Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY Skuteczność działania.. Pojęcie dyscypliny Dyscyplina to jedna z podstawowych cech funkcjonowania struktur społecznych. To podporządkowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY Skuteczność działania.. Pojęcie dyscypliny Dyscyplina to jedna z podstawowych cech funkcjonowania struktur społecznych. To podporządkowanie."— Zapis prezentacji:

1 OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY Skuteczność działania.

2 Pojęcie dyscypliny Dyscyplina to jedna z podstawowych cech funkcjonowania struktur społecznych. To podporządkowanie się przepisom, normom regulującym stosunki wewnętrzne w danej grupie ludzi w tym karność i ustalony porządek.

3 Pojęcie dyscypliny wojskowej Dyscyplina wojskowa zobowiązuje wszystkich żołnierzy do przestrzegania przepisów prawa dotyczących służby wojskowej lub innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dyscyplinie wojskowej oraz do wykonywania rozkazów i decyzji wydanych w sprawach służbowych.

4 Funkcje dyscypliny wojskowej: Funkcja przystosowawcza - wdrażanie nowoprzybyłych żołnierzy do specyfiki życia żołnierskiego; Funkcja korygująca - stosowanie praktyki dyscyplinarnej w stosunku do żołnierzy; Funkcja zespalająca - koordynowanie działań pojedynczych żołnierzy w działaniu zespołowym.

5 Dyscyplina kadry zawodowej Czynniki wpływające na dyscyplinę kadry: Poczucie zagrożenia wynikające z restrukturyzacji; Stałe obniżanie pozycji społecznej zawodu żołnierza wojskowego; Częste zmiany na stanowiskach służbowych; Dezintegracja środowiska wojskowego; Poszukiwanie przez część kadry zawodowej wszelkich możliwych korzyści materialnych, również nielegalnych.

6 Dyscyplina żołnierzy Czynniki wpływające na dyscyplinę żołnierzy: Ambiwalentny stosunek poborowych do obowiązku obrony; Poczucie swoistej bezkarności dyscyplinarnej; Przenoszenie do koszar zjawisk patologicznych; Ograniczona możliwość wyjazdów do domów rodzinnych; Trudna sytuacja rodzinna, brak pracy, problemy zdrowotne; Wcielanie ludzi o obniżonych predyspozycjach.

7 Dowódca: Podstawowe ogniwo w kształtowaniu dyscypliny; Osobiście odpowiada za dyscyplinę; Organizuje i koordynuje działalność dyscyplinarną; Diagnozuje zagrożenia w morale i dyscyplinie; Planuje i realizuje przedsięwzięcia profilaktyczne zmierzające do umacniania stanu dyscypliny.

8 Ogniwa wsparcia dowódcy w kształtowaniu dyscypliny: Podlegli przełożeni wszystkich szczebli; Oficer wychowawczy; Psycholog i Lekarz; Żandarmeria i Prokuratura Wojskowa; Klub żołnierski; Mąż zaufania; Kapelan wojskowy; Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów; Rodziny żołnierzy.

9 Dokumenty normatywne: Ustawy i rozporządzenia normujące tok służby żołnierzy zawodowych ; Ustawa o dyscyplinie wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; Kodeks karny; Kodeks wykroczeń; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości; Kodeks honorowy żołnierza zawodowego WP.

10 Podlegli przełożeni wszystkich szczebli dowodzenia Wszechstronna znajomość postaw podległej kadry i żołnierzy; Doskonalenie umiejętności pracy wychowawczej z podwładnymi; Prowadzenie bezpośredniej działalności wychowawczej; Udzielanie podwładnym wszechstronnej pomocy; Właściwe zabezpieczanie warunków służby; Zapewnianie dobrego klimatu służby; Sprawiedliwe ocenianie wkładu oraz efektów pracy podwładnych; Dawanie przykładu żołnierskiego zachowania się i kompetencji zawodowych.

11 Oficer wychowawczy Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i dyscyplinarnej oraz rozpoznawanie potrzeb i nastrojów środowiska wojskowego; Badanie stosunków interpersonalnych oraz inspirowanie działań zapobiegających konfliktom i deformacjom w relacjach społecznych; Inspirowanie i współorganizowanie bezpośredniej pracy wychowawczej; Utrzymywanie współpracy z organami prewencji, prokuratury i sądownictwa wojskowego; Wspieranie działalności instytucji społecznych.

12 Psycholog wojskowy - konsultant dowódcy Rozpoznawanie oraz diagnozowanie środowiska wojskowego, Bezpośredni udział w pracach komisji przyjęcia żołnierzy ; Prowadzenie z żołnierzami nowo wcielonymi zajęć z zakresu adaptacji do służby wojskowej; Udzielanie pomocy dowódcom w zakresie postępowania z żołnierzami nieprzystosowanymi społecznie; Tworzenie grup psychologicznego wsparcia; Kształtowanie umiejętności dowódców w zakresie poznawania podwładnych; Udzielanie porad psychologicznych; Psychologiczne przygotowanie żołnierzy do działania.

13 Lekarz Diagnozowanie stanu zdrowia nowo przybyłych żołnierzy; Wykrywanie defektów zdrowotnych pojawiających się w trakcie służby wojskowej; Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, przeciw narkotykowej oraz przeciw uzależnieniom od alkoholu.

14 Żandarmeria Wojskowa i Prokuratura Wojskowa Prowadzenie działalności korygującej (wykrywanie przestępstw, wykroczeń); Prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki dyscyplinarnej; wspieranie jednostek w działalności propagującej problematykę dyscypliny; prowadzenie spotkań z kadrą zawodową oraz żołnierzami zsw.

15 Kluby wojskowe Inspirowanie amatorskiej twórczości artystycznej; Tworzenie warunków rekreacji i aktywnego wypoczynku; Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej kadry i żołnierzy zsw; Przygotowywanie imprez środowiskowych; Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz akcji społecznych i charytatywnych.

16 Mąż zaufania Obrona praw macierzystych środowisk i ich reprezentacja; Pełnienie roli mediatora w sytuacjach konfliktowych; Utrzymywanie kontaktu z mężami zaufania innych korpusów; Współpraca z dowódcą i wyrażanie opinii w imieniu kadry.

17 Kapelan wojskowy Troska o poziom moralny żołnierzy i właściwy kształt relacji interpersonalnych; Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym; Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz akceptacji realizowanych zadań; Prowadzenie pracy duszpasterskiej wśród wiernych środowiska wojskowego; Organizowanie pogadanek oraz prowadzenie indywidualnych rozmów.

18 Pomocnik Dowódcy ds. podoficerów Dbałość o prawidłową realizację zadań szkoleniowo-wychowawczych; Zachęcanie żołnierzy do osiągania jak najlepszych wyników w szkoleniu i służbie; Stałe dążenie do najpełniejszego poznania swoich podwładnych; Dbanie o właściwy, pozytywny wizerunek żołnierza, poprzez dawanie osobistego przykładu.

19 Rodziny żołnierzy Utrzymywanie przez przełożonych kontaktu z rodziną; Mobilizowanie rodziców do wpływu na swoich synów w sytuacjach naruszeń dyscypliny; Wspólne z rodziną rozwiązywanie problemów osobistych żołnierzy; Angażowanie rodzin żołnierzy w działalność profilaktyczną zapobiegającą naruszeniom dyscypliny.

20 Działalność dyscyplinarna Kompleksowe wykorzystanie wszystkich środków zmierzających do poprawy stanu dyscypliny; Podmiotowe traktowanie żołnierzy i kadry w sytuacjach mających wpływ na ich morale i dyscyplinę; Zwiększenie poziomu zainteresowania problemami kadry zawodowej; Natychmiastowe reagowanie dyscyplinarne w przypadkach wyróżniania i karania żołnierzy.

21 Podsumowując: 1.Działalność zmierzająca ku utrzymaniu odpowiedniego poziomu dyscypliny jest motorem sukcesu dowódcy na każdej płaszczyźnie działalności służbowej.

22 Podsumowując: 2.Sprawna koordynacja działań wszelkich ogniw wspierających dowódcę w procesie kształtowania dyscypliny jest warunkiem do osiągnięcia sukcesu.

23 Podsumowując: 3.Właściwe przygotowanie merytoryczne wszystkich osób współdziałających z dowódcą w działalności dyscyplinarnej to podstawowy warunek wykorzystania ich do podnoszenia stanu dyscypliny w jednostce.

24 Podsumowując: 4.Już najwyższy czas aby większą uwagę zwrócić na środowisko kadry zawodowej pod kątem kształtowania w nim wysokiej dyscypliny. Jeśli o tym zapomnimy to zatracimy podstawowy element oddziaływania dyscyplinującego jakim jest przykład osobisty i autorytet.

25 OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY


Pobierz ppt "OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY Skuteczność działania.. Pojęcie dyscypliny Dyscyplina to jedna z podstawowych cech funkcjonowania struktur społecznych. To podporządkowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google