Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 1 Modernizacja gospodarstw rolnych 5 listopad 2009 r.

Коpie: 1
Seminarium dotyczące zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 1 Modernizacja gospodarstw rolnych 5 listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Oś 1 Modernizacja gospodarstw rolnych 5 listopad 2009 r.

2 Modernizacja gospodarstw rolnych ak to było w 2007 roku ? Jak to było w 2007 roku ? Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 9 listopada 2007 r. Zakończenie przyjmowania wniosków: 12 listopada 2007 r.-w 14 województwach, w 4 województwach zakończono: - 21 listopada 2007 – podkarpackie - 22 listopada 2007 – łódzkie - 28 listopada 2007 – małopolskie - 13 grudnia 2007 - lubelskie Do 13.12.2007 r. Do 13.12.2007 r. – przyjęto 18.372 wnioski

3 Modernizacja gospodarstw rolnych ak to było w 2009 roku ? Jak to było w 2009 roku ? Przyjmowanie wniosków: 21 – 28 kwietnia 2009 r. Losowanie kolejności rozpatrywania wniosków: 26 maja 2009 r. Lp.Województwo Liczba złożonych wniosków 1Dolnośląskie801 2Kujawsko-pomorskie2 328 3Lubelskie1 573 4Lubuskie556 5Łódzkie1 511 6Małopolskie738 7Mazowieckie3 899 8Opolskie797 9Podkarpackie468 10Podlaskie2 154 11Pomorskie1 107 12Śląskie436 13Świętokrzyskie1 091 14Warmińsko-mazurskie1 294 15Wielkopolskie5 095 16Zachodniopomorskie1 015 Razem24 863

4 Modernizacja gospodarstw rolnych

5 ? Jak to b ę dzie do 2013 r. ? NOWOŚĆ: Dodatkowe środki finansowe (ok. 112.593.333 EURO z tzw. nowych wyzwań przeznaczone na restrukturyzację sektora mleczarskiego- czeka na akceptację KE)

6 Modernizacja gospodarstw rolnych ZAKRES DZIAŁANIA: Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak i nieżywnościowym ( w tym wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej), a także przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych Potencjalni odbiorcy pomocy Osoby fizyczne, osoby prawne, spółka osobowa, wspólnicy spółki cywilnej cywilnych prowadzący działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej OSOBA PRAWNA: stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe (w tym ODR, CDR) SPÓŁKA OSOBOWA: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna

7 Zakres pomocy : 1. B udowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej 2. Zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej 3. Zakładanie i modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich (z wyłączeniem plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne) 4. Zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływającej bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej 5. Zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie 6. Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzoru technicznego, związanego z realizacją projektu: poniesione po 1 stycznia 2007 roku w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych

8 Modernizacja gospodarstw rolnych Wysokość pomocy : Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW 2007 - 2013, nie może przekroczyć 300.000 zł Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20.000 zł Ograniczenie nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych

9 maksymalny poziom pomocy – 40% młodzi rolnicy – 50% dla gospodarstw położonych na obszarach górskich, innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszary objęte siecią NATURA 2000 oraz obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej – 50% młodzi rolnicy na terenach jw. – 60% Poziom wsparcia

10 Przedsięwzięcie można realizować w 2 etapach 1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Realizacja - 2 etap Zakończenie projektu Wniosek o płatność Realizacja - 1 etap Wniosek o płatność W 1 etapie – 24 mies. od podpisania umowy Nie mniej niż 25% wartości projektu 2 etap – 36 mies. od podpisania umowy (nie później niż 30 czerwca 2015) Ostateczny termin złożenia wniosku o płatność – 30 czerwca 2015 roku Pierwszy wniosek o płatność – 12 mies od zawarcia umowy

11 Modernizacja gospodarstw rolnych N O W O Ś C I - planowane Dodatkowe środki finansowe: UE – 101.334.000 Euro Krajowe – 11.259.333 Euro RAZEM = 112.593.333 Euro Dodatkowe środki w MGR: (Uchwała Komitetu Monitorującego z 23.06.2009 r.) Projekty dotyczące restrukturyzacji gospodarstw mleczarskich (rozwój produkcji mleka lub reorientacja w związku z zaprzestaniem produkcji mleka). Projekty dla gospodarstw posiadających kwoty mleczne na inwestycje poprawiające wyniki ekonomiczne w drodze rozwoju/modernizacji produkcji lub zmianę kierunku produkcji Podniesienie o +10% dofinansowania inwestycji dla projektów dotyczących WSPÓLNEGO UŻYTKOWANIA MASZYN w ramach sektora mleczarskiego

12 Wspólne użytkowanie maszyn Obecnie trwa proces zmiany przepisów krajowych w celu umożliwienia co najmniej 2 osobom fizycznym wspólnego ubiegania się o pomoc na zakup nowych maszyn lub urządzeń. CEL: wsparcie przede wszystkim mniejszych gospodarstw, w których z ekonomicznego punktu widzenia, ze względu na zbyt mały areał, czy określoną strukturę produkcji, nie jest uzasadnione kupowanie nowoczesnej, wydajnej maszyny wyłącznie na potrzeby jednego gospodarstwa. O pomoc będą mogły wystąpić wspólnie osoby fizyczne, które zostały wskazane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jako beneficjenci przedmiotowego działania, oraz które spełniają wszystkie warunki przyznania pomocy, określone w tym działaniu dla osób fizycznych.

13 Wspólne użytkowanie maszyn Poziom wsparcia + 10 % jeśli operacja będzie dotyczyła restrukturyzacji sektora mleczarskiego (propozycja czeka na akceptację KE)

14 Nowy nabór- sposób określania kolejności przysługiwania pomocy Obecnie trwa proces zmiany przepisów krajowych w celu wprowadzenia nowego sposobu określania kolejności przysługiwania pomocy. (Uchwała Komitetu Monitorującego z 23.06.2009 r.) Kolejność ustalana będzie przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Każdej operacji będzie przyznana określona liczba punktów. Jeśli co najmniej dwie operacje otrzymają tyle samo punktów- zastosowane zostaną dodatkowe preferencje. UWAGA! Zachowana zostanie możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy: przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR. PROJEKT NOWYCH ZASAD USTALANIA KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

15 CO BĘDZIE DECYDOWAĆ o liczbie punktów: Wpływ operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) Wielkość ekonomiczna gospodarstwa – ESU Dodatkowe punkty dla osób fizycznych wspólnie składających wniosek na zakup nowych maszyn lub urządzeń Dla gospodarstw WUM – średnia arytmetyczna z wielkości ekonomicznej gospodarstw będących w posiadaniu członków WUM. W których województwach wykorzystano limit środków: 1.LUBUSKIE, 2.PODLASKIE, 3.POMORSKIE, 4.WARMIŃSKO-MAZURSKIE, 5.ZACHODNIO-POMORSKIE, 6.KUJAWSKO-POMORSKIE, 7.OPOLSKIE, 8.WIELKOPOLSKIE. Modernizacja gospodarstw rolnych

16 dla operacji – wpływających na wzrost wartości dodanej (GVA) Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

17 Modernizacja gospodarstw rolnych Lp.WyszczególnienieLiczba punktów 14 - 16 ESU od 0 - 4 pkt. przy czym 4 pkt przyznaje się dla wartości 16 ESU, pozostałe proporcjonalnie do 0 pkt dla 4 ESU 216 - 40 ESU od 4 - 5 pkt. Przy czym 5 pkt przyznaje się dla 28 ESU (środek tego przedziału), pozostałe proporcjonalnie - 4 pkt dla wartości ESU skrajnych 340 - 70 ESU od 0 - 4 pkt. Przy czym 4 pkt przyznaje się dla wartości 40 ESU, dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, 70 ESU - 0 pkt. powyżej 70 ESU 0 pkt. dla operacji, które nie wpływają na wzrost wartości dodanej (GVA)

18 Modernizacja gospodarstw rolnych Lp. DODATKOWO - jeżeli występuje grupa (WUM): 1co najmniej 4 ESU i mniej niż 16 ESU5 pkt. 2 co najmniej 16 ESU i mniej niż 40 ESU 3 pkt. 3 co najmniej 40 ESU i mniej niż 70 ESU 1 pkt. 4co najmniej 70 ESU0 pkt. Dodatkowo, jeżeli o pomoc na zakup maszyn albo urządzeń do wspólnego użytkowania występuje grupa osób fizycznych (WUM), punkty przyznaje się w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w następujący sposób: Dodatkowe punkty dla WUM

19 Modernizacja gospodarstw rolnych 4 pkt.0 pkt. Proporcjonalnie mniej 28 ESU 5 pkt. Proporcjon. mniej 4 pkt. Proporcjon. mniej 16 ESU4 ESU 40 ESU70 ESU 4 pkt. 0 pkt. Proporcjonalnie mniej DODATKOWO (WUM) + 16 ESU4 ESU 40 ESU70 ESU 5 pkt.3 pkt.1 pkt. 0 pkt

20 Modernizacja gospodarstw rolnych KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY Decyduje liczba uzyskanych punktów – pierwsze z najwyższą liczbą punktów Jeżeli operacje uzyskały taką samą liczbę punktów: pierwsza w kolejności – podmiot, który nie zawarł żadnej umowy przyznającej pomoc w ramach działania MGR – PROW 2007 – 2013; jeśli nadal nie ustalono kolejności (np. wszystkie podmioty z tą samą liczbą punktów nie zawarły ww. umowy) – o kolejności decyduje wartość ESU, przy czym preferuje się niższą wartość ESU.

21 Modernizacja gospodarstw rolnych KOLEJNOŚĆ – gospodarstwa mleczarskie nabór wniosków w ramach tzw. nowych wyzwań (Dodatkowe środki) DECYDUJE – wielkość kwoty mlecznej Dla gospodarstw WUM – średnia arytmetyczna z wielkości indywidualnych kwot mlecznych będących w posiadaniu członków WUM. Uwaga! Punktacja jest niezależna od wcześniejszej, dotyczy wniosków realizujących tzw. nowe wyzwania w zakresie restrukturyzacji mleczarstwa. Lp.Wielkość kwoty mlecznejLiczba punktów OPERACJE: 1. Rozwijanie produkcji przez podmioty posiadające kwotę mleczną co najmniej 100.000 kg 2. Rezygnują z produkcji mleczarskiej (posiadają kwotę mleczną od 20.000 - 99.999 kg) 1 20 000 - 99 000 kg od 5 - 9 pkt. przy czym 9 pkt przyznaje się dla wartości 99.999 kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 5 pkt dla wielkości równej 20.000 kg 2 100 000 - 200 000 kg od 9 - 10 pkt. przy czym 10 pkt przyznaje się dla wartości 150.000 kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 9 pkt dla wielkości z krańca tego przedziału 3 200 000 - 400 000 kg od 5 - 9 pkt. przy czym 9 pkt przyznaje się dla kwoty mlecznej równej 200.000 kg, dla pozostałych wielkości kwoty mlecznej - proporcjonalnie mniej do 5 pkt przy 400.000 kg 4 powyżej 400 000 kg5 pkt.

22 Modernizacja gospodarstw rolnych KOLEJNOŚĆ – gospodarstwa mleczarskie (cd) OPERACJE: 1. Rozwijanie produkcji przez podmioty posiadające kwotę mleczną od 20.000 - 99.999 kg 2. Rezygnują z produkcji mleczarskiej (posiadają kwotę mleczną co najmniej 100.000 kg) 1 20 000 - 99 000 kg od 0 - 4 pkt. przy czym 4 pkt przyznaje się dla wartości 99.999 kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 0 pkt dla wielkości równej 20.000 kg 2 100 000 - 200 000 kg od 4 - 5 pkt. przy czym 5 pkt przyznaje się dla wartości 100.000 kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 4 pkt dla wielkości równej 200.000 kg 3 200 000 - 400 000 kg od 0 - 4 pkt. przy czym 4 pkt przyznaje się dla wartości 200.000 kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 0 pkt dla wielkości równej 400.000 kg 4 powyżej 400 000 kg0 pkt.

23 Modernizacja gospodarstw rolnych Lp. DODATKOWO - jeżeli występuje grupa (WUM): 1 co najmniej 20 000 kg i mniej niż 100 000 kg 5 pkt. 2 co najmniej 100 000 i mniej niż 200 000 kg 3 pkt. 3 co najmniej 200 000 i mniej niż 400 000 kg 1 pkt. 4co najmniej 400 000 kg0 pkt. KOLEJNOŚĆ – gospodarstwa mleczarskie (cd).

24 Modernizacja gospodarstw rolnych WYBÓR OPERACJI – wnioski MLEKO Decyduje liczba uzyskanych punktów – pierwsze z najwyższą liczbą punktów Jeżeli operacje uzyskały taką samą liczbę punktów: pierwsza w kolejności – decyduje powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, preferuje się gospodarstwa z większą powierzchnią UR (dla WUM – średnia powierzchnia UR w gospodarstwach); jeśli nadal nie ustalono kolejności – decyduje wielkość kwoty mlecznej – począwszy od najmniejszej.

25 Modernizacja gospodarstw rolnych DODATKOWA NOWOŚĆ: Możliwość wypłaty zaliczek – zmiana czeka na akceptację KE

26 Modernizacja gospodarstw rolnych INNE ZOBOWIĄZANIA - nowość WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW (193.855,00 PLN): WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW, którzy realizują operacje FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE o wartości całkowitej powyżej 50.000 EURO (193.855,00 PLN): Musimy umieścić w miejscu realizacji operacji lub siedzibie tablicę informacyjną (zgodnie z wzorem określonym w KSIĘDZE WIZUALIZACJI ZNAKU PROW NA LATA 2007-2013, po dniu zawarcia umowy, jednak nie później niż: do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo w dniu złożenia wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu I EKSPONOWANE PRZEZ OKRES 5 LAT OD DNIA WYPŁTY POMOCY

27 WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ Operacja mająca na celu: Zakup maszyn i urządzeń rolniczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Operacja mająca na celu:

28 Przewidywana liczba projektów: 59.378 Liczba beneficjentów (2007 – 2013) Jakie środki finansowe : 1 779,932 mln Euro Dodatkowo – 112.593,3 mln Euro Dla gospodarstw mleczarskich – rozwój, modernizacja, zmiana kierunku oraz podwyższone wsparcie (+10%) dla projektów dotyczących wspólnego użytkowania maszyn w ramach sektora mleczarskiego


Pobierz ppt "Oś 1 Modernizacja gospodarstw rolnych 5 listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google