Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY"— Zapis prezentacji:

1 OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY
Skuteczność działania . OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY

2 Pojęcie dyscypliny Dyscyplina to jedna z podstawowych cech funkcjonowania struktur społecznych To podporządkowanie się przepisom, normom regulującym stosunki wewnętrzne w danej grupie ludzi w tym karność i ustalony porządek. Dyscyplina, przez ogół, postrzegana jest jako znacząca i jedna z podstawowych cech funkcjonowania wielu struktur społecznych. To podporządkowanie się przepisom, normom regulującym stosunki wewnętrzne danej grupy ludzi, karność oraz ustalony porządek. Cecha ta jest ze wszech miar pożądana w wielu strukturach społecznych czy podczas wykonywanych czynności. Często mówi się o dyscyplinie społecznej, dyscyplinie pracy, dyscyplinie wewnętrznej, wykonawczej czy wojskowej.

3 Pojęcie dyscypliny wojskowej
Dyscyplina wojskowa zobowiązuje wszystkich żołnierzy do przestrzegania przepisów prawa dotyczących służby wojskowej lub innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dyscyplinie wojskowej oraz do wykonywania rozkazów i decyzji wydanych w sprawach służbowych. Dyscyplina wojskowa zobowiązuje wszystkich żołnierzy do przestrzegania przepisów prawa dotyczących służby wojskowej lub innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dyscyplinie wojskowej oraz do wykonywania rozkazów i decyzji wydanych w sprawach służbowych. W armiach poszczególnych krajów charakter dyscypliny wojskowej jest zróżnicowany, zależny od podstaw ustrojowych, poziomu kulturalnego społeczeństwa, tradycji narodowych i poziomu liberalizacji prawa w danym państwie.

4 Funkcje dyscypliny wojskowej:
Funkcja przystosowawcza - wdrażanie nowoprzybyłych żołnierzy do specyfiki życia żołnierskiego; Funkcja korygująca - stosowanie praktyki dyscyplinarnej w stosunku do żołnierzy; Funkcja zespalająca - koordynowanie działań pojedynczych żołnierzy w działaniu zespołowym. Ujednolicając i regulując tok pełnienia służby wojskowej dyscyplina wojskowa spełnia trzy znaczące funkcje, są nimi: · Funkcja przystosowawcza – polegająca na stopniowym wdrażaniu nowoprzybyłych żołnierzy do specyfiki życia żołnierskiego, poznawania zasad i norm obowiązujących w służbie wojskowej niezbędnych do właściwego funkcjonowania całości. · Funkcja korygująca – polegająca na stosowaniu praktyki dyscyplinarnej w stosunku do żołnierzy, którzy świadomie uchylają się od przestrzegania zasad regulaminowych oraz wykonywania poleceń przełożonych wydanych w sprawach służbowych. · Funkcja zespalająca - polegająca na koordynowaniu działań pojedynczych żołnierzy w działaniu zespołowym, niezbędnym do sprawnego wykonania zadania oraz należytego funkcjonowania całości pododdziału.

5 Dyscyplina kadry zawodowej Czynniki wpływające na dyscyplinę kadry:
Poczucie zagrożenia wynikające z restrukturyzacji; Stałe obniżanie pozycji społecznej zawodu żołnierza wojskowego; Częste zmiany na stanowiskach służbowych; Dezintegracja środowiska wojskowego; Poszukiwanie przez część kadry zawodowej wszelkich możliwych korzyści materialnych, również nielegalnych. Zasadniczy wpływ w ostatnim czasie na dyscyplinę kadry zawodowej mają: · Poczucie zagrożenia wynikające z restrukturyzacji, redukcji i obniżenia etatów, stałe obniżanie pozycji społecznej zawodu wojskowego i jego materialnych warunków życia; · Częste zmiany na stanowiskach służbowych związane z procesem restrukturyzacji wojska; · Dezintegracja środowiska wojskowego wynikająca ze skutków restrukturyzacji, co sprzyja powstawaniu patologii, aktom depresji, złej atmosferze w służbie, przedmiotowemu traktowaniu podwładnych; · Poszukiwanie przez część kadry zawodowej wszelkich możliwych korzyści materialnych, również nielegalnych.

6 Dyscyplina żołnierzy Czynniki wpływające na dyscyplinę żołnierzy:
Ambiwalentny stosunek poborowych do obowiązku obrony; Poczucie swoistej bezkarności dyscyplinarnej; Przenoszenie do koszar zjawisk patologicznych; Ograniczona możliwość wyjazdów do domów rodzinnych; Trudna sytuacja rodzinna, brak pracy, problemy zdrowotne; Wcielanie ludzi o obniżonych predyspozycjach. Czynnikami wpływającymi na dyscyplinę żołnierzy służby zasadniczej są: · Ambiwalentny stosunek do obowiązku służby wojskowej wykazywany przez wcielanych poborowych; · Poczucie swoistej bezkarności wśród żołnierzy, powstające w związku ze skomplikowaną procedurą reagowania na wykroczenia dyscyplinarne; · Przenoszenie do koszar zjawisk patologicznych – alkoholizm, narkotyki, przestępczość; · Ograniczona możliwość wyjazdów wynikająca ze sporego obciążenia służbami oraz skromnymi zasobami finansowymi żołnierzy zsw; · Często trudna sytuacja rodzinna, brak pracy, problemy zdrowotne, alkohol oraz inne czynniki środowiskowe mające wpływ na postawę żołnierzy; · Wcielanie ludzi o słabej konstrukcji psychicznej, z problemami zdrowotnymi oraz mających w cywilu konflikt z prawem.

7 Dowódca: Podstawowe ogniwo w kształtowaniu dyscypliny;
Osobiście odpowiada za dyscyplinę; Organizuje i koordynuje działalność dyscyplinarną; Diagnozuje zagrożenia w morale i dyscyplinie; Planuje i realizuje przedsięwzięcia profilaktyczne zmierzające do umacniania stanu dyscypliny. Dowódca, będąc osobiście odpowiedzialny za funkcjonowaniu podległej mu struktury, stanowi podstawowe ogniwo w kształtowaniu dyscypliny. W codziennej działalności, organizując i koordynując funkcjonowanie podległych komórek, ma do swojej dyspozycji szereg podmiotów, które wspierają go w procesie kształtowania dyscypliny wojskowej. Znaczącego znaczenia dla ogólnego poziomu dyscypliny nabiera zaangażowanie tych wszystkich pionów w działalność profilaktyczno wychowawczą, zapewnienie szybkiej i wiarygodnej informacji o zjawiskach społecznych zachodzących w strukturze jednostki, trafne diagnozowanie zagrożeń w morale i dyscyplinie oraz wspieranie dowódców pododdziałów w bezpośredniej pracy wychowawczej.

8 Ogniwa wsparcia dowódcy w kształtowaniu dyscypliny:
Podlegli przełożeni wszystkich szczebli; Oficer wychowawczy; Psycholog i Lekarz; Żandarmeria i Prokuratura Wojskowa; Klub żołnierski; Mąż zaufania; Kapelan wojskowy; Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów; Rodziny żołnierzy. Ogniwami wsparcia dowódcy w kształtowaniu dyscypliny, są między innymi: ·                    Podlegli przełożeni wszystkich szczebli ·                    Oficer społeczno-wychowawczy ·                    Psycholog i lekarz ·                    Żandarmeria i Prokuratura Wojskowa ·                    Klub żołnierski ·                    Maż zaufania ·                    Kapelan wojskowy ·                    Pomocnik Dowódcy ds. podoficerów ·                    Rodziny żołnierzy

9 Dokumenty normatywne:
Ustawy i rozporządzenia normujące tok służby żołnierzy zawodowych ; Ustawa o dyscyplinie wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; Kodeks karny; Kodeks wykroczeń; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości; Kodeks honorowy żołnierza zawodowego WP. Wszelka działalność w tym również i dyscyplinarna opiera się o pewne dokumenty prawne normujące jej zakres i kierunki. Każde z ogniw wspierających dowódcę w kształtowaniu odpowiedniego poziomu dyscypliny musi opierać się o nie opierać i posiłkować się zawartymi w nich założeniami. W zasadzie wszelkie Ustawy, Rozporządzenia oraz Decyzje i Wytyczne których treść związana jest w jakikolwiek sposób z tokiem pełnienia służby przez żołnierzy zawodowych i zasadniczej służby wojskowej mogą mieć wpływ na kształtowanie dyscypliny, są jednak dokumenty których treść jednoznacznie ukierunkowana jest na pojęcie dyscypliny i zasad jej przestrzegania. Mam tu na myśli Ustawę dyscyplinie wojskowej wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Kodeks karny, Kodeks wykroczeń i Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i oczywiście kodeks honorowy żołnierza zawodowego WP.

10 Podlegli przełożeni wszystkich szczebli dowodzenia
Wszechstronna znajomość postaw podległej kadry i żołnierzy; Doskonalenie umiejętności pracy wychowawczej z podwładnymi; Prowadzenie bezpośredniej działalności wychowawczej; Udzielanie podwładnym wszechstronnej pomocy; Właściwe zabezpieczanie warunków służby; Zapewnianie dobrego klimatu służby; Sprawiedliwe ocenianie wkładu oraz efektów pracy podwładnych; Dawanie przykładu żołnierskiego zachowania się i kompetencji zawodowych. 1.      Przełożeni wszystkich szczebli W związku z tym, że dowódca każdego szczebla, szef czy kierownik, będąc przełożonym, lub sprawując merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem swoich podwładnych, pełni w określonym zakresie rolę wychowawczą, powinien on oprócz zadań ściśle specjalistycznych związanych z zakresem kompetencji służbowych: · Znać oprócz poziomu wiedzy i umiejętności, również postawy prezentowane przez podległą kadrę i żołnierzy danego pionu (służby); · W profesjonalnym rozwoju żołnierzy zawodowych uwzględniać doskonalenie umiejętności pracy wychowawczej z podwładnymi; · W szkoleniu specjalistycznym żołnierzy z poboru nie stronić od bezpośredniej działalności wychowawczej; · Udzielać podwładnym wszechstronnej pomocy w sprawach osobistych mających wpływ na stopień ich zdyscyplinowania, a co za tym idzie również w doskonaleniu wiedzy na temat dyscypliny; · Przejawiać troskę o warunki służby podwładnych, przez materiałowo-techniczne zabezpieczenie realizacji zadań, wpływających na dyscyplinę wykonywania obowiązków; · Zapewnić dobry klimat służby i poprawne relacje społeczne, niezbędne w utrzymaniu należytego poziomu dyscypliny; · Przy podziale pracy i stawianiu zadań uwzględniać indywidualne możliwości oraz sprawiedliwie oceniać wkład oraz efekty pracy podwładnych, w celu uniknięcia poczucia niesprawiedliwości, mogącego prowadzić do obniżenia poziomu wykonywania obowiązków służbowych; · Dawać przykład żołnierskiego zachowania i kompetencji, będących podstawowymi czynnikami rzutującymi na utrzymanie właściwego poziomu dyscypliny.

11 Oficer wychowawczy Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i dyscyplinarnej oraz rozpoznawanie potrzeb i nastrojów środowiska wojskowego; Badanie stosunków interpersonalnych oraz inspirowanie działań zapobiegających konfliktom i deformacjom w relacjach społecznych; Inspirowanie i współorganizowanie bezpośredniej pracy wychowawczej; Utrzymywanie współpracy z organami prewencji, prokuratury i sądownictwa wojskowego; Wspieranie działalności instytucji społecznych. 2.      Oficer wychowawczy Sprawując merytoryczny nadzór nad całokształtem działalności społeczno-wychowawczej w strukturze jednostki, odpowiada za planową, operatywną i terminową realizację przedsięwzięć zmierzających do właściwego kształtowania postaw żołnierskich oraz diagnozowania stanu dyscypliny. Inspiruje działania profilaktyczno-wychowawcze i psychoprofilaktyczne, kulturalno-oświatowe, edukacji obywatelskiej i wychowania na tradycjach. Wszystkie one zmierzają do utrzymania dyscypliny wojskowej na dobrym poziomie. Powinien on w szczególności: · Diagnozować sytuację wychowawczą i dyscyplinarną w środowisku służby, stymulować proces kształtowania postaw żołnierskich poprzez rozpoznawanie potrzeb i nastrojów środowiska wojskowego oraz przedstawiać dowódcom (przełożonym) propozycje rozwiązywania problemów życiowych żołnierzy; · Badać stosunki interpersonalne oraz inspirować działania wychowawcze zapobiegające konfliktom i deformacjom w relacjach społecznych w środowisku służby i pracy; · Inspirować i współorganizować bezpośrednią pracę wychowawczą oraz szkolenia instruktorsko-metodyczne w celu propagowania doświadczeń i wniosków dotyczących dyscypliny; · Utrzymywać współpracę z organami prewencji, prokuratury i sądownictwa wojskowego w zakresie problematyki związanej z kształtowaniem dyscypliny; · Wspierać działalność instytucji społecznych (mężów zaufania, zebrań żołnierskich i środowiskowych, Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa" itp.).

12 Psycholog wojskowy - konsultant dowódcy
Rozpoznawanie oraz diagnozowanie środowiska wojskowego, Bezpośredni udział w pracach komisji przyjęcia żołnierzy ; Prowadzenie z żołnierzami nowo wcielonymi zajęć z zakresu adaptacji do służby wojskowej; Udzielanie pomocy dowódcom w zakresie postępowania z żołnierzami nieprzystosowanymi społecznie; Tworzenie grup psychologicznego wsparcia; Kształtowanie umiejętności dowódców w zakresie poznawania podwładnych; Udzielanie porad psychologicznych; Psychologiczne przygotowanie żołnierzy do działania. 3.      Psycholog wojskowy - konsultant dowódcy Celem działalności psychologa wojskowego jest przede wszystkim wsparcie dowódców w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych, wychowawczych, i indywidualnych żołnierzy oraz promocja problematyki zdrowia psychicznego w jednostkach wojskowych. Do głównych zadań psychologa-konsultanta dowódcy można zaliczyć rozpoznawanie środowiska wojskowego, uwarunkowań służby oraz diagnozowanie i podejmowanie indywidualnych oddziaływań, głównie poprzez: · Bezpośredni udział w pracach komisji przyjęcia żołnierzy nowo wcielonych w celu wstępnego rozpoznania postaw i zachowań mających wpływ na stan dyscypliny; · Prowadzenie z żołnierzami nowo wcielonymi zajęć z zakresu psychologicznych aspektów adaptacji do służby wojskowej; · Udzielanie pomocy dowódcom w zakresie postępowania z żołnierzami nieprzystosowanymi społecznie i sprawiającymi trudności wychowawcze oraz dyscyplinarne; · Tworzenie grup psychologicznego wsparcia wśród żołnierzy służby zasadniczej, w celu przeciwdziałania zachowaniom patologicznym (alkohol, narkotyki, zjawisko „fali”); · Kształtowanie umiejętności dowódców pododdziałów w zakresie poznawania podwładnych, ich stanów psychicznych i emocjonalnych, pomagania w sytuacjach kryzysowych; · Udzielanie porad psychologicznych żołnierzom i członkom ich rodzin; · Psychologiczne przygotowanie żołnierzy do działania w ekstremalnych warunkach służby (ćwiczenia, zajęcia poligonowe itp.).

13 Lekarz Diagnozowanie stanu zdrowia nowo przybyłych żołnierzy;
Wykrywanie defektów zdrowotnych pojawiających się w trakcie służby wojskowej; Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, przeciw narkotykowej oraz przeciw uzależnieniom od alkoholu. 4.      Lekarz Do zadań lekarza jednostki oprócz sprawowania podstawowej opieki medycznej nad żołnierzami należy diagnozowanie stanu zdrowia nowo wcielonych oraz wczesne wykrywanie defektów zdrowotnych pojawiających się w trakcie służby wojskowej, a które mogłyby utrudnić, czy wręcz uniemożliwić wykonywanie przez nich zadań służbowych. Realizuje on również szereg czynności w płaszczyźnie profilaktyki zdrowotnej, przeciw narkotykowej oraz przeciw uzależnieniom od alkoholu.

14 Żandarmeria Wojskowa i Prokuratura Wojskowa
Prowadzenie działalności korygującej (wykrywanie przestępstw, wykroczeń); Prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki dyscyplinarnej; wspieranie jednostek w działalności propagującej problematykę dyscypliny; prowadzenie spotkań z kadrą zawodową oraz żołnierzami zsw. 5.      Żandarmeria Wojskowa i Prokuratura Wojskowa Oprócz działalności typowo korygującej, czyli wykrywania przestępstw i wykroczeń, do ich działań w sferze dyscypliny należy zaliczyć szeroko rozumianą profilaktykę dyscyplinarną, zwłaszcza w zakresie wspierania jednostek w działalności propagującej problematykę dyscypliny. Realizuje się to poprzez prowadzenie spotkań z kadrą zawodową oraz pracownikami wojska na tematy naruszeń prawa oraz sankcji możliwych do zastosowania wobec sprawców przestępstw i wykroczeń, czy patologii społecznej (alkoholizm, narkomania, zjawisko „fali”).

15 Kluby wojskowe Inspirowanie amatorskiej twórczości artystycznej;
Tworzenie warunków rekreacji i aktywnego wypoczynku; Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej kadry i żołnierzy zsw; Przygotowywanie imprez środowiskowych; Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz akcji społecznych i charytatywnych. 6.      Kluby wojskowe Należą one do pionu kultury i oświaty, a ich działalność ma duży wpływ na postawy żołnierzy, a co za tym idzie na stan ich dyscypliny. Do podstawowych działań klubów żołnierskich należą: · Inspirowanie amatorskiej twórczości artystycznej jako najwyższej formy aktywności kulturalnej, a tym samym tworzenie warunków do poszerzania horyzontów myślowych żołnierzy. · Tworzenie warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku, poprzez organizowanie różnorakich imprez sportowo–rekreacyjnych, wycieczek i festynów. · Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej kadry. · Przygotowywanie imprez środowiskowych, festynów, przedsięwzięć o charakterze patriotyczno – religijnym oraz rocznicowym. · Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizowanie akcji społecznych i charytatywnych.

16 Mąż zaufania Obrona praw macierzystych środowisk i ich reprezentacja;
Pełnienie roli mediatora w sytuacjach konfliktowych; Utrzymywanie kontaktu z mężami zaufania innych korpusów; Współpraca z dowódcą i wyrażanie opinii w imieniu kadry. 7.    Mąż zaufania Celem funkcjonowania instytucji Męża Zaufa­nia w środowisku wojskowym jest ugruntowanie norm współżycia społecznego, ochrona żołnierskich praw oraz zwiększenie udziału kadry i żołnierzy w rozwiązywaniu problemów wynikających z toku służby. Reprezentuje on kadrę zawodową jednostki i przedstawia jej problemy przed dowódcą oraz występuje w imieniu społeczności żołnierskiej gdy sytuacja tego wymaga.

17 Kapelan wojskowy Troska o poziom moralny żołnierzy i właściwy kształt relacji interpersonalnych; Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym; Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz akceptacji realizowanych zadań; Prowadzenie pracy duszpasterskiej wśród wiernych środowiska wojskowego; Organizowanie pogadanek oraz prowadzenie indywidualnych rozmów. 8. Kapelan wojskowy W dziedzinie kształtowania postaw żołnierskich powinien kierować się konstytucyjnym prawem każdego obywatela do wolności sumienia i wyznania, traktowanego jako nadrzędna wartość wychowania w demokratycznym społeczeństwie. Najistotniejsze zadania w tej sferze dotyczą: · Troski o poziom moralny żołnierzy i właściwego kształtu relacji interpersonalnych; · Przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym, szczególnie w odniesieniu do dyscypliny; · Kształtowania uczuć patriotycznych oraz akceptacji roli i zadań realizowanych dla wspólnego dobra; · Prowadzenia pracy duszpasterskiej wśród wiernych środowiska wojskowego m. in. poprzez: spowiedź, nabożeństwa, udział w uroczystościach wojskowych, wizyty duszpasterskie w koszarach, spotkania z żołnierzami. · Organizowania pogadanek i prowadzenia indywidualnych rozmów z żołnierzami.

18 Pomocnik Dowódcy ds. podoficerów
Dbałość o prawidłową realizację zadań szkoleniowo-wychowawczych; Zachęcanie żołnierzy do osiągania jak najlepszych wyników w szkoleniu i służbie; Stałe dążenie do najpełniejszego poznania swoich podwładnych; Dbanie o właściwy, pozytywny wizerunek żołnierza, poprzez dawanie osobistego przykładu. 9.    Kadra zawodowa jednostki Realizując zamierzenia służbowe określone dla danego stanowiska powinna dbać o prawidłową realizację obowiązku szkoleniowo-wychowawczego, zachęcać żołnierzy do osiągania jak najlepszych wyników w szkoleniu i służbie, dążyć do najpełniejszego poznania swoich młodszych współtowarzyszy służby oraz troszczyć się o zaspokojenie ich potrzeb socjalno-bytowych. Bardzo istotny jest tu osobisty przykład, samo­doskonalenie się stosownie do wymagań wynikających z zajmowanego stanowiska, postanowień regulaminów i zasad etycznych. Szczególne znaczenie mają w tym zakresie umiejętności pedagogiczne kadry oraz kultura i takt osobisty każdego z żołnierzy zawodowych.

19 Rodziny żołnierzy Utrzymywanie przez przełożonych kontaktu z rodziną;
Mobilizowanie rodziców do wpływu na swoich synów w sytuacjach naruszeń dyscypliny; Wspólne z rodziną rozwiązywanie problemów osobistych żołnierzy; Angażowanie rodzin żołnierzy w działalność profilaktyczną zapobiegającą naruszeniom dyscypliny. 10. Rodziny żołnierzy Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna kształtuje osobowość przyszłego obywatela, jego postawę społeczną, stosunek do wartości oraz zachowanie się w różnych sytuacjach. Dlatego też jej udział w kształtowaniu dyscypliny wojskowej często niedoceniany, jest bardzo ważny. Nawiązane w odpowiednim czasie i wykorzystane we właściwy sposób kontakty z rodzicami czy rodziną żołnierzy w znacznym stopniu mogą zapobiec naruszeniom dyscypliny przez młodych obywateli w mundurach.

20 Działalność dyscyplinarna
Kompleksowe wykorzystanie wszystkich środków zmierzających do poprawy stanu dyscypliny; Podmiotowe traktowanie żołnierzy i kadry w sytuacjach mających wpływ na ich morale i dyscyplinę; Zwiększenie poziomu zainteresowania problemami kadry zawodowej; Natychmiastowe reagowanie dyscyplinarne w przypadkach wyróżniania i karania żołnierzy. Oceniając skuteczność działania ogniw wspierających dowódcę w kształtowaniu dyscypliny wojskowej, nie można traktować ich oddzielnie, ponieważ dopiero kompleksowe działanie wynikające z rozwiązań systemowych mogą dać pozytywne rezultaty. Należy tutaj uważnie spojrzeć na samą kadrę zawodową. W wielu sytuacjach ta grupa społeczna ma poczucie, że nikt się nią nie interesuje, że jest przedmiotem a nie podmiotem działania. Powoduje to odczucie zniechęcenia i pesymizm, co w dalszej konsekwencji może prowadzić do gorszego wypełniania obowiązków służbowych, czy nawet wchodzenia w konflikt z prawem. Dowódca musi brać pod uwagę warunki w jakich funkcjonują żołnierze zawodowi oraz zakres ich zdolności do wykonania poszczególnych zadań. W chwili obecnej, przy stale restrukturyzowanych stanach etatowych jednostek wojskowych, a więc częstych zmianach etatów czy wręcz likwidacji stanowisk służby i pracy, zwiększanej stale ilości obowiązków służbowych, zachowanie spójności systemu kształtującego dyscyplinę wojskową napotyka na poważne trudności. Nie bez znaczenia jest tu fakt skomplikowanej procedury dyscyplinarnej, w której od momentu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego do chwili ukarania upływa wciąż sporo czasu. Przepisy o dyscyplinie wojskowej stale się zmieniając nie ułatwiają pracy dowódcy, a właśnie ich stałość i niezmienność powinna być elementem, na którym opiera się cały proces kształtowania dyscypliny i morale.

21 Podsumowując: Działalność zmierzająca ku utrzymaniu odpowiedniego poziomu dyscypliny jest motorem sukcesu dowódcy na każdej płaszczyźnie działalności służbowej. Podsumowując: 1.     Działalność zmierzająca ku utrzymaniu odpowiedniego poziomu dyscypliny jest motorem sukcesu dowódcy na każdej płaszczyźnie działalności służbowej;

22 Podsumowując: Sprawna koordynacja działań wszelkich ogniw wspierających dowódcę w procesie kształtowania dyscypliny jest warunkiem do osiągnięcia sukcesu. Podsumowując: 2.     Sprawna koordynacja działań wszelkich ogniw wspierających dowódcę w procesie kształtowania dyscypliny jest warunkiem do osiągnięcia sukcesu;

23 Podsumowując: Właściwe przygotowanie merytoryczne wszystkich osób współdziałających z dowódcą w działalności dyscyplinarnej to podstawowy warunek wykorzystania ich do podnoszenia stanu dyscypliny w jednostce. Podsumowując: 3.     Właściwe przygotowanie merytoryczne wszystkich osób współdziałających z dowódcą w działalności dyscyplinarnej to podstawowy warunek wykorzystania ich do podnoszenia stanu dyscypliny w jednostce.

24 Podsumowując: Już najwyższy czas aby większą uwagę zwrócić na środowisko kadry zawodowej pod kątem kształtowania w nim wysokiej dyscypliny. Jeśli o tym zapomnimy to zatracimy podstawowy element oddziaływania dyscyplinującego jakim jest przykład osobisty i autorytet. Podsumowując: 4.     Już najwyższy czas aby większą uwagę zwrócić na środowisko kadry zawodowej pod kątem kształtowania w nim wysokiej dyscypliny. Jeśli o tym zapomnimy to zatracimy podstawowy element oddziaływania dyscyplinującego jakim jest przykład osobisty i autorytet.

25 OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY


Pobierz ppt "OGNIWA WSPARCIA DOWÓDCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google