Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obsługa prawniczych baz danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obsługa prawniczych baz danych"— Zapis prezentacji:

1 Obsługa prawniczych baz danych
Ćwiczenia nr 2 Mgr Anna Materla Pozostałe Dzienniki Urzędowe Eur-Lex. Curia. Internetowa Baza Traktatowa MSZ. Wprowadzenie do Lex-a

2 Błędy Miejsce publikacji aktu prawnego to poprawne oznaczenie dziennika urzędowego, np. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U poz. 21 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U nr 16 poz. 95 Który z poniższych zapisów dotyczących publikacji tekstu jednolitego Ordynacji podatkowej jest prawidłowy? a. tekst jednolity Dz.U poz. 749 b. t. j. Dz.Urz poz. 749 c. t. j. Dz.U Nr 107 poz. 749

3 Dzienniki Urzędowe http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/index.html
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych wojewódzkie dzienniki urzędowe. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie* w postaci elektronicznej. Wyjątek: Monitor Polski B

4 Przykład Na podstawie informacji zamieszczonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Środowiska, proszę odszukać akt opublikowany w tym Dzienniku w roku pod poz. 52. Proszę podać jakiego Parku Narodowego dotyczy ten akt prawny?

5 Przykład W Dzienniku Urzędowym GUS odszukać akt prawny z 2014 r., opublikowany z poz. 37. Podać: A) nazwę, B) ile wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br.?

6 Dzienniki Wojewódzkie - przykład
W Dzienniku Urzędowym województwa opolskiego odszukać akt opublikowany w tym dzienniku w 2014 r. z poz Proszę podać jego nazwę i ile wynosi opłata targowa dla Murowa?

7 Charakterystyka prawa UE
regulacje dotyczące różnych dziedzin prawa często bardzo szczegółowe przepisy różne „poziomy” obowiązywania prawa zasada pierwszeństwa prawa UE

8 Podstawowe informacje o UE – gdzie szukać?
(m.in. UE w pigułce, katalog stron www) https://e-justice.europa.eu/home.do - europejski portal e-sprawiedliwość (informacje w wielu językach) - portal Funduszy Europejskich - serwis informacyjny UE strony instytucji UE, np. - strona przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce EUtube wielojęzyczny tezaurus UE

9 Rozgrzewka Proszę korzystając z dowolnych materiałów znaleźć odpowiedź na poniższe pytania: a) Jakie instytucje funkcjonują w ramach Unii Europejskiej (7)? b) Ile członków liczy obecnie Unia Europejska? c) Czym się różni dyrektywa od rozporządzenia? d) W którym roku UE otrzymała pokojową Nagrodę Nobla?

10 Eur-Lex http://new.eur-lex.europa.eu/  nowa wersja
Zakładka: ABC prawa UE 2 opcje wyszukiwania: proste: ogólne, wg numeru dokumentu, wg domeny, wg odniesienia do miejsca publikacji zaawansowane

11 Eur-Lex Baza EUR-Lex zawiera różne rodzaje dokumentów opracowanych w szczególności przez instytucje Unii Europejskiej, ale także przez państwa członkowskie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) itp. Zawartość bazy podzielno na sektory: 1 – traktaty, 2 – umowy międzynarodowe, 3 – prawodawstwo, 4 – prawodawstwo uzupełniające, 5 – prace przygotowawcze, 6 – orzecznictwo, 7 – krajowe środki wykonawcze, 8 – odniesienia do orzecznictwa krajowego dotyczącego prawa UE, 9 – pytania poselskie, 0 – dokumenty skonsolidowane, C – inne dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym (seria C), E – dokumenty EFTA

12 Eur-Lex Dziennik Urzędowy jest oficjalnym zbiorem wszystkich aktów prawnych UE . Od stycznia r. jest publikowany w dwóch osobnych seriach: seria L – prawodawstwo (m.in. rozporządzenia, dyrektywy, decyzje) seria C – informacje i zawiadomienia od 1 lipca 2013 r. wydanie elektroniczne Dziennika Urzędowego UE jest autentyczne i wywołuje skutki prawne => wersja papierowa nie będzie już miała mocy prawnej, z wyjątkiem przypadków, gdy z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych zakłóceń działania systemu informatycznego Urzędu Publikacji, nie jest możliwa publikacja elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego;

13 Przykład Korzystając z bazy Eur-Lex proszę znaleźć wersje traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz traktatu o Unii Europejskiej w formie pliku PDF.

14 Przykład Korzystając z bazy Eur-Lex proszę odszukać i podać pełną nazwę rozporządzenia Rady nr 2157/2001.

15 Curia http://curia.europa.eu/
Darmowa baza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE Bez konieczności logowania się Bez podpisu elektronicznego Orzeczenia są dostępne w wersji html oraz pdf Strona zawiera również: komentarze doktryny do wyroków, statystki sądowe,

16 Curia wyszukiwanie proste lub zaawansowane ograniczenie wyszukiwania
podkreślenie _ => zastępuje pojedynczy znak pisarski, np. dostarczeni_  znak * => zastępuje od zera do nieskończonej liczby znaków, np. dostarczeni* cudzysłów „ ” => wyszukiwanie konkretnego wyrażenia, np. miejsce dostarczenia

17 Curia Operatory logiczne
spacja = i (koniunkcja) np. Europejska Agencja Chemikaliów  , = lub (alternatywa) ! = oprócz, np. Europejska Agencja !Chemikaliów 

18 Przykład Korzystając z bazy Curia proszę odnaleźć wyrok w sprawie o sygn. C-1/08 podać datę tego wyroku i strony postępowania.

19 Czym jest LEX? = jeden z systemów informacji prawnej działający w Polsce  system informacji prawnej - spójny system, w którym informacja o prawie uzupełniana jest informacjami o tym, jak to prawo jest interpretowane przez najważniejsze sądy w kraju (w szczególności sąd najwyższy). utworzona przez historia powstania Lex-a, istnieje od 1987 r., pierwsze elementy on-line od 1998 r. wymaga założenia konta i logowania, trzeba wykupić licencję – cena uzależniona jest od funkcjonalności

20 Czym jest LEX? stale poszerzana i uaktualniana baza dokumentów autorskich, codzienna aktualizacja, łatwe przeszukiwanie rozbudowanej bazy informacji za pomocą słownika, haseł i filtrów, możliwość personalizacji programu poprzez dodawanie dokumentów do ulubionych czy opatrywanie ich własnymi notatkami

21 Dostęp do LEX-a  LINKI (górne menu)  Linki do baz Wydziału Baza Prawnicza Lex Dostęp z: Komputerów będących własnością Uwr. Komputerów osobistych podłączonych do sieci wewnętrznej WPAiE

22 Moduły różne moduły, w zależności od potrzeb, wersje:
LEX Omega - zawiera szeroki wybór dokumentów, w tym pełną bazę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego. Wersja ta przeznaczona jest dla większych kancelarii prawnych, dużych firm i korporacji. LEX Gamma - wersja ta jest przeznaczona dla kancelarii prawnych i mniejszych firm. Dobór zawartości w tej wersji zapewnia dostęp do najważniejszych dokumentów i jednocześnie pozwala na optymalizację kosztów poprzez możliwość uzupełnienia programu o potrzebne moduły. LEX Sigma - podstawowa wersja

23 Podawanie informacji z LEX-a
Np. wyrok NSA z 4 grudnia 1998 r., I SA/Lu 1687/98, Lex nr

24 PRZYKŁAD Znajdź ustawę regulującą becikowe.
Znajdź w ustawie, jakie jest ograniczenie dochodu rodziny w przeliczeniu na głowę, które pozbawia możliwości ubiegania się o to świadczenie. Kto przyznaje becikowe? Podaj jej miejsce publikacji (Dz. U. itd.)

25 Wyszukiwanie w LEX-ie 1) Wyszukiwanie pełnotekstowe
„Szukaj” – narzędzie służące do wyszukiwania dowolnie wpisanego przez Użytkownika ciągu znaków we wszystkich tekstach dokumentów i notach bibliograficznych znajdujących się w programie. Narzędzie poprawnie rozpoznaje popularne skróty (np.: PIT, CIT, VAT) oraz potoczne nazwy ustaw i instytucji prawnych (np.: becikowe, ustawa kominowa). Podpowiedzi - wyszukiwarka jest wyposażona w mechanizm podpowiadający szukane frazy oraz linki do powiązanych z nimi haseł. Podpowiedzi wyświetlają się w trakcie wpisywania przez Użytkownika kolejnych znaków w polu wyszukiwarki.

26 Wyszukiwanie w LEX-ie 2) Hasła i Indeks główny
Poszczególne kategorie dokumentów w programie pogrupowane są w hasła, co ułatwia wyszukiwanie dokumentów związanych z danym zagadnieniem. Hasła dostępne są dla: wszystkich rodzajów aktów prawnych; orzeczeń sądowych; orzeczeń administracji; orzeczeń strasburskich; orzeczeń luksemburskich; komentarzy; komentarzy praktycznych; monografii; pism urzędowych; tez z piśmiennictwa; glos; wzorów; zestawień; not bibliograficznych publikacji prawniczych; procedur. Struktura haseł jest jednolita dla wszystkich rodzajów dokumentów.

27 Wyszukiwanie w LEX-ie 3) Wyszukiwanie formalne
Filtry – poszczególne kategorie dokumentów w programie można przeszukiwać za pomocą filtrów pozwalającego na wyszukanie dokumentów o określonych cechach formalnych takich jak identyfikator, sygnatura, data, autor, wydawnictwo, tytuł, aktualność, obowiązywanie etc.

28 Wyszukiwanie w LEX-ie 4) Szybkie wyszukiwanie
"Roczniki" – narzędzie służące do wyszukiwania dokumentów opublikowanych przez poszczególne wydawnictwa w poszczególnych latach. "Kodeksy" – funkcja umożliwiająca szybki dostęp do listy wszystkich kodeksów oraz najważniejszych ustaw podatkowych. "Szukaj po identyfikatorze" – narzędzie służące do szybkiego wyszukiwania dokumentów wybranej kategorii po ich indywidualnych cechach. "Biblioteka" - narzędzie służące szybkiemu wyszukaniu komentarzy i monografii poświęconych danej tematyce.

29 Wyszukiwanie w LEX-ie 4) Szybkie wyszukiwanie
"Roczniki" – narzędzie służące do wyszukiwania dokumentów opublikowanych przez poszczególne wydawnictwa w poszczególnych latach. "Kodeksy" – funkcja umożliwiająca szybki dostęp do listy wszystkich kodeksów oraz najważniejszych ustaw podatkowych. "Szukaj po identyfikatorze" – narzędzie służące do szybkiego wyszukiwania dokumentów wybranej kategorii po ich indywidualnych cechach. "Biblioteka" - narzędzie służące szybkiemu wyszukaniu komentarzy i monografii poświęconych danej tematyce.

30 Praca z tekstem w LEX-ie
Ocena obowiązywania aktu prawnego. O statusie aktu informują Użytkownika kolory identyfikatorów aktów (na listach) oraz kolory wstęg (w tekstach): zielony  = obowiązujący; niebieski  = oczekujący; fioletowy = archiwalny; Informacja o obowiązywaniu aktu prawnego. W metryce aktu prawnego znajduje się informacja o: datach uchwalenia i ogłoszenia aktu; wszystkich datach wejścia w życie aktu oraz dacie mocy wstecznej aktu  (data główna jest wyróżniona kolorem zielonym); datach utraty mocy aktu. W lewym panelu tekstu aktu znajduje się informacja o: statusie obowiązywania aktu; dacie wejścia w życie aktu, wraz ze wskazaniem na jednostkę redakcyjną tego samego lub innego aktu, jeżeli wejście w życie ma charakter nietypowy (tzw. komplikacja); dacie utraty mocy aktu, wraz ze wskazaniem na jednostkę redakcyjną  aktu, jeżeli utrata mocy ma charakter nietypowy.

31 Praca z tekstem w LEX-ie
„Porównaj z poprzednią wersją” – funkcja umożliwiająca porównywanie zmian między wersjami: aktów prawa powszechnego, resortowego, miejscowego i europejskiego; treści jednostek redakcyjnych aktów prawa powszechnego w randze ustawy; Historia jednostki  - funkcja prezentująca wszystkie wersje treści jednostki redakcyjnej ustawy. Aby historia była dostępna jednostka musi być przynajmniej raz zmieniona, lub dodana już po publikacji aktu. Dla jednostek od wersji pierwotnej nigdy nie zmienianych historia nie jest prezentowana. Dokumenty powiązane – pod jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych znajdują się odesłania do powiązanych z jednostkami dokumentów, takich jak: akty wykonawcze; orzeczenia sądowe; pisma urzędowe; tezy z piśmiennictwa; komentarze; Wzory i zestawienia itp.

32 Praca z tekstem w LEX-ie
Relacje – uwidocznione w metrykach dokumentów typy powiązań z innymi dokumentami. Na system powiązań składają się: Relacje między aktami prawnymi: zmiana, sprostowanie, zmiana wynikająca z; uchylenie; wykonanie; ujednolicenie; wprowadzenie; interpretacja; implementacja;

33 Praca z tekstem w LEX-ie
Drukowanie, zapis, wysyłka mailem Eksport dokumentów - dokumenty tekstowy w programie można otworzyć w edytorze tekstu i zapisać na dysku. Domyślnym formatem zapisu jest format RTF. Wysyłanie dokumentów mailem - dokumenty tekstowe w programie można wysłać jako załącznik do wiadomości . Kopiowanie informacji o zmianach - możliwość wstawienia do dokumentu informacji o zmianach w akcie zapisanej wg ustalonej formuły. Aktówka/ Drukuj biuletyn - treść dokumentów dodanych do aktówki można zapisać/ drukować w formie biuletynu.

34 Przykład Odszukać kodeks cywilny i przepisy dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy (firmy). Przedsiębiorca pod firmą XYZ we Wrocławiu, działający w branży informatycznej dowiedział się, że w mieście działa nowa firma XYZ, zajmująca się dostawą oprogramowania i często jest mylona przez klientów.

35 Przykładowa odpowiedź
III CSK 120/11

36 ZADANIE 1 Proszę przy użyciu wyszukiwarki LEX znaleźć, w jakiej ustawie definiowane jest pojęcie „odnawialne źródło energii”. Proszę podać ustawę, podstawę prawną oraz szukaną definicję.

37 ZADANIE 2 Proszę podać: nr i poz. Dz. U., datę wejścia w życie,
datę ostatniej zmiany liczbę nowelizacji dla ustawy Kodeksu pracy.

38 ZADANIE 3 Proszę podać informację o najbliższej nowelizacji oczekującej na wejście w życie dotyczącej Prawa energetycznego i datę, kiedy ta nowelizacja ma wejść w życie.

39 ZADANIE 4 Znajdź Kodeks spółek handlowych oraz podaj:
3 autorów komentarzy do tej ustawy, sygnaturę przynajmniej trzech orzeczeń sądowych SN, wydanych na podstawie tej ustawy, z tym że nie mogą być starsze niż przed 2012, jeden akt, który został implementowany do tej ustawy.

40 ZADANIE 5 Proszę znaleźć wzór umowy darowizny.

41 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Obsługa prawniczych baz danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google