. USO Art. 44zb. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym: 2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę danych zajęć edukacyjnych oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych treści nauczania. 9

10 Dz. U. 2015 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843): § 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 10

11 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, z dnia 31 marca 2015 r., wprowadziła możliwość częstszego wykorzystywania ocen opisowych. Kwestię tę reguluje dodany art. 44i, zgodnie z którym w klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz ocena roczna z zachowania mają – jak dotychczas – formę opisową, natomiast o tym, czy taką też formę będą miały oceny bieżące, przesądzi statut placówki. 11

12 Dz. U. 2015 poz. 843, § 5 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 12

13 Czy nowy system oceniania spowoduje, że uczniowie bardziej polubią sport i zajęcia wychowania fizycznego? 13

14 Zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego w nowym rozporządzeniu dotyczącym oceniania to m.in. możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą do zwolnienia będzie teraz opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. 14

15 Obecnie na lekcjach wychowania fizycznego, uczeń musi wykazać się nie tylko zaangażowaniem (brać czynny udział w lekcji, posiadać strój do ćwiczeń, sumiennie wykonywać polecenia nauczyciela), ale także musi się wykazać opanowaniem podstawy programowej zaplanowanej i przygotowanej na dane zajęcia. 15

16 Ocenianie opisowe i alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego Pomocą opisowym sposobom oceniania jest realizacja obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w formie zajęć: sportowych, sprawnościowo - zdrowotnych, tanecznych lub aktywnej turystyki. Te formy można realizowować już od klasy czwartej szkoły podstawowej. Z badań Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wynika, że preferencje szkół dolnośląskich w tym zakresie przedstawiają się następująco:  zajęcia sportowe - 60 %,  zajęcia rekreacyjno - zdrowotne - 34 %,  aktywne formy turystyki - 6 %. 16

17 Ocenianie opisowe a mierzalność oceny Fundamentalną kwestią przy ocenianiu opisowym, czyli nie biorącym jedynie pod uwagę rezultatu sportowego (wyniku) jest „mierzalność dokonań ucznia”. Taka metoda oceny jest zawsze obarczona subiektywizmem oceniającego. Należy wybierać takie metody oceny, które według oceniających są najbardziej sprawiedliwe. Ale jeśli jest to nawet osąd sprawiedliwy to bez wątpienia jest to jednak osąd nie obiektywny tylko subiektywny. 17

18 Dziękuję za uwagę 18


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google