Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego r."— Zapis prezentacji:

1 II Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego 24.11.2015r.

2 Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

3 Czym jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy)

4 Cel utworzenia KFS zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki odnawianie, doskonalenie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych

5 Priorytety wydatkowania KFS
W latach 2014 – 2015 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 lat W kolejnych latach o wsparcie środkami KFS będą mogli ubiegać się pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kwalifikacji osób pracujących, określonych w priorytetach na dany rok

6 Kto może skorzystać ze środków KFS ?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się wszyscy PRACODAWCY, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kwalifikacji lub kwalifikacji zatrudnionych PRACOWNIKÓW PRACODAWCA – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (bez znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu)

7 Działania finansowane ze środków KFS
Ze środków KFS PUP może finansować: Kursy* i studia podyplomowe, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym *kursy należy rozumieć jako pozaszkolne zajęcia planowane i zrealizowane przez instytucję szkoleniową w określonym czasie według ustalonego programu Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne pozostaje po stronie pracodawcy.

8 Pozostali pracodawcy zatrudniający więcej niż 10 osób – 80 % kosztów
Wysokość finansowania działań ze środków KFS Mikroprzedsiębiorca (pracodawca zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln EUR) – 100 % kosztów Pozostali pracodawcy zatrudniający więcej niż 10 osób – 80 % kosztów Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów kształcenia to 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jedną osobę

9 Pomoc de minimis Środki z KFS stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat.

10 Jak pozyskać środki z KFS?
Ogłoszenie o naborze wniosków w siedzibie i na stronie internetowej PUP Złożenie wniosku w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności pracodawcy (wzór wniosku na stronie PUP lub w siedzibie urzędu) Komisyjne rozpatrywanie wniosków zgodnie z kolejnością wpływu w terminie do 30 dni W przypadku wniosku niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego – uzupełnienie wniosku w ciągu 7 dni Zawarcie umowy z Pracodawcą/odmowa wraz z uzasadnieniem Środki KFS przelewane na wyodrębniony rachunek Pracodawcy w terminie określonym w umowie (zgodnie z harmonogramem płatności) Zawarcie umów z pracownikami kierowanymi na różne formy kształcenia ustawicznego Kontrola wydatkowania środków z KFS Przekazywanie informacji o rozpoczęciu/zakończeniu danej formy kształcenia ustawicznego Umożliwienie przeprowadzenia kontroli dokumentacji wydatkowania środków KFS Rozliczenie wydatkowanych środków Udokumentowanie wydatków w postaci dokumentów finansowych (faktura/rachunek) wraz z potwierdzeniem dokonania płatności wraz z rozliczeniem Szczegółowa specyfikacja rodzaju wydatków, dane statystyczne w formie wymaganej przez urząd PUP PRACODAWCA

11 Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja bierze pod uwagę:
limit środków KFS będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, wysokość środków KFS, o które wnioskuje pracodawca, zapotrzebowanie pracodawcy na wsparcie w postaci kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – uzasadnienie potrzeby realizacji wskazanych form kształcenia ustawicznego, dobór form kształcenia ustawicznego do stanowisk pracy oraz zakresu zadań zawodowych, przedmiot kształcenia ustawicznego - w przypadku dużej liczby wniosków preferowane będą te wnioski, które dotyczą szkoleń zawodowych, celowość, racjonalność i efektywność wykorzystania wnioskowanego wsparcia, sytuację na lokalnym rynku pracy

12 Dane statystyczne 2014 W 2014 r. wpłynęło 15 wniosków pracodawców o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wnioski dotyczyły głównie kursów. 13 wniosków pracodawców rozpatrzono pozytywnie i podpisano już umowy. W ramach przyznanych środków sfinansowano kursy oraz egzaminy, które w dużej mierze poszerzą lub zaktualizują wiedzę pracowników i pracodawców. W 2014 r. ze szkoleń finansowanych ze środków KFS skorzystało 55 osób, w tym 8 pracodawców i 47 pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w ramach KFS dysponował w roku 2014r. środkami w kwocie 98,2 tysięcy złotych.

13 Dane statystyczne 2015 Do dnia 20 listopada 2015 r. wpłynęło 50 wniosków pracodawców o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wnioski dotyczyły głównie kursów. 29 wniosków pracodawców rozpatrzono pozytywnie i podpisano już umowy. W ramach przyznanych środków sfinansowano kursy oraz egzaminy, które w dużej mierze poszerzą lub zaktualizują wiedzę pracowników i pracodawców. Do dnia 20 listopada 2015 r. ze szkoleń finansowanych ze środków KFS skorzystały 173 osoby, w tym 15 pracodawców i 158 pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w ramach KFS dysponował w roku 2015r. środkami w kwocie 485,6 tysięcy złotych. Podstawa prawna: Dz.U poz. 149 art.69 a Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U poz. 639 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

14 Kontakt w sprawie KFS Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pokój 21a II piętro tel Izabela Staniek – specjalista ds. rozwoju zawodowego

15 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

16 Czym jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

17 podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
Kto może otrzymać refundację? podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz z późn. zm.).

18 Co należy zrobić, aby otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?
Wnioskodawca chcąc otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa odpowiedni wniosek w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, Wniosek dla skierowanego bezrobotnego należy złożyć przez zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

19 Wysokość finansowania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
PUP może zrefundować koszty w wysokości określonej w zawartej umowie, nieprzekraczające 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

20 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
W 2015 roku przewidziano przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 45 stanowisk pracy. Do dnia 20 listopada 2015r. przyznano dofinansowanie do 35 stanowisk pracy.

21 Środki będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
ALGORYTM 118,720 zł 315,000 zł Rezerwa Ministra dla bezrobotnych do 25 roku życia Rezerwa Ministra dla bezrobotnych do 30 roku życia Rezerwa Ministra dla bezrobotnych z art. 49 EFS 618,500 zł RPO „30+” 280,000 zł 204,300 zł 160,000 zł _ 56,900 zł _ 104,300 zł

22 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pokój 20 II piętro tel. 32 210 27 37
Kontakt w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie pokój 20 II piętro tel Anna Skrzypczyk – starszy inspektor powiatowy

23 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "II Forum Przedsiębiorców Powiatu Pszczyńskiego r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google