Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenia z ZUS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenia z ZUS"— Zapis prezentacji:

1 Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenia z ZUS
Tydzień Przedsiębiorcy r Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenia z ZUS Wypełnianie i korygowanie dokumentów Opłacanie składek Interaktywny Płatnik Plus

2 Baza danych ubezpieczeniowych w ZUS
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Baza danych ubezpieczeniowych w ZUS KOMPUTER CENTRALNY PŁATNIK ZUS prowadzi: (KC) konta: ubezpieczonych płatników centralne rejestry: ubezpieczonych (CRU) płatników (CRP) członków OFE DOKUMENTY zgłoszeniowe rozliczeniowe ZAPISY NA KONTACH płatnicze płatników składek ubezpieczonych

3 Warunki prawidłowego zaewidencjonowania danych w ZUS
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Warunki prawidłowego zaewidencjonowania danych w ZUS założenie konta płatnika założenie konta ubezpieczonego informowanie o zmianach przekazywanie dokumentów rozliczeniowych w obowiązujących terminach terminowe i prawidłowe opłacanie składek

4 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Założenie konta płatnika ubezpieczonego ZUS ZPA – zgłoszenie podmiotu posiadającego osobowość prawną ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego ZUS ZFA – zgłoszenie osoby fizycznej ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

5 Założenie konta płatnika
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Założenie konta płatnika Zgłoszenie płatnika składek Płatnik składek jest zobowiązany złożyć w ZUS formularz – zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA lub ZUS ZPA) w terminie 7 dni od: daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących, daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby. WAŻNE: za płatników składek podlegających wpisowi do CEiDG lub KRS, dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZFA / ZUS ZPA sporządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych

6 Założenie konta ubezpieczonego
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Założenie konta ubezpieczonego Zgłoszenie ubezpieczonego Każda osoba objęta obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i / lub ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA lub ZUS ZZA) Płatnik składek jest zobowiązany zgłosić siebie (jako osobę ubezpieczoną) oraz pozostałe osoby (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące) do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj.: od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – siebie od dnia rozpoczęcia współpracy – osoby współpracujące od dnia nawiązania stosunku pracy – pracowników od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania - zleceniobiorców

7 Skutki błędów w dokumentach zgłoszeniowych
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Skutki błędów w dokumentach zgłoszeniowych konsekwencje dla płatnika konsekwencje dla ubezpieczonego brak konta ubezpieczonego brak konta płatnika brak możliwości rozliczenia konta płatnika błędne zapisy na koncie ubezpieczonego brak informacji w eWUŚ

8 Dokumenty rozliczeniowe
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Dokumenty rozliczeniowe Terminy składania dokumentów i opłacania składek: Komplet dokumentów rozliczeniowych: imienne raporty miesięczne: ZUS RCA ZUS RZA ZUS RSA deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA do 5 dnia (miesiąca następnego) – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 10 dnia – osoby opłacające składki wyłącznie za siebie do 15 dnia – pozostali płatnicy

9 Dokumenty rozliczeniowe
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Dokumenty rozliczeniowe konsekwencje braku dokumentów konsekwencje błędów w dokumentach korygowanie dokumentów postępowania wyjaśniające wymiar składek z urzędu ryzyko powstania zadłużenia

10 Rozliczenie konta płatnika
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenie konta płatnika ZUS prowadzi rozliczenia kont płatników składek zgodnie z: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2008r., Nr 78,poz. 465 z późn. zm.)

11 Rozliczenie konta płatnika - saldo
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenie konta płatnika - saldo KONTO PŁATNIKA Należność Wpłata = Przypis z DRA za 08/2015: FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP - 50 zł Wpłaty za 08/2015: FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł SALDO = 0

12 Rozliczenie konta płatnika - saldo
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenie konta płatnika - saldo KONTO PŁATNIKA Należność Wpłata > Przypis z DRA za 08/2015: FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Wpłaty za 08/2015: FUS – 0 zł UZ – 100 zł FPiFGŚP – 50 zł ZADŁUŻENIE

13 Rozliczenie konta płatnika - saldo
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenie konta płatnika - saldo KONTO PŁATNIKA Należność Wpłata < Przypis z DRA za 08/2015: FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Wpłaty za 08/2015: FUS – 1000 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł NADPŁATA

14 Rozliczenie konta płatnika
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenie konta płatnika Zasady rozliczania wpłat na ubezpieczenia społeczne: < wpłata na FUS należność kolejność rozliczenia wpłaty fundusz rozliczany w pierwszej kolejności emerytalny rentowy chorobowy wypadkowy fundusze rozliczane proporcjonalnie po pokryciu funduszu emerytalnego

15 Rozliczenie konta płatnika
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenie konta płatnika Zasady rozliczania wpłat na ubezpieczenia społeczne: > wpłata na FUS należność kolejność rozliczenia nadpłaty fundusz rozliczany w pierwszej kolejności emerytalny rentowy chorobowy wypadkowy fundusze rozliczane proporcjonalnie po pokryciu funduszu emerytalnego od najwcześniejszego terminu wymagalności FEP UZ fundusze rozliczane kolejno po pokryciu FUS FPiFGŚP

16 Rozliczenie konta płatnika
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenie konta płatnika Zasady rozliczania wpłat na ubezpieczenie zdrowotne: > wpłata na UZ należność kolejność rozliczenia wpłaty fundusz rozliczany w pierwszej kolejności UZ emerytalny fundusz rozliczany po pokryciu UZ rentowy chorobowy wypadkowy od najwcześniejszego terminu wymagalności fundusze rozliczane proporcjonalnie po pokryciu funduszu emerytalnego FEP fundusze rozliczane kolejno po pokryciu FUS FPiFGŚP

17 Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na wyższą kwotę
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na wyższą kwotę komplet dokumentów nr 01 ZUS DRA 08/2015 składka- 500 zł wpłata- 500 zł komplet dokumentów nr 02 (korekta DRA) składka- 700 zł ZUS DRA 08/2015 SKUTEK zaległość na koncie płatnika – 200 zł dopłata zł + odsetki

18 Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na wyższą kwotę
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na wyższą kwotę komplet dokumentów nr 01 ZUS DRA 08/2000 składka- 500 zł wpłata- 500 zł komplet dokumentów nr 02 (korekta z ) składka- 700 zł ZUS DRA 08/2000 SKUTEK korekta DRA po okresie przedawnienia różnica składki - przedawniona

19 Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na niższą kwotę
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na niższą kwotę komplet dokumentów nr 01 ZUS DRA 08/2015 składka- 500 zł wpłata- 500 zł komplet dokumentów nr 02 (korekta DRA) składka- 300 zł ZUS DRA 08/2015 SKUTEK brak zaległości NADPŁATA zaległość zaliczenie nadpłaty nadpłata – 200 zł

20 zaliczona na zaległość
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Skutki wielokrotnego korygowania DRA za ten sam okres składka – 500 zł wpłata – 500 zł DRA 01 08/2015 SKUTEK Zaległość za 08/2015 Dopłata 200 zł + odsetki składka – 300 zł DRA 02 08/2015 składka – 500 zł DRA 03 08/2015 nadpłata – 200 zł na 07/2015 zaliczona na zaległość

21 Formy opłacania składek
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Formy opłacania składek Bezgotówkowa Gotówkowa data zapłaty to dzień wpłacenia składek na podstawie dowodu wpłaty: w placówce pocztowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej w biurze instytucji płatniczych w instytucji płatniczej data zapłaty to dzień obciążenia: rachunku bankowego płatnika rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu WAŻNE: przed opłaceniem składek za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych należy upewnić się czy jest ono uprawnione do przyjmowania wpłat. Rejestr dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

22 Dokument płatniczy ZUS
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Dokument płatniczy ZUS Dowód wpłaty Dokument płatniczy przeznaczony do opłacania należności z tytułu składek WAŻNE: ZUS rozlicza wpłatę dokonaną przez płatnika zgodnie z oznaczeniem znajdującym się na dokumencie płatniczym

23 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Numery rachunków bankowych: społeczne – 83…..51 zdrowotne –78…..52 FP i FGŚP – 73…..53 FEP – 68…..54 WAŻNE: Wpisanie poprawnego nr rachunku bankowego gwarantuje przekazanie składek do ZUS na właściwe ubezpieczenia

24 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędnie oznaczony fundusz – brak zadłużenia na koncie rozliczenie za 08/2015 należność FUS < sumy wpłat FUS Należność Wpłata FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł FUS – 500 zł FUS – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł nadpłata - FUS 250 zł Przy braku wcześniejszych zaległości, nadpłata zaliczona na UZ 08/2015.

25 Opłacanie składek Błędnie oznaczony fundusz – zadłużenie na koncie
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędnie oznaczony fundusz – zadłużenie na koncie rozliczenie za 08/2015 należność FUS < sumy wpłat FUS Należność Wpłata FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł FUS – 500 zł FUS – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł nadpłata - FUS 250 zł Nadpłata zostanie rozliczone na poczet zadłużenia za wcześniejszy okres. Składka na UZ 08/2015 pozostanie nieopłacona.

26 Opłacanie składek Kwota wpłaty
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Kwota wpłaty kwota należności do zapłaty, wynikająca np. z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA WAŻNE: Wpisanie błędnej kwoty spowoduje powstanie zadłużenia lub nadpłaty

27 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędna kwota wpłaty rozliczenie za 08/2015 Należność Wpłata należność FUS < wpłata FUS FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł FUS – 5000 zł FUZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł nadpłata

28 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Dane identyfikacyjne płatnika składek NIP REGON/PESEL imię i nazwisko nazwa skrócona WAŻNE: Wpłaty błędnie oznaczone nie zostaną zaksięgowane na koncie płatnika. Do czasu wyjaśnienia na koncie pozostanie zadłużenie

29 Opłacanie składek Błędne dane identyfikacyjne Wpłata za 08/2015
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędne dane identyfikacyjne Wpłata za 08/2015 Wpłata nie zostanie zaewidencjonowana na koncie wspólnika Imię i nazwisko – wspólnik Nazwa skrócona – wspólnik NIP – spółka PESEL - wspólnik Wpłata zostanie zaewidencjonowana na koncie sum do wyjaśnienia Do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, konto wspólnika wykazuje zadłużenie

30 Opłacanie składek Błędne dane identyfikacyjne Wpłata za 08/2015
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędne dane identyfikacyjne Wpłata za 08/2015 Wpłata zostanie zaewidencjonowana na koncie spółki Imię i nazwisko – wspólnik Nazwa skrócona – wspólnik NIP – spółka REGON - spółka Do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, konto wspólnika wykazuje zadłużenie Na wniosek spółki ZUS dokona przeksięgowania wpłaty na konto wspólnika

31 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Typ wpłaty: S składka za jeden miesiąc składka za więcej niż jeden miesiąc M koszty upomnienia / egzekucyjne E D dodatkowa opłata dodatkowa opłata za błędy płatnika A U układ ratalny T odroczenie terminu płatności

32 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędny typ wpłaty rozliczenie za 08/2015 Należność Wpłata Rozliczenie wpłaty: na FUS 500 zł na UZ – 11,60 zł FUS – 500 zł KUP (dot. FUS) – 11,60 zł UZ zł FUS – 511,60 zł Typ wpłaty „S” Niepokryte należności: KUP – 11,60 zł UZ – 238,40 zł

33 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Poprawny typ wpłaty rozliczenie za 08/2015 Należność Wpłata Rozliczenie wpłaty: na FUS 500 zł na KUP – 11,60 zł FUS – 500 zł Typ wpłaty „S” FUS – 11,60 zł Typ wpłaty „E” FUS – 500 zł KUP (dot. FUS) – 11,60 zł UZ zł Niepokryte należności: UZ – 250 zł

34 Opłacanie składek Numer deklaracji WAŻNE:
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Numer deklaracji WAŻNE: Wpisana wartość powinna być zgodna z nr na deklaracji rozliczeniowej

35 Opłacanie składek Błędnie oznaczone pole – NR DEKLARACJI
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędnie oznaczone pole – NR DEKLARACJI rozliczenie za 08/2015 Należność Wpłata Saldo dwustronne FUS – 500 zł Nr DRA – 51 UZ – 250 zł Nr DRA - 52 FUS – 500 zł UZ zł Nr DRA 01 ZADŁUŻENIE (01-39) FUS – 500 zł UZ – 250 zł NADPŁATA (51-69) FUS -500 zł UZ – 250 zł

36 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Deklaracja W pole „deklaracja”, w zależności od typu wpłaty, należy wpisać miesiąc i rok S za który są opłacane składki za który są opłacane składki np. pierwszy miesiąc zaległości M na który wyznaczono termin płatności raty / odroczonej składki U T wskazany w upomnieniu, tytule wykonawczym lub decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty E D

37 Opłacanie składek Błędnie oznaczone pole – DEKLARACJA
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędnie oznaczone pole – DEKLARACJA rozliczenie za 08/2015 Saldo dwustronne Należność 08/2015 Wpłata 09/2015 (z ) FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł ZADŁUŻENIE (08/2015) FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł NADPŁATA (09/2015) FUS -500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł

38 Opłacanie składek Błędnie oznaczone pole – DEKLARACJA
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Opłacanie składek Błędnie oznaczone pole – DEKLARACJA rozliczenie za 08/2015 Należność 09/2015 Wpłata 09/2015 (z ) Wpłata rozliczona na 09/2015 FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Wpłata 09/2015 (z ) Nadpłata rozliczona na zaległość za 08/2015 FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł ryzyko naliczenia odsetek ryzyko ustania podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu

39 Jakość danych a rozliczenie konta
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta PUE

40 Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) Formy przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Elektroniczna Papierowa program PŁATNIK aplikacja e-PŁATNIK (PUE) inne oprogramowanie interfejsowe

41 Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) Sporządzanie prawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych GWARANTUJE Wysoką jakość danych zewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych i płatników składek UMOŻLIWIA Weryfikację danych płatników składek z danymi zapisanymi na kontach płatników składek i ubezpieczonych w ZUS

42 Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) CELE WDROŻENIA weryfikacja poprawności dokumentów przed wysłaniem do ZUS ograniczenie liczby błędnych dokumentów przesyłanych do ZUS obsługa postępowań wyjaśniających przed przetworzeniem dokumentów i ewidencją na kontach płatników składek i ubezpieczonych automatyczna aktualizacja oprogramowania, komponentów i słowników ograniczenie liczby korygowanych dokumentów ograniczenie liczby postępowań wyjaśniających

43 Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) ZAŁOŻENIA PROGRAMU wdrożenie w sposób nie zakłócający sporządzania i przekazywania dokumentów przez płatników składek trzy poziomy weryfikacji: obsługa postępowań wyjaśniających przed przetworzeniem dokumentów i ewidencją na kontach płatników składek i ubezpieczonych A: najwyższy B: średni C: niski

44 Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) POZIOMY WERYFIKACJI C weryfikacja formalna dokumentów od płatników składek - brak wymiany informacji z KSI ZUS B weryfikacja docelowa dokumentów od płatników składek w oparciu o dane w KSI ZUS - obniżony poziom krytyczności dla części reguł A pełna weryfikacja dokumentów od płatników składek w oparciu o dane w KSI ZUS – odrzucenie dokumentów z błędem

45 Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) REALIZACJA PROGRAMU wytypowanie i przełączenie na poziom B/A 623 płatników składek ze wszystkich Oddziałów ETAP I wytypowanie i przełączenie na poziom B/A ( ponad 500 tys.) płatników składek obsługiwanych przez biura rachunkowe przełączenie na poziom A płatników składek, dla których dokumenty są klonowane ETAP III przełączenie na poziom A płatników składek, którzy przekazują dokumenty w formie papierowej wytypowanie i przełączenie na poziom B/A płatników składek rozliczających składki za co najmniej 500 ubezpieczonych przełączanie na poziom A płatników rozpoczynających działalność ETAP II przełączenie na poziom A płatników składek rozliczających składki za ponad 100 ubezpieczonych ETAP IV

46 Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) Liczba ogółem w tym: biała lista żółta lista Program IPP wg stanu na dzień r

47 Interaktywny Płatnik Plus (IPP)
Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) KORZYŚCI WDROŻENIA usprawnienie komunikacji pomiędzy płatnikami składek a ZUS poprzez udostępnienie płatnikom informacji zgromadzonych w ZUS ograniczenie liczby „błędnych” dokumentów przesyłanych do ZUS ograniczenie liczby postępowań wyjaśniających zapewnienie automatycznej dystrybucji aktualizacji oprogramowania Programu Płatnik umożliwienie płatnikowi weryfikacji dokumentów w Programie Płatnik jeszcze przed wysyłką dokumentów do ZUS skrócenie czasu, w którym ZUS udostępnia płatnikowi informacje o wyniku przetworzenia w systemie informatycznym ZUS złożonych dokumentów

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Jakość danych a rozliczenie konta Rozliczenia z ZUS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google