Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-12-111 Odlewnictwo Opracował dr inż. Tomasz Dyl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-12-111 Odlewnictwo Opracował dr inż. Tomasz Dyl."— Zapis prezentacji:

1 2015-12-111 Odlewnictwo Opracował dr inż. Tomasz Dyl

2 2015-12-112 Odlewnictwo – proces technologiczny wykonywania przedmiotów metalowych poprzez wypełnianie form odlewniczych stopionym metalem. Odlewnictwo – proces technologiczny wykonywania przedmiotów metalowych poprzez wypełnianie form odlewniczych stopionym metalem. Ze względu na rodzaj wlewanego do formy metalu dzielimy na: Ze względu na rodzaj wlewanego do formy metalu dzielimy na: - odlewnictwo żeliwa, - odlewnictwo żeliwa, - odlewnictwo staliwa, - odlewnictwo staliwa, - odlewnictwo metali nieżelaznych ciężkich, - odlewnictwo metali nieżelaznych ciężkich, - odlewnictwo metali nieżelaznych lekkich. - odlewnictwo metali nieżelaznych lekkich.

3 2015-12-113 Metody wytwarzania odlewów

4 2015-12-114 Podstawowe pojęcia w odlewnictwie Odlew – wyrób metalowy wykonany drogą zalewania form odlewniczych ciekłym metalem. Odlew – wyrób metalowy wykonany drogą zalewania form odlewniczych ciekłym metalem. Forma odlewnicza - zesp ó ł element ó w, kt ó re po złożeniu tworzą gniazdo (wnękę) o kształtach odpowiadających kształtowi odlewu oraz układu wlewowego. Forma odlewnicza - zesp ó ł element ó w, kt ó re po złożeniu tworzą gniazdo (wnękę) o kształtach odpowiadających kształtowi odlewu oraz układu wlewowego. Model – przyrząd do odwzorowania w formie odlewniczej kształtów zewnętrznych odlewu. Znaki rdzeniowe – elementy modelu nie odtwarzające odlewu – służące do wykonania gniazd rdzennikowych w które wchodzą rdzenniki rdzenia. Model – przyrząd do odwzorowania w formie odlewniczej kształtów zewnętrznych odlewu. Znaki rdzeniowe – elementy modelu nie odtwarzające odlewu – służące do wykonania gniazd rdzennikowych w które wchodzą rdzenniki rdzenia. Rdzenie – elementy formy odlewniczej odtwarzające kształty wewnętrzne odlewu. Składają się z rdzenia właściwego i rdzennika wchodzącego w gniazda rdzennikowe. Rdzenie – elementy formy odlewniczej odtwarzające kształty wewnętrzne odlewu. Składają się z rdzenia właściwego i rdzennika wchodzącego w gniazda rdzennikowe. Rdzennica – przyrząd służący do wykonania rdzenia. Rdzennica – przyrząd służący do wykonania rdzenia. Masa formierska i rdzeniowa – mieszanina podstawowych i pomocniczych materiałów formierskich służąca do wykonania form jednorazowych i rdzeni. Masa formierska i rdzeniowa – mieszanina podstawowych i pomocniczych materiałów formierskich służąca do wykonania form jednorazowych i rdzeni.

5 2015-12-115 Operacje procesu wykonania odlewu  Wykonanie rysunków odlewu, modelu i formy w oparciu o rysunek konstrukcyjny gotowego wyrobu.  Wykonanie modeli i skrzynek rdzeniowych ( zestawu modelowego).  Przygotowanie mas formierskich i rdzeniowych.  Wykonanie form i rdzeni.  Suszenie rdzeni i niekiedy form.  Składanie i przygotowanie form do zalewania.  Przygotowanie ciekłego metalu.  Zalanie form ciekłym metalem.  Wybicie odlewów z form i rdzeni z odlewów.  Usunięcie układów wlewowych i oczyszczenie odlewów.  Ewentualna obróbka cieplna odlewów z powtórnym ich czyszczeniem.  Ewentualna naprawa odlewów.  Kontrola techniczna i odbiór odlewów.

6 2015-12-116 Etapy wykonania odlewu Etapy wykonania odlewu: a) rysunek gotowego wyrobu, b) rysunek odlewu, c) model, d) rdzennica, e) Złożona forma odlewnicza, f) wybity odlew; 1 – naddatek, 2 – znaki rdzeniowe, 3 – połówki rdzennicy, 4 – rdzeń, 5 – skrzynki formierskie, 6 – gniazda rdzeniowe, 7 – forma układu wlewowego, 8 – układ wlewowy

7 2015-12-117 Rysunek surowego odlewu Rysunek surowego odlewu powinien zawierać: Rysunek surowego odlewu powinien zawierać: - dane rozpoznawcze, - powierzchnię podziału formy odlewniczej, - bazy obróbkowe dla wyjściowej operacji obróbkowej, - naddatki na obróbkę skrawaniem, - naddatki technologiczne, - pochylenia i zbieżności ścian odlewu zgodnie z płaszczyzną podziału formy, - układ wlewowy i nadlewy, - dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla tych powierzchni nieobrabialnych, dla których odchyłki te odbiegają od normy, - dane dotyczące specjalnych wymagań stawianych odlewom, np. obróbka cieplna, wymagania co do twardości itp. Dane rozpoznawcze (nazwa przedmiotu, nr surowego odlewu), tworzywo, miarę skurczową i klasę dokładności) odlewu wpisuje się w tabliczce rysunkowej. Dane rozpoznawcze (nazwa przedmiotu, nr surowego odlewu), tworzywo, miarę skurczową i klasę dokładności) odlewu wpisuje się w tabliczce rysunkowej.

8 2015-12-118 Rysunek surowego odlewu Powierzchnia podziału formy ma na celu umożliwienie wyjęcia modelu z formy w czasie formowania, a w przypadku dużych odlewów powierzchnię podziału formy stosuje się także w celu zmniejszenia ciężaru dużych modeli. Powierzchnia podziału formy ma na celu umożliwienie wyjęcia modelu z formy w czasie formowania, a w przypadku dużych odlewów powierzchnię podziału formy stosuje się także w celu zmniejszenia ciężaru dużych modeli. Powierzchnia podziału formy dzieli odlew, formę i skrzynkę odlewniczą na dwie lub więcej części i przebiega ona zasadniczo przez największy przekrój przedmiotu. Na rysunku surowego odlewu zaznacza się ją w postaci osi kolorem niebieskim i nad osią pisze się „G” w kolorze niebieskim, a pod osią „D” również w kolorze niebieskim lub oznacza się jak na rys. Przykład zastosowania i oznakowania powierzchni podziału formy przedstawiono na rysunku. Powierzchnia podziału formy dzieli odlew, formę i skrzynkę odlewniczą na dwie lub więcej części i przebiega ona zasadniczo przez największy przekrój przedmiotu. Na rysunku surowego odlewu zaznacza się ją w postaci osi kolorem niebieskim i nad osią pisze się „G” w kolorze niebieskim, a pod osią „D” również w kolorze niebieskim lub oznacza się jak na rys. Przykład zastosowania i oznakowania powierzchni podziału formy przedstawiono na rysunku.

9 2015-12-119 Rysunek surowego odlewu Powierzchnie odlewu, które w późniejszym toku procesu technologicznego będą poddane obróbce skrawaniem, muszą posiadać naddatki o odpowiedniej wielkości. Wielkość naddatku na obróbkę mechaniczną jest znormalizowana i zależy od klasy dokładności odlewania, wielkości danej powierzchni oraz od rodzaju materiału odlewanego ( rys. a). Powierzchnie odlewu, które w późniejszym toku procesu technologicznego będą poddane obróbce skrawaniem, muszą posiadać naddatki o odpowiedniej wielkości. Wielkość naddatku na obróbkę mechaniczną jest znormalizowana i zależy od klasy dokładności odlewania, wielkości danej powierzchni oraz od rodzaju materiału odlewanego ( rys. a). Naddatki technologiczne są to te części bądź fragmenty odlewu, które są trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania na drodze odlewania w kształcie przedstawionym na rysunku konstrukcyjnym gotowego wyrobu. Naddatki technologiczne są to te części bądź fragmenty odlewu, które są trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania na drodze odlewania w kształcie przedstawionym na rysunku konstrukcyjnym gotowego wyrobu. a naddatki na obróbkę b naddatki technologiczne jako wypełnienie otworów i wnęk

10 2015-12-1110 Rysunek surowego odlewu Najczęściej spotykane naddatki technologiczne to: - wypełnianie wnęk i otworów, które odlewa się jako pełne ( rys. b ), - łączniki zabezpieczające odlew przed odkształceniami i pęknięciami przy stygnięciu, obróbce cieplnej i wykończeniu, - dodatkowe nadlewki służące do ustalenia i uchwycenia przedmiotu podczas obróbki mechanicznej, - naddatki na skurcz, - naddatki wynikające z pochyleń ścian odlewu nie przewidzianych na rysunku przedmiotu.

11 2015-12-1111 Układ wlewowy Układ wlewowy i jego elementy: 1 – zbiornik wlewowy, 2 – wlew główny, 3 – wlew rozprowadzający, 4 – odżużlacz, 5 – filtr wlewowy, 6 – wlew doprowadzający, 7 – nadlew boczny zakryty, 8 i 9 - przelewy

12 2015-12-1112 Układ wlewowy

13 2015-12-1113 Modele odlewnicze Model odlewniczy jest pomocniczym przyrządem o kształcie zewnętrznym odlewanego przedmiotu z pewnymi zmianami podyktowanymi względami odlewniczym. Wymiary modelu powiększone są o wielkości skurczu metalu w czasie krzepnięcia. Pod względem konstrukcyjnym modele możemy podzielić na grupy: I- modele bezpośrednio odtwarzające kształt odlewu: są to modele bezrdzeniowe, czyli tzw. modele naturalne, II - modele pośrednio odtwarzające kształt odlewu, wymagające stosowania skrzynek rdzeniowych (rdzennic), III - modele uproszczone. Wszystkie modele można wykonać jako modele dzielone i niedzielone i z częściami odejmowanymi. Do formowania ręcznego, czyli do produkcji jednostkowej i małoseryjnej wykonuje się je z drewna. Znacznie bardziej trwałe są modele metalowe wykonywane najczęściej ze stopów aluminium, miedzi i żeliwa.

14 2015-12-1114 Modele odlewnicze naturalne a)b) Model naturalny niedzielony; a) bez części odejmowanej, b) z częścią odejmowaną: 1 – część odejmowana

15 2015-12-1115 Modele odlewnicze niedzielone Modele odlewnicze – ze znakami rdzeniowymi - niedzielone :a) bez części odejmowanej, b) z częścią odejmowana

16 2015-12-1116 Modele odlewnicze dzielone Modele odlewnicze – ze znakami rdzeniowymi – dzielone: a) bez części odejmowanej, b) z częścią odejmowaną

17 2015-12-1117 Rodzaje modeli uproszczonych: a) a)model szkieletowy i przekrój odlewu, 1– modele kołnierzy, 2– znaki rdzeniowe, 3– żebra, 4– żebra podłużne; b) b)wzornik o pionowej osi obrotu; c) c)wzornik o poziomej osi obrotu, d) d)wzornik przesuwany; e) e)wzornik segmentowy 1– czop, 2– wzornik, 3– ramię; f) f)modele klocki; g) g)modele przymiary kontrolne Modele odlewnicze uproszczone

18 2015-12-1118 Materiały formierskie Materiały formierskie służą - po odpowiedniej przeróbce - do wykonywania form i rdzeni. Dzielą się na główne i pomocnicze. Masą formierską lub rdzeniową nazywa się mieszaninę głównych i pomocniczych materiałów formierskich z wodą, dobranych w odpowiednich proporcjach i odpowiednio przygotowanych. Materiały formierskie służą - po odpowiedniej przeróbce - do wykonywania form i rdzeni. Dzielą się na główne i pomocnicze. Masą formierską lub rdzeniową nazywa się mieszaninę głównych i pomocniczych materiałów formierskich z wodą, dobranych w odpowiednich proporcjach i odpowiednio przygotowanych. Główne materiały formierskie to: Główne materiały formierskie to:  piaski formierskie - niektóre z sypkich i luźnych skał osadowych, składające się głównie z ziarn kwarcu o nieregularnych kształtach, gdzie zawartość osnowy ziarnowej wynosi minimum 65% ciężaru. W piaskach tych może występować naturalne lepiszcze mineralne - w ilości do 35%. Poza piaskami formierskimi mogą być stosowane inne minerały charakteryzujące się wysoką ognioodpornością oraz posiadające mniejszą rozszerzalność cieplną jak np. korund naturalny i sztuczny, mulit, szamot, magnezyt, chromit, silimanit i cyrkon.  piaski formierskie - niektóre z sypkich i luźnych skał osadowych, składające się głównie z ziarn kwarcu o nieregularnych kształtach, gdzie zawartość osnowy ziarnowej wynosi minimum 65% ciężaru. W piaskach tych może występować naturalne lepiszcze mineralne - w ilości do 35%. Poza piaskami formierskimi mogą być stosowane inne minerały charakteryzujące się wysoką ognioodpornością oraz posiadające mniejszą rozszerzalność cieplną jak np. korund naturalny i sztuczny, mulit, szamot, magnezyt, chromit, silimanit i cyrkon.  gliny formierskie zawierające powyżej 50% lepiszcza.  gliny formierskie zawierające powyżej 50% lepiszcza.

19 2015-12-1119 Materiały formierskie  Pomocniczym materiałem formierskim  zazwyczaj są różnego rodzaju spoiwa pochodzenia organicznego i nieorganicznego, służące do spajania ze sobą luźnych ziaren piasku, jak: oleje roślinne, kalafonia, szkło wodne, żywice syntetyczne i w coraz większym zakresie żywice szybkoutwardzalne na zimno i na gorąco.  Do pomocniczych materiałów zaliczamy również materiały chroniące masę przed przypaleniem się jej do powierzchni odlewu (grafit, pył węglowy, węgiel drzewny),  materiały zwiększające przepuszczalność (torf, trociny),  pudry formierskie (likopodium, talk).

20 2015-12-1120 Materiały formierskie Masy formierskie i rdzeniowe można sklasyfikować zależnie od zastosowania i rodzaju: Masy formierskie i rdzeniowe można sklasyfikować zależnie od zastosowania i rodzaju: - masy stosowane do odlewania żeliwa, staliwa i metali nieżelaznych, - masy do form odlewanych „na wilgotno” i „ na sucho”, - masy przymodelowe i wypełniające oraz jednolite, - masy naturalne i syntetyczne, - masy formierskie i rdzeniowe specjalne (cementowe, ceramiczne i tp.).

21 2015-12-1121 Materiały formierskie Masy formierskie przygotowuje się ze świeżego piasku i gliny z dodatkiem używanej masy i domieszek. Proces technologiczny przygotowania mas składa się z następujących etapów: Masy formierskie przygotowuje się ze świeżego piasku i gliny z dodatkiem używanej masy i domieszek. Proces technologiczny przygotowania mas składa się z następujących etapów: - przygotowanie świeżych piasków z potrzebną zawartością gliny, - regeneracja masy formierskiej używanej (starej), - przygotowanie domieszek, - przygotowanie masy formierskiej z przygotowanych składników.

22 2015-12-1122 Materiały formierskie Cechy mas formierskich: Cechy mas formierskich: 1. dobra plastyczność – zdolność przyjmowania kształtu według modelu i zachowania tegoż kształtu, 2. wielka spoistość cząstek masy formierskiej zapewniająca odporność na wszelkiego rodzaju wstrząsy i ciśnienie hydrostatyczne wlewanego metalu, 3. znaczna odporność na wysoką temperaturę płynnego metalu, 4. wystarczająca przepuszczalność gazów i par powstałych w czasie odlewania i podczas procesu stygnięcia metalu w formie odlewniczej, 5. zdolność zachowania pełnej przydatności do wielokrotnego użycia w formie domieszek do nowych mas, 6. łatwe oddzielanie się od ścian gotowego odlewu w czasie wybijania.

23 2015-12-1123 Narzędzia i przyrządy formierskie Do ręcznego wykonywania formy służą specjalne narzędzia formierskie, które zależnie od zastosowania można podzielić na dwie grupy:  narzędzia służące do zaformowania modelu w skrzynce lub w podłożu odlewni,  narzędzia służące do wyjmowania modelu, naprawiania części uszkodzonych formy i ostatecznego wykończenia jej.  narzędzia służące do wyjmowania modelu, naprawiania części uszkodzonych formy i ostatecznego wykończenia jej.

24 2015-12-1124 Narzędzia i przyrządy formierskie Podstawowe narzędzia do formowania ręcznego: 1 - 2 - ubijaki duże, 3 - 4 - ubijaki małe, 5 - ubijak pneumatyczny, 6 - gładziki płaskie, 7 - gładziki krawędziowe, 8 - jaszczurki, 9 - sito, 10 - łopata, 11 - lancet z haczykiem, 12 - haczyk do wyjmowania modelu, 13 - pędzel

25 2015-12-1125 Metody formowania ręcznego Formowanie w gruncie otwarte, Formowanie w gruncie otwarte, Formowanie w gruncie pod skrzynką, Formowanie w gruncie pod skrzynką, Formowanie w dwóch skrzynkach, Formowanie w dwóch skrzynkach, Formowanie na fałszywce, Formowanie na fałszywce, Formowanie z obieraniem, Formowanie z obieraniem, Formowanie w trzech i więcej skrzynkach, Formowanie w trzech i więcej skrzynkach, Formowanie w gruncie za pomocą wzorników, Formowanie w gruncie za pomocą wzorników, Formowanie za pomocą modeli szkieletowych, Formowanie za pomocą modeli szkieletowych, Formowanie za pomocą przymiarów kontrolnych, Formowanie za pomocą przymiarów kontrolnych, Formowanie za pomocą modeli klocków. Formowanie za pomocą modeli klocków.

26 2015-12-1126 Formowanie w gruncie otwarte Formowanie w gruncie otwarte: 1 – grunt odlewni, 2 – podłoże miękkie

27 2015-12-1127 Formowanie w gruncie pod skrzynką Formowanie w gruncie pod skrzynką: 1 – podłoże twarde, 2 – warstwa koksu, 3 – rury odpowietrzające, 4 – nakłucia odpowietrzające

28 2015-12-1128 Formowanie w dwóch skrzynkach Wykonanie formy odlewniczej w dwóch skrzynkach z modelu drewnianego niedzielonego składa się z następujących zabiegów.  ustawienie modelu i odwróconej skrzynki dolnej na płycie podmodelowej,  posypanie modelu pudrem formierskim w celu zabezpieczenia przed przywieraniem masy formierskiej,  wypełnienie skrzynki masą przymodelową i wypełniającą oraz ubicie jej,  wykonanie odpowietrzenia nakłuwakiem,  odwrócenie dolnej połówki formy wraz z modelem o 180 0, ustawienie na modelu odlewu modelu układu wlewowego i górnej skrzynki,  wypełnienie górnej skrzynki masą formierską i ubicie jej,  rozłożenie ubitych form na części, wyjęcie modeli, reperacje i wykańczanie form - suszenie rdzeni,  składanie formy, przygotowanie do zalania i zalanie ciekłym metalem. Wykonanie form z modelu dzielonego przebiega w podobny sposób, z tą jednak różnicą, że po odwróceniu dolnej skrzynki, w której była zaformowana połowa modelu, układa się jego drugą część, model wlewu, a następnie górną skrzynkę, którą wypełnia się masą formierską. Wykonanie form z modelu dzielonego przebiega w podobny sposób, z tą jednak różnicą, że po odwróceniu dolnej skrzynki, w której była zaformowana połowa modelu, układa się jego drugą część, model wlewu, a następnie górną skrzynkę, którą wypełnia się masą formierską.

29 2015-12-1129 Formowanie w dwóch skrzynkach Przykład formowania ręcznego przy użyciu modelu niedzielonego

30 2015-12-1130 Formowanie w dwóch skrzynkach Przykład formowania ręcznego przy użyciu modelu dzielonego: a) a)rysunek zwężki rury i rdzenia, b) rdzennica (skrzynka rdzeniowa), c) model, d), e), f), g) kolejne fazy formowania

31 2015-12-1131 Formowanie na fałszywce Formowanie na fałszywce: a) wykonanie fałszywki, b) formowanie skrzynki dolnej, c) formowanie skrzynki górnej

32 2015-12-1132 Formowanie z obieraniem Formowanie z obieraniem: a) odlew, b) wykonanie skrzynki dolnej, c) obieranie, d) złożona forma, 1 – miejsce obierania

33 2015-12-1133 Formowanie w trzech skrzynkach Formowanie w trzech skrzynkach: 1 – dolne obrzeża, część odejmowana, 2 – górna część piasty, część odejmowana, 3 – środkowa część formy, 4 – dolna część formy, 5 – górna część formy

34 2015-12-1134 Formowanie wzornikiem Przykład formowania przy użyciu wzornika; a) a)urządzenie do formowania wzornikowego, 1 – łożysko, 2 – wrzeciono stalowe, 3 – ramię żeliwne, 4 – pierścień nastawczy; b) b)formowanie wzornikowe pokrywy, 1 – pokrywa, 2 – formowanie wzornikiem górnej powierzchni pokrywy, 3 – formowanie skrzynki górnej, 4 – formowanie pokrywy, 5 – forma przygotowana do zalania

35 2015-12-1135 Formowanie maszynowe Maszyny do wytwarzania form i rdzeni nazywamy ogólnie maszynami formierskimi lub formierkami. Maszyny do wytwarzania form i rdzeni nazywamy ogólnie maszynami formierskimi lub formierkami. Formierki mechanizują zasadniczo dwie podstawowe operacje: Formierki mechanizują zasadniczo dwie podstawowe operacje: - zagęszczanie masy w skrzynkach formierskich lub rdzennicach, - zagęszczanie masy w skrzynkach formierskich lub rdzennicach, - oddzielenie modelu od formy. - oddzielenie modelu od formy.

36 2015-12-1136 Formowanie maszynowe Ze względu na sposób zagęszczania mas maszyny formierskie dzielimy na; Ze względu na sposób zagęszczania mas maszyny formierskie dzielimy na; - prasy, czyli formierki prasujące, - prasy, czyli formierki prasujące, - wstrząsarki, - wstrząsarki, - wstrząsarki z doprasowaniem, - wstrząsarki z doprasowaniem, - narzucarki, - narzucarki, - strzelarki i nadmuchiwarki, - strzelarki i nadmuchiwarki, - inne formierki specjalne. - inne formierki specjalne. Ze względu na sposób oddzielania modelu od formy maszyny formierskie dzielimy na: Ze względu na sposób oddzielania modelu od formy maszyny formierskie dzielimy na: a) oddzielające formę znad modelu; - formierki trzpieniowe lub ramowe, - formierki trzpieniowe lub ramowe, - formierki z opuszczanym modelem, - formierki z opuszczanym modelem, b)oddzielające model w górę po odwróceniu formy: - formierki z obracanym stołem, - formierki z obracanym stołem, - formierki z przerzucanym stołem, - formierki z przerzucanym stołem, - formierki z obracaną kolumną. - formierki z obracaną kolumną. (podział ten dotyczy tylko pras, wstrząsarek i wstrząsarek z doprasowaniem. ) (podział ten dotyczy tylko pras, wstrząsarek i wstrząsarek z doprasowaniem. )

37 2015-12-1137 Formierki prasujące z górnym dociskiem Zasady zagęszczania mas formierskich w formie na formierkach z górnym dociskiem: a) formierka przygotowana do zagęszczania masy w skrzynce; b) zagęszczona masa w skrzynce; c) formierka przygotowana do oddzielenia formy od modelu: 1 – cylinder, 2 – tłok, 3 – stół formierski, 4 – płyta modelowa, 5 – skrzynka formierska, 6 – nadstawka, 7 – klocek prasujący, 8 – belka

38 2015-12-1138 Formierki wstrząsarki z dociskiem Operacje podczas formowania przy zastosowaniu formierki wstrząsarki z dociskiem: a) ustawienie skrzynki formierskiej i oprószenie płyty modelowej pudrem, b) wypełnienie skrzynki masą i zagęszczenie mechanizmem wstępnym, c) zagęszczenie płytą prasującą, d ) odpowietrzanie formy, e) oddzielenie formy od modelu w wyniku podnoszenia jej trzpieniami [5]

39 2015-12-1139Narzucarka Narzucarka przejezdna: 1 – przenośnik taśmowy, 2 – rynna, 3 – przenośnik taśmowy, 4 – zsyp, 5 – przenośnik taśmowy, 6 – otwór w obudowie, 7 – siodlo, 8 – skrzynka formierska, 9 – model, 10 – rękaw wysięgnika, 11 – rękaw wysięgnika, 12 – łopatki głowicy narzucarki, 13 – tarcza obrotowa

40 2015-12-1140Strzelarka Zasada pracy strzelarki: 1 – skrzynka rdzeniowa, 2 – masa rdzeniowa, 3 – cylinder strzałowy, 4 – przestrzeń cylindra wypełniona sprężonym powietrzem, 5 – zbiornik ze sprężonym powietrzem, 6 – zawór sprężonego powietrza, 7 – odprowadzenie rozprężonego powietrza, 8 – doprowadzenie sprężonego powietrza do zbiornika 8

41 2015-12-1141 Oddzielanie formy od modelu Typy maszyn w zależności od sposobu oddzielania formy od modelu: a) z podnoszeniem trzpieniowym formy, 1 – skrzynka formierska, 2 – model, 3 – trzpienie; b) modelem przeciąganym, 1– model, 2– płyta podmodelowa, 4– płyta podstawowa; c) z obracanym stołem, d) przerzucanym stołem


Pobierz ppt "2015-12-111 Odlewnictwo Opracował dr inż. Tomasz Dyl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google