Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: wsparcie MŚP z branży turystyka zdrowotna i prozdrowotna 4 września 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: wsparcie MŚP z branży turystyka zdrowotna i prozdrowotna 4 września 2015."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: wsparcie MŚP z branży turystyka zdrowotna i prozdrowotna 4 września 2015 r.

2 Akceptacja RPOWŚ 2014-2020 przez KE 12 luty 2015

3 UKŁAD RPOWŚ 2014 - 2020 11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH OŚ 1. Innowacje i nauka OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka OŚ 3. Efektywna i zielona energia OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe OŚ 5. Nowoczesne komunikacja OŚ 6. Rozwój miast OŚ 7. Sprawne usługi publiczne EFRR OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo OŚ 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem OŚ 10. Otwarty rynek pracy OŚ 11. Pomoc techniczna EFS ALOKACJA 1 364 mln EUR EFRR 980 mln EUR EFS 383 mln EUR

4

5 Środki finansowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości ramach RPOWŚ 2014-2020  Większy nacisk na wspieranie B+R+I, większy % środków na ten cel - 49,3 % alokacji EFRR, tj. ponad 480 mln EURO  Zwiększenie udziału przedsiębiorstw w finansowaniu prac badawczo- rozwojowych oraz w prowadzeniu działalności innowacyjnej – ok. 69 mln EURO w RPO  Wzrost popytu na wyniki i komercjalizację badań – ponad 27 mln EURO  Wsparcie rozwoju konkurencyjnej gospodarki – ponad 161 mln EURO  Ponad 47 mln EURO przeznaczone zostało na rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego  Wsparcie w zakresie szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców -15 mln EURO

6 SMART SPECIALIZATIONS Inteligentne Specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego to branże / sektory gospodarki wybrane jako strategiczne dla rozwoju województwa. Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji było jednym z celów Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020. Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smart specialization) to próba całościowego (kompleksowego) spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki w UE. Inteligentna specjalizacja oznacza ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego (kwalifikacji oraz umiejętności pracowników) i specyfiki gospodarczej regionów lub państw.

7 SMART SPECIALIZATIONS Województwo Świętokrzyskie posiada: 4 główne specjalizacje inteligentne : przemysł metalowo – odlewniczy zasobooszczędne budownictwo nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze turystyka zdrowotna i prozdrowotna. 3 specjalizacje horyzontalne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) branża targowo - kongresowa zrównoważony rozwój energetyczny.

8 SMART SPECIALIZATIONS TURYSTYKA ZDROWOTNA „... świadome i dobrowolne udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania, w czasie wolnym od pracy w celu regeneracji ustroju dzięki aktywnemu wypoczynkowi fizycznemu i psychicznemu” [Wolski 1970 za: Gaworecki W., 1997, Turystyka, PWE, Warszawa., s. 35-37]. „... jedną z podstawowych form odnowy sił człowieka” [Szamborski Z., 1978, Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił człowieka. W: Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, Warszawa, nr 6, s. 58.]. „... dowolny rodzaj podróży, który sprawia, że podróżujący lub jego rodzina będą zdrowsi” [ M.Tabacchi za: Cherukara J., Manalel J., 2008, Medical Tourism in Kerala —Challenges and Scope w: Medical Tourism http://dspace.iimk.ac.in/bitstreamhttp://dspace.iimk.ac.in/bitstream /2259/579/1/369-379+Joseph+Cherukara.pdf s. 36].

9 SMART SPECIALIZATIONS TURYSTYKA PROZDROWOTNA Każdy rodzaj aktywności turystycznej, którego głównym celem nie jest poprawa zdrowia a efekt ten jest drugorzędny. Przykładem turystyki prozdrowotnej są pobyty rekreacyjno- wypoczynkowe, agroturystyczne, wycieczki rowerowe czy inne formy turystyki aktywnej. Turystyka prozdrowotna może być elementem uzupełniającym oferty wypoczynkowej, a także oferty turystyki zdrowotnej.

10 Wsparcie przedsiębiorstw w RPOWŚ na lata 2014 – 2020 realizowane będzie w ramach osi priorytetowych 1-4 oraz osi 10.

11 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA alokacja - 96,17 mln € PI 1a Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Alokacja: 27,27 mln EURO PI 1b Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Alokacja: 61 mln EURO Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw Alokacja: 7,9 mln EURO Wsparcie w całości skierowane do podmiotów funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji ( SMART SPECIALISATIONS). Wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu poziomu innowacyjności gospodarki województwa, szczególnie poprzez wzmocnienie potencjału sektora B+R dla rozwoju przedsiębiorczości.

12 PI 1a DZIAŁANIE 1.1 Typy przedsięwzięć:  Wsparcie infrastruktury badawczej (laboratoria, sprzęt do prac B+R) w jednostkach naukowych (uzgodnionej w trakcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego i zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami). Beneficjenci:  Jednostki prowadzące działalność badawczo – rozwojową, zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki, w szczególności podmioty publiczne, takie jak: instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R, ośrodki innowacji, uczelnie wyższe. Grupy docelowe:  Mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa z terenu województwa. Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka

13 PI 1b DZIAŁANIE 1.2 Typy przedsięwzięć:  stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw  projekty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowane przez przedsiębiorcę opcjonalnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą, obejmujące realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po pierwszą produkcję,  projekty związane z wdrożeniem wyników prac B+R w działalności firmy, Beneficjenci:  MŚP, duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa (pod warunkiem efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz partnerstwa z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi). Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac badawczo- rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze (obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość) Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka

14 OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA alokacja: 161,25 mln € PI 3a Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Alokacja: 29,08 mln EURO Działanie 2.2. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Alokacja: 7,72 mln EURO PI 3b Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw Alokacja: 11,5 mln EURO Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu Alokacja: 2,16 mln EURO PI 3c Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Alokacja: 60,79 mln EURO PI 3c Działanie 2.6 Dokapitalizowanie Instrumentów Finansowych Alokacja: 50,00 mln EURO Interwencja w ramach osi 2. zakłada kompleksowe wsparcie (pośrednie i bezpośrednie) sektora MŚP w województwie świętokrzyskim oraz podniesienie poziomu innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, a także zwiększenie liczby nowych miejsc pracy

15 PI 3a DZIAŁANIE 2.2 W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu: tworzenia nowych i rozbudowy istniejących terenów inwestycyjnych poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, przebudowy i remontu obiektów infrastruktury: przemysłowej, powojskowej, pokolejowej i popegeerowskiej łącznie z adaptacją na cele gospodarcze, uzupełnienia istniejącej zabudowy, remontu i przebudowy istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym). Inwestycje w tereny inwestycyjne/parki przedsiębiorczości zostaną dofinansowane w pod warunkiem pełnego zagospodarowania na danym terenie powstałej tego typu infrastruktury w okresie 2007-2013. Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

16 PI 3c Działanie 2.5 Zakres wsparcia PI 3c Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowane będą inwestycje poprawiające potencjał konkurencyjny firm, zapewniające ich rozwój. Typy przedsięwzięć:  wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji  rozbudowa przedsiębiorstwa, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług  dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R, w tym zrealizowanych z PI 1a  wdrożenie do produkcji prototypu zrealizowanego i przetestowanego w ramach projektu wspartego z PI 1b Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

17 OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA alokacja: 167,29 mln €  wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z OZE  instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw  termomodernizacja energetyczna budynków  poprawa efektywności energetycznej w MŚP  kogeneracja  modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne  budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej  wymiana źródeł ciepła  ekologiczny tabor w transporcie publicznym  ścieżki rowerowe  Park & Ride  infrastruktura dworcowa  przebudowa skrzyżowań PI 4a Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Alokacja: 34,08 mln EURO PI 4b Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Alokacja: 20,45 mln EURO

18 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia PI 4a DZIAŁANIE 3.1 Zakres wsparcia PI 4a Przewidziane do realizacji inwestycje mają na celu zwiększenie produkcji oraz wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Typy przedsięwzięć:  wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej  budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw  budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej kogeneracji z OZE  budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE

19 PI 4a DZIAŁANIE 3.1 Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST  przedsiębiorstwa duże, średnie, małe, mikro prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym producenci rolno – spożywczy  uczelnie  związki i stowarzyszenia JST  podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych  państwowe jednostki budżetowej  instytucje kultury Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia

20 PI 4b DZIAŁANIE 3.2 Zakres wsparcia i Beneficjenci PI 4b Najważniejszym celem zaplanowanych inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Typy przedsięwzięć: W ramach priorytetu inwestycyjnego 4b przewiduje się dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy efektywności energetycznej (w tym z uwzględnieniem energii z OZE wykorzystywanej na potrzeby własne). W szczególności:  modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,  głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,  zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,  zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,  wprowadzanie systemów zarządzania energią Warunkiem koniecznym realizacji projektów w PI 4b jest przeprowadzenie audytu energetycznego, w rozumieniu art. 8 Dyrektywy 2012/27/UE Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia

21 OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE alokacja: 176,65 mln €  przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz usuwanie skutków katastrof  kompleksowe działania poprawiające gospodarowanie odpadami  kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej  poprawa dostępności zasobów kulturowych regionu  utrzymanie obszarów cennych przyrodniczo oraz wykorzystanie lokalnych i regionalnych zasobów przyrodniczych PI 6c Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Alokacja: 37,41 mln EURO

22 Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe PI 6c Działanie 4.4 Zakres wsparcia PI 6c Priorytet Inwestycyjny zakłada realizację inwestycji dotyczących wzmocnienia potencjału województwa w kontekście ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego Beneficjenci:  Jednostki samorządu terytorialnego  samorządowe wojewódzkie osoby prawne  instytucje kultury, instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego (w tym archiwum państwowe)  przedsiębiorcy działający na terenie województwa świętokrzyskiego  ROT i lokalne organizacje turystyczne  organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną  związki i stowarzyszenia JST  kościelne osoby prawne  związki wyznaniowe oraz szkoły i uczelnie artystyczne.

23 Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe PI 6c DZIAŁANIE 4.4 Typy przedsięwzięć: Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące: zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych dla celów rozwoju społeczno-gospodarczego, dostosowania obiektów dziedzictwa kulturowego do funkcji turystycznych lub kulturowych, promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu; organizacji wydarzeń kulturalnych; rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego (w tym poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego), przebudowy i renowacji instytucji kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych wraz z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej; zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych starodruków itp.

24 OŚ PRIORYTETOWA 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA alokacja: 129,51 mln €  budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich poza obszarem KOF, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych, ekspresowych oraz autostrad  modernizacja, rehabilitacja a także budowa nowych odcinków sieci kolejowej poza siecią TEN-T, stanowiąc uzupełnienie służące dołączeniu do sieci TEN-T  inwestycje z zakresu infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym

25 OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST alokacja: 118,63 mln € Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): modernizacja energetyczna budynków modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne ścieżki rowerowe oraz centra przesiadkowe baza techniczna i wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody budowa oraz przebudowa dróg różnej kategorii na terenie KOF wsparcie infrastruktury edukacyjnej, służącej kształceniu zawodowemu i uczeniu się przez całe życie Rewitalizacja:  adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych  inwestycje muszą wynikać z Lokalnych Planów/Programów Rewitalizacji

26 OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE alokacja: 131,28 mln €  rozwój e-usług,  rozwój zasobów danych przestrzennych,  digitalizacja zasobów,  rozwój infrastruktury informatycznej,  wsparcie dla terenów, które tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy; rozwój i gospodarcze wykorzystanie wewnętrznego potencjału przynależnego danemu terytorium  infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych  infrastruktura dydaktyczna szkół, szkolnictwa zawodowego i wyższego  infrastruktura przedszkolna.

27 OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO alokacja: 109,18 mln €  tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  profilaktyczne programy zdrowotne – krajowe i regionalne  programy zdrowotne przeciwdziałające przerwaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych  edukacja przedszkolna, edukacja podstawowa i ponadpodstawowa  program stypendialny dla szkół ponadpodstawowych i zawodowych  podnoszenie umiejętności, kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych  nowoczesne nauczanie (TIK)  kształcenie zawodowe  wsparcie i tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego

28 OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM alokacja: 99,57 mln € WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  aktywizacja społeczno – zawodowa, aktywna integracja, praca socjalna  profilaktyka społeczna i wsparcie dla rodzin i dzieci  wsparcie pieczy zastępczej  usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niesamodzielnych  wczesne wykrywanie wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci  dotacje na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej  Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej – usługi wsparcia dla sektora ES

29 OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY alokacja: 125,08 mln € WSPARCIE OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH ZATRUDNIENIA  instrumenty i usługi rynku pracy (pośrednictwo, staże, szkolenie itp.)  EURES  dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (plus wsparcie szkoleniowo-doradcze) REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)  wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw – doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzeniu działalności, itp.  usługi rozwojowe dla pracowników zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i specjalistyczne szkolenia) 8 v Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Alokacja: 15 mln EURO.

30 PI 8v DZIAŁANIE 10.5 Zakres wsparcia PI: Wsparcie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach (tylko MŚP !) Typy przedsięwzięć: MŚP oraz ich pracownicy będą mogli realizować usługi dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), w tym: usługi rozwojowe, np. doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowanie kwalifikacji i kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogóle i specjalistyczne szkolenia). Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy

31 Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy PI 8v DZIAŁANIE 10.5 Beneficjenci: Operator PSF W ramach PSF zostaną wybrane podmioty pełniące rolę Operatorów. Ich zadaniem będzie zapewnienie przedsiębiorcom z terenu województwa świętokrzyskiego i ich pracownikom możliwości korzystania z usług rozwojowych dostępnych w RUR, rekrutacja przedsiębiorstw, pomoc w wyborze odpowiedniej usługi, zawieranie i rozliczanie umów z przedsiębiorstwami. W celu ułatwienia dostępu do uzyskania wsparcia Operatorzy będą prowadzili punkty obsługi przedsiębiorców na terenie województwa świętokrzyskiego. Do realizacji PSF w regionie zostanie wybranych 2 Operatorów (konkurs listopad br.): dla obszaru Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska – Kamiennej oraz Starachowic. dla terenu całego województwa, z wyłączeniem powyższych miast.

32 PI 8v DZIAŁANIE 10.5 Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych będzie możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do RUR. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej uzależniony będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz przynależności do preferowanych grup docelowych i może wynieść maksymalnie: samozatrudnieni, mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%, średnie przedsiębiorstwa - 50%, dla pracowników powyżej 50 roku życia – 80%, dla pracowników o niskich kwalifikacjach – 80%, dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje – 80 % dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy t.j: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej – 80%. Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy

33 PI 8v RUR - jawny rejestr podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych przedsiębiorcom lub ich pracownikom. Podmioty świadczące usługi rozwojowe spełniają odpowiednie kryteria wpisu, rejestrują się w nim za pomocą Karty Podmiotu, określającej informacje podstawowe o podmiocie (np. nazwę podmiotu, datę rozpoczęcie działalności gospodarczej, rodzaje świadczonych usług rozwojowych, opis kadry, jaka podmiot dysponuje, doświadczenie w realizacji usług rozwojowych). Usługi rozwojowe świadczone przez te podmioty, rejestrowane są za pomocą Karty Usługi zawierającej m. in. dane z zakresu dostępności usługi, rodzaju, głównego celu usługi, opisu, programu usługi rozwojowej, itp. Z wpisanych do rejestru usług rozwojowych mogą korzystać uczestnicy zarówno indywidualni (każda osoba fizyczna) jak również uczestnicy instytucjonalni (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej). Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy

34 Obszary strategicznej interwencji (OSI) Na terenie woj. świętokrzyskiego wyznaczono 5 tzw. obszarów strategicznej inwestycji (OSI). To miejsca o szczególnym potencjale lub barierach rozwojowych, wymagające najpilniejszego wsparcia finansowego, co uwzględniono w RPOWŚ 2014-2020. Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF) miasta północy regionu tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze (Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna) gminy skupione wokół Gór Świętokrzyskich ( Nowa Słupia, Pawłów, Bodzentyn, Bieliny, Łagów) obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych obszar uzdrowiskowy (okolice Buska-Zdroju i Solca-Zdroju) - inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, bioróżnorodność oraz rozbudowę infrastruktury uzdrowiskowej. Inwestycjom dedykowano 11 mln euro. Projekty w ramach OSI nie będą realizowane przez pojedyncze samorządy, ale ich partnerstwa.

35 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2015 RPOWŚ 2014-2020 LIPIEC/ SIERPIEŃ Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej - 7 000 000 zł Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU - 15 000 000 zł Podziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia - 20 000 000 zł Podziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - 35 000 000 zł SIERPIEŃ/ WRZESIEŃ Podziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 - 4 000 000 zł

36 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2015 RPOWŚ 2014-2020 PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD Działanie 2.2. Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych – 16 044 136 zł Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – 8 307 000 zł Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego* – 22 000 000 zł Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - 16 750 000 zł Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 10 750 000 zł Działanie 10.5 Przygotowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian – 25 000 000 zł *pod warunkiem opublikowania Rozporządzeń wykonawczych w zakresie pomocy publicznej

37 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2015 RPOWŚ 2014-2020 GRUDZIEŃ Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości* – 60 000 000,00 zł Działanie 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego* – 35 000 000,00 ZŁ Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – 20 026 279,00 zł Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - 11 000 000, 00 zł *pod warunkiem opublikowania Rozporządzeń wykonawczych w zakresie pomocy publicznej

38 Dziękuję za uwagę Departament Polityki Regionalnej Oddział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: wsparcie MŚP z branży turystyka zdrowotna i prozdrowotna 4 września 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google