Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Możliwość wspierania rozwoju sieci „ostatniej mili” z funduszy europejskich – Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Możliwość wspierania rozwoju sieci „ostatniej mili” z funduszy europejskich – Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego."— Zapis prezentacji:

1 1 Możliwość wspierania rozwoju sieci „ostatniej mili” z funduszy europejskich – Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego

2 2 Cel: wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju  Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu o prędkości powyżej 30 Mb/s,  Wszyscy mieszkańcy powinni mieć dostęp do zaawansowanych publicznych usług elektronicznych,  Ponad 50% mieszkańców powinno posiadać przynajmniej średni poziom kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

3 3 Struktura PO PC wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Oś II e-Administracja i otwarty rząd wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 2 3 cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej 4 cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług publicznych 1 5

4 4 Oś I - powszechny dostęp do szybkiego internetu projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych. Dowolne technologie NGA, gwarantujące przepustowość co najmniej 30 Mb/s w kierunku do abonenta, m.in. światłowodowe sieci dostępowe (FTTx), unowocześnione sieci kablowe (DOCSIS 3.0), niektóre zaawansowane bezprzewodowe sieci dostępowe projekty będą wyłaniane do dofinansowania w trybie konkursowym. w ramach interwencji w POPC nie będą współfinansowane projekty z perspektywy finansowej 2007-2013. kryteria wyboru oraz procedura konkursowa będą prowadzone w sposób zapewniający m.in.: minimalizację pomocy państwa przy zachowaniu odpowiedniej jakości sieci (maksymalizacja zaangażowania kapitału prywatnego),

5 5 Zasady realizacji projektów Celem projektów jest zapewnienie możliwości dostępu do szybkiego internetu Nie będzie finansowany ostatni odcinek sieci – bezpośrednie podłączenie użytkownika Zapewnienie określonego zasięgu sieci (minimalna liczba gospodarstw domowych) Objęcie zasięgiem sieci (min. 100 Mb/s) placówek oświatowych i podmiotów leczniczych prowadzących szpital w miejscowościach, w których beneficjent projektu zobowiąże się do realizacji inwestycji Zapewnienie otwartości sieci beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, JST lub ich związki i stowarzyszenia (jedynie w przypadkach, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

6 Zasady wyznaczania obszarów inwestycyjnych w obszary konkursowe 6 Obszary inwestycyjne o dużej liczbie gospodarstw domowych, spełniające warunek ujemnego NPV rozpoczynają proces. Do wybranego obszaru dobierane są obszary sąsiadujące aż do osiągnięcia minimalnego limitu wartości projektu. Jeśli brak obszarów sąsiednich (zbyt odległe kolejne) i spełniony jest warunek minimalnej wartości projektu zamykamy agregowanie. Nie zawsze obszar konkursowy zamknie się w obszarze administracyjnym

7 Harmonogram organizacji pierwszego konkursu Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2015 dla Działania 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zaplanowano:  ogłoszenie konkursu - wrzesień 2015 r.,  nabór wniosków – 2 listopad 2015 r. – 30 grudnia 2015 r.,  kwota alokacji - 600 mln zł

8 8 1 konkurs – 30 września 2015 r. Realizacja I osi PO PC poprzez wsparcie inwestycji na „małych” obszarach: Cel: Wykorzystanie potencjału przedsiębiorców telekomunikacyjnych (małych, średnich i dużych) Małe obszary: - 230 obszarów interwencji (2,57 – 5,26 mln zł dofinansowania) – teren całej Polski - intensywność – od 55 % do 69 % - wyznaczana indywidualnie

9 9 Zasady udostępniania dotowanych sieci Beneficjenci, którym przyznana zostanie pomoc publiczna w ramach PO PC na realizację inwestycji będą zobowiązani do zapewnienia otwartego i efektywnego dostępu hurtowego do Sieci PO PC. Źródłem tego obowiązku jest zobowiązanie się beneficjenta do przestrzegania postanowień Wytycznych UKE w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi PO PC.

10 Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów/inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych. Badamy, czy wnioskodawca (w tym udziałowcy) w ciągu ostatnich 8 lat zrealizował jako inwestor projekty/inwestycje z zakresu budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych (finansowane ze środków UE lub skarbu państwa lub inwestycje prywatne) o łącznej wartości min. 2 mln PLN Wartość inwestycji prywatnych badana będzie na podstawie oświadczenia. Wzór oświadczenia zostanie przygotowany i będzie załącznikiem do dokumentacji konkursowej. W przypadku kilku udziałowców spółki wystarczające jest aby podmiot dominujący spełniał wymóg realizowania inwestycji z obszaru budowy sieci telekomunikacyjnych. (Punktacja - max 5 pkt.) Kryteria konkursowe punktowane 10

11 Minimalizowanie wkładu publicznego. Sposób promowania zmniejszenia dofinansowania wyliczany wg następującego wzoru: D max – maksymalna kwota dofinansowania dla danego obszaru interwencji D p – kwota dofinansowania proponowana we wniosku o dofinansowanie (Punktacja - max 100 pkt.) Kryteria konkursowe punktowane 11

12 Zwiększenie minimalnego pokrycia siecią. Sposób promowania zwiększenia minimalnego pokrycia siecią wyliczany wg następującego wzoru: M1 – minimalna liczba gospodarstw domowych dla których możliwe będzie świadczenie usług o prędkości powyżej 100 Mb/s M2 – minimalna liczba gospodarstw domowych dla których możliwe będzie świadczenie usług o prędkości od 30 do 100 Mb/s Mmin – minimalna liczba gospodarstw domowych do podłączenia na danym obszarze. min – minimalna wartość (Punktacja - max 200 pkt.) Kryteria konkursowe punktowane 12

13 Zapisy Wymagań opierają się na: Rozporządzeniu GBER (651/2014) – podstawa przyznania pomocy w ramach I osi POPC Wytycznych UE (2013/C25/01) w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych Wymagania składają się z dwóch części – specyfikacji technicznej i zasad dostępu hurtowego Operator przystępując do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania Wymagań poprzez podpisanie stosownej umowy o dofinansowanie Operator jest zobowiązany do zapewnienia warunków dostępu do sieci nie gorszych niż w Wymaganiach Wymagania określają obowiązki zagwarantowania współkorzystania i dostępu telekomunikacyjnego oraz będą integralną częścią dokumentów, na podstawie których nastąpi finansowanie ze środków publicznych (art. 27 ust. 1 M) Wymagania 13

14 14 1 konkurs - Pomorze Maksymalna kwota dofinansowania: 4 233 337,00 zł Minimalna liczba gospodarstw domowych do podłączenia: 1327 Intensywność wsparcia: 58,29%

15 Powiat Bytowski 15

16 Powiat Chojnicki 16

17 Powiat Kartuski 17

18 Powiat Kościerski cz.1 18

19 Powiat Kościerski cz.2 19

20 Powiat Słupski 20

21 Powiat Starogardzki 21

22 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Możliwość wspierania rozwoju sieci „ostatniej mili” z funduszy europejskich – Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google