Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyficzne kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe oraz działania 7.3 Wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyficzne kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe oraz działania 7.3 Wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 Specyficzne kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe oraz działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach VII osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 – Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

2 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. 2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. 2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

3 Grupa docelowa: 1.Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 2.Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup. Grupa docelowa: 1.Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 2.Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

4 Typy projektów przewidziane do realizacji (projekt SZOOP lipiec 2015r.): Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: a)identyfikację potrzeb uczestnika projektu (miedzy innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania), b)poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, c)staże i praktyki zawodowe, d)szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy), e)subsydiowane zatrudnienie, f)refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Typy projektów przewidziane do realizacji (projekt SZOOP lipiec 2015r.): Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: a)identyfikację potrzeb uczestnika projektu (miedzy innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania), b)poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, c)staże i praktyki zawodowe, d)szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy), e)subsydiowane zatrudnienie, f)refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

5 Wnioskodawcy: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego Wnioskodawcy: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów (kwota dofinansowania publicznego): 95.279.800 zł. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów (kwota dofinansowania publicznego): 95.279.800 zł. Planowany termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 roku. Planowany termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 roku.

6 Kryteria specyficzne dostępu

7 1. Projekt zakłada: -Dla osób w wieku 50 lat i więcej – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%; -dla osób z niepełnosprawnościami –kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%, -dla osób długotrwale bezrobotnych – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, -dla osób o niskich kwalifikacjach – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 29%, -dla kobiet – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%. 1. Projekt zakłada: -Dla osób w wieku 50 lat i więcej – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%; -dla osób z niepełnosprawnościami –kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%, -dla osób długotrwale bezrobotnych – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, -dla osób o niskich kwalifikacjach – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 29%, -dla kobiet – kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%. Uwaga. Należy dostosować poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej zgodnie z komunikatem MIiR przekazującym aktualne poziomy. Poziomy podane w piśmie z 12 sierpnia co prawda należy stosować od 24 sierpnia br. ale nic nie stoi na przeszkodzie aby przy kryteriach przyjmowanych wcześniej zaktualizować poziomy efektywności zatrudnieniowej. Uwaga uwzględniona. Kryterium zostało przeformułowane zgodnie z pismem znak DZF.I.8510.33.2015.SK.1.

8 2. Projekt zakłada objęcie wsparciem grupy co najmniej 70 osób bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo i/lub poszukujących pracy. 3. Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym obligatoryjnie Indywidualny Plan Działania/ inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane zatrudnienie. Staż nie może trwać krócej niż 3 i dłużej niż 12 miesięcy. Uwaga. Rozwiniecie skrótu IPD w nazwie lub wyjaśnieniu do kryterium. Uwaga uwzględniona. Kryterium zostało przeformułowane.

9 4. W projekcie mogą być realizowane wyłącznie kursy i szkolenia kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji. W przypadku realizacji kursów i szkoleń kończących się nabyciem kompetencji, każdemu uczestnikowi musi zostać zaoferowany kurs lub szkolenie, które prowadzi do uzyskania kwalifikacji. W przypadku realizacji wyłącznie kursów i szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji nie jest konieczne realizowanie szkoleń i kursów prowadzących do uzyskania kompetencji. 4. W projekcie mogą być realizowane wyłącznie kursy i szkolenia kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji. W przypadku realizacji kursów i szkoleń kończących się nabyciem kompetencji, każdemu uczestnikowi musi zostać zaoferowany kurs lub szkolenie, które prowadzi do uzyskania kwalifikacji. W przypadku realizacji wyłącznie kursów i szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji nie jest konieczne realizowanie szkoleń i kursów prowadzących do uzyskania kompetencji. Uwaga. W kryterium 4 proponujemy dodanie, ze dla szkoleń kończących się uzyskaniem kwalifikacji, odpowiednie kompetencje uczestników będą weryfikowane przed przystąpieniem ich do projektu. Uwaga nieuwzględniona. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 jednym z warunków udzielenia wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej dla każdego uczestnika projektu jest identyfikacja jego potrzeb (indywidualny plan działania lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję) – kryterium dostępu nr 3. Na tym etapie następuje diagnoza uczestnika tj. m.in. określenie posiadanych kompetencji wraz z określeniem niezbędnych kursów/szkoleń kwalifikacyjnych. Z tego też powodu nie ma konieczności modyfikacji przedmiotowego kryterium.

10 Kryteria specyficzne premiujące

11 1. Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową dla każdej grupy wyższą co najmniej o 10 punktów procentowych niż minimalny próg określony w regulaminie konkursu – 10p Uwaga. Zapis nie do końca precyzyjny, sugeruje, że chodzi o dokładnie o 10% wyższą efektywność, co oznaczałoby, że jeśli założona zostanie efektywność wyższa np. o 15%, to projekt nie uzyska dodatkowej punktacji. Uwaga uwzględniona. Kryterium zostało przeformułowane. 2. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia – 20p

12 3. Projekt obejmuje wsparciem w 100% osoby pochodzące z powiatu/ów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego – 5p Uwaga. Zgodnie z zapisami SzOOP dla Działania 7.1 w ramach instrumentów terytorialnych przewiduje się „Dedykowany konkurs dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z następujących powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego”. Skoro planowane są dedykowane konkursy (z wydzieloną alokacją) wyłącznie dla projektów realizowanych dla grup docelowych z ww. powiatów, dlaczego zatem pojawiło się kryterium premiujące projekty skierowane dla osób z tych powiatów. Czy w takim wypadku beneficjent proponujący projekt dla odbiorów z tych powiatów będzie mógł aplikować zarówno w ramach standardowej procedury konkursowej (uzyskując dodatkowe 5 punktów na ocenie merytorycznej), jak również w ramach konkursów dedykowanych specjalnie wydzielonych na ten cel (gdzie przyznanie tych 5 punktów jest niecelowe, gdyż jest to warunek obligatoryjny)? Czy dla konkursów dedykowanych (powiaty, a także MOFy) przewiduje się określenie innych kryteriów niż te wskazane w standardowej procedurze konkursowej? Ponadto kryterium nie jest precyzyjne - nie wiadomo, czy ma obejmować osoby z wszystkich wymienionych powiatów, czy wystarczające będzie np. z jednego. Należy to doprecyzować.

13 Uwaga uwzględniona. Rezygnacja ze stosowania kryterium premiującego dla obszaru wskazanych powiatów. Nie ma przeciwskazań aby jeden Beneficjent realizował projekt wyłoniony do dofinansowania w przedmiotowym konkursie jak i w konkursie dedykowanym. Na dalszym etapie prac przewiduje się sformułowanie kryteriów uwzględniających specyfikę ZIT/MOF 4. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą docelową określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020 – 5p

14 Pozostałe uwagi odnoszące się do działania 7.1 Treść uwagi/ propozycja zapisu Status uwagi Uwaga techniczna – każde kryterium powinno brzmieć: „projekt zakłada wsparcie…” lub „projekt obejmuje wsparciem…” zamiast „premiowane będą projekty…”. Uwaga uwzględniona. Kryteria zostały przeformułowane.

15 Treść uwagi/ propozycja zapisu Status uwagi Dodanie kryterium odnoszącego się do zapewnienia wysokiej jakości staży w oparciu o Wytyczne. Uwaga nieuwzględniona. Nie ma konieczności dodawania kolejnego kryterium dostępu ponieważ wszystkie projekty realizowane w ramach Działania 7.1 muszą być zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Przedmiotowy zapis wynika bezpośrednio z zapisów SZOOP oraz będzie dodatkowo wprowadzony do regulaminu konkursu.

16 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.

17 Grupa docelowa: osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne. Grupa docelowa: osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

18 Typ projektów przewidziany do realizacji (projekt SZOOP lipiec 2015r.): Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: a) wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników, b)bezzwrotne dotacje - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, c)wsparcie pomostowe - wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej. Typ projektów przewidziany do realizacji (projekt SZOOP lipiec 2015r.): Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: a) wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników, b)bezzwrotne dotacje - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, c)wsparcie pomostowe - wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

19 Wnioskodawcy: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Wnioskodawcy: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów (kwota dofinansowania publicznego): 68.352.900 zł. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów (kwota dofinansowania publicznego): 68.352.900 zł. Planowany termin rozpoczęcia naboru: IV kwartał 2015 roku. Planowany termin ogłoszenia publikacji o konkursie: III kwartał 2015 roku. Planowany termin rozpoczęcia naboru: IV kwartał 2015 roku. Planowany termin ogłoszenia publikacji o konkursie: III kwartał 2015 roku.

20 Kryteria specyficzne dostępu

21 1. Co najmniej 80% uczestników projektu będzie miało możliwość otrzymania dotacji inwestycyjnych Uwaga. Jak należy rozumieć zapis „będzie miało możliwość”? Czy nie chodzi o faktyczne przekazanie dotacji 80% uczestników? Wyjaśnienie. Zapis kryterium a więc i sformułowanie „będzie miało możliwość” jest prawidłowe. Wynika to z faktu, iż warunkiem otrzymania środków przez uczestnika jest złożenie Biznes Planu który zostanie pozytywnie oceniony przez komisję oceny. Może się zdarzyć sytuacja, iż z powodu nieprzemyślanych/niskiej jakości pomysłów biznesowych Projektodawca nie obejmie wsparciem w postaci dotacji co najmniej 80% uczestników. Sensem tak sformułowanego kryterium jest założenie, iż Wnioskodawca nie może zakładać już na etapie założeń projektowych bardzo dużej grupy osób którą wyłącznie przeszkoli a tylko nielicznym przyzna dotacje

22 Uwaga. kryterium dostępu 1 budzi wątpliwości ponieważ oznacza że nie będzie można organizować szkoleń dla ludzi którzy dysponują środkami finansowymi ale potrzebują wsparcia szkoleniowego. Wyjaśnienie. Celem nadrzędnym realizacji Działania 7.3 jest pomoc osobom bezrobotnym które mają pomysł i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą a nie posiadają dostępu do źródła finansowania. Grupą docelową są wyłącznie osoby bezrobotne będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i dlatego też zakłada się wydatkowanie większości środków na bezpośrednie wsparcie tej grupy osób (w postaci dotacji i wparcia pomostowego). Nie wyklucza to jednocześnie sytuacji, iż wsparcie danemu uczestnikowi zostanie udzielone w postaci wyłącznie szkolenia i dlatego w przedmiotowym kryterium założono, iż co najmniej 80% uczestników będzie miało możliwość otrzymania dotacji. Ponadto każda osoba bezrobotna (a tylko takie są brane pod uwagę w tym działaniu) w sytuacji gdy posiada środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej a potrzebuje skorzystać ze szkolenia z podstaw przedsiębiorczości ma możliwość zgłoszenia się do właściwego PUP i odbycia przedmiotowego szkolenia bezpłatnie bez konieczności udziału w projekcie. 2. Projekt zakłada udzielenie co najmniej 70 dotacji.

23 Kryteria specyficzne premiujące

24 1. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia – 20p Uwaga. Jak uwaga do adekwatnego zapisu dot. działania 7.1 Uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie analogiczne jak w działaniu 7.1 2. Projekt obejmuje wsparciem w 100% osoby pochodzące z powiatu/ów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego – 10p 3. Projekt zakłada, iż co najmniej 20% grupy docelowej stanowią rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą docelową określoną w SZOOP RPO WP 2014-2020 – 10p

25 Pozostałe uwagi odnoszące się do działania 7.3 Treść uwagi/ propozycja zapisu Status uwagi Uwaga techniczna – każde kryterium powinno brzmieć: „projekt zakłada wsparcie…” lub „projekt obejmuje wsparciem…” zamiast „premiowane będą projekty…”. Uwaga uwzględniona. Kryteria zostały przeformułowane.

26 Treść uwagi/ propozycja zapisu Status uwagi Wprowadzenie kryterium dostępu: "Wymóg otwartego, publicznego udostępniania materiałów szkoleniowych stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS." o definicji: "Przekazanie na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do instytucji pośredniczącej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materiałów szkoleniowych (np. podręczników, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. " Uwaga nieuwzględniona. Projekty realizowane w ramach Działania 7.3 RPO WP nie mają charakteru projektu nowatorskiego (innowacyjnego) w ramach którego wypracowane jest nowe narzędzie (produkt). W projektach tych, wzorem PO KL w szczególności Działania 6.2 szkolenia będą dotyczyły co do zasady podstaw prowadzenia działalności gospodarczej. Jest mnóstwo publikacji dotyczących tego tematu więc nie jest racjonalnie ponoszenie dodatkowych kosztów na opracowanie nowych pozycji z tym związanych. Należy nadmienić iż, wzorem PO KL instytucja będąca stroną umowy zawsze może zwrócić się o przekazanie praw autorskich do wytworzonych utworów jeżeli uzna ten fakt za zasadny. Z tego też powodu nie ma konieczności dodawania kolejnego kryterium dostępu.

27 Treść uwagi/ propozycja zapisu Status uwagi dodanie kryterium dostępu określającego ze uczestnicy otrzymujący dotacje dostaną również wsparcie szkoleniowe. Uwaga nieuwzględniona. Niezasadnym z punktu widzenia racjonalności wydatkowania środków jest założenie, iż każdy z uczestników który otrzyma dotację otrzyma również wsparcie szkoleniowe. Co do zasady każdy z Beneficjentów zakłada szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ale z powodu, iż wiele osób zostało już przeszkolonych m.in. w PO KL nie ma potrzeby aby kolejny raz uczęszczali na takie samo szkolenie. Ponadto wszystkie projekty realizowane w ramach Działania 7.3 muszą być zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z których zapisu wynika, iż wsparcie bezzwrotne/zwrotne może być uzupełniono m.in. o wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych. Przedmiotowy zapis wynika bezpośrednio z zapisów SZOOP oraz będzie dodatkowo wprowadzony do regulaminu konkursu.

28 Treść uwagi/ propozycja zapisu Status uwagi dodanie kryterium premiującego dla projektów wpisujących się w strategie RIS3. Uwaga częściowo uwzględniona. Przedmiotowe kryterium zostanie wprowadzone po uszczegółowieniu zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Planowanym terminem wprowadzania zmian jest IV kwartał 2015r.. W kolejnych konkursach ogłaszanych w ramach Działania 7.3 (od roku 2016) planuje się uwzględnienie przedmiotowego kryterium premiującego w brzmieniu: Projekt zakłada, iż premiowane będą działalności gospodarcze wpisujące się w „inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego” zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

29 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS ul. Króla Kazimierza 7 Rzeszów www.wup-rzeszow.pl wup@wup-rzeszow.pl


Pobierz ppt "Specyficzne kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe oraz działania 7.3 Wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google