Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 OCHRONA ZDROWIA Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 OCHRONA ZDROWIA Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski województwa."— Zapis prezentacji:

1 Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 OCHRONA ZDROWIA Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego

2 Programy INTERREG (EWT) 2014-2020 z udziałem województwa lubuskiego dla ochrony zdrowia Programy INTERREG V - programy transgraniczne: przygraniczne obszary z sąsiadujących państw Program Współpracy INTERREG V A Polska-Brandenburgia Program Współpracy INTERREG V A Saksonia-Polska - programy transnarodowe: sąsiadujące regiony z kilku lub kilkunastu państw Program INTERREG Europa Środkowa Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego - program międzyregionalny: cała UE + Norwegia i Szwajcaria Program INTERREG EUROPA

3 Beneficjenci: Programy transnarodowe – podmioty publiczne, jak i prywatne. Program INTERREG EUROPA – co do zasady, instytucje publiczne i podmioty publiczne, instytucje prywatne, organizacje non-profit. Wspólne zasady programów Interreg: o Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych o Dofinansowanie w formie refundacji o Partnerstwo międzynarodowe w projektach o Zasada beneficjenta wiodącego Ogólne zasady wsparcia

4 Oś priorytetowa I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego Oś priorytetowa II: Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport Oś priorytetowa III: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji -Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie Działania: - kształcenie zawodowe - wzmocnienie współpracy szkół wyższych Beneficjenci: m.in. prawne podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania oraz partnerzy społeczni i ich organizacje, placówki naukowe Oś priorytetowa IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji -Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego Działania:- wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk z innych regionów granicznych, w szczególności na granicy polsko-niemieckiej - wspólne przezwyciężanie konsekwencji przemian demograficznych, poprzez współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i spraw społecznych Program Współpracy INTERREG V A Polska- Brandenburgia Budżet: 100 mln z EFRR

5 Oś priorytetowa I Alokacja: 21, 7 mln EUR z EFRR Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe Oś priorytetowa II Alokacja: 13,6 mln EUR z EFRR Mobilność regionalna Oś priorytetowa III Alokacja: 10,1 mln EUR z EFRR Edukacja transgraniczna Oś priorytetowa IV Alokacja: 20,4 mln EUR z EFRR Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Program Współpracy INTERREG V A Sachsen – Polska Budżet: 70 mln z EFRR Obszar wsparcia dla województwa lubuskiego: powiat żarski

6 Interreg - Europa Środkowa Partnerstwo musi być nawiązane przez co najmniej trzech partnerów z trzech krajów, a przynajmniej dwóch z nich musi pochodzić z obszaru wsparcia dla programu (AT, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK, SI) W uzasadnionych przypadkach projekt może być realizowany poza obszarem wsparcia. Obszary wsparcia: -Współpraca w obszarze innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej Możliwe działania na rzecz ochrony zdrowia: - transfer rezultatów badań naukowych - wdrażanie nowych systemów uczenia się w związku ze zmianami demograficznymi - stosowanie nowych technologii -Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych -Współpraca w zakresie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego -Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Drugi nabór projektów rozpocznie się w I połowie 2016 r. Budżet: 246,5 mln EUR EFRR

7 Interreg - Region Morza Bałtyckiego Obszar wsparcia: EU: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i północna część Niemiec (Landy Berlin, Brandenburgia, Bremen, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Schleswig-Holstein i Dolna Saksonia - tylko NUTS II Lüneburg) Kraje partnerskie: Białoruś, Norwegia, Rosja: Petersburg, obwód archangielski, obwód wołogodzki, obwód kaliningradzki, Republika Karelii, Republika Komi, obwód leningradzki, obwód murmański, Nieniecki Okręg Autonomiczny, obwód nowogrodzki, obwód pskowski. Obszary wsparcia: -Potencjał dla innowacji Możliwe działania na rzecz ochrony zdrowia: - Infrastruktura badań i innowacji - Inteligentna specjalizacja - Innowacje nietechnologiczne -Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi - Zrównoważony transport -Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej Możliwe działania na rzecz ochrony zdrowia: -współpraca instytucjonalna Budżet: 263,8 mln EUR (EFRR) oraz ok. 6 mln euro ze środków Norwegii

8 Dziękuję za uwagę Maciej Nowicki Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej m.nowicki@lubuskie.pl m.nowicki@lubuskie.pl tel. 68 456 5289, fax 68 327 1429 ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra


Pobierz ppt "Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 OCHRONA ZDROWIA Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urząd Marszałkowski województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google