Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUKCJE OZE 2016 ROLA FACHOWEGO DORADCY Twoja firma na aukcji OZE – - samodzielnie czy za pośrednictwem fachowego operatora? www.eosa.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUKCJE OZE 2016 ROLA FACHOWEGO DORADCY Twoja firma na aukcji OZE – - samodzielnie czy za pośrednictwem fachowego operatora? www.eosa.pl."— Zapis prezentacji:

1 AUKCJE OZE 2016 ROLA FACHOWEGO DORADCY Twoja firma na aukcji OZE – - samodzielnie czy za pośrednictwem fachowego operatora? www.eosa.pl

2 OFERTA OPERATORA SYSTEMU AUKCJI OZE Oferujemy fachową pomoc i zastępstwo w następujących obszarach: (1) Przygotowanie do procedury prekwalifikacyjnej i pomoc publiczna (2) Procedura prekwalifikacyjna (3) Postępowanie związane z aukcją OZE (4) Wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych (5) Wypełnienie szczególnych obowiązków obciążających wytwórców energii Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 60-649 Poznań Tel. 61 672 21 32/ kom. 506 262 504 Email: info@eosa.plinfo@eosa.pl www.eosa.pl

3 ( 1) PRZYGOTOWANIE DO PROCEDURY PREKWALIFIKACYJNEJ I POMOC PUBLICZNA - ocena merytoryczna projektu i wprowadzenie poprawek przed przystąpieniem do Aukcji, - pomoc w obliczeniu łącznej wartości pomocy publicznej oraz sporządzenie odpowiedniego oświadczenia w tej sprawie, mających wpływ na ustalenie maksymalnej deklarowanej ceny sprzedaży energii na aukcji OZE, - pozyskanie niezbędnych informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków łącznej pomocy publicznej, - wykorzystanie drogi odwoławczej w przypadku odrzucenia oferty przed dniem rozstrzygnięcia aukcji, na podstawie stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym poziomem pomocy publicznej, - w przypadku wygrania aukcji przez wytwórcę, przygotowanie projektu oświadczenia potwierdzającego, że otrzymane wsparcie nie przekroczy łącznej wartości pomocy publicznej wraz z odpowiednimi obliczeniami, - niezbędne doradztwo prawno-techniczne, - umowy przyłączeniowe i relacje z operatorem. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 60-649 Poznań Tel. 61 672 21 32/ kom. 506 262 504 Email: info@eosa.plinfo@eosa.pl www.eosa.pl

4 (2) POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z AUKCJĄ OZE - przygotowanie i złożenie w imieniu wytwórcy oferty za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej platformie aukcyjnej, - reprezentowanie wytwórców energii z OZE w instalacjach do 2 MW w aukcjach uzupełniających, - kompleksowe reprezentowanie wytwórcy w relacjach z właściwym sprzedawcą zobowiązanym lub OREO S.A., - bieżące doradztwo prawne i techniczne. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 60-649 Poznań Tel. 61 672 21 32/ kom. 506 262 504 Email: info@eosa.plinfo@eosa.pl www.eosa.pl

5 (3) WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH I DOKUMENTACYJNYCH - kompletowanie wymaganych informacji o stanie wykonywania harmonogramu prac inwestycyjnych projektu, który otrzymał wsparcie w systemie aukcyjnym, - dostarczanie wymaganych informacji, potwierdzonych przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) albo Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dotyczących terminu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE, - dostarczanie wymaganych informacji o ilości energii wytworzonej z instalacji OZE wyrażonej w MWh jaką wytwórca wytworzył w poprzednim roku kalendarzowym, - obowiązkowe rozliczanie ilości faktycznie wytworzonej energii z ilością zaoferowaną w ofercie aukcyjnej, - pomoc administracyjno-prawna w trakcie przeprowadzania kontroli przez upoważnionych pracowników Prezesa URE oraz formułowania wniosków pokontrolnych i protokołu zawierającego ocenę zgodności ze stanem faktycznym złożonych oświadczeń, - prowadzenie rozmów z operatorem SD. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 60-649 Poznań Tel. 61 672 21 32/ kom. 506 262 504 Email: info@eosa.plinfo@eosa.pl www.eosa.pl

6 (4) WYPEŁNIENIE SZCZEGÓLNYCH OBOWIĄZKÓW OBCIĄŻAJĄCYCH WYTWÓRCÓW ENERGII W INSTALACJI OZE O ŁĄCZNEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ PONIŻEJ 500 KW - pomoc przy zawieraniu umowy ze sprzedawcą zobowiązanym regulującej rozkład wzajemnych obowiązków związanych z zaangażowaniem sprzedawcy zobowiązanego w systemie wsparcia OZE, - reprezentowanie interesów wytwórcy energii z instalacji OZE poniżej 500 kW w procesie rozliczania dopłat między sprzedawcą zobowiązanym a Operatorem Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. (OREO S.A.), - doradztwo prawne i techniczne. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 60-649 Poznań Tel. 61 672 21 32/ kom. 506 262 504 Email: info@eosa.plinfo@eosa.pl www.eosa.pl

7 (5) WYPEŁNIENIE SZCZEGÓLNYCH OBOWIĄZKÓW OBCIĄŻAJĄCYCH WYTWÓRCÓW ENERGII W INSTALACJI OZE O ŁĄCZNEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ POWYŻEJ 500 KW - egzekwowanie prawa wytwórcy do pokrycia ujemnego salda, - rozliczanie z OREGO S.A. ilości wytworzonej energii na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w danym miesiącu oraz przysługujących za nie dopłat, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej ilości i ceny energii elektrycznej zaproponowanej w ofercie od pierwszego dnia jej wytworzenia, - obliczenie wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE sprzedanej w danym miesiącu, - sporządzenie przekazanie OREO S.A. sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w dwóch powyższych punktach wraz z wnioskiem o pokrycie ujemnego salda, - rozliczenie zakwestionowanej ilości energii – w przypadku wydania postanowienia pokontrolnego kwestionującego legalność uzyskanego wsparcia, co do wskazanej powyżej ilości, - monitorowanie rozliczeń finansowych z tytułu wsparcia z OREGO i natychmiastowe (48 godzin) reagowanie na nieprawidłowości. Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116 60-649 Poznań Tel. 61 672 21 32/ kom. 506 262 504 Email: info@eosa.plinfo@eosa.pl www.eosa.pl

8 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH WYTWÓRCÓW OZE Operator Systemu Aukcji OZE ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań Tel. 61 672 21 32 Kom. 506 262 504 Email: info@eosa.plinfo@eosa.pl www.eosa.pl


Pobierz ppt "AUKCJE OZE 2016 ROLA FACHOWEGO DORADCY Twoja firma na aukcji OZE – - samodzielnie czy za pośrednictwem fachowego operatora? www.eosa.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google