Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów

2 Spis treści: 1.Liczba uczniów 2.Wykaz placówek 3.Liczba nauczycieli 4.Wyniki sprawdzianu klas VI 5.Wyniki egzaminu gimnazjalnego 6.Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? 7.Dla kogo EWD? 8.Jak odczytać wykres? 9.EWD – gimnazja - gmina Jarocin 2013-2015 – część humanistyczna. 10.EWD – gimnazja – gmina Jarocin – język polski 11.EWD – gimnazja – gmina Jarocin – przedmioty przyrodnicze 12.EWD – gimnazja – gmina Jarocin – historia i WOS 13.EWD – gimnazja – gmina Jarocin – mat-przyr. 14.EWD – gimnazja – gmina Jarocin – matematyka 15.Wyniki ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2014/15 16.Informacja o dalszych losach absolwentów 17.Koszt 1 ucznia/1 nauczyciela

3 Liczba uczniów Szkoły podstawowe W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin było 2.402 uczniów, co stanowiło 82,23 % ogółu uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w gminie. Do szkół podstawowych niepublicznych chodziło 519 uczniów, co stanowiło 17,77% ogółu. Średnia liczba uczniów w oddziale w publicznych szkołach podstawowych wynosiła – 22,45. gimnazja Do gimnazjów publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2014/15 uczęszczało 1.517 uczniów, 1.083 do gimnazjów prowadzonych przez gminę Jarocin, 434 do gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia i osoby fizyczne. Średnia liczba uczniów w oddziale w publicznych gimnazjach wynosiła – 24,61 przedszkola W roku szkolnym do publicznych przedszkoli uczęszczało 930 dzieci, co stanowi 55,99 % ogółu dzieci przedszkolnych w Gminie Jarocin. 731 przedszkolaków uczęszczało do niepublicznych przedszkoli.

4 W roku szkolnym 2014/15 Gmina Jarocin prowadziła 9 szkół podstawowych L.p.PlacówkaLiczba uczniów 1.Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie 339 2.Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie 182 3.Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie 556 4.Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie 442 5.Szkoła Podstawowa w Cielczy 204 6.Szkoła Podstawowa w Mieszkowie 168 7.Szkoła Podstawowa w Wilkowyi 116 8.Szkoła Podstawowa w Witaszycach 253 9.Szkoła Podstawowa w Golinie 142

5 Szkoły podstawowe niepubliczne L.p.PlacówkaLiczba uczniów 1.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie 59 2.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie 76 3.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roszkowie 69 4.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Potarzycy 45 5.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie 88 6.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach 83 7.Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie 99

6 W roku szkolnym 2014/15 gmina prowadziła 6 gimnazjów. Na terenie gminy w roku szkolnym 2014/15 działało 7 niepublicznych gimnazjów L.p. Gimnazja publiczneLiczba uczniówGimnazja niepubliczneLiczba uczniów 1.Gimnazjum nr 1 w Jarocinie 310Niepubliczne Gimnazjum w Golinie 135 2.Gimnazjum nr 3 w Jarocinie 108Społeczne Gimnazjum w Jarocinie 48 3.Gimnazjum nr 5 w Jarocinie 343Niepubliczne Gimnazjum w Potarzycy 38 4.Gimnazjum w Cielczy130Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Jarocinie 46 5.Gimnazjum w Wilkowyi69Niepubliczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Jarocinie 98 6.Gimnazjum w Witaszycach 123Niepubliczne Gimnazjum w Prusach 35 7.Niepubliczne Gimnazjum w Łuszczanowie 34

7 Przedszkola publiczne i niepubliczne L.p.Przedszkola publiczneLiczba dzieciPrzedszkola niepubliczneLiczba dzieci 1.Publiczne Przedszkole nr 1 w Jarocinie 150Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie 143 2.Publiczne Przedszkole nr 2 w Jarocinie 193Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Radlinie 100 3.Publiczne Przedszkole nr 5 w Jarocinie 145Niepubliczne Przedszkole w Roszkowie 35 4.Publiczne Przedszkole nr 6 w Jarocinie 199Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie 67 5.Publiczne Przedszkole w Mieszkowie 80Niepubliczne Przedszkole w Potarzycy 24 6.Publiczne Przedszkole Witaszycach 104Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie 32 7.Publiczne Przedszkole w Wilkowyi 59Niepubliczne Przedszkole w Golinie 88 8.Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie53 9.Niepubliczne Przedszkole w Prusach 50 10.Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” w Jarocinie 75 11.Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Jarocinie 64

8 Liczba nauczycieli Zatrudnieni nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w szkołach publicznych. Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele mianowani - 183,48 etatu, co stanowi 50,07 % ogółu Drugą co do wielkości grupą są nauczyciele dyplomowani – 120,14 etatu, 32,78 % ogółu zatrudnionych nauczyciele kontraktowi stanowią 14,49 % stażyści 2,58 %

9 Wyniki sprawdzianu klas VI

10 Wyniki sprawdzianu kl. VI – szkoły publiczne Najwyższy wynik%Najniższy wynik% Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie z części polonistycznej – 77% z części matematycznej – 72% Szkoła Podstawowa w Wilkowyi z części polonistycznej – 61,62 % z części matematycznej – 53,23 %

11 Wyniki egzaminu gimnazjalnego

12 Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Metoda edukacyjnej wartości dodanej może służyć przede wszystkim szkołom. To dyrektorzy i nauczyciele mogą dzięki właściwej analizie wyników egzaminacyjnych zobaczyć mocne i słabe strony nauczania w swojej placówce. Wnikliwe przyjrzenie się rezultatom testów egzaminacyjnych dostarcza ważnych przesłanek do formułowania planów rozwoju szkoły, pozwala ocenić skuteczność już podjętych działań. Ewaluacja prowadzona przez samą szkołę w celu poprawy swojego funkcjonowania to najważniejszy obszar wykorzystania wyników egzaminacyjnych, a tym samym i metody edukacyjnej wartości dodanej. Beneficjentami skutecznej autoewaluacji stają się uczniowie, którzy mają szansę uczyć się w skuteczniej nauczających szkołach.

13 Dla kogo EWD?

14 Jak odczytać wykres?

15 Opis położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie pięciu punktów odniesienia. Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

16 EWD – gimnazja – gmina Jarocin 2013-2015 Część humanistyczna Gim nr 1 w J-nie Społ.Gim w J-nie Niep. Gim. T.Kościuszki w Jarocinie Gim nr 5 w Jarocinie Gimnazjum w Cielczy Gim w Wilkowyi szkoła wspierająca szkoła sukcesu Szkoła wymagającą pomocy Szkoła niewykorzystanych możliwości Gim. nr 3 w Jarocinie

17 EWD – gimnazja – gmina Jarocin język polski Gim w Wilkowyi Gim w Cielczy Gim nr 5 w Jarocinie Gim nr 1 w Jarocinie Niep. Gim T. Kościuszki Społ. Gim. w Jarocinie Niep. Gim. w Golinie Szkoła wspierająca Szkoła sukcesu Szkoła wymagająca pomocy Szkoła niewykorzystanych możliwości

18 EWD – gimnazja – gmina Jarocin przedmioty przyrodnicze Niep. Gim. w Golinie Społeczne Gim w Jarocinie Niep.Gim.T.Kościuszki w J-nie Gim. nr 1 w Jarocinie Gim w Witaszycach Gim. nr 5 w Jarocinie Gim w Cielczy Gim w Wilkowyi Szkoła wspierająca Szkoła sukcesu Szkoła wymagająca pomocy Szkoła niewykorzystanych możliwości

19 EWD – gimnazja – gmina Jarocin historia i WOS Gim. w Cielczy Społeczne Gim w Jarocinie Niep. Gim T. Kościuszki Gimnazjum nr 1 w Jarocinie Niep. Gim w Golinie Gim. w Wilkowyi Szkoła wspierająca Szkoła sukcesu Szkoła wymagająca pomocySzkoła niewykorzystanych możliwości

20 EWD – gimnazja – gmina Jarocin mat-przyr. Gim w Wilkowyi Gim. nr 3 w Jarocinie Gim. w Witaszycach Niep. Gim. w Golinie Społeczne Gim. w Jarocinie Gim. nr 1 w Jarocinie Gim. nr 5 w Jarocinie Szkoła wspierająca Szkoła sukcesu Szkoła wymagająca pomocy Szkoła niewykorzystanych możliwości Niep. Gim. T. Kościuszki

21 EWD – gimnazja – gmina Jarocin matematyka Społeczne Gim. w Jarocinie Niep. Gim. T. Kościuszki Gimnazjum nr 1 w Jarocinie Gim. w Golinie Gim. w Witaszycach Gim w Wilkowyi Gim. nr 3 w JarocinieGim. nr 5 w Jarocinie Szkoła wspierająca Szkoła sukcesu Szkoła wymagająca pomocySzkoła niewykorzystanych możliwości

22 Wyniki ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2014/15 - informacje Przebieg ewaluacji wewnętrznej Proces ewaluacji zewnętrznej przebiega w trzech etapach: I Przygotowanie - polega na zaproszeniu dyrektora szkoły do zapoznania się z kryteriami ewaluacji, pytaniami badawczymi oraz narzędziami, poznaniu przez wizytatorów wyznaczonych do przeprowadzenia ewaluacji specyfiki szkoły/ placówki i uzgodnieniu wraz z dyrektorem harmonogramu ewaluacji, przedstawieniu przez zespół wizytatorów harmonogramu i zakresu ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej. II Badanie w szkole lub placówce - polega na zbieraniu przez wizytatorów danych przy użyciu następujących metod: badań ankietowych, wywiadów, obserwacji oraz analizy danych zastanych. III Podsumowanie - polega na opracowaniu zebranych danych, analizie i przygotowaniu prezentacji danych, sformułowaniu wniosków oraz skonsultowaniu ich z dyrektorem i radą pedagogiczną.

23 Wyniki ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2014/15 Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

24 Wyniki ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2014/15 W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono ewaluację zewnętrzną w: Zespole Szkół nr 3 w Jarocinie Zespole Szkół w Cielczy Szkole Podstawowej w Mieszkowie Publicznym Przedszkolu w Mieszkowie

25 Wyniki ewaluacji Zespół Szkół nr 3 w Jarocinie Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej WYNIK C Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji WYNIK C Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych WYNIK C

26 Wyniki ewaluacji Zespół Szkół w Cielczy Szkoła Podstawowa w Cielczy Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej WYNIK B Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji WYNIK C Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych WYNIK B Gimnazjum w Cielczy Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej WYNIK C Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji WYNIK C Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych WYNIK B

27 Wyniki ewaluacji Szkoła Podstawowa w Mieszkowie Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej WYNIK B Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji WYNIK B Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych WYNIK B

28 Wyniki ewaluacji Publiczne Przedszkole w Mieszkowie Badaniu poddano funkcjonowanie przedszkola w następujących obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci - wynik B Dzieci są aktywne – wynik B Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – wynik B We wszystkich w/w obszarach wizytatorzy Kuratorium Oświaty stwierdzili: „wysoki stopień wypełniania wymagań państwa przez przedszkole”

29 Informacja o dalszych losach absolwentów Liczba absolwentów szkół podstawowych uczęszczających do gimnazjów na terenie Gminy Jarocin - 330 Liczba absolwentów szkół podstawowych ogółem - 333 99% absolwentów szkół podstawowych wybiera gimnazja znajdujące się na terenie gminy Jarocin. Liczba absolwentów gimnazjów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Jarocin - 289 Liczba absolwentów gimnazjów ogółem - 311 93% absolwentów gimnazjów wybiera szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie gminy Jarocin.

30 Koszt 1 ucznia/ 1 nauczyciela

31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google