Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja gospodarstw rolnych

Коpie: 1
Wprowadzenie W dniu 25 września 2008 r. Komitet Monitorujący uchwałą nr 13/2008 zaakceptował modyfikację Programu w zakresie zmienionym w stosunku do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja gospodarstw rolnych"— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja gospodarstw rolnych
5 listopad 2009 r. 1

2 Jak to było w 2007 roku ? Modernizacja gospodarstw rolnych
Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 9 listopada 2007 r. Zakończenie przyjmowania wniosków: 12 listopada 2007 r.-w 14 województwach, w 4 województwach zakończono: - 21 listopada 2007 – podkarpackie - 22 listopada 2007 – łódzkie - 28 listopada 2007 – małopolskie - 13 grudnia lubelskie Do r. – przyjęto wnioski 2

3 Liczba złożonych wniosków
Modernizacja gospodarstw rolnych Jak to było w 2009 roku ? Przyjmowanie wniosków: 21 – 28 kwietnia 2009 r. Lp. Województwo Liczba złożonych wniosków 1 Dolnośląskie 801 2 Kujawsko-pomorskie 2 328 3 Lubelskie 1 573 4 Lubuskie 556 5 Łódzkie 1 511 6 Małopolskie 738 7 Mazowieckie 3 899 8 Opolskie 797 9 Podkarpackie 468 10 Podlaskie 2 154 11 Pomorskie 1 107 12 Śląskie 436 13 Świętokrzyskie 1 091 14 Warmińsko-mazurskie 1 294 15 Wielkopolskie 5 095 16 Zachodniopomorskie 1 015 Razem 24 863 Losowanie kolejności rozpatrywania wniosków: 26 maja 2009 r. 3

4 Modernizacja gospodarstw rolnych
4

5 Jak to będzie do 2013 r. ? Modernizacja gospodarstw rolnych NOWOŚĆ:
Dodatkowe środki finansowe (ok EURO z tzw. „nowych wyzwań” przeznaczone na restrukturyzację sektora mleczarskiego- czeka na akceptację KE) 5

6 Modernizacja gospodarstw rolnych
ZAKRES DZIAŁANIA: Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak i nieżywnościowym (w tym wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej), a także przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych Potencjalni odbiorcy pomocy Osoby fizyczne, osoby prawne, spółka osobowa, wspólnicy spółki cywilnej cywilnych prowadzący działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej OSOBA PRAWNA: stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, przedsiębiorstwo państwowe (w tym ODR, CDR) SPÓŁKA OSOBOWA: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna 6

7 Zakres pomocy : 1. Budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej 2. Zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej 3. Zakładanie i modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich (z wyłączeniem plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne) 4. Zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływającej bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej 5. Zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie 6. Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzoru technicznego, związanego z realizacją projektu: poniesione po 1 stycznia 2007 roku w wysokości nie przekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych 7

8 Modernizacja gospodarstw rolnych
Wysokość pomocy: Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW , nie może przekroczyć zł Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej zł Ograniczenie nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych 8

9 Poziom wsparcia młodzi rolnicy – 50% maksymalny poziom pomocy – 40%
dla gospodarstw położonych na obszarach górskich, innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszary objęte siecią NATURA 2000 oraz obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej – 50% młodzi rolnicy na terenach jw. – 60% 9

10 Przedsięwzięcie można realizować w 2 etapach
1 Etap w planie 2 Podpisanie umowy w O/R ARiMR Wniosek o płatność Realizacja - 1 etap Wniosek o płatność W 1 etapie – 24 mies. od podpisania umowy Nie mniej niż 25% wartości projektu 2 etap – 36 mies. od podpisania umowy (nie później niż 30 czerwca 2015) Realizacja - 2 etap Zakończenie projektu Pierwszy wniosek o płatność – 12 mies od zawarcia umowy Ostateczny termin złożenia wniosku o płatność – 30 czerwca 2015 roku 10

11 Modernizacja gospodarstw rolnych
N O W O Ś C I - planowane Dodatkowe środki finansowe: UE – Euro Krajowe – Euro RAZEM = Euro Projekty dotyczące restrukturyzacji gospodarstw mleczarskich (rozwój produkcji mleka lub reorientacja w związku z zaprzestaniem produkcji mleka). Projekty dla gospodarstw posiadających kwoty mleczne na inwestycje poprawiające wyniki ekonomiczne w drodze rozwoju/modernizacji produkcji lub zmianę kierunku produkcji Podniesienie o +10% dofinansowania inwestycji dla projektów dotyczących WSPÓLNEGO UŻYTKOWANIA MASZYN w ramach sektora mleczarskiego Dodatkowe środki w MGR: (Uchwała Komitetu Monitorującego z r.)

12 Wspólne użytkowanie maszyn
Obecnie trwa proces zmiany przepisów krajowych w celu umożliwienia co najmniej 2 osobom fizycznym wspólnego ubiegania się o pomoc na zakup nowych maszyn lub urządzeń. CEL: wsparcie przede wszystkim mniejszych gospodarstw, w których z ekonomicznego punktu widzenia, ze względu na zbyt mały areał, czy określoną strukturę produkcji, nie jest uzasadnione kupowanie nowoczesnej, wydajnej maszyny wyłącznie na potrzeby jednego gospodarstwa. O pomoc będą mogły wystąpić wspólnie osoby fizyczne, które zostały wskazane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jako beneficjenci przedmiotowego działania, oraz które spełniają wszystkie warunki przyznania pomocy, określone w tym działaniu dla osób fizycznych.

13 Wspólne użytkowanie maszyn Poziom wsparcia
+ 10% jeśli operacja będzie dotyczyła restrukturyzacji sektora mleczarskiego (propozycja czeka na akceptację KE)

14 PROJEKT NOWYCH ZASAD USTALANIA KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Nowy nabór- sposób określania kolejności przysługiwania pomocy PROJEKT NOWYCH ZASAD USTALANIA KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW Obecnie trwa proces zmiany przepisów krajowych w celu wprowadzenia nowego sposobu określania kolejności przysługiwania pomocy. (Uchwała Komitetu Monitorującego z r.) Kolejność ustalana będzie przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Każdej operacji będzie przyznana określona liczba punktów. Jeśli co najmniej dwie operacje otrzymają tyle samo punktów- zastosowane zostaną dodatkowe preferencje. UWAGA! Zachowana zostanie możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy: przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR.

15 Modernizacja gospodarstw rolnych
CO BĘDZIE DECYDOWAĆ o liczbie punktów: Wpływ operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) Wielkość ekonomiczna gospodarstwa – ESU Dodatkowe punkty dla osób fizycznych wspólnie składających wniosek na zakup nowych maszyn lub urządzeń Dla gospodarstw WUM – średnia arytmetyczna z wielkości ekonomicznej gospodarstw będących w posiadaniu członków WUM. W których województwach wykorzystano limit środków: LUBUSKIE, PODLASKIE, POMORSKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE, ZACHODNIO-POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, OPOLSKIE, WIELKOPOLSKIE.

16 Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
Modernizacja gospodarstw rolnych Punkty przyznawane będą w następujący sposób: dla operacji – wpływających na wzrost wartości dodanej (GVA) 16

17 Modernizacja gospodarstw rolnych
dla operacji, które nie wpływają na wzrost wartości dodanej (GVA) Lp. Wyszczególnienie Liczba punktów 1 ESU od pkt. przy czym 4 pkt przyznaje się dla wartości 16 ESU, pozostałe proporcjonalnie do 0 pkt dla 4 ESU 2 ESU od pkt. Przy czym 5 pkt przyznaje się dla 28 ESU (środek tego przedziału), pozostałe proporcjonalnie - 4 pkt dla wartości ESU skrajnych 3 ESU od pkt. Przy czym 4 pkt przyznaje się dla wartości 40 ESU, dla pozostałych wartości proporcjonalnie mniej, 70 ESU - 0 pkt. powyżej 70 ESU 0 pkt.

18 Modernizacja gospodarstw rolnych
Dodatkowe punkty dla WUM Dodatkowo, jeżeli o pomoc na zakup maszyn albo urządzeń do wspólnego użytkowania występuje grupa osób fizycznych (WUM), punkty przyznaje się w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w następujący sposób: Lp. DODATKOWO - jeżeli występuje grupa (WUM): 1 co najmniej 4 ESU i mniej niż 16 ESU 5 pkt. 2 co najmniej 16 ESU i mniej niż 40 ESU 3 pkt. 3 co najmniej 40 ESU i mniej niż 70 ESU 1 pkt. 4 co najmniej 70 ESU 0 pkt.

19 Proporcjonalnie mniej Proporcjonalnie mniej
Modernizacja gospodarstw rolnych 28 ESU 5 pkt. Proporcjon. mniej 4 pkt. 4 pkt. 0 pkt. Proporcjonalnie mniej 4 pkt. 0 pkt. Proporcjonalnie mniej 0 pkt 16 ESU 4 ESU 40 ESU 70 ESU DODATKOWO (WUM) + 16 ESU 4 ESU 40 ESU 70 ESU 5 pkt. 3 pkt. 1 pkt. 0 pkt

20 KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY
Modernizacja gospodarstw rolnych KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY Decyduje liczba uzyskanych punktów – pierwsze z najwyższą liczbą punktów Jeżeli operacje uzyskały taką samą liczbę punktów: pierwsza w kolejności – podmiot, który nie zawarł żadnej umowy przyznającej pomoc w ramach działania MGR – PROW 2007 – 2013; jeśli nadal nie ustalono kolejności (np. wszystkie podmioty z tą samą liczbą punktów nie zawarły ww. umowy)– o kolejności decyduje wartość ESU, przy czym preferuje się niższą wartość ESU. 20

21 Wielkość kwoty mlecznej
Modernizacja gospodarstw rolnych KOLEJNOŚĆ – gospodarstwa mleczarskie nabór wniosków w ramach tzw. nowych wyzwań (Dodatkowe środki) DECYDUJE – wielkość kwoty mlecznej Dla gospodarstw WUM – średnia arytmetyczna z wielkości indywidualnych kwot mlecznych będących w posiadaniu członków WUM. Lp. Wielkość kwoty mlecznej Liczba punktów OPERACJE: 1. Rozwijanie produkcji przez podmioty posiadające kwotę mleczną co najmniej kg 2. Rezygnują z produkcji mleczarskiej (posiadają kwotę mleczną od kg) 1 kg od pkt. przy czym 9 pkt przyznaje się dla wartości kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 5 pkt dla wielkości równej kg 2 kg od pkt. przy czym 10 pkt przyznaje się dla wartości kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 9 pkt dla wielkości z krańca tego przedziału 3 kg od pkt. przy czym 9 pkt przyznaje się dla kwoty mlecznej równej kg, dla pozostałych wielkości kwoty mlecznej - proporcjonalnie mniej do 5 pkt przy kg 4 powyżej kg 5 pkt. Uwaga! Punktacja jest niezależna od wcześniejszej, dotyczy wniosków realizujących tzw. nowe wyzwania w zakresie restrukturyzacji mleczarstwa. 21

22 Modernizacja gospodarstw rolnych
KOLEJNOŚĆ – gospodarstwa mleczarskie (cd) OPERACJE: 1. Rozwijanie produkcji przez podmioty posiadające kwotę mleczną od kg 2. Rezygnują z produkcji mleczarskiej (posiadają kwotę mleczną co najmniej kg) 1 kg od pkt. przy czym 4 pkt przyznaje się dla wartości kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 0 pkt dla wielkości równej kg 2 kg od pkt. przy czym 5 pkt przyznaje się dla wartości kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 4 pkt dla wielkości równej kg 3 kg od pkt. przy czym 4 pkt przyznaje się dla wartości kg, pozostałe proporcjonalnie mniej do 0 pkt dla wielkości równej kg 4 powyżej kg 0 pkt. 22

23 DODATKOWO - jeżeli występuje grupa (WUM):
Modernizacja gospodarstw rolnych KOLEJNOŚĆ – gospodarstwa mleczarskie (cd). Lp. DODATKOWO - jeżeli występuje grupa (WUM): 1 co najmniej kg i mniej niż kg 5 pkt. 2 co najmniej i mniej niż kg 3 pkt. 3 co najmniej i mniej niż kg 1 pkt. 4 co najmniej kg 0 pkt.

24 Modernizacja gospodarstw rolnych
WYBÓR OPERACJI – wnioski MLEKO Decyduje liczba uzyskanych punktów – pierwsze z najwyższą liczbą punktów Jeżeli operacje uzyskały taką samą liczbę punktów: pierwsza w kolejności – decyduje powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, preferuje się gospodarstwa z większą powierzchnią UR (dla WUM – średnia powierzchnia UR w gospodarstwach); jeśli nadal nie ustalono kolejności – decyduje wielkość kwoty mlecznej – począwszy od najmniejszej. 24

25 Możliwość wypłaty zaliczek –
Modernizacja gospodarstw rolnych DODATKOWA NOWOŚĆ: Możliwość wypłaty zaliczek – zmiana czeka na akceptację KE 25

26 INNE ZOBOWIĄZANIA - nowość
Modernizacja gospodarstw rolnych INNE ZOBOWIĄZANIA - nowość WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW, którzy realizują operacje FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE o wartości całkowitej powyżej EURO ( ,00 PLN): Musimy umieścić w miejscu realizacji operacji lub siedzibie tablicę informacyjną (zgodnie z wzorem określonym w „KSIĘDZE WIZUALIZACJI ZNAKU PROW NA LATA ”, po dniu zawarcia umowy, jednak nie później niż: do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo w dniu złożenia wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu I EKSPONOWANE PRZEZ OKRES 5 LAT OD DNIA WYPŁTY POMOCY 26

27 WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ
Operacja mająca na celu: Operacja mająca na celu: ”Zakup maszyn i urządzeń rolniczych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27

28 Liczba beneficjentów (2007 – 2013)
Jakie środki finansowe : 1 779,932 mln Euro Dodatkowo – ,3 mln Euro Dla gospodarstw mleczarskich – rozwój, modernizacja, zmiana kierunku oraz podwyższone wsparcie (+10%) dla projektów dotyczących wspólnego użytkowania maszyn w ramach sektora mleczarskiego Przewidywana liczba projektów: 59.378 28


Pobierz ppt "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google