Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa

2 Płynność a wypłacalność
Płynność – zdolność do terminowego regulowania zobowiązań Wypłacalność – zdolność do pokrycia długów posiadanymi aktywami Przedsiębiorstwo może być wypłacalne (w długim terminie) i równocześnie nie posiadać płynności krótkoterminowej

3 Metody pomiaru płynności finansowej
Metody wskaźnikowe (statyczne) na podstawie bilansu Na podstawie analizy przepływów pieniężnych Metody mieszane

4 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio)
Aktywa bieżące : zobowiązania bieżące Uwagi: W liczniku odjąć należności (12 mies.) W mianowniku odjąć zobowiązania (12 mies.) i dodać rezerwy krótkoterminowe oraz RMK Standard – od 1,2 do 2,0

5 Stopnie płynności aktywów bieżących
1. stopień (przyspieszony) mają środki pieniężne, krotkoterm.aktywa finansowe, zapasy produktów szybko zbywalnych 2. stopień (naturalny) mają należności inkasowane terminowo, niektóre zapasy 3.stopień (opóźniony) zapasy produktów trudno zbywalnych, produkcja w toku, materiały, należności przeterminowane

6 Wskaźnik płynności szybkiej (przyspieszonej – quick ratio)
Licznik = aktywa bieżące – zapasy – RMK Mianownik = zobowiązania bieżące Standard = 1,0 lub wyżej

7 Wskaźnik natychmiastowej płynności (treasury ratio)
Licznik – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Mianownik - zobowiązania bieżące o okresie zapadalności do 3 miesięcy Stopień pokrycia Norma – powyżej 1,0

8 Wskaźnik środków pieniężnych
Licznik – inwestycje krótkoterminowe Mianownik – zobowiązania bieżące Stopień pokrycia zobowiązań bieżących akcjami i udziałami przeznaczonymi do obrotu (bez własnych, które są w kapitale własnym),papierami dłużnymi, stanowią- cymi formę lokaty, obligacjami i wekslami o terminie wykupu od 3 do 12 miesięcy i środkami pieniężnymi

9 Wskaźnik płynności gotówkowej
Licznik – przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (nadwyżka pieniężna) Mianownik – zobowiązania bieżące Stopień pokrycia

10 Skutki utraty płynności
Pogorszenie konkurencyjności Utrata elastyczności decyzyjnej Pogorszenie wyników finansowych Upadłość lub ograniczenie rozwoju

11 Metody poprawy płynności
Restrukturyzacja długów (układ, konwersja) Program naprawczy

12 Determinanty płynności finansowej (model)
Ab : Zb = Ab : Ao * Ao : Zo * Zo : Zb Ab – aktywa bieżące Ao - aktywa ogółem Zb – zobowiązania bieżące Zo - zobowiązania ogółem

13 Determinanty (cd) Nazwij relacje: Ab : Zb Wskaźnik bieżącej płynności
Ab : Ao Wskaźnik struktury (udział Ab w Ao) Ao : Zo Wskaźnik pokrycia zob.og. aktywami og. Zo : Zb Wskaźnik struktury (odwrotność udziału Zb w Zo)

14 Determinanty (cd.2) Ab : Zb = Ab : Ao * Ao : Zd * Zd : Zb
Nazwać nowe wskaźniki Ao : Zd Stopień pokrycia zob. długoter. aktywami ogółem Zd : Zb Proporcja między zadł. długoter. i bieżącym


Pobierz ppt "Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google