Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet 4- zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet 4- zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet 4- zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

2 W sektorze rybołówstwa pomoc udzielana jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a zasady i warunki udzielania tej pomocy określa: - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMR (Dz. U. Poz. 1358) określa zasady ogólne przyznawania i zwracania pomocy finansowej przyznawanej w ramach poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Priorytet 4 Podstawa prawna

3 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” realizacja poprzez: Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” realizacja poprzez: Działania z zakresu współpracy Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Realizację lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności

4 Priorytet 4: wspierane będą operacje mające na celu: a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury; b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich. c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

5 d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. Cele Priorytetu 4 - cd.

6 a)jest zgodna z lokalną strategią rozwoju, b)będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSR, za wyjątkiem tzw. „projektów miękkich” oraz funkcjonowania i współpracy, c)została wybrana przez Lokalną Grupę, za wyjątkiem operacji własnych LGD i projektów grantowych, d) spełni inne warunki, które zostaną określone w rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc na operacje w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność będzie przyznawana: na realizację operacji, która:

7 Wnioskodawcy - osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) jeżeli spełni on warunki określone w rozporządzeniu; do wysokości limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie oraz limitu wskazanego w umowie o warunkach realizacji LSR Pomoc na operacje w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność będzie przyznawana:

8 Propozycje katalogu działań 1) Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury obejmować będzie: b) podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury a) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

9 pomoc finansowa w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% pomoc przyznaje się jeśli operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Limit w okresie realizacji programu wynosi 200 000 zł na jednego beneficjenta.

10 Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów, tworzeniu miejsc pracy, zachęcaniu młodych ludzi i propagowaniu innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest przyznawana wnioskodawcy, jeżeli: 1)prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR: a)w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego; b)jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie; c)w zakresie: przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej.

11 2) jest armatorem statku rybackiego: a)o polskiej przynależności, b)zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich przed 1 stycznia 2010 r., c) na który została wydana licencja połowowa i specjalne zezwolenie, które nie zostały zawieszone albo cofnięte, d)którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub 3)będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1, 4) w przypadku operacji skierowanych do młodych ludzi podmiotem może być osoba, która nie ukończyła 40 lat.

12 2) Pomoc na realizację operacji polegającej na wspieraniu różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieraniu uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmować będzie: a) różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką, b) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego c) wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

13 Pomoc przyznaje się wnioskodawcom osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (określonym w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Dz. U. poz. 1358), zwanej „ustawą o EFMR” pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 % pomoc przyznaje się jeśli operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 200 000 zł na jednego beneficjenta

14 3) Pomoc na realizację operacji polegającej na wspieraniu i wykorzystaniu atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmować będzie: a) wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu b) przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt c) odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

15 Pomoc na realizację operacji polegającej wspieraniu i wykorzystaniu atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacja na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 200 000 zł na jednego beneficjenta Pomoc przyznaje się wnioskodawcom osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (określonym w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Dz. U. poz. 1358), zwanej „ustawą o ERMR”

16 4) Pomoc na realizację operacji polegającej na propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmować będzie: a) tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką b) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

17 Wysokość limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta, Pomoc na realizację operacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 75 % tych kosztów. Pomoc na realizację operacji polegającej na propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, przyznaje się podmiotom reprezentującym sektor publiczny.

18 pomoc na realizację operacji przyznawana uznanym organizacjom producentów ryb, jednostkom naukowo-badawczym, wyższym uczelniom. 5. Pomoc na realizację operacji polegającej na powierzeniu społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską obejmować będzie: pomoc na realizację operacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 75 % tych kosztów. wysokość limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 200 000 zł na jednego beneficjenta. a) wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

19 6. Pomoc na realizację operacji polegającej na wsparciu działań prowadzonych w ramach współpracy obejmować będzie: a)propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego b) powierzanie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską c) promowanie obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

20 Pomoc na realizację operacji polegającej na wsparciu działań prowadzonych w ramach współpracy przyznawana będzie jeżeli: 1)projekt współpracy jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez lokalne grupy działania, o których mowa w przepisach ustawy o rozwoju lokalnym, 2) projekt współpracy przyczyni się do osiągnięcia wskaźników. Pomoc na realizację operacji polegającej na wsparciu działań prowadzonych w ramach współpracy przyznawana będzie jeżeli: 1)projekt współpracy jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez lokalne grupy działania, o których mowa w przepisach ustawy o rozwoju lokalnym, 2) projekt współpracy przyczyni się do osiągnięcia wskaźników. Pomoc na realizację operacji polegającej na wsparciu działań prowadzonych w ramach współpracy, przyznaje się do wysokości limitu dostępnych środków, określonego w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR zawartej pomiędzy LGD a samorządem województwa. Przyznanie wsparcia na operację dotyczącą jednego projektu współpracy może być przedmiotem wyłącznie jednego postępowania, niezależnie od liczby LGD krajowych uczestniczących w jej realizacji.

21 Pomoc na realizację operacji polegającej na działaniach prowadzonych w ramach współpracy, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 90 % tych kosztów. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy wszczyna się na wniosek o jej przyznanie złożony przez LGD krajową, która jest umocowana do działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w realizacji operacji w toku postępowania.

22 LIMITY FINANSOWE Środki przeznaczone na realizację LSR w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

23 Wartość dostępnych środków *Ze względu na sposób finansowania funduszu wiodącego (część E) w przypadku wielofunduszowych LSR kwota może ulec zmianie. Wartość dostępnych środków

24


Pobierz ppt "Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet 4- zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google