Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwiecień 2015 Opracowanie: Elżbieta Wachnik-Kulpa Agnieszka Piotrowska-Jobda Marta Bąk Małgorzata Domańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwiecień 2015 Opracowanie: Elżbieta Wachnik-Kulpa Agnieszka Piotrowska-Jobda Marta Bąk Małgorzata Domańska."— Zapis prezentacji:

1 Kwiecień 2015 Opracowanie: Elżbieta Wachnik-Kulpa Agnieszka Piotrowska-Jobda Marta Bąk Małgorzata Domańska

2 Ogólne informacje o sprawdzianie Część pierwsza: język polski i matematyka Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka polskiego (11 zamkniętych i 2 otwarte) i 14 z matematyki (11 zamkniętych i 3 otwarte). Były to w większości zadania sprawdzające umiejętności złożone, w tym analizowanie i interpretowanie informacji, planowanie i realizowanie rozwiązania. Wśród zadań zamkniętych występowały: zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Podstawę zadań zamkniętych i zadania otwartego krótkiej odpowiedzi z języka polskiego stanowił tekst publicystyczny z kontekstem przyrodniczym Słoń i inne mądrale Magdaleny Frender-Majewskiej oraz fragment komiksu Michaela Coxa. Zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia tekstu polegało na napisaniu opowiadania twórczego. Z zakresu matematyki dominowały zadania osadzone w kontekście praktycznym. Uzupełniono je rysunkami, tabelami i wykresem. Zadania otwarte wymagały od ucznia samodzielnego sformułowania rozwiązania. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzyma 41 punktów, w tym 21 punktów z języka polskiego i 20 punktów z matematyki. Czas pisania 80 minut, dla uczniów z opinią 120minut.

3 Część druga: język angielski Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w 11 wiązek. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego w czterech obszarach: - rozumienie ze słuchu (15 zadań), - rozumienie tekstów pisanych (11 zadań), - znajomość funkcji językowych (8 zadań) - znajomość środków językowych (6 zadań). Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Czas pisania 45 minut, dla uczniów z opinią 70 minut.

4 Charakterystyka grupy piszącej Do ogólnopolskiego sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2015 r. przystąpili wszyscy uczniowie klasy VI. Był to zespół klasowy o bardzo zróżnicowanych możliwościach. Sprawdzian pisało 10 uczniów: 3 dziewczynki i 7 chłopców. Pięcioro uczniów posiadało opinię z PPP o dostosowaniu warunków sprawdzianu po klasie VI. Dwoje uczniów miało opinię o dyskalkulii. Jeden chłopiec posiadający orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim, pisał odrębny arkusz.

5 Ogólne wyniki próbnego sprawdzianu dla klasy szóstej Średnie wyniki procentowe sprawdzianu Średnie wyniki sprawdzianu w % kraj woj. mazowieckie powiat otwocki gmina Karczew wieśszkoła cz. pierwsza (ogółem) 6769,872,2736466,8 język polski7375,676,976,87074,3 matematyka6163,867,169,25858,9 język angielski 7880,482,8807473,8

6

7 Wyniki z poszczególnych przedmiotów - JĘZYK POLSKI Średnie wyniki sprawdzianu w % kraj woj. mazowieckie powiat otwocki gmina Karczew wieśszkoła język polski7375,676,976,87074,3

8 Wyniki z poszczególnych przedmiotów - MATEMATYKA Średnie wyniki sprawdzianu w % kraj woj. mazowieckie powiat otwocki gmina Karczew wieśszkoła matematyka6163,867,169,25858,9

9 Wyniki z poszczególnych przedmiotów – JĘZYK ANGIELSKI Średnie wyniki sprawdzianu w % kraj woj. mazowieckie powiat otwocki gmina Karczew wieśszkoła język angielski 7880,482,8807473,8

10 Interpretacja wskaźnika łatwości dla kraju wartość wskaźnika łatwości w % interpretacja wskaźnika łatwości wskaźnik łatwości dla kraju język polskimatematykaj. angielski 0-19bardzo trudny 20-49trudny 50-69 umiarkowanie trudny 61 70-89łatwy7378 90-100bardzo łatwy Wartość wskaźnika łatwości wskazuje, że tegoroczny sprawdzian szóstoklasisty był łatwy z języka polskiego i języka angielskiego i umiarkowanie trudny z matematyki.

11 Analiza na podstawie skal staninowych Nazwa i numer wyniku Część pierwsza język polski i matematyka Część druga język angielski Przedziały punktowe wynik szkoły Przedziały punktowe wynik szkoły 1. najniższy 23-51 18-59 2. bardzo niski 52-56 60-64 3. niski 57-60 65-69 4. niżej średni 61-63 70-73 5. średni 64-66 74-78 73,8 6. wyżej średni 67-7066,8 79-82 7. wysoki 71-74 83-86 8. bardzo wysoki 75-79 87-91 9. najwyższy 80-96 92-100 Z pierwszej części egzaminu (z języka polskiego i matematyki) szkoła osiągnęła wynik: „wyżej średni” (stanin 6) a z języka angielskiego : „średni” (stanin 5)

12 Wyniki uczniów na skali staninowej Nazwa i numer wyniku Część pierwsza język polski i matematyka Część druga język angielski Przedziały punktowe liczba uczniów procent uczniów Przedziały punktowe liczba uczniów procent uczniów 1. najniższy 0-29 00 0-3500 2. bardzo niski 32-39 111,1 38-4800 3. niski 41-49 111,1 50-60333,3 4. niżej średni 51-61 222,2 63-75111,1 5. średni 63-73 111,1 78-88111,1 6. wyżej średni 76-83 222,2 90-95333,3 7. wysoki 85-90 222,2 9800 8. bardzo wysoki 93-95 00 10000 9. najwyższy 98-100 00

13

14 Wpływ dysfunkcji na wynik egzaminu Uczniowie z dysleksją rozwojową uzyskali na sprawdzianie z języka polskiego wynik lepszy o 1 punkt procentowy, zaś na sprawdzianie z matematyki i z języka angielskiego wyniki słabsze odpowiednio o 4 i 7 punktów procentowych (w skali kraju).

15 W szkole, z dziewięciu uczniów piszących arkusz standardowy, jeden miał orzeczenie o dysleksji rozwojowej. Uczeń ten uzyskał z języka polskiego wynik wyższy od średniego wyniku uczniów bez dysleksji o punktów procentowych, zaś z matematyki i języka angielskiego wynik niższy odpowiednio o i punktów procentowych. Tak niski wynik z matematyki może być spowodowany również faktem, że uczeń ten jest jednym z dwojga mających orzeczenie o dyskalkulii.

16 dyskalkulia Szacuje się, że problem dyskalkulii dotyka od 3 do 7 procent uczniów. Wśród grupy piszącej arkusz standardowy aż 22,2% miało orzeczenie o dyskalkulii, co znacząco wpływa na ogólny wynik sprawdzianu z matematyki. Uczniowie Ci nie korzystają podczas sprawdzianu z żadnych „udogodnień”. Nie ma danych dotyczących wyników sprawdzianu uczniów z dyskalkulią i bez w skali kraju. Wykres obrazuje różnice w wynikach tych dwóch grup uczniów w szkole.

17 Analiza wyników otrzymanych w poszczególnych zadaniach

18

19 Analiza i interpretacja wyników 1. Najlepiej wypadły zadania 1, 5, 11 (100%). Zadanie 1 wymagało określenia tematu tekstu „ Słoń i inne mądrale”, traktującego przede wszystkim o zachowaniach i cechach słoni ujawniających ich inteligencję. Zadanie 5. wymagało dostrzeżenia relacji między częściami składowymi wypowiedzi – tytułem, wstępem i ostatnim akapitem tekstu. Uczniowie otrzymali polecenie wskazania poprawnej odpowiedzi oraz jej właściwego uzasadnienia. Rozwiązując zadanie 11., należało wywnioskować, o jakich odczuciach bohatera świadczą wypowiedziane przez niego słowa. Poprawnej odpowiedzi udzieliło 62% szóstoklasistów. 2. Dobrze uczniowie napisali także zadania numer: 2,3,7,9,10 ( po 89%). Rozwiązując zadanie 2, uczniowie musieli wykazać się umiejętnością wyszukania w tekście informacji podanych wprost i pośrednio, dotyczących przeprowadzonego w zoo eksperymentu z udziałem słonia. Zadanie 3 sprawdzało umiejętności świadomego, krytycznego odbioru informacji – odróżnienia informacji ważnych od drugorzędnych. Zadanie 7 wymagało wybrania poprawnego tytułu najtrafniej oddającego treść historyjki obrazkowej, której bohaterami są dwaj malarze starożytnej Grecji. Zadanie 9 polegało na ocenie prawdziwości podanych zdań (prawda – fałsz) Zadanie 10 wymagało wskazania fragmentu tekstu, który jest wypowiedzią narratora 3. Najsłabiej napisali uczniowie zadanie 13 ( 52%). Było to opowiadanie zatytułowane,,Tajemnicze pudełko”. Zadanie to sprawdzało następujące umiejętności zapisane w podstawie programowej: – tworzenie spójnego tekstu na tematy związane z otaczającą rzeczywistością, – formułowanie wypowiedzi pisemnej w odpowiedniej formie gatunkowej, – świadome posługiwanie się różnymi formami językowymi, – przestrzeganie norm poprawności językowej, – pisanie poprawne pod względem ortograficznym, – poprawne używanie znaków interpunkcyjnych, – operowanie słownictwem z określonych kręgów tematycznych.

20 Wnioski do dalszej pracy: Należy: Kształcić umiejętność odmiany rzeczownika przez przypadki. Doskonalić odczytywanie sensu utworu: - wyszukiwanie informacji z tekstów różnego typu - analizowania ich i wnioskowania na tej podstawie. Należy kształtować wrażliwość uczniów na zagadnienia poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Położyć większy nacisk na kwestię stosowności doboru środków językowo-stylistycznych do przyjętej formy wypowiedzi

21

22

23 Analiza i interpretacja wyników


Pobierz ppt "Kwiecień 2015 Opracowanie: Elżbieta Wachnik-Kulpa Agnieszka Piotrowska-Jobda Marta Bąk Małgorzata Domańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google