Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona konsumenta usług bankowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona konsumenta usług bankowych"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona konsumenta usług bankowych
„Bankowość detaliczna” – wykład dla FIR Iº III rok 2014/2015 dr Anna Korzeniowska

2 Źródło: Konsumenci na rynku usług bankowych – raport z badań, UOKiK, 2009

3

4

5

6 Sąd polubowny przy KNF Przed Sądem Polubownym przy KNF rozpatruje się sprawy: powstałe między wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, w szczególności między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług, o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu wynosi 500 zł oraz o prawa niemajątkowe (w uzasadnionych przypadkach, gdy powodem jest konsument możliwe jest przeprowadzenie mediacji w sprawie o wartości niższej niż 500 zł.) Istnieją dwie drogi rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy KNF: Mediacja. Postępowanie polegające na poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami, które w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora dążą do zawarcia ugody akceptowanej przez obie strony sporu. Arbitraż. Postępowanie, w którym niezależny i bezstronny arbiter rozstrzyga, kto ma rację w powstałym sporze. Zarówno mediacja, jak i arbitraż mogą być przeprowadzone jedynie w sytuacji, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

7 Sąd polubowny przy KNF Jak wszcząć postępowanie?
Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu. Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Polubownego przy KNF. Najłatwiej uczynić to korzystając z formularzy dostępnych na stronie internetowej KNF - odpowiednio umowa o mediację (wartość przedmiotu sporu do 10 tys. zł), umowa o mediację (wartość przedmiotu sporu powyżej 10 tys. zł) lub umowa-zapis na sąd polubowny. Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony, Sekretarz informuje powoda o zgodzie bądź braku zgody na polubowne zakończenie sporu.

8 Sąd polubowny przy KNF Koszty postępowania
Opłata za mediację wynosi 100 lub 250 zł w zależności od wartości przedmiotu sporu i wnoszona jest przez każdą ze stron sporu. W przypadku zawarcia porozumienia strony odzyskują 70 proc. wpłaconej kwoty. Jeżeli zaś nie uda się wypracować ugody opłata za postępowanie nie podlega zwrotowi. Opłata za arbitraż, gdy powodem jest konsument, jest stała i wynosi 250 zł. W przypadku innych podmiotów niż konsument, jej wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Należność wnosi się w momencie uzyskania zgody drugiej strony na mediacje. Moc prawna wyroku i ugody. Wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

9 Bankowy Arbitraż Konsumencki
działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze). Bankowy Arbitraż Konsumencki jest członkiem sieci FIN-NET, czyli założonej przez Komisję Europejską transgranicznej sieć rozpatrywania skarg pozasądowych dotyczących usług finansowych, funkcjonującej w oparciu o sieć krajowych pozasądowych systemów rozstrzygania sporów wynikłych z korzystania przez konsumentów z usług finansowych, zwłaszcza bankowych, ubezpieczeniowych oraz dotyczących rynku papierów wartościowych. * Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

10

11

12

13

14


Pobierz ppt "Ochrona konsumenta usług bankowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google