Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenia z ZUS Wypełnianie i korygowanie dokumentów Opłacanie składek Interaktywny Płatnik Plus Tydzień Przedsiębiorcy 23-27.11. 2015 r Jakość danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenia z ZUS Wypełnianie i korygowanie dokumentów Opłacanie składek Interaktywny Płatnik Plus Tydzień Przedsiębiorcy 23-27.11. 2015 r Jakość danych."— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenia z ZUS Wypełnianie i korygowanie dokumentów Opłacanie składek Interaktywny Płatnik Plus Tydzień Przedsiębiorcy 23-27.11. 2015 r Jakość danych a rozliczenie konta

2 Baza danych ubezpieczeniowych w ZUS Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta ZUS prowadzi: konta :  ubezpieczonych  płatników centralne rejestry :  ubezpieczonych (CRU)  płatników (CRP)  członków OFE PŁATNIK DOKUMENTY zgłoszeniowe rozliczeniowe płatnicze CENTRALNYCENTRALNY KOMPUTERKOMPUTER ZAPISY NA KONTACH płatników składek ubezpieczonych (KC)

3 Warunki prawidłowego zaewidencjonowania danych w ZUS Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta założenie konta płatnika założenie konta ubezpieczonego przekazywanie dokumentów rozliczeniowych w obowiązujących terminach terminowe i prawidłowe opłacanie składek informowanie o zmianach

4 Założenie konta Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta płatnikaubezpieczonego ZUS ZPA – zgłoszenie podmiotu posiadającego osobowość prawną ZUS ZFA – zgłoszenie osoby fizycznej ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

5 Założenie konta płatnika Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Zgłoszenie płatnika składek Płatnik składek jest zobowiązany złożyć w ZUS formularz – zgłoszenie płatnika składek (ZUS ZFA lub ZUS ZPA) w terminie 7 dni od: daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących, daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby. WAŻNE: za płatników składek podlegających wpisowi do CEiDG lub KRS, dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZFA / ZUS ZPA sporządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych WAŻNE: za płatników składek podlegających wpisowi do CEiDG lub KRS, dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZFA / ZUS ZPA sporządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych

6 Założenie konta ubezpieczonego Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Zgłoszenie ubezpieczonego Każda osoba objęta obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi i / lub ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń (ZUS ZUA lub ZUS ZZA) Płatnik składek jest zobowiązany zgłosić siebie (jako osobę ubezpieczoną) oraz pozostałe osoby (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące) do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj.: od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – siebie od dnia rozpoczęcia współpracy – osoby współpracujące od dnia nawiązania stosunku pracy – pracowników od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania - zleceniobiorców

7 Skutki błędów w dokumentach zgłoszeniowych Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta brak konta płatnika konsekwencje dla płatnika konsekwencje dla ubezpieczonego brak możliwości rozliczenia konta płatnika brak konta ubezpieczonego błędne zapisy na koncie ubezpieczonego brak informacji w eWUŚ

8 Dokumenty rozliczeniowe Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta imienne raporty miesięczne: ZUS RCA ZUS RZA ZUS RSA deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA do 5 dnia ( miesiąca następnego ) – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 10 dnia – osoby opłacające składki wyłącznie za siebie do 15 dnia – pozostali płatnicy Komplet dokumentów rozliczeniowych: Terminy składania dokumentów i opłacania składek:

9 Dokumenty rozliczeniowe Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta postępowania wyjaśniające konsekwencje braku dokumentów konsekwencje błędów w dokumentach korygowanie dokumentów ryzyko powstania zadłużenia wymiar składek z urzędu

10 Rozliczenie konta płatnika Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2008r., Nr 78,poz. 465 z późn. zm.) ZUS prowadzi rozliczenia kont płatników składek zgodnie z:

11 Rozliczenie konta płatnika - saldo Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta KONTO PŁATNIKA Przypis z DRA za 08/2015: FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP - 50 zł Należność Wpłata Wpłaty za 08/2015: FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł SALDO = 0 = =

12 Rozliczenie konta płatnika - saldo Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta KONTO PŁATNIKA Przypis z DRA za 08/2015: FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Należność Wpłata Wpłaty za 08/2015: FUS – 0 zł UZ – 100 zł FPiFGŚP – 50 zł ZADŁUŻENIE > >

13 Rozliczenie konta płatnika - saldo Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta KONTO PŁATNIKA Przypis z DRA za 08/2015: FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Należność Wpłata Wpłaty za 08/2015: FUS – 1000 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł NADPŁATA < <

14 Rozliczenie konta płatnika Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Zasady rozliczania wpłat na ubezpieczenia społeczne: wpłata na FUS należność < < kolejność rozliczenia wpłaty emerytalny rentowy chorobowy wypadkowy rentowy chorobowy wypadkowy fundusz rozliczany w pierwszej kolejności fundusze rozliczane proporcjonalnie po pokryciu funduszu emerytalnego

15 Rozliczenie konta płatnika Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Zasady rozliczania wpłat na ubezpieczenia społeczne: wpłata na FUS należność > > kolejność rozliczenia nadpłaty emerytalny rentowy chorobowy wypadkowy rentowy chorobowy wypadkowy fundusz rozliczany w pierwszej kolejności fundusze rozliczane proporcjonalnie po pokryciu funduszu emerytalnego FEP UZ FPiFGŚP fundusze rozliczane kolejno po pokryciu FUS od najwcześniejszego terminu wymagalności

16 Rozliczenie konta płatnika Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Zasady rozliczania wpłat na ubezpieczenie zdrowotne: wpłata na UZ należność > > kolejność rozliczenia wpłaty UZ rentowy chorobowy wypadkowy rentowy chorobowy wypadkowy fundusz rozliczany w pierwszej kolejności fundusze rozliczane proporcjonalnie po pokryciu funduszu emerytalnego FEP emerytalny FPiFGŚP fundusze rozliczane kolejno po pokryciu FUS fundusz rozliczany po pokryciu UZ od najwcześniejszego terminu wymagalności

17 SKUTEK zaległość na koncie płatnika – 200 zł dopłata - 200 zł + odsetki Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na wyższą kwotę komplet dokumentów nr 01 ZUS DRA 08/2015 składka- 500 zł wpłata- 500 zł komplet dokumentów nr 02 (korekta DRA) składka- 700 zł ZUS DRA 08/2015

18 SKUTEK -korekta DRA po okresie przedawnienia -różnica składki - przedawniona Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na wyższą kwotę komplet dokumentów nr 01 ZUS DRA 08/2000 składka- 500 zł wpłata- 500 zł komplet dokumentów nr 02 (korekta z 01.08.2015) składka- 700 zł ZUS DRA 08/2000

19 SKUTEK brak zaległości NADPŁATA zaległość zaliczenie nadpłaty Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Wpływ na rozliczenie konta korekty DRA na niższą kwotę komplet dokumentów nr 01 ZUS DRA 08/2015 składka- 500 zł wpłata- 500 zł komplet dokumentów nr 02 (korekta DRA) składka- 300 zł ZUS DRA 08/2015 nadpłata – 200 zł

20 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Skutki wielokrotnego korygowania DRA za ten sam okres składka – 500 zł wpłata – 500 zł DRA 01 08/2015 składka – 300 zł DRA 02 08/2015 nadpłata – 200 zł na 07/2015 składka – 500 zł DRA 03 08/2015 zaliczona na zaległość SKUTEK Zaległość za 08/2015 Dopłata 200 zł + odsetki

21 Formy opłacania składek Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta BezgotówkowaGotówkowa data zapłaty to dzień obciążenia: rachunku bankowego płatnika rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu data zapłaty to dzień wpłacenia składek na podstawie dowodu wpłaty: w placówce pocztowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej w biurze instytucji płatniczych w instytucji płatniczej WAŻNE: przed opłaceniem składek za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych należy upewnić się czy jest ono uprawnione do przyjmowania wpłat. Rejestr dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl WAŻNE: przed opłaceniem składek za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych należy upewnić się czy jest ono uprawnione do przyjmowania wpłat. Rejestr dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl

22 Dokument płatniczy ZUS Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta WAŻNE: ZUS rozlicza wpłatę dokonaną przez płatnika zgodnie z oznaczeniem znajdującym się na dokumencie płatniczym WAŻNE: ZUS rozlicza wpłatę dokonaną przez płatnika zgodnie z oznaczeniem znajdującym się na dokumencie płatniczym Dokument płatniczy przeznaczony do opłacania należności z tytułu składek Dowód wpłaty

23 Opłacanie składek Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta WAŻNE: Wpisanie poprawnego nr rachunku bankowego gwarantuje przekazanie składek do ZUS na właściwe ubezpieczenia WAŻNE: Wpisanie poprawnego nr rachunku bankowego gwarantuje przekazanie składek do ZUS na właściwe ubezpieczenia społeczne – 83…..51 zdrowotne –78…..52 FP i FGŚP – 73…..53 FEP – 68…..54 Numery rachunków bankowych:

24 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędnie oznaczony fundusz – brak zadłużenia na koncie rozliczenie za 08/2015 FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Należność Wpłata FUS – 500 zł FUS – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł należność FUS < sumy wpłat FUS Przy braku wcześniejszych zaległości, nadpłata zaliczona na UZ 08/2015. nadpłata - FUS 250 zł Opłacanie składek

25 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędnie oznaczony fundusz – zadłużenie na koncie rozliczenie za 08/2015 FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Należność Wpłata FUS – 500 zł FUS – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł należność FUS < sumy wpłat FUS Nadpłata zostanie rozliczone na poczet zadłużenia za wcześniejszy okres. Składka na UZ 08/2015 pozostanie nieopłacona. nadpłata - FUS 250 zł Opłacanie składek

26 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta WAŻNE: Wpisanie błędnej kwoty spowoduje powstanie zadłużenia lub nadpłaty WAŻNE: Wpisanie błędnej kwoty spowoduje powstanie zadłużenia lub nadpłaty Kwota wpłaty kwota należności do zapłaty, wynikająca np. z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA Opłacanie składek

27 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędna kwota wpłaty rozliczenie za 08/2015 FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Należność Wpłata FUS – 5000 zł FUZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł należność FUS < wpłata FUS nadpłata Opłacanie składek

28 Dane identyfikacyjne płatnika składek Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta WAŻNE: Wpłaty błędnie oznaczone nie zostaną zaksięgowane na koncie płatnika. Do czasu wyjaśnienia na koncie pozostanie zadłużenie WAŻNE: Wpłaty błędnie oznaczone nie zostaną zaksięgowane na koncie płatnika. Do czasu wyjaśnienia na koncie pozostanie zadłużenie NIP REGON/PESEL imię i nazwisko nazwa skrócona Opłacanie składek

29 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędne dane identyfikacyjne Imię i nazwisko – wspólnik Nazwa skrócona – wspólnik NIP – spółka PESEL - wspólnik Wpłata za 08/2015 Wpłata nie zostanie zaewidencjonowana na koncie wspólnika Wpłata zostanie zaewidencjonowana na koncie sum do wyjaśnienia Do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, konto wspólnika wykazuje zadłużenie Opłacanie składek

30 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędne dane identyfikacyjne Imię i nazwisko – wspólnik Nazwa skrócona – wspólnik NIP – spółka REGON - spółka Wpłata za 08/2015 Wpłata zostanie zaewidencjonowana na koncie spółki Do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, konto wspólnika wykazuje zadłużenie Na wniosek spółki ZUS dokona przeksięgowania wpłaty na konto wspólnika Opłacanie składek

31 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Typ wpłaty: składka za jeden miesiąc S M E D A U T składka za więcej niż jeden miesiąc koszty upomnienia / egzekucyjne dodatkowa opłata dodatkowa opłata za błędy płatnika układ ratalny odroczenie terminu płatności

32 Opłacanie składek Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędny typ wpłaty rozliczenie za 08/2015 FUS – 500 zł KUP (dot. FUS) – 11,60 zł UZ - 250 zł Należność Wpłata FUS – 511,60 zł Typ wpłaty „S” Rozliczenie wpłaty: na FUS 500 zł na UZ – 11,60 zł Niepokryte należności: KUP – 11,60 zł UZ – 238,40 zł

33 Opłacanie składek Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Poprawny typ wpłaty rozliczenie za 08/2015 FUS – 500 zł KUP (dot. FUS) – 11,60 zł UZ - 250 zł Należność Wpłata FUS – 500 zł Typ wpłaty „S” FUS – 11,60 zł Typ wpłaty „E” Rozliczenie wpłaty: na FUS 500 zł na KUP – 11,60 zł Niepokryte należności: UZ – 250 zł

34 Opłacanie składek Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta WAŻNE: Wpisana wartość powinna być zgodna z nr na deklaracji rozliczeniowej WAŻNE: Wpisana wartość powinna być zgodna z nr na deklaracji rozliczeniowej Numer deklaracji

35 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędnie oznaczone pole – NR DEKLARACJI rozliczenie za 08/2015 FUS – 500 zł UZ - 250 zł Nr DRA 01 Należność Wpłata FUS – 500 zł Nr DRA – 51 UZ – 250 zł Nr DRA - 52 Saldo dwustronne NADPŁATA (51-69) FUS -500 zł UZ – 250 zł NADPŁATA (51-69) FUS -500 zł UZ – 250 zł ZADŁUŻENIE (01-39) FUS – 500 zł UZ – 250 zł ZADŁUŻENIE (01-39) FUS – 500 zł UZ – 250 zł Opłacanie składek

36 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta W pole „deklaracja”, w zależności od typu wpłaty, należy wpisać miesiąc i rok za który są opłacane składki S M np. pierwszy miesiąc zaległości UT na który wyznaczono termin płatności raty / odroczonej składki ED wskazany w upomnieniu, tytule wykonawczym lub decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty Deklaracja Opłacanie składek

37 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędnie oznaczone pole – DEKLARACJA rozliczenie za 08/2015 FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Należność 08/2015 Należność 08/2015 FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Saldo dwustronne NADPŁATA (09/2015) FUS -500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł NADPŁATA (09/2015) FUS -500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł ZADŁUŻENIE (08/2015) FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł ZADŁUŻENIE (08/2015) FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Wpłata 09/2015 (z 10.09.2015) Wpłata 09/2015 (z 10.09.2015) Opłacanie składek

38 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Błędnie oznaczone pole – DEKLARACJA rozliczenie za 08/2015 FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Należność 09/2015 Należność 09/2015 Wpłata 09/2015 (z 10.09.2015) Wpłata 09/2015 (z 10.09.2015) FUS – 500 zł UZ – 250 zł FPiFGŚP – 50 zł Wpłata rozliczona na 09/2015 Wpłata 09/2015 (z 10.10.2015) Wpłata 09/2015 (z 10.10.2015) Nadpłata rozliczona na zaległość za 08/2015 - ryzyko naliczenia odsetek - ryzyko ustania podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu Opłacanie składek

39 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta PUE

40 Interaktywny Płatnik Plus (IPP) Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta ElektronicznaPapierowa program PŁATNIK aplikacja e-PŁATNIK (PUE) inne oprogramowanie interfejsowe Formy przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

41 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Sporządzanie prawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych GWARANTUJE Wysoką jakość danych zewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych i płatników składek UMOŻLIWIA Weryfikację danych płatników składek z danymi zapisanymi na kontach płatników składek i ubezpieczonych w ZUS Interaktywny Płatnik Plus (IPP)

42 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) weryfikacja poprawności dokumentów przed wysłaniem do ZUS ograniczenie liczby błędnych dokumentów przesyłanych do ZUS obsługa postępowań wyjaśniających przed przetworzeniem dokumentów i ewidencją na kontach płatników składek i ubezpieczonych automatyczna aktualizacja oprogramowania, komponentów i słowników ograniczenie liczby korygowanych dokumentów ograniczenie liczby postępowań wyjaśniających CELE WDROŻENIA

43 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) ZAŁOŻENIA PROGRAMU wdrożenie w sposób nie zakłócający sporządzania i przekazywania dokumentów przez płatników składek trzy poziomy weryfikacji: obsługa postępowań wyjaśniających przed przetworzeniem dokumentów i ewidencją na kontach płatników składek i ubezpieczonych A: najwyższy B: średni C: niski

44 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) POZIOMY WERYFIKACJI C weryfikacja formalna dokumentów od płatników składek - brak wymiany informacji z KSI ZUS B weryfikacja docelowa dokumentów od płatników składek w oparciu o dane w KSI ZUS - obniżony poziom krytyczności dla części reguł A pełna weryfikacja dokumentów od płatników składek w oparciu o dane w KSI ZUS – odrzucenie dokumentów z błędem

45 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) wytypowanie i przełączenie na poziom B/A 623 płatników składek ze wszystkich Oddziałów ETAP I REALIZACJA PROGRAMU wytypowanie i przełączenie na poziom B/A 3.023 płatników składek rozliczających składki za co najmniej 500 ubezpieczonych przełączanie na poziom A płatników rozpoczynających działalność ETAP II wytypowanie i przełączenie na poziom B/A ( ponad 500 tys.) płatników składek obsługiwanych przez biura rachunkowe przełączenie na poziom A płatników składek, dla których dokumenty są klonowane ETAP III przełączenie na poziom A płatników składek, którzy przekazują dokumenty w formie papierowej przełączenie na poziom A płatników składek rozliczających składki za ponad 100 ubezpieczonych ETAP IV

46 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) Liczba ogółem 1.655.617 w tym: biała lista 1.431.506 żółta lista 224.111 Liczba ogółem 1.655.617 w tym: biała lista 1.431.506 żółta lista 224.111

47 Rozliczenia z ZUS Jakość danych a rozliczenie konta Interaktywny Płatnik Plus (IPP) KORZYŚCI WDROŻENIA usprawnienie komunikacji pomiędzy płatnikami składek a ZUS poprzez udostępnienie płatnikom informacji zgromadzonych w ZUS ograniczenie liczby „błędnych” dokumentów przesyłanych do ZUS ograniczenie liczby postępowań wyjaśniających zapewnienie automatycznej dystrybucji aktualizacji oprogramowania Programu Płatnik umożliwienie płatnikowi weryfikacji dokumentów w Programie Płatnik jeszcze przed wysyłką dokumentów do ZUS skrócenie czasu, w którym ZUS udostępnia płatnikowi informacje o wyniku przetworzenia w systemie informatycznym ZUS złożonych dokumentów

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rozliczenia z ZUS Wypełnianie i korygowanie dokumentów Opłacanie składek Interaktywny Płatnik Plus Tydzień Przedsiębiorcy 23-27.11. 2015 r Jakość danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google