Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA SPRAWOZDANIA (RACHUNKU) PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA SPRAWOZDANIA (RACHUNKU) PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH."— Zapis prezentacji:

1

2 ANALIZA SPRAWOZDANIA (RACHUNKU) PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 Kto go sporządza? Wszystkie jednostki, których roczne sprawozdania podlegają badaniu i ogłoszeniu Pozostałe jednostki, jeśli spełniają 2 z 3 warunków: - zatrudnienie > 50 osób - suma bilansowa na koniec roku > 2,5 mln euro - przychody > 5 mln euro

4 Struktura (konstrukcja) rachunku przepływów pieniężnych A. Przepływy z działalności operacyjnej B. Przepływy z działalności inwestycyjnej C. Przepływy z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto ( A + B + C ) E. Bilansowa zmiana stanu środków pien. F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu

5 Uwagi 1. D = E 2. Ew. różnice muszą być wyjaśnione w informacji dodatkowej. 3. W tej pozycji dodatkowo wyodrębnia się wpływ różnic kursowych 4. F i G są identyczne z odpowiednimi kwotami środków pieniężnych w bilansie. 5. G = D + F = E +F

6 Metody sporządzania r.p.p. Metoda bezpośrednia Metoda pośrednia Różnica między nimi dotyczy sposobu obliczenia przepływu pieniężnego netto w działalności operacyjnej. Części dotyczące przepływów w działalności inwestycyjnej i finansowej są identyczne w obydwu metodach

7 Metody sporządzania r.p.p. METODA BEZPOŚREDNIA: 1. Wpływy : - sprzedaż - inne wpływy z działalności operacyjnej 2. Wydatki : - dostawy i usługi - wynagrodzenia netto - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - podatki i opłaty - inne wydatki operacyjne 3. P. p.n.z działalności operacyjnej = (1) – (2)

8 Metody sporządzania r.p.p. (cd.) Metoda pośrednia : -P.p.n. z działalności operacyjnej = zysk (strata) netto + korekty - korekty dot. : amortyzacji, zysku (straty) z tyt. różnic kursowych, odsetek i udziałów w zyskach, zysku z działalności inwest., zmiany stanów: zapasów, należności, zobowiązań krótkoterm. i rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych

9 Znak (+) plus czy (-) minus ? Amortyzacja + Zyski z tyt. różnic kurs. (zrealizowane) – Straty z tyt. różnic kurs.(rozliczone) + Odsetki i udziały w zyskach (dywid.) otrzymane - (ze znakiem + występują w działalności inwestycyjnej) Odsetki zapłacone + ( w części finansowej występują ze znakiem - )

10 Plus czy minus (c. d.) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej dot. wyniku ze sprzedaży aktywów trwałych Zysk – minus, strata – plus ( w działalności inwestycyjnej znaki są odwrotne Przyrost zapasów -, spadek zapasów + Przyrost należności krt. -, spadek + Przyrost zob.krt. +, spadek – Przyrost R.M.K. Czynnych - Przyrost R.M.K. Biernych +

11 Uproszczony przykład Zysk netto = 500 Należności wzrosły z 1200 do 1400 Zobowiązania spadły z 1700 do 1400 Zapasy wzrosły z 300 do 700 Amortyzacja = 600 Oblicz przepływy operacyjne Krok 1. Zysk netto + amortyzacja = 1100 Krok 2. Zmiana kapitału obrotowego (1400 – 1200) + (700 – 300) – (1400- 1700) = 900 Przepływ = zysk + amort. – zmiana kap. obrot. Odp. 200

12 Test Wstawić wyraz „pozytywnie” lub „negatywnie” w miejsce ? Z punktu widzenia przepływów pien. za dany rok obrotowy: - przyrost zapasów wpływa ? - przyrost należności wpływa ? - przyrost zobowiązań wpływa ?

13 Przepływy z działalności inwestycyjnej Wpływy: - zbycie wartości n. i p.oraz rzecz. Aktywów - zbycie inwestycji w nieruchomości - zbycie aktywów finansowych (akcji obcych, obligacji, bonów skarbowych) - dywidendy i udziały w zyskach - spłaty udzielonych pożyczek - odsetki otrzymane

14 Przepływy z działalności inwestycyjnej (c.d.) Wydatki: - nabycie wartości n. i p.oraz rzeczowych aktywów trwałych - inwestycje w nieruchomości - inne aktywa finansowe

15 Przepływy z działalności finansowej Wpływy : - emisja akcji, wydanie udziałów, dopłaty do kapitału - kredyty i pożyczki - emisja dłużnych papierów wartościowych - inne

16 Przepływy z działalności finansowej Wydatki: - nabycie akcji (udziałów) własnych - wypłacone dywidendy i inne wypłaty z zysku netto - spłaty kredytów i pożyczek - wykup dłużnych papierów wartościowych - płatności z tyt. umów leasingowych - odsetki zapłacone

17 Wstępna analiza r. p. p. Informuje o : - przyroście (ubytku) gotówki (podobnie jak bilans) - strukturze źródeł dopływu i odpływu gotówki, np. zysku netto, amortyzacji, dochodów z lokat, pożyczek, papierów wartościowych itd.

18 Wstępna analiza (cd.) Analiza pozioma – badanie poszczególnych pozycji (w tym również syntetycznych wyników w trzech rodzajach działalności) w odniesieniu do minionych i przyszłych okresów Analiza pionowa – badanie struktury wpływów i wydatków (również dla kilku lat)

19 Przykład interpretacji z analizy struktury Zysk netto = 40% Amortyzacja = 50% Korekty (poz. 2 – 5, 10) = – 55% Zmiany kapitału obrotowego = 65% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 100%

20 Analiza wskaźnikowa r. p. p. pozwala na ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy wielkościami przepływów w poszczególnych rodzajach działalności

21 Relacja 1. Relacja dodatnich p.p.n.z działalności operacyjnej do ujemnych p.p.n. z działalności inwestycyjnej - mówi jaką część środków wygenerowanych w działalności operacyjnej zaangażowano w finansowanie działalności inwestycyjnej

22 Relacja 2 Relacja dodatnich p.p.n. z działalności operacyjnej do ujemnych p.p.n. z działalności finansowej - mówi w jakim stopniu środki wygenerowane w działalności operacyjnej są przeznaczone na spłatę długów

23 Relacja 3 Relacja ujemnych p.p.n. z działalności operacyjnej do dodatnich p. p. n. z działalności inwestycyjnej - mówi w jakim stopniu niedobory gotówki w działalności operacyjnej pokryte są nadwyżką z działalności inwestycyjnej (np. zbycie majątku, dochody z aktywów finansowych)

24 Relacja 4 Relacja ujemnych p.p.n. z działalności operacyjnej do dodatnich p.p.n. z działalności finansowej Mówi o stopniu pokrycia niedoborów gotówki w działalności operacyjnej środkami pozyskanymi z działalności finansowej (emisji akcji i obligacji, kredyty)

25 Relacja 5 Relacja ujemnych p.p.n. z działalności inwestycyjnej do dodatnich p.p.n z działalności finansowej - mówi ile środków pozyskanych w działalności finansowej wykorzystano w działalności inwestycyjnej


Pobierz ppt "ANALIZA SPRAWOZDANIA (RACHUNKU) PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google