Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii POMOC SPOŁECZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii POMOC SPOŁECZNA."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii POMOC SPOŁECZNA

2 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593)

3 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

4 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

5 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

6 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

7 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom – w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

8 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

9 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Zasady udzielania pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek: osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

10 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

11 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ zasiłek stały (zadanie własne gminy), zasiłek okresowy (zadanie własne gminy), zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (zadanie własne gminy), zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie (zadanie własne gminy), pomoc dla rodzin zastępczych (zadanie własne powiatu),

12 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki (zadanie własne powiatu), świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (zadanie własne powiatu), wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd (zadanie zlecone).

13 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: Osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

14 Na osobę samotnie gospodarującą nie więcej niż 634,00 zł Na każdą osobę w rodzinienie więcej niż 514,00 zł Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Wysokość dochodu uprawniająca do korzystania ze świadczeń (od 1 października 2015 r.): Na osobę samotnie gospodarującą: nie więcej niż 634 zł Na każdą osobę w rodzinie: nie więcej niż 514 zł

15 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Kwoty świadczeń: Zasiłek stały dla osoby samotnej (max): 604 zł, Zasiłek stały dla osoby w rodzinie (max): 514 zł, Minimalna wysokość zasiłku stałego: 30zł, Maksymalna wysokość zasiłku okresowego: 418 zł, Minimalna wysokość zasiłku okresowego: 20 zł.

16 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Podstawa przyznania świadczenia z pomocy społecznej Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

17 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Obowiązek współdziałania Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

18 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Marnotrawienie świadczeń W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

19 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Deklarowany dochód W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.


Pobierz ppt "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii POMOC SPOŁECZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google