Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpowiedzialność administracji publicznej. Cele odpowiedzialności administracji publicznej: 1.wewnętrzny; 2.zewnętrzny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpowiedzialność administracji publicznej. Cele odpowiedzialności administracji publicznej: 1.wewnętrzny; 2.zewnętrzny."— Zapis prezentacji:

1 Odpowiedzialność administracji publicznej

2 Cele odpowiedzialności administracji publicznej: 1.wewnętrzny; 2.zewnętrzny.

3 Odpowiedzialność administracji publicznej Wewnętrzny cel odpowiedzialności: Doskonalenie funkcjonowania administracji, poprzez: -Zmianę postępowania osób w administracji; -Zmianę osób w administracji.

4 Odpowiedzialność administracji publicznej Zewnętrzny cel odpowiedzialności: - zróżnicowany ze względu na adresata działań administracji: 1.Związana ze zmianą stanu prawnego – np. odpowiedzialność majątkowa; 2.Związana z efektami społeczno- psychologiczna.

5 Odpowiedzialność administracji publicznej Podmioty odpowiedzialne 1.Skarb Państwa; 2.Jednostka samorządu terytorialnego; 3.Inne osoby prawne wykonujące władzę publiczną.

6 Odpowiedzialność administracji publicznej Podmioty odpowiedzialne Skarb Państwa Art. 33 kc – SP jest osobą prawną SP działa przez organy państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością jest związane roszczenie. odpowiada: -Działanie / zaniechanie – przy wykonywaniu władzy publicznej – państwowej jednostki organizacyjnej, która nie jest osobą prawną. -Obejmuje odpowiedzialność za działania / zaniechania: 1.Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej; 2.Funkcjonariusza tej jednostki – nie konieczne piastun organu.

7 Odpowiedzialność administracji publicznej Podmioty odpowiedzialne Jednostka samorządu terytorialnego JST zostały wyodrębnione – w wyniku czego ponoszą odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie samodzielnie Do tych jst – w rozumieniu kc należy zaliczyć: 1.gmina, powiat, województwo; 2.Związki jednostek samorządu terytorialnego.

8 Odpowiedzialność administracji publicznej Podmioty odpowiedzialne Nie są jst w rozumieniu kc: -Jednostki pomocnicze gminy; -Stowarzyszenia jst.

9 Odpowiedzialność administracji publicznej Podmioty odpowiedzialne Inne osoby prawne wykonujące władzę publiczną. -Wykonują władzę publiczną na podstawie przepisów szczególnych. 1.Z mocy prawa 2.Na podstawie porozumienia

10 Odpowiedzialność administracji publicznej Podmioty odpowiedzialne Odpowiedzialność związana z wykonywaniem władzy publicznej na podstawie porozumienia -Porozumienie związane ze zleceniem: I. Jst II. Innej osobie prawnej Odpowiedzialność solidarną ponoszą: A.Wykonawca B.zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa. art. 417 § 2 kc

11 Odpowiedzialność administracji publicznej Źródła szkody: 1.Wydanie aktu normatywnego; 2.Wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej; 3.Niewydanie orzeczenia lub decyzji; 4.Niewydanie aktu normatywnego. Art. 417(1) kc 5. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej związane z zagrożeniem życia, zdrowia albo ważnymi interesami Państwa – art. 161 kpa

12 Odpowiedzialność administracji publicznej Źródła szkody: Ad. 1 Wydanie aktu normatywnego; -Warunek – we właściwym postępowaniu stwierdzono niezgodność tego aktu z: A.Konstytucją; B.Ratyfikowaną umową międzynarodową; C.Ustawą. art. 417(1) § 1 kc

13 Odpowiedzialność administracji publicznej Źródła szkody: Ad. 2 Wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej; -Warunek – stwierdzenie we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, Wyjątek – przepisy odrębne stanowią inaczej. Źródło ad. 2 - odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z A.Konstytucją, B.ratyfikowaną umową międzynarodową C.ustawą. art. 417(1) § 2 kc

14 Odpowiedzialność administracji publicznej Źródła szkody: Ad. 3 Niewydanie orzeczenia lub decyzji. Warunki: -gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, -naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej) art. 417(1) § 3 kc

15 Odpowiedzialność administracji publicznej Źródła szkody: Ad. 4 Niewydanie aktu normatywnego. Warunek - obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, - niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody. Art. 417(1) § 4 kc

16 Odpowiedzialność administracji publicznej Ad. 5. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej związane z zagrożeniem życia, zdrowia albo ważnymi interesami Państwa Art. 161 § 1 kpa - Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, - jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Art. 161 § 2 kpa - Uprawnienia określone w § 1 w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługują również wojewodzie.

17 Odpowiedzialność administracji publicznej c.d. Ad. 5 Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej związane z zagrożeniem życia, zdrowia albo ważnymi interesami Państwa Art. 161 § 3 kpa - Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, -służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił decyzję; -organ ten, w drodze decyzji, orzeka również o odszkodowaniu. Art. 161 § 4 kpa - Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

18 Odpowiedzialność administracji publicznej Odpowiedzialność na zasadzie słuszności Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej -została wyrządzona szkoda na osobie, -poszkodowany może żądać: 1.całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz; 2.zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, - gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności. Art. 417(2) kc

19 Odpowiedzialność administracji publicznej Odpowiedzialność porządkowa / dyscyplinarna Odpowiedzialność: 1.Porządkowa 2.Dyscyplinarna Pracownika administracji publicznej: Art. 38 kpa - Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn: -nie załatwił sprawy w terminie albo -nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

20 Odpowiedzialność administracji publicznej Odpowiedzialność porządkowa / dyscyplinarna Art. 223 § 2 kpa - Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji społecznej, -winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, -podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

21 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych -wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność -za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności – art. 1 ustawy

22 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa funkcjonariusz publiczny - osobę działającą w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, - biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy

23 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek: 1) na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa; 2) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego; 3) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone Art. 5 ustawy

24 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa wykonywanie władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, należy przez to rozumieć również wykonywanie władzy publicznej bez podstawy prawnej. Art. 2 ust. 2 ustawy

25 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa POSTĘPOWANIE: W terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania -kierownik podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie, albo -kierownik jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie, składa do prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odpowiedzialnego wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. (art. 7 ust. 1 ustawy)

26 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Po wpłynięciu wniosku -prokurator przeprowadza postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia przesłanek uzasadniających wytoczenie na rzecz podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. (art. 7 ust. 3 ustawy)

27 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu powództwa -prokurator przed jego wytoczeniem wzywa na piśmie funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, -a po bezskutecznym upływie tego terminu wytacza powództwo. (art. 7 ust. 4 ustawy)

28 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa -prokurator odmawia podjęcia tej czynności. (art. 7 ust. 5 ustawy)

29 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie toczy się według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego. (art. 8 ust. 1 ustawy)

30 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Wysokość odszkodowania: -mak. 12 miesięcznych wynagrodzeń przysługujących funkcjonariuszowi publicznemu. Art. 9 ustawy

31 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Osobami podlegającymi odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fin. pub. są m. in.: 1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych 2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; 3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2; 4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami. (art. 4 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności).

32 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dot. m.in. -Zarządzania należnościami publicznymi; -Niedokonanie wymaganych przepływów finansowych; -Zarządzanie dotacjami; -Niewłaściwe przeprowadzenie zamówienia publicznego.

33 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. – art. 31 ustawy o odpowiedz.

34 Odpowiedzialność administracji publicznej USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1. Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji są komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej "komisjami orzekającymi". 2. Organem orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych drugiej instancji jest Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, zwana dalej "Główną Komisją Orzekającą". – art. 42 ustawy o odpowiedz.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Odpowiedzialność administracji publicznej. Cele odpowiedzialności administracji publicznej: 1.wewnętrzny; 2.zewnętrzny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google