Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europę czeka czas zmian. Kryzys zniweczył wyniki wielu lat postępu gospodarczego i społecznego oraz odsłonił strukturalne słabości europejskiej gospodarki. Jednocześnie świat zmienia się bardzo szybko, a długofalowe problemy stają się coraz bardziej naglące. Europa musi zatroszczyć się o swoją przyszłość.” Strategia EU 2020 jest odpowiedzią na globalne wyzwania XXI.. Dziś wyzwaniem dla Europy jest rosnąca konkurencja ze strony Stanów Zjendoczonych wschodzące potęgi gospodarcze jak Indie i Chiny, zmiany klimatu, wyczerpujące się zasoby naturalne czy prces starze się społeczeństwa.

3 Czas zmian PKB 2009 r. – -4% Liczba osób bezrobotnych UE 27 – 23 mln
Wskaźnik zatrudnienia UE 27 – 69% (M76%, K63%) Przyrost os. w wieku mln/r. Strategia EU 2020 jest odpowiedzią na globalne wyzwania XXI.. Dziś wyzwaniem dla Europy jest rosnąca konkurencja ze strony Stanów Zjendoczonych wschodzące potęgi gospodarcze jak Indie i Chiny, zmiany klimatu, wyczerpujące się zasoby naturalne czy prces starze się społeczeństwa.

4 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu
Wzrost Inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Rozwój oparty na wiedzy i innowacji, gospodarka niskoemisyjna efektywnie korzystająca z zasobów oraz model gospodarki oierający się o wysoka stopę bezrobocią sprzyjający włączeniu społecznemu.

5 Wzrost stopy zatrudnienia z 69% - 75% (PL 71%)
Poprawa warunków prowadzenia działalności B+R - 3% PKB (PL 1,7%) „20/20/20” w zakresie klimatu i energii zmniejszenie odsetka osób przerywających naukę do 10% (PL 4,5%), zwiększenie odsetka osób w wieku z wyższym wykształceniem do 40% (PL 45%) ograniczenie liczby europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 20mln (PL 1,5 mln) Ze szczególnym uwzględnieniem osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ZWIĘSZENIE LICZBY PRACUJĄCYCH KOBIET I OSÓB STARSZYCH, 2. miernik ten nie dokońca opisuje możłiwości oddziaływania innowacji KE pracuje nad wskaźnikiem odzwierciedlającym intensywność działalności badwaczo rozwojowej .3. zmieniejszenie emisji co2 o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych o 20%, zwiększenie efektywności korzystania z energi o 20 %, 5. wydobycie z ubóstwa 20 mln europejczyk (granica ubóstwa 60% krajowej mediany rozporządzalnego dochodu w każdym państwie).

6 Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 8:
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Cel tematyczny 9: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Cel tematyczny 10: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie Pierwsze 7 jest finansowanych z EFRR ostatnie 4 z EFS. Dodatkowo każdy cel tematyczny ma określone Cel tematyczny 11: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

7 Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 9:
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Priorytety Inwestycyjne: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie; Integracje społeczno-gospodarczą społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie równych szans Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność Pierwsze 7 jest finansowanych z EFRR ostatnie 4 z EFS. Dodatkowo każdy cel tematyczny ma określone PI w ramch kórych określono typy operacji.

8 Umowa Partnerstwa

9

10 Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Osie priorytetowe EFRR w euro EFS w euro % alokacji Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu ,00 22,7% Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region ,00 2,6% Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie ,00 14,7% Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku ,00 6,2% Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu ,00 10,9% Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry ,00 12,6% Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ,00 2,1% Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy ,00 9,6% Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo ,00 6,6% Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja ,00 6,9% Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność ,00 1,9% Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna ,00 3,2% ,00 ,00 100%

11 Regionalny Program Operacyjny
Informacje ogólne Kierunkowe zasady wyboru projektów Projekty w ramach PI wybierane będą w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. Projekty PUP Projekty OPS Projekty PCPR Projekt ROPS Projekty Stypendialne – Samorząd Województwa

12 Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo

13 Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo
9I Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 9IV  Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 9V Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

14 Grupa docelowa/linia demarkacyjna:
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy); Środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności na obszarach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją; Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie) w tym osoby pełniące obowiązki opiekun osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Linia demarkacyjna

15 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Oś 9 Solidarne Społeczeństwo 9.1 Aktywna Integracja społeczna i rozwój usług w ramach ZIT 9.2 Aktywna Integracja 9.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 9.1.1 9.1.2 9.2.1. 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.4.1 9.4.2

16 OŚ PRIORYTETOWA 9 SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO
9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT 9.2 Włączenie społeczne 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych 9.3.2 Rozwój usług społecznych 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej

17 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

18 Poddziałanie 9.2.1 Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o: a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub, b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, c) Program Aktywności Lokalnej i/lub, d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej; z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej lub zawodowej, lub edukacyjnej. 2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

19 Konkurs Poddziałanie 9.2.1 KRYTERIA DOSTĘPU
maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu Projekt kończy się nie później niż  r. a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. Projekt zakłada efektywność społeczno-zatrudnieniową. Minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 22% (z wyłączeniem osób będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, nieletnich wobec, których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości oraz osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii). W odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi wartości procentowe mogą zostać zmniejszone o 10 punktów procentowych i stanowić odpowiednio 46% dla efektywności społeczno- zatrudnieniowej i 12% dla efektywności zatrudnieniowej.

20 Poddziałanie 9.2.1 Projekt zakłada, że preferowane do objęcia wsparciem będą osoby lub rodziny korzystające ze wsparcia Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). Projekt zakłada, że preferowane do objęcia wsparciem będą osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia. W ramach kryterium ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu zapewniają preferencje dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia (rozumianego jako wykluczenie z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Projekt zakłada wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska.

21 Poddziałanie 9.2.1 Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Wkład własny został określony na poziomie 15 % /[0%]. W przypadku 2-ego typu przedsięwzięć projekt zakłada trwałość nowoutworzonych miejsc świadczenia usług przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu . W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania trwałości utworzonych podmiotów (w szczególności nowotworzonych CIS i KIS)/miejsc świadczenia usług/miejsc pracy (w szczególności w ramach ZAZ i WTZ). W przypadku Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie projekt zakłada partnerstwo z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i/lub podmiotami ekonomii społecznej.

22 Poddziałanie 9.2.1 Działania realizowane w projektach Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie nie zastępują działań dotychczas realizowanych a stanowią element dodatkowego wsparcia. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym przez OPS i PCPR wskazano zapisy dotyczące stosowania zasady dodatkowości tj. czy wskazano, że działania realizowane w projektach nie zastępują działań dotychczas realizowanych a stanowią element dodatkowego wsparcia. Projekt zakłada szkolenia potwierdzane odpowiednim dokumentem. Projekt składany przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakłada partnerstwo z podmiotem z sektora publicznych służb zatrudnienia. Projekt składany przez podmiot z sektora publicznych służb zatrudnienia zakłada partnerstwo z podmiotem z sektora publicznych służb społecznych.

23 Poddziałanie 9.2.1 KRYTERIA PREMIUJĄCE
Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami i zakłada kompleksowość wsparcia. W ramach kryterium ocenie podlega grupa docelowa oraz działania. Punkty będą przyznawane projektom, w których grupę docelową w 100% stanowią osoby z niepełnosprawnościami, a zaplanowane działania obejmują zarówno aktywizację społeczno-zawodową, jak również działania wspierające pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada realizację programów aktywności lokalnej. Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 60% uczestników należących do trzeciego profilu pomocy.

24 Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy: działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze, działania wspomagające efektywność procesu resocjalizacji poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie służące uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych. I kwartał 2016 r.

25 9.3.2 Rozwój usług społecznych

26 Poddziałanie 9.3.2 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące: a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym: i. dziennych domów pobytu, ii. środowiskowych domów samopomocy, iii. klubów samopomocy, iv. mieszkań wspomaganych, v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową; b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym: i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy, iii. usługi asystenckie,

27 Poddziałanie 9.3.2 c) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii; d) uzupełniająco do typu a, b, c: i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego), ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków), iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo). a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach; b) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, usługi asystenckie, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia; d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

28 Poddziałanie 9.3.2 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 3. Usługi w mieszkaniach wspomaganych obejmujące Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych; 5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno- zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia)

29 Konkurs Poddziałanie 9.3.2 Uprawnione podmioty:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Dofinansowanie: Środki przeznaczone na dofinansowanie: ok. 10 mln EUR (Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie wniosków w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na rok 2015 – Projekty na rzecz rozwoju usług społecznych ) Minimalna wartość projektu: zł.

30 Konkurs Poddziałanie 9.3.2 KRYTERIA DOSTĘPU
maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu Wkład własny został określony na prawidłowym poziomie. Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż: 5% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów dotyczących świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności; 10% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów dotyczących wsparcia usług nad osobami zależnymi oraz poprawy dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym. Projekt kończy się nie później niż r. a maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

31 Konkurs Poddziałanie 9.3.2 Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych. Ocenie podlega czy wsparcie obejmujące usługi asystenckie oraz opiekuńcze prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia tych usług prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Projekt wspierający istniejące placówki wsparcia dziennego. Ocenie podlega czy wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia. Wnioskodawca nie angażuje środków z projektu w celu zastąpienia dotychczasowych źródeł finansowania zadań.

32 Konkurs Poddziałanie 9.3.2 Trwałość projektu.
Ocenie podlega zachowanie trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.   Zachowanie trwałości dotyczy: utworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych, w tym asystenckich, miejsc świadczenia usług w utworzonych mieszkaniach wspomaganych, miejsc w utworzonych nowych placówkach wsparcia dziennego. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. W przypadku usług asystenckich trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług na rzecz takiej samej liczby osób, jaka objęta była wsparciem w ramach projektu.

33 Konkurs Poddziałanie 9.3.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE
Projekt zakłada wsparcie osób lub rodziny zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek. Ocenie podlega objęcie wsparciem osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Ocenie podlega czy projekt zakłada formalne partnerstwo wielosektorowe tj. co najmniej dwa sektory spośród sektora społecznego, prywatnego, publicznego. Projekt realizuje podmiot ekonomii społecznej. Ocenie podlega czy projekt jest realizowany przez podmioty ekonomii społecznej zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata

34 Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej
Cele szczegółowe: Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej Alokacja: 19,4 mln euro

35 Podmiot ekonomii społecznej:
Przedsiębiorstwo społeczne, Podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Organizacja pozarządowa prowadząca zarówno działalność odpłatną jak i nieodpłatną pożytku publicznego (o ile zatrudnia pracowników), Podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacja celu społecznego Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, podmiot rehabilitacji zawdowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnospranych, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społęcznej oraz zatrudnieniu osób niepłenosprawnych

36 Poddziałanie 9.4.1 Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Ekspert Kujawy.

37 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: Wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych obejmujące: działania z zakresu animacji i inkubacji; wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym), doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie finansowe na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego do wysokości 20 tys. złotych osobę; wsparcie pomostowe w formie finansowej wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług w szczególności ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji biznesowych.

38 Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez:
działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego pracowników oraz wolontariuszy PES działania służące nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczna; wsparcie finansowe na rzecz zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej w do wysokości 20 tys złotych na miejsce pracy, realizowane w ramach procesu ich ekonomizacji.

39 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej
Cele szczegółowe: Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej Alokacja: 19,4 mln euro

40 Poddziałanie 9.4.2 Wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie obejmujące: tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie; tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry); tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług; inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii;

41 Poddziałanie 9.4.2 organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży ich produktów i usług świadczonych na poziomie regionalnym budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy; współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie; zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;

42 Poddziałanie 9.4.2 Do zadań Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej należy m.in.: udział w koordynacji działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim; współpraca przy realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020; kreowanie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie; identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w regionie, w tym obszarów działania podmiotów sektora ekonomii społecznej wymagających profesjonalizacji; współpraca pomiędzy jednostkami sektora publicznego, podmiotami ekonomii społecznej, biznesem i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju sektora ekonomii społecznej; wspieranie działań edukacyjnych w zakresie ekonomii społecznej na różnych poziomach nauczania;

43 Poddziałanie 9.4.2 Członkowie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej powoływani są spośród: strony samorządowej: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Konwentu Starostów Województwa, Kujawsko-Pomorskiego, Konwentu PCPR, przedstawiciel OPS. środowiska ekonomii społecznej z regionu: przedstawiciele akredytowanych OWES, CIS, KIS, WTZ, ZAZ, spółdzielni socjalnych, NGO, Lokalnych Grup Działania.  nauki i biznesu: przedstawiciele UMK, UKW w Bydgoszczy, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz organizacji pracodawców.

44 Marta Kubas- Trędewicz
Ewa Tadrowska Izabela Fröhlke Arleta Maliszewska Anna Sikorska Lidia Pająk-Barzyk Aleksandra Nowakowska Elżbieta Grzegórska Maria Bursztyńska Berta Szuchmilska Alfred Józefiak Dariusz Karwat Eliza Rokita Zyta Szymańska Monika Wróbel Jadwiga Kalinowska Ewa Wojciechowska Agnieszka Szulc Tomasz Dominiak

45 Termin: 4 grudnia 2015 r. - Toruń

46 Dziękuję za uwagę Adam Szponka


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google