Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
POMOC SPOŁECZNA

2 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U nr 64 poz. 593)

3 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

4 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

5 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

6 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

7 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom – w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

8 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

9 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Zasady udzielania pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

10 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

11 RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ zasiłek stały (zadanie własne gminy), zasiłek okresowy (zadanie własne gminy), zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (zadanie własne gminy), zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie (zadanie własne gminy), pomoc dla rodzin zastępczych (zadanie własne powiatu),

12 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki (zadanie własne powiatu), świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (zadanie własne powiatu), wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone).

13 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: Osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

14 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Wysokość dochodu uprawniająca do korzystania ze świadczeń (od 1 października 2015 r.): Na osobę samotnie gospodarującą: nie więcej niż 634 zł Na każdą osobę w rodzinie: nie więcej niż 514 zł Na osobę samotnie gospodarującą nie więcej niż 634,00 zł Na każdą osobę w rodzinie nie więcej niż 514,00 zł

15 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Kwoty świadczeń: Zasiłek stały dla osoby samotnej (max): 604 zł, Zasiłek stały dla osoby w rodzinie (max): 514 zł, Minimalna wysokość zasiłku stałego: 30zł, Maksymalna wysokość zasiłku okresowego: 418 zł, Minimalna wysokość zasiłku okresowego: 20 zł.

16 Podstawa przyznania świadczenia z pomocy społecznej
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Podstawa przyznania świadczenia z pomocy społecznej Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

17 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Obowiązek współdziałania Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

18 Marnotrawienie świadczeń
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Marnotrawienie świadczeń W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

19 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Deklarowany dochód W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.


Pobierz ppt "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google