Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Pomoc dla pracodawców Kraków, 20 listopada 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Pomoc dla pracodawców Kraków, 20 listopada 2015."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Pomoc dla pracodawców Kraków, 20 listopada 2015

2 WNIOSEK UMOWA ZATRUDNIENIE WYPŁATA/ REFUNDACJA URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

3 Trójstronne umowy szkoleniowe Szkolenie „skrojone na miarę” - spełniające potrzeby pracodawcy Pracodawca Instytucja szkoleniowa Starosta tzn. że zatrudnia co najmniej jednego pracownika zobowiązuje się do zatrudnienia przeszkolonych na min. 6 miesięcy URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

4 Wyposażenie, doposażenie stanowiska pracy Refundację może otrzymać: Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przedszkole, szkoła lub producent rolny przez min. 6 miesięcy Nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń oraz pochodnych Wymagany czas zatrudnienia skierowanego bezrobotnego: 24 miesiące Wysokość refundacji: do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy, ok. 23 000 zł URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

5 Wyposażenie, doposażenie stanowiska pracy Procedura postępowania: 1. Złożenie wniosku 2. Ocena komisji 3. Zawarcie umowy 4. Dokonanie zakupów 5. Rozliczenie zakupów 6. Odbiór stanowiska pracy 7. Zatrudnienie 8. Refundacja URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

6 Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Refundacja przysługuje Pracodawcy, który zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy a po upływie 12 miesięcy nadal go zatrudnia. Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 5250 zł). URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

7 Organizator: Pracodawca lub przedsiębiorca niezatrudniający pracownika niebędący w trudnej sytuacji ekonomicznej Prace interwencyjne Zobowiązanie Organizatora Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku refundacji do 6 miesięcy) lub przez okres 6 miesięcy (w przypadku refundacji do 12 miesięcy). Wynagrodzenie co najmniej najniższe krajowe, Refundacja: 750 zł + składki

8 URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Czas trwania 3 – 6 – 12 miesięcy Korzyści:  wygodna forma dla Pracodawcy i Bezrobotnego  brak nawiązania stosunku pracy  koszty pokrywa Urząd Pracy  stypendium dla bezrobotnego: 997,40 zł brutto  dwa dni wolne za 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,  ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, Staż

9 URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO „Grant na telepracę” Środki może otrzymać: Pracodawca, przedsiębiorca Zatrudnienie bezrobotnego – rodzica powracającego na rynek pracy (dziecko do lat 6, osoba zależna) – do 3 lat przez rejestracją zrezygnował z pracy Wymagany czas zatrudnienia skierowanego bezrobotnego: 12 miesięcy (18 miesięcy przy ½ etatu) Wysokość refundacji: do wysokości sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy, ok. 10 500 zł

10 URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Świadczenie aktywizacyjne Środki może otrzymać: Pracodawca Zatrudnienie bezrobotnego – rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie w związku z wychowywaniem dziecka/osobą zależną– do 3 lat przez rejestracją zrezygnował z pracy Refundacja i dalsze zatrudnienie: 12 miesięcy –1/2 minimalnego wynagrodzenia + 6 miesięcy 18 miesięcy – 1/3 minimalnego wynagrodzenia + 9 miesięcy

11 Warunki: zatrudnienie osoby do 30 roku życia osoba bezrobotna podejmuje swoją pierwszą pracę refundacja składek przez 12 miesięcy wysokość składek – połowa minimalnego wynagrodzenia miesięcznie utrzymanie stanowiska po zakończeniu refundacji przez kolejne 6 miesięcy Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

12 Dofinansowanie i dalsze zatrudnienie: 12 miesięcy dla bezrobotnego w wieku 50-60 lat utrzymanie zatrudnienia przez 6 miesięcy 24 miesiące dla bezrobotnego po 60 roku życia utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy Wysokość dofinansowania 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (875 zł) URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Dofinansowanie wynagrodzenia

13 Warunki: Odbiorcy: podmioty prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola i szkoły, żłobki i kluby dziecięcy oraz rolnicy Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 23 000 zł) Pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego Okres spłaty do 3 lat Oprocentowanie stałe - 0,25% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

14 Odbiorcy: Odbiorcy: podmioty prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola i szkoły, żłobki i kluby dziecięcy oraz rolnicy : Niezalegający ze spłatą rat poprzednich pożyczek, Niezalegający z opłacaniem składek ZUS, FP, FGŚP, Niezalegający z opłacaniem innych danin publicznych, Niekaranym w okresie 2 lat wstecz za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

15 Warunki:  dla osób do 30 roku życia  6 miesięcy płatnego stażu z Urzędu  600 zł kosztów dojazdu (wypłata w miesięcznych transzach do 100 zł)  koszty badań lekarskich  deklaracja 6 miesięcy zatrudnienia - premia 1 500 zł dla Pracodawcy wywiązującego się z deklaracji URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Bon stażowy

16 Dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Gwarancja refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS (12 miesięcy refundacji w kwocie zasiłku – 823,60 zł) Obowiązek zatrudnienia przez 18 miesięcy (6 miesięcy po refundacji) URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Bon zatrudnieniowy

17 Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Finansowanie 80% kosztów nie więcej niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 11 500 zł) w roku na uczestnika 100% dla mikroprzedsiębiorstw URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Krajowy Fundusz Szkoleniowy

18 ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY ! tel. 12 299 75 25 tel. 12 282 20 51 tel. 12 388 13 98 URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

19 Dziękuję za uwagę Paulina Belska Kierownik Projektu URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków www.uppk.pl, tel. 12 299 74 25 URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO


Pobierz ppt "URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Pomoc dla pracodawców Kraków, 20 listopada 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google