Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) Działania środowiskowe Barbara Możaryn Departament Płatności Bezpośrednich Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) Działania środowiskowe Barbara Możaryn Departament Płatności Bezpośrednich Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) Działania środowiskowe Barbara Możaryn Departament Płatności Bezpośrednich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 PROW 2014-2020 – działania środowiskowe 2 Działania środowiskowe PROW 2014-2020: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne; Rolnictwo ekologiczne; Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych (Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów); Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi; Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (Inwestycje w środki trwałe).

3 3 Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne Priorytety i cele szczegółowe: Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów (4A); poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów (4B); zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą (4C). Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym (pośrednio): redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa (5D); promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie (5E).

4 4 Istotą działania jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, a także ochrony różnorodności krajobrazu. Poddziałania: Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych; Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie BUDŻET: 1 184 062 782 euro Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

5 5 Beneficjenci: Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów oraz inni zarządcy gruntów Pakiety: 1. Rolnictwo zrównoważone (400 zł/ha); 2. Ochrona gleb i wód (650 zł/ha międzyplony, 450 zł/ha pasy ochronne); 3.Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (1964 zł/ha); 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (600- 1300 zł/ha); 5. Cenne siedliska poza obszarami natura 2000 (600 – 1300 zł/ha); 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (750 zł/ha – uprawa, 1000 zł/ha – wytwarzanie nasion/materiału siewnego); 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (360- 1600 zł/szt. w zależności od gatunku). Zobowiązanie w ramach działania podejmowane jest na okres 5 lat Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

6 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Cel: poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO, utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu lub zapobieganie pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych określonych według typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy siedliskowej, chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk. Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

7 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Pakiet ukierunkowany jest na ograniczanie nawożenia, stosowanie odpowiednich ilości i terminów wykonywanych pokosów lub intensywności wypasu na cennych siedliskach przyrodniczych lub siedliskach zagrożonych gatunków ptaków, znajdujących się na obszarach Natura 2000. Płatność przyznawana jest do trwałych użytków zielonych (TUZ) lub obszarów przyrodniczych (warianty:4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, 4.3. Murawy, 4.6. Torfowiska, 4.8-4.11 derkacz, rycyk, czajka, kszyk, krwawodziób, wodniczka, dubelt, kulik wielki) położonych na obszarach Natura 2000. Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

8 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Kwoty i wielkość wsparcia: 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 1276 zł/ha, 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla - 1043 zł/ha, 4.3. Murawy - 1300 zł/ha, 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne - 911 zł/ha, 4.5. Półnaturalne łąki świeże - 1083 zł/ha, 4.6. Torfowiska - 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające). Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne Realizacja zobowiązań w ramach wariantów możliwa na obszarach OSO i SOO

9 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Kwoty i wielkość wsparcia: 4.7. Ekstensywne użytkowanie na OSO - 600 zł/ha, 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków rycyka, kszyka, krwawodzioba, czajki - 890 zł/ha, 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki - 1199 zł/ha, 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego - 1070 zł/ha, 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza – 642 zł/ha Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne Realizacja zobowiązań w ramach wariantów możliwa jedynie na obszarach OSO

10 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Degresywność: Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości: 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha; 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha; 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha. Dla obszarów Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych nie stosuje się progów degresywności. Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

11 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Koszty transakcyjne: Kosztem transakcyjnym związanym z przystąpieniem do realizacji tego pakietu (z wyjątkiem wariantu 4.7. Ekstensywne użytkowanie na OSO) jest koszt wykonania dokumentacji przyrodniczej przez eksperta przyrodniczego, w której określone jest występowanie i stan cennych siedlisk przyrodniczych lub zagrożonych gatunków ptaków oraz uszczegółowione są wymogi użytkowania rolniczego. Koszty transakcyjne są uzależnione od wyjściowej powierzchni siedliska, na której będzie realizowany pakiet oraz od obecności lub braku planów zadań ochronnych/planów ochrony (PZO/PO) – w przypadku obecności PZO/PO, ekspertyza ma jedynie charakter uzupełniający i doprecyzowujący wymogi wynikające z PZO/PO. Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

12 Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Zobowiązania w ramach działania a zapisy PZO/PO Jeżeli dla danego obszaru Natura 2000 został ustanowiony plan ochrony albo plan zadań ochronnych, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach wariantów pakietu 4. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest przyznawana, jeżeli działania obligatoryjne zawarte w tym planie nie są sprzeczne z wymogami określonymi dla danego wariantu Jeżeli wymogi poszczególnych pakietów i wariantów Działania rolno- środowiskowo-klimatycznego są tożsame z wymaganiami obligatoryjnymi wynikającymi z PZO/PO, to płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna nie może zostać przyznana. Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

13 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo- klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.) Działanie rolno- środowiskowo- klimatyczne

14 14 Rolnictwo ekologiczne Priorytety i cele szczegółowe: Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności celu szczegółowego : zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą (4C); odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów (4A); poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów (4B). Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, poprzez następujące cele szczegółowe (pośrednio): redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa (5D); promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie (5E).

15 15 Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.). Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne podlegają kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 Poddziałania: Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego BUDŻET : ok. 700 mln euro Rolnictwo ekologiczne

16 Beneficjenci: Rolnicy oraz grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przestrzegać praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo. Pakiety: 1.Uprawy rolnicze w okresie konwersji. 2.Uprawy warzywne w okresie konwersji. 3.Uprawy zielarskie w okresie konwersji. 4.Uprawy sadownicze w okresie konwersji. 5.Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji. 6.Trwałe użytki zielone w okresie konwersji. 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji. 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji. 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji. 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji. 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji. 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji. 16 Rolnictwo ekologiczne

17 Degresywność: Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości: 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha; 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha; 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha. Koszty transakcyjne: Płatność będzie powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych obejmujących koszt corocznych kontroli wykonywanych przez upoważnione jednostki certyfikujące. Kwota ta będzie nie większa niż 20% rocznej stawki płatności. Rolnictwo ekologiczne

18 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 370, z późn. zm.) 18 Rolnictwo ekologiczne

19 19 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie (5E). Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów (4A); poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów (4B); zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą (4C).

20 20 Działanie to obejmuje powiększenia obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz innych niż rolne. Przyczynia się ono do sekwestracji dwutlenku węgla oraz utrzymania i wzmocnienia ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych. Ma również korzystny wpływ na gleby zagrożone erozją. Poddziałanie: Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych BUDŻET: ok. 301 mln euro Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

21 21 Beneficjenci: 1) rolnicy – właściciele gruntów przeznaczonych do zalesienia, 2) jednostki samorządu terytorialnego (JST) będące właścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia – w zakresie kosztów założenia. Pomoc jest przyznawana beneficjentowi, jeżeli m.in.:  zobowiązał się do wykonania zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia, pielęgnacji wykonanego zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną oraz utrzymania wykonanego zalesienia. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

22 22 Pomoc jest przyznawana beneficjentowi, m.in. do gruntów położonych poza:  obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów,  obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

23 23 Pomoc w ramach działania udzielana będzie w formie: Wsparcia na zalesienie – jednorazowej płatności za wykonanie zalesienia w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha (skład gatunkowy zalesienia, nachylenie terenu, charakterystyka zalesionych gruntów, rodzaju materiału sadzeniowego). Dodatkowo przysługuje płatność na ewentualne ogrodzenie w wysokości 8,82 zł/mb lub na zabezpieczenie 3 palikami sadzonek w wysokości 1 132 zł/ha; Premii pielęgnacyjnej – wypłacanej przez 5 lat na utrzymanie i pielęgnowanie uprawy w wysokości od 794 zł/ha/rok do 1 628 zł/ha/rok (nachylenie terenu, charakterystyka zalesionych gruntów, wykorzystanie sukcesji naturalnej). Dodatkowo przysługuje płatność na ewentualną ochronę sadzonek, przed zwierzyną, poprzez stosowanie repelentów (płatność w wysokości 424 zł/ha); Premii zalesieniowej – wypłacanej przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów działalności rolniczej – 1 215 zł/ha/rok. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

24 24 Kryteria wyboru operacji Celem kryteriów wyboru jest m. in. zapewnienie lepszego wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowanie środków finansowych zgodnie z priorytetami unijnymi w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (lepsze ukierunkowanie na rezultaty w zakresie środowiska i klimatu). Wsparcie na zalesienie przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, jeżeli operacja uzyskała co najmniej 6 pkt. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku przyznawania pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

25 25 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

26 26 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 655)

27 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 27 Priorytety i cele szczegółowe: Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności celu szczegółowego: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów (4A). poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów (4B); zapobiegania erozji gleby i poprawy gospodarowania glebą (4C). Działanie będzie przyczyniało się również do realizacji priorytetu 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

28 Działanie to jest instrumentem wsparcia finansowego dla rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszary ONW). Realizacja tego działania ma ułatwić rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie zrównoważonych systemów działalności rolniczej na tych terenach. W efekcie wsparcie to będzie wpływało na utrzymanie żywotności obszarów wiejskich i na zachowanie różnorodności biologicznej. 28 BUDŻET: ok. 2,2 mld euro Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

29 29 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Beneficjenci: Rolnicy aktywni zawodowo, którzy użytkują grunty rolne położone na obszarach z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami. Obszar wdrażania: Obecnie działanie jest wdrażane na obszarach ONW, które zostały wyznaczone jako uprawnione do otrzymywania wsparcia w okresie 2007-2013. Nowa delimitacja zostanie wprowadzona w 2018 r. Wyznaczenie obszarów ONW typu nizinnego będzie prowadzone w oparciu o kryteria biofizyczne (w tym dotyczące klimatu, gleby oraz spadków terenu).

30 30 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Płatność ONW, jest to płatność: ryczałtowa, jednoroczna, do hektara użytków rolnych

31 31 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa

32 32 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 364)

33 Inwestycje w środki trwałe Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000) Priorytety i cele szczegółowe: Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem: odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów (4A). BUDŻET: ok. 61,5 mln euro

34 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000) Instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Zakres wsparcia: 1)zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych, 2)wyposażanie pastwisk, 3)budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie. Inwestycje w środki trwałe

35 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000) Beneficjenci: rolnicy Warunki: 1)pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000; 2)w gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha; 3)w przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa. Inwestycje w środki trwałe

36 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000) Kwoty i stawki wsparcia: 1) 60 % kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników 2) 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć: 1) 200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich 2) 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie. Inwestycje w środki trwałe

37 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000) Termin ogłoszenia i uruchomienia naboru planowany jest na 2016 rok. Termin wynika z faktu, że zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Środowiska, do końca 2015 roku mają powstać plany zadań ochronnych (PZO) oraz z faktu, że aktualnie sporządzane są plany ochrony dla obszarów Natura 2000, a w związku z tym, że w ramach Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 preferowane będą operacje ściśle nakierowane na wymogi, które wynikają dla gospodarstw z planów ochronnych, termin naboru wniosków został zaplanowany na 2016 r. Pozwoli to rolnikom na zapoznanie się z wymogami i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Inwestycje w środki trwałe

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) Działania środowiskowe Barbara Możaryn Departament Płatności Bezpośrednich Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google