Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Papiery komercyjne, bankowe papiery wartościowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Papiery komercyjne, bankowe papiery wartościowe."— Zapis prezentacji:

1 Papiery komercyjne, bankowe papiery wartościowe.
Dominika Kata Wojciech Panek

2 Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe
Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe Listy zastawne

3 Papiery komercyjne Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa. Inne określenia: •  Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (KPD) •  Krótkoterminowe papiery wierzycielskie •  Skrypty dłużne

4 Czym są krótkoterminowe papiery dłużne?
Są to instrumenty finansowe rynku pieniężnego o zapadalności nie dłuższej niż rok i stanowią pożyczkę, która jest udzielana przez uczestników rynku pieniężnego (inwestorów) przedsiębiorstwu. Na rynku pieniężnym w Polsce krótkoterminowe papiery dłużne przyjmują formę weksli, obligacji, bonów komercyjnych, bonów inwestycyjnych lub bonów handlowych. Na współczesnym rynku najbardziej popularną formą są krótkoterminowe papiery dłużne emitowane na podstawie ustawy o obligacjach.

5 Rodzaje papierów dłużnych
Dyskontowe Kuponowe

6 Kto może emitować papiery komercyjne?
Najczęściej duże firmy o: Wysokim standingu finansowym Stabilnej sytuacji finansowej Wysokim stopniu wiarygodności kredytowej

7 W jaki sposób przeprowadzić emisję?
Złożenie wniosku u organizatora emisji Rozpatrzenie dokumentów Decyzja negatywna lub pozytywna Emisja

8 Korzyści stosowania papierów dłużnych
Tanie, bardzo elastyczne źródło finansowania Brak wymogu zabezpieczenia Brak wymogu posiadania odpowiedniego poziomu środków własnych Niski koszt pozyskania kapitału Elastycznie ustalane okresy płatności Krótki okres pozyskiwania środków Pozyskanie wiarygodności i zaufania na rynku finansowym

9 Case study – papiery komercyjne czy kredyt?
W wyniku wprowadzania do produkcji nowych wyrobów i wzrostu sprzedaży zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w spółce wzrosło o zł. Niedobory środków zamierza ona pokryć emisją KPD. Bank będący agentem emisji proponuje następujące warunki transakcji: •  Dyskonto 5,3% (rentowność bonów skarbowych + marża), •  Prowizja za uplasowanie emisji 0,9% wartości emisji, •  Koszty przygotowania i obsługi emisji równe 0,83% kwoty emisji. Kwota emisji, na jaką musi się zdecydować spółka, aby otrzymać 30 mln PLN, będzie wynosić: / (1 - 0, , ,0083) = PLN

10 Case study – papiery komercyjne czy kredyt? c.d.
Koszty emisji: PLN Spółka rozważa alternatywne źródło finansowania w postaci kredytu krótkoterminowego o stopie dyskontowej wynoszącej 7% w skali roku i prowizji 0,75% płatnej w momencie zaciągania kredytu. Aby uzyskać PLN musi zaciągnąć kredyt na: / (1 – 0,07 – 0,0075) = PLN Koszty kredytu (prowizja i odsetki): PLN W TYM PRZYPADKU LEPSZE KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DŁUŻNE! Źródło: Maria Sierpińska i Tomasz Jachna „Metody podejmowania decyzji finansowych” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

11 Bankowe papiery wartościowe
Bankowy papier wartościowy (BPW) – instrument finansowy (papier wartościowy), uregulowany w polskim prawie bankowym, który służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej. Zgodnie z ustawą, instrument ten musi zawierać w nazwie słowa "bankowy papier wartościowy" (art. 90 Prawa bankowego). Emisja określonych BPW może być uzależniona od zgody Prezesa NBP.

12 Bankowy papier wartościowy powinien być opatrzony treścią, w której obligatoryjne znaleźć się powinno: określenie wartości nominalnej b.p.w., oznaczenie posiadacza papieru wartościowego, zasady przenoszenia praw wynikających z papieru wartościowego, numer papieru wartościowego i datę emisji, podpisy osób upoważnionych, zobowiązanie banku do: naliczenia określonego oprocentowania, dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej.

13 Lokaty vs bankowe papiery wartościowe
1. mogą być wcześniej zerwane 2. nie mogą być przedmiotem zastawu lub obrotu (sprzedaży) 3. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 1. mogą być wcześniej odkupione tylko jeżeli dopuszczają to warunki emisji 2. mogą być przedmiotem zastawu i obrotu 3. niektóre ich rodzaje nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

14 Certyfikaty depozytowe
Certyfikat depozytowy jest dokumentem lub zapisem potwierdzającym przyjęcia przez bank środków. Takie zaświadczenie posiada miejsce zdeponowania środków, nazwę baku, czas ich przyjęcia oraz wysokość stopy procentowej. Cel emisji – pozyskanie przez banki pieniądza

15 Organizatorzy w Polsce
Źródło: RATING&RYNEK. 2009r.

16 Bony oszczędnościowe Jest to dokument potwierdzający złożenie w banku wkładu oszczędnościowego o określonej wartości. Emitowany jest w odcinakach o różnej wielkości, może być dokumentem imiennym lub na okaziciela.

17 Przykład Bony oszczędnościowe wystawiane
w nominałach: 1000 zł, 3000 zł i 5000 zł. Nominalna stopa procentowa: 6% Kapitalizacja odsetek: kwartalna Okres zapadalności: 1 rok Dokument imienny

18 Listy zastawne Listy zastawne są to dłużne papiery wartościowe, do emitowania ich uprawnione są tylko banki hipoteczne, obrót nimi w Polsce reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. W Polsce listy zastawne dzielimy na: hipoteczne listy zastawne publiczne listy zastawne

19 Zalety Wady jasne ramy prawne wysoki poziom bezpieczeństwa szybko rozwijający się sektor kredytów hipotecznych w Polsce możliwość obrotu na rynku wtórnym niesprzyjające otoczenie prawne: przewlekłe procedury, zmieniające się przepisy ramy prawne nie w pełni obejmują wszystkie ryzyka, np. ryzyko stopy procentowej i kursowe prawdopodobne niedopasowanie zapadalności pomiędzy listami a kredytami w rejestrach zabezpieczeń ryzyko kredytowe w obrębie rejestru zabezpieczenia: koncentracja, wysoki udział kredytów komercyjnych, przeważnie kredyty denominowane w walutach obcych

20 Udział listów zastawnych poszczególnych krajów na rynku UE
Źródło: nbportal.pl

21 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Papiery komercyjne, bankowe papiery wartościowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google