Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpowiedzialność administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpowiedzialność administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 Odpowiedzialność administracji publicznej

2 Odpowiedzialność administracji publicznej
Cele odpowiedzialności administracji publicznej: wewnętrzny; zewnętrzny.

3 Odpowiedzialność administracji publicznej
Wewnętrzny cel odpowiedzialności: Doskonalenie funkcjonowania administracji, poprzez: Zmianę postępowania osób w administracji; Zmianę osób w administracji.

4 Odpowiedzialność administracji publicznej
Zewnętrzny cel odpowiedzialności: - zróżnicowany ze względu na adresata działań administracji: Związana ze zmianą stanu prawnego – np. odpowiedzialność majątkowa; Związana z efektami społeczno-psychologiczna.

5 Odpowiedzialność administracji publicznej
Podmioty odpowiedzialne Skarb Państwa; Jednostka samorządu terytorialnego; Inne osoby prawne wykonujące władzę publiczną.

6 Odpowiedzialność administracji publicznej
Podmioty odpowiedzialne Skarb Państwa Art. 33 kc – SP jest osobą prawną SP działa przez organy państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością jest związane roszczenie. odpowiada: Działanie / zaniechanie – przy wykonywaniu władzy publicznej – państwowej jednostki organizacyjnej, która nie jest osobą prawną. Obejmuje odpowiedzialność za działania / zaniechania: Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej; Funkcjonariusza tej jednostki – nie konieczne piastun organu.

7 Odpowiedzialność administracji publicznej
Podmioty odpowiedzialne Jednostka samorządu terytorialnego JST zostały wyodrębnione – w wyniku czego ponoszą odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie samodzielnie Do tych jst – w rozumieniu kc należy zaliczyć: gmina, powiat, województwo; Związki jednostek samorządu terytorialnego.

8 Odpowiedzialność administracji publicznej
Podmioty odpowiedzialne Nie są jst w rozumieniu kc: Jednostki pomocnicze gminy; Stowarzyszenia jst.

9 Odpowiedzialność administracji publicznej
Podmioty odpowiedzialne Inne osoby prawne wykonujące władzę publiczną. Wykonują władzę publiczną na podstawie przepisów szczególnych. Z mocy prawa Na podstawie porozumienia

10 Odpowiedzialność administracji publicznej
Podmioty odpowiedzialne Odpowiedzialność związana z wykonywaniem władzy publicznej na podstawie porozumienia Porozumienie związane ze zleceniem: I. Jst II. Innej osobie prawnej Odpowiedzialność solidarną ponoszą: Wykonawca zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa. art. 417 § 2 kc

11 Odpowiedzialność administracji publicznej
Źródła szkody: Wydanie aktu normatywnego; Wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej; Niewydanie orzeczenia lub decyzji; Niewydanie aktu normatywnego. Art. 417(1) kc 5. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej związane z zagrożeniem życia, zdrowia albo ważnymi interesami Państwa – art. 161 kpa

12 Odpowiedzialność administracji publicznej
Źródła szkody: Ad. 1 Wydanie aktu normatywnego; Warunek – we właściwym postępowaniu stwierdzono niezgodność tego aktu z: Konstytucją; Ratyfikowaną umową międzynarodową; Ustawą. art. 417(1) § 1 kc

13 Odpowiedzialność administracji publicznej
Źródła szkody: Ad. 2 Wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej; Warunek – stwierdzenie we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, Wyjątek – przepisy odrębne stanowią inaczej. Źródło ad. 2 - odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową ustawą. art. 417(1) § 2 kc

14 Odpowiedzialność administracji publicznej
Źródła szkody: Ad. 3 Niewydanie orzeczenia lub decyzji. Warunki: -gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej) art. 417(1) § 3 kc

15 Odpowiedzialność administracji publicznej
Źródła szkody: Ad. 4 Niewydanie aktu normatywnego. Warunek - obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, - niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody. Art. 417(1) § 4 kc

16 Odpowiedzialność administracji publicznej
Ad. 5. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej związane z zagrożeniem życia, zdrowia albo ważnymi interesami Państwa Art. 161 § 1 kpa - Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, - jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa. Art. 161 § 2 kpa - Uprawnienia określone w § 1 w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługują również wojewodzie.

17 Odpowiedzialność administracji publicznej
c.d. Ad. 5 Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej związane z zagrożeniem życia, zdrowia albo ważnymi interesami Państwa Art. 161 § 3 kpa - Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił decyzję; organ ten, w drodze decyzji, orzeka również o odszkodowaniu. Art. 161 § 4 kpa - Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

18 Odpowiedzialność administracji publicznej
Odpowiedzialność na zasadzie słuszności Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać: całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz; zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, - gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności. Art. 417(2) kc

19 Odpowiedzialność administracji publicznej
Odpowiedzialność porządkowa / dyscyplinarna Odpowiedzialność: Porządkowa Dyscyplinarna Pracownika administracji publicznej: Art. 38 kpa - Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn: nie załatwił sprawy w terminie albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

20 Odpowiedzialność administracji publicznej
Odpowiedzialność porządkowa / dyscyplinarna Art. 223 § 2 kpa - Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

21 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności – art. 1 ustawy

22 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa funkcjonariusz publiczny - osobę działającą w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej, - biorącą udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ Art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy

23 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność majątkową w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek: 1) na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa; 2) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego; 3) rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone Art. 5 ustawy

24 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa wykonywanie władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, należy przez to rozumieć również wykonywanie władzy publicznej bez podstawy prawnej. Art. 2 ust. 2 ustawy

25 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa POSTĘPOWANIE: W terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania kierownik podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie, albo kierownik jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie, składa do prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odpowiedzialnego wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. (art. 7 ust. 1 ustawy)

26 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Po wpłynięciu wniosku prokurator przeprowadza postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia przesłanek uzasadniających wytoczenie na rzecz podmiotu odpowiedzialnego powództwa o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa. (art. 7 ust. 3 ustawy)

27 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa W przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu powództwa prokurator przed jego wytoczeniem wzywa na piśmie funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wytacza powództwo. (art. 7 ust. 4 ustawy)

28 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa prokurator odmawia podjęcia tej czynności. (art. 7 ust. 5 ustawy)

29 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie toczy się według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego. (art. 8 ust. 1 ustawy)

30 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Wysokość odszkodowania: mak. 12 miesięcznych wynagrodzeń przysługujących funkcjonariuszowi publicznemu. Art. 9 ustawy

31 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Osobami podlegającymi odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fin. pub. są m. in.: 1) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych 2) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; 3) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2; 4) osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami. (art. 4 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności).

32 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dot. m.in. Zarządzania należnościami publicznymi; Niedokonanie wymaganych przepływów finansowych; Zarządzanie dotacjami; Niewłaściwe przeprowadzenie zamówienia publicznego.

33 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. – art. 31 ustawy o odpowiedz.

34 Odpowiedzialność administracji publicznej
USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1. Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji są komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej "komisjami orzekającymi". 2. Organem orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych drugiej instancji jest Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, zwana dalej "Główną Komisją Orzekającą". – art. 42 ustawy o odpowiedz.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Odpowiedzialność administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google