Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015

2 PRZEDMIOT EWALUACJI: NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄ W PLANOWANIU I REALIZOWANIU PROCESÓW EDUKACYJNYCH

3 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu przez powołany w tym celu zespół. Ewaluacja dotyczyła Obszaru: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: z ankiety skierowanej do nauczycieli, wywiadów oraz z analizy dokumentacji. Ewaluację przeprowadził powołany w tym celu zespół w składzie: Bernadeta Kopeć, Agnieszka Gołębiowska, Magdalena Bar, Mirosław Kowalczuk i Klaudiusz Nowak. Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.

4 CELE EWALUACJI : Zbadanie, czy nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Zebranie informacji, w jaki sposób nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Ustalenie, czy wprowadzenie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

5 NARZĘDZIA BADAWCZE: Ankiety przeprowadzone wśród nauczycieli Wywiady z przewodniczącymi zespołów Analiza dokumentacji szkolnej: Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej Plan pracy szkoły Program wychowawczy szkoły Plan pracy zespołów Plany edukacyjne Księga zarządzeń Dzienniki zajęć lekcyjnych Strona internetowa szkoły

6 WYNIKI ANKIETY DLA NAUCZYCIELI

7 Czy nauczyciele dzielą się wiedzą i doświadczeniami?

8 Jakie dokumenty organizujące pracę szkoły opracował Pan/Pani we współpracy z innymi nauczycielami?

9 W pracę którego zespołu jest Pan/Pani zaangażowany (a)?

10 Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie nauczycieli w pracę zespołów

11 Jak często Pan/Pani planuje wspólnie z innymi nauczycielami działania w szkole?

12 Czy wspólnie z innymi nauczycielami dokonuje Pan/Pani wyboru podręczników?

13 Czy wspólnie z innymi nauczycielami dokonuje Pan/Pani wyboru programu nauczania?

14 Czy dokonuje Pan/Pani wymiany z innymi nauczycielami opracowanych przez siebie pomocy dydaktycznych?

15 Jeśli tak to których?

16 Jakie inne działania podejmuje Pan/Pani we współpracy z innymi nauczycielami?

17 Jak ocenia Pan/Pani relacje między nauczycielami w szkole?

18 Czy współpraca między nauczycielami jest efektywna?

19 Czy podejmowane przez Pana/Panią działania wychowawcze uwzględniają inicjatywy lub opinie innych nauczycieli?

20 W jaki sposób współpraca nauczycieli wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły?

21 Jak często korzysta Pan/Pani z pomocy innych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, które spotyka Pan/Pani w szkole?

22 Jakie propozycje rozszerzenia współpracy można zaproponować nauczycielom?  Ściślejsza korelacja międzyprzedmiotowa  Zintegrowanie tematów zajęć humanistycznych  Lekcje koleżeńskie  Szczegółowe omawianie wyników egzaminów zewnętrznych  Warsztaty szkoleniowe  Wymiana opinii, doświadczeń, obserwacji

23 Jakie korzyści dla uczniów wynikają ze współpracy nauczycieli?  Spójność działań  Eliminacja powtórzeń  Korelacja międzyprzedmiotowa  Kreatywność uczniów i ich twórcze myślenie  Poprawa wyników egzaminów zewnętrznych  Lepsza współpraca między uczniami  Lepsza atmosfera w szkole  Podniesienie poziomu artystycznego szkoły

24 Co utrudnia współpracę nauczycieli?  Różnice charakteru  Brak czasu  Obstawanie przy swoich racjach  Brak porozumienia w niektórych kwestiach  Dążenie do osiągnięcia głównie własnych celów bez priorytetu dobra ucznia  Brak współpracy  Osobiste urazy- brak integracji

25 WYNIKI ANALIZY DOKUMENTACJI

26 WNIOSKI: Większość dokumentów jest efektem współpracy nauczycieli (WSO, plan pracy zespołów, plan promocji szkoły ) PSO dla większości przedmiotów jest również efektem współpracy nauczycieli Plany pracy kółek zainteresowań, niektóre programy naprawcze, PSO są efektem pracy poszczególnych nauczycieli.

27 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI Ewaluacja wykazała, że nauczyciele współpracują ze sobą podczas tworzenia procesów edukacyjnych W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe i zadaniowe. Do zadań zespołów przedmiotowych należy doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły, zaspakajanie potrzeb edukacyjnych uczniów, oraz rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów Nauczyciele wymieniają się doświadczeniem, współpracują ze sobą rozwiązują problemy edukacyjne, planują prace, tworzą narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów, pełnią rolę opiekuna stażu. Nauczyciele dokonują szczegółowej analizy wyników nauczania i wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz formułują wnioski do dalszej pracy.

28 REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY Należy: Kontynuować współpracę w zespołach Włączać w pracę tych nauczycieli, którzy dotychczas nie włączali się aktywnie w pracę zespołów

29 Wspierać się wzajemnie w realizacji działań wychowawczych, pracy z dzieckiem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami edukacyjnymi Wymieniać się doświadczeniami: lekcje otwarte, testy, zadania, pomoce dydaktyczne itp.

30 Dbać o relacje ze współpracownikami, aby były jak najlepsze. Wspólnie analizować wyniki egzaminów zewnętrznych, wspólnie sporządzać programy naprawcze.

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google